(EU) 2024/878Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/878 ze dne 21. března 2024, kterým se přijímají jednotná pravidla pro velikost malých vnitřních balení veterinárních léčivých přípravků podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6

Publikováno: Úř. věst. L 878, 22.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 11. května 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/878

22.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/878

ze dne 21. března 2024,

kterým se přijímají jednotná pravidla pro velikost malých vnitřních balení veterinárních léčivých přípravků podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6 jsou stanoveny informace, které mají být obsaženy v označení na malých vnitřních baleních veterinárních léčivých přípravků. Tyto informace jsou rozsahem omezené, aby bylo možné uvést v označení na obalu všechny nezbytné informace čitelným způsobem.

(2)

V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) 2019/6 mají být pro velikost malých vnitřních balení přijata jednotná pravidla. Tato jednotná pravidla by měla přispět ke snížení administrativní zátěže držitelů rozhodnutí o registraci, k lepšímu fungování vnitřního trhu a k větší dostupnosti veterinárních léčivých přípravků v Unii.

(3)

V souladu se stávajícími pokyny Pracovní skupiny pro přezkum kvality dokumentů při Evropské agentuře pro léčivé přípravky by za malé vnitřní balení měla být považována jakákoli forma balení, která je s veterinárním léčivým přípravkem v přímém kontaktu a má jmenovitý objem nejvýše 50 ml.

(4)

Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2019/6 mohou být veterinární léčivé přípravky označeny v několika jazycích. Některá balení o jmenovitém objemu větším než 50 ml však mohou být stále příliš malá nebo mohou mít tvar či uspořádání, které znemožňují uvést v označení na obalu všechny informace stanovené v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6 v několika národních jazycích v čitelné formě. Pro uvedené případy by měla být od této prahové hodnoty 50 ml stanovena odchylka. Aby bylo zajištěno, že uživatel bude o vlastnostech přípravku správně informován, měla by se tato odchylka vztahovat pouze na veterinární léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře.

(5)

Je možné, že veterinární léčivé přípravky registrované před datem použitelnosti tohoto nařízení nebo veterinární léčivé přípravky, které jsou k datu použitelnosti tohoto nařízení předmětem probíhající žádosti o registraci, požadavky tohoto nařízení nesplňují. V zájmu zajištění nepřetržité dostupnosti těchto přípravků je proto nezbytné stanovit přechodné období, během něhož by mělo být povoleno jejich uvádění na trh, přestože informace obsažené v označení na jejich obalu, pokud jde o vnitřní balení, nebudou v souladu s tímto nařízením.

(6)

Žadatelé, kteří mají v úmyslu podat žádost o registraci nebo o změnu registrace, budou potřebovat dostatek času na přizpůsobení svých žádostí tak, aby byly v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Toto nařízení by se proto mělo začít používat 30 dnů od data svého vstupu v platnost.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Za malá vnitřní balení ve smyslu článku 12 nařízení (EU) 2019/6 se považují tyto typy vnitřních balení:

a)

blistry nebo stripy;

b)

ampule a malé jednodávkové nádoby jiné než ampule;

c)

nádoba nebo jakákoli jiná forma obalu, která je v přímém kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem a má jmenovitý objem nejvýše 50 ml.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. c) mohou příslušné orgány členských států nebo v příslušném případě Komise považovat vícejazyčná vnitřní balení o jmenovitém objemu menším než 100 ml za malá vnitřní balení, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

vnitřní balení je příliš malé nebo má tvar či uspořádání, které znemožňují uvést informace stanovené v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6 čitelným způsobem, a

b)

veterinární léčivý přípravek je v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2019/6 klasifikován jako přípravek, jehož výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře.

Článek 2

Veterinární léčivé přípravky registrované přede dnem 11. května 2024 nebo které jsou předmětem probíhající žádosti o registraci ke dni 11. května 2024, lze po obdržení registrace uvádět na trh do dne 11. dubna 2031, přestože informace obsažené v označení na jejich obalu, pokud jde o vnitřní balení, nebudou v souladu s tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 11. května 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/878/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU