(EU) 2024/877Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/877 ze dne 21. března 2024, kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o schválení statusu zanedbatelného rizika klasické klusavky v Česku

Publikováno: Úř. věst. L 877, 22.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 11. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/877

22.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/877

ze dne 21. března 2024,

kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o schválení statusu zanedbatelného rizika klasické klusavky v Česku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na přílohu VIII kapitolu A oddíl A bod 2.2 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. V čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení se mimo jiné stanoví, že uvádění na trh nebo případně vývoz skotu, ovcí nebo koz a jejich spermatu, embryí a vajíček podléhá podmínkám podle přílohy VIII nařízení.

(2)

V příloze VIII kapitole A oddíle A nařízení (ES) č. 999/2001 se mimo jiné stanoví podmínky, které se uplatňují na uvádění ovcí a koz a jejich spermatu a embryí na trh. V oddíle A bodě 2.1 se požaduje, aby v případě, že se členský stát domnívá, že jeho území nebo část jeho území přestavuje zanedbatelné riziko klasické klusavky, předložil Komisi příslušné doklady prokazující, že kritéria stanovená v uvedeném bodě jsou splněna. Dále se v oddíle A bodě 2.2 se stanoví, že Komise může v členském státě nebo na území členského státu schválit status zanedbatelného rizika klasické klusavky. V oddíle A bodě 2.3 je uveden seznam členských států, v nichž je status zanedbatelného rizika klasické klusavky schválen.

(3)

Dne 22. května 2022 předložilo Česko Komisi žádost, aby bylo uznáno jako členský stát se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky. Komise dne 25. ledna 2023 požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o vědeckou a technickou pomoc s posouzením, zda dotčený členský stát ve své žádosti prokázal soulad s přílohou VIII kapitolou A oddílem A bodem 2.1 písm. c) a bodem 2.2 nařízení (ES) č. 999/2001.

(4)

Jako odpověď na žádost Komise zveřejnil úřad EFSA dne 24. října 2023 vědeckou zprávu (2) (dále jen „zpráva EFSA“). V této zprávě EFSA se dospívá k závěru, že na základě citlivosti testů vyvozené z přechozích hodnocení screeningových diagnostických testů, jež provedl úřad EFSA a Společné výzkumné středisko – Institut pro referenční materiály a měření (IRMM), Česko prokázalo soulad s přílohou VIII kapitolou A oddílem A bodem 2.1 písm. c) nařízení (ES) č. 999/2001 pro každý z předchozích sedmi roků.

(5)

Ve zprávě EFSA se rovněž konstatuje, že na základě citlivosti testů vyvozené z přechozích hodnocení screeningových diagnostických testů, jež provedl úřad EFSA a institut IRMM, by záměry Česka, pokud jde o dohled nad klasickou klusavkou v budoucnu, měly být v souladu s přílohou VIII kapitolou A oddílem A bodem 2.2 nařízení (ES) č. 999/2001.

(6)

S ohledem na zprávu EFSA a příznivý výsledek posouzení uvedené žádosti Komisí, pokud jde o soulad s ostatními kritérii přílohy VIII kapitoly A oddílu A bodu 2.1 nařízení (ES) č. 999/2001, by Česko mělo být uvedeno na seznam jako členský stát se zanedbatelným rizikem klasické klusavky.

(7)

Bod 2.3 přílohy VIII kapitoly A oddílu A nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měl být změněn a Česko by mělo být doplněno na seznam členských států se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VIII nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj.

(2)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8335.


PŘÍLOHA

V příloze VIII kapitole A oddíle A nařízení (ES) č. 999/2001 se bod 2.3 nahrazuje tímto:

„2.3

Členské státy nebo oblasti členského státu se zanedbatelným rizikem klasické klusavky:

Rakousko,

Česká republika,

Finsko,

Švédsko.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/877/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU