(EU) 2024/859Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/859 ze dne 18. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky salicylan sodný podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu

Publikováno: Úř. věst. L 859, 19.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/859

19.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/859

ze dne 18. března 2024,

kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky salicylan sodný podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tabulka 1 v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) stanoví farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí (MLR) v potravinách živočišného původu.

(2)

Látka salicylan sodný je zařazena do uvedené tabulky jako povolená látka.

(3)

V souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 470/2009 podala společnost Dopharma B.V. dne 30. září 2022 Evropské agentuře pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) žádost o rozšíření stávající položky pro látku salicylan sodný na kura domácího.

(4)

Na základě stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky, zřízeného podle článku 139 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (3), a po posouzení žádosti podané společností Dopharma B.V. doporučila agentura dne 5. října 2023 rozšíření maximálních limitů reziduí pro látku salicylan sodný na kura domácího a stanovení číselných MLR.

(5)

Agentura rovněž dospěla k závěru, že extrapolace MLR pro salicylan sodný z tkání kura domácího na tkáně ostatních druhů drůbeže kromě krůt je přípustná.

(6)

S ohledem na stanovisko agentury se Komise domnívá, že je vhodné stanovit doporučený MLR pro salicylan sodný v tkáních kura domácího a extrapolovat jej na ostatní druhy drůbeže kromě krůt, avšak pouze u zvířat, která neprodukují vejce určená k lidské spotřebě, neboť u vajec nebyly poskytnuty žádné údaje o reziduích.

(7)

Nařízení (EU) č. 37/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43).


PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se položka pro farmakologicky účinnou látku „salicylan sodný“ nahrazuje tímto:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení

(podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„Salicylan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY

skot, prasata

Není nutné stanovit MLR

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY

Pro perorální použití.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

Není nutné stanovit MLR

Pouze pro topické použití.

Kyselina salicylová

krůty

400  μg/kg

2 500  μg/kg

200  μg/kg

150  μg/kg

svalovina

kůže a tuk v přirozeném poměru

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, která produkují vejce pro lidskou spotřebu.

antiflogistika / nesteroidní antiflogistika“

drůbež jiná než krůty

250  μg/kg

250  μg/kg

500  μg/kg

1 000  μg/kg

svalovina

kůže a tuk v přirozeném poměru

játra

ledviny


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/859/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU