(EU) 2024/875Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/875 ze dne 21. března 2024, kterým se přijímá seznam zkratek a piktogramů společných v celé Unii pro použití na obalech veterinárních léčivých přípravků pro účely čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6

Publikováno: Úř. věst. L 875, 22.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 11. května 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/875

22.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/875

ze dne 21. března 2024,

kterým se přijímá seznam zkratek a piktogramů společných v celé Unii pro použití na obalech veterinárních léčivých přípravků pro účely čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článcích 10 a 11 nařízení (EU) 2019/6 jsou stanoveny informace, které mají být obsaženy v označení na vnitřním obalu nebo na vnějším obalu veterinárních léčivých přípravků. Ustanovení čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení vyžadují, aby tyto informace byly snadno čitelné a jasně srozumitelné nebo aby byly uvedeny ve zkratkách nebo piktogramech společných pro celou Unii. V souladu s čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení má být přijat seznam zkratek a piktogramů společných pro celou Unii.

(2)

Balení veterinárních léčivých přípravků je často malé, a proto je prostor pro označení omezený. Používání zkratek a piktogramů přispívá k tomu, že všechny základní informace jsou v označení uvedeny ve srozumitelném a čitelném formátu. Používání společných zkratek a piktogramů by mělo zkrátit text v označení veterinárních léčivých přípravků a usnadnit používání vícejazyčných balení.

(3)

Jednotná pravidla pro zkratky a piktogramy společné pro celou Unii pro použití v označení na vnitřním a vnějším obalu veterinárních léčivých přípravků by měla snížit administrativní zátěž a zlepšit fungování vnitřního trhu i dostupnost veterinárních léčivých přípravků v Unii.

(4)

Aby bylo zajištěno jednotné chápání zkratek, měly by být používané formáty a typy písma harmonizovány v celé Unii.

(5)

Jednoduché a jasné piktogramy by měly srozumitelnost označení usnadnit. Aby se zabránilo možnému nedorozumění, měl by být význam každého piktogramu použitého v označení na obalu veterinárního léčivého přípravku vysvětlen v úplném znění v příbalové informaci přiložené k dotčenému veterinárnímu léčivému přípravku.

(6)

Mělo by se zabránit šíření rozmanitých piktogramů pro stejné informace, aby nedocházelo k matení majitelů zvířat, chovatelů zvířat, veterinárních lékařů a maloobchodníků. Proto by se k nahrazení odpovídajícího textu uvedeného v přílohách neměly používat žádné jiné piktogramy než ty, které jsou uvedeny v přílohách tohoto nařízení. Kromě toho by měla být harmonizována barva, v níž jsou v označení piktogramy uvedeny.

(7)

Piktogramy by měly být jasně rozlišitelné a čitelné pro majitele zvířat, chovatele zvířat, veterinární lékaře a maloobchodníky. Proto by měla být stanovena společná pravidla pro uvádění piktogramů v označení na obalu veterinárního léčivého přípravku.

(8)

Je možné, že veterinární léčivé přípravky registrované před datem použitelnosti tohoto nařízení nebo veterinární léčivé přípravky, které jsou k datu použitelnosti tohoto nařízení předmětem probíhající žádosti o registraci, mohou obsahovat zkratky a piktogramy, které požadavky tohoto nařízení nesplňují. V zájmu zajištění nepřetržité dostupnosti těchto přípravků je proto nezbytné stanovit přechodné období, během něhož by mělo být povoleno jejich uvádění na trh, přestože piktogramy a zkratky obsažené v označení na obalu nejsou v souladu s tímto nařízením.

(9)

Žadatelé, kteří mají v úmyslu podat žádost o registraci nebo o změnu registrace, budou potřebovat dostatek času na přizpůsobení svých žádostí tak, aby byly v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Toto nařízení by se proto mělo začít používat 30 dnů od data svého vstupu v platnost.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zkratky a piktogramy stanovené v přílohách tohoto nařízení mohou být použity k nahrazení písemných informací požadovaných v označeních na vnitřním obalu a na vnějším obalu veterinárních léčivých přípravků uvedených v čl. 10 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6. K nahrazení těchto písemných informací se nepoužijí žádné jiné zkratky a piktogramy než ty, které jsou uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Zkratky a piktogramy uvedené v přílohách tohoto nařízení se použijí pouze k nahrazení odpovídajícího textu uvedeného v přílohách. Nesmějí se používat k nahrazení jiných informací týkajících se veterinárního léčivého přípravku.

2.   Zkratky a piktogramy použité v označení na obalu veterinárního léčivého přípravku musí být vysvětleny v úplném znění v příbalové informaci dotčeného veterinárního léčivého přípravku.

3.   Zkratky se zobrazují ve stejném formátu, jaký je stanoven v příloze I.

4.   Piktogramy musí:

a)

být úměrné celkové velikosti označení na vnitřním obalu nebo vnějším obalu veterinárních léčivých přípravků;

b)

být prezentovány v dostatečně čitelném formátu;

c)

mít černý symbol a žádné další vizuální aspekty, jako je stínování;

d)

zřetelně kontrastovat s barvou a formou označení na vnitřním obalu nebo vnějším obalu;

e)

nesmí negativně ovlivnit čitelnost ostatních informací uvedených v označení na vnitřním nebo vnějším obalu z důvodu jejich umístění.

Článek 3

Veterinární léčivé přípravky registrované přede dnem 11. května 2024, nebo které jsou předmětem probíhající žádosti o registraci ke dni 11. května 2024, lze po obdržení registrace uvádět na trh do dne 11. dubna 2029, přestože piktogramy a zkratky použité v označení nejsou v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 11. května 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj.


PŘÍLOHA I

ZKRATKY

Při používání zkratek v souladu s článkem 1 tohoto nařízení se k nahrazení následujících cest podání v označení na vnitřním obalu nebo na vnějším obalu veterinárních léčivých přípravků použijí tyto zkratky:

Cesta podání

Zkratka

Intramuskulární

i.m.

Intravenózní

i.v.

Subkutánní

s.c.


PŘÍLOHA II

PIKTOGRAMY

Při používání piktogramů v souladu s článkem 1 tohoto nařízení se piktogramy uvedené v této příloze použijí k nahrazení následujících údajů v označení na vnitřním obalu nebo na vnějším obalu veterinárních léčivých přípravků:

Oddíl 1

Cílové druhy

Cílové druhy

Piktogram

Prase

Image 1

Kůň

Image 2

Kachna

Image 3

Skot

Image 4

Koza

Image 5

Ryba

Image 6

Ovce

Image 7

Pes

Image 8

Slepice

Image 9

Králík

Image 10

Krůta

Image 11

Husa

Image 12

Kočka

Image 13

Liška

Image 14

Velbloud

Image 15

Holub

Image 16

Slon

Image 17

Morče

Image 18

Had

Image 19

Papoušek

Image 20

Bažant

Image 21

Včela

Image 22

Okrasný pták

Image 23

Oddíl 2

Podmínky skladování

Bezpečnostní opatření pro skladování

Piktogram

Skladujte v chladničce.

Image 24


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/875/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU