(EU) 2024/860Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/860 ze dne 18. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku 17ß-estradiol

Publikováno: Úř. věst. L 860, 19.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/860

19.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/860

ze dne 18. března 2024,

kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku 17β-estradiol

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) stanoví farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí (MLR) v potravinách živočišného původu. Do uvedeného nařízení byly začleněny farmakologicky účinné látky klasifikované ve čtyřech přílohách nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 (3), které bylo zrušeno a nahrazeno nařízením (ES) č. 470/2009.

(2)

Látka 17β-estradiol uvedená v příloze II („Seznam látek, na které se nevztahují maximální limity reziduí“) nařízení (EHS) č. 2377/90 byla v době přijetí nařízení (EU) č. 37/2010 zařazena do tabulky 1 („Povolené látky“) přílohy dotčeného nařízení.

(3)

Ustanovení čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 470/2009 stanoví, že nařízení (ES) č. 470/2009 se použije, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství zakazující používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik u zvířat určených k produkci potravin, jak stanoví směrnice Rady 96/22/ES (4).

(4)

Směrnice 96/22/ES zakazuje podávání látky 17β-estradiol hospodářským zvířatům.

(5)

Je proto vhodné odstranit látku 17β-estradiol z tabulky 1 nařízení (EU) č. 37/2010.

(6)

Nařízení (EU) č. 37/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2377/oj).

(4)  Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/2008-12-18).


PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se zrušuje položka pro „17β-estradiol“.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/860/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU