(EU) 2024/848Nařízení Komise (EU) 2024/848 ze dne 14. března 2024, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2024 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace

Publikováno: Úř. věst. L 848, 15.3.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/848

15.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/848

ze dne 14. března 2024,

kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2024 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků (1), a zejména na čl. 12 pátý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 67 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (2) sestávají příjmy Evropské agentury pro léčivé přípravky zejména z příspěvků Unie a z poplatků, které uvedené agentuře platí podniky. Nařízení (ES) č. 297/95 stanoví kategorie a výši těchto poplatků.

(2)

Uvedené poplatky by měly být revidovány a aktualizovány na základě míry inflace za rok 2023 zveřejněné Statistickým úřadem Evropské unie (3). V roce 2023 dosáhla míra inflace v Unii 3,4 %.

(3)

Pro zjednodušení by upravené výše poplatků měly být zaokrouhleny na nejbližších 100 EUR.

(4)

Nařízení (ES) č. 297/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Z důvodu právní jistoty by se toto nařízení nemělo vztahovat na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2024.

(6)

V souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 297/95 má být aktualizace provedena s účinkem ode dne 1. dubna 2024. Je proto vhodné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně a použilo se od uvedeného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 297/95 se mění takto:

1)

článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „ 345 800 EUR“ nahrazuje částkou „ 357 600 EUR“,

v druhém pododstavci se částka „ 34 800 EUR“ nahrazuje částkou „ 36 000 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „ 8 600 EUR“ nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“;

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „ 134 100 EUR“ nahrazuje částkou „ 138 700 EUR“,

v druhém pododstavci se částka „ 223 600 EUR“ nahrazuje částkou „ 231 200 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „ 13 400 EUR“ nahrazuje částkou „ 13 900 EUR“,

ve čtvrtém pododstavci se částka „ 8 600 EUR“ nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“;

iii)

písmeno c) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „ 103 800 EUR“ nahrazuje částkou „ 107 300 EUR“,

v druhém pododstavci se rozmezí „od 26 200 EUR do 77 900 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 27 100 EUR do 80 500 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „ 8 600 EUR“ nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písm. a) první pododstavec se mění takto:

částka „ 3 900 EUR“ se nahrazuje částkou „ 4 000 EUR“,

částka „ 8 600 EUR“ se nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“;

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „ 103 800 EUR“ nahrazuje částkou „ 107 300 EUR“,

v druhém pododstavci se rozmezí „od 26 200 EUR do 77 900 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 27 100 EUR do 80 500 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „17 000 EUR“ nahrazuje částkou „17 600 EUR“;

d)

v odst. 4 prvním pododstavci se částka „26 200 EUR“ nahrazuje částkou „27 100 EUR“;

e)

v odstavci 5 se částka „8 600 EUR“ nahrazuje částkou „8 900 EUR“;

f)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se částka „123 900 EUR“ nahrazuje částkou „128 100 EUR“;

ii)

v druhém pododstavci se rozmezí „od 30 800 EUR do 92 800 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 31 800 EUR do 96 000 EUR“;

2)

v čl. 4 prvním pododstavci se částka „86 000 EUR“ nahrazuje částkou „88 900 EUR“;

3)

článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „ 173 000 EUR“ nahrazuje částkou „ 178 900 EUR“,

v druhém pododstavci se částka „ 17 000 EUR“ nahrazuje částkou „ 17 600 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „ 8 600 EUR“ nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“,

čtvrtý pododstavec se mění takto:

částka „ 86 000 EUR“ se nahrazuje částkou „ 88 900 EUR“,

částka „ 8 600 EUR“ se nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“;

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „ 86 000 EUR“ nahrazuje částkou „ 88 900 EUR“,

v druhém pododstavci se částka „ 146 200 EUR“ nahrazuje částkou „ 151 200 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „ 17 000 EUR“ nahrazuje částkou „ 17 600 EUR“,

ve čtvrtém pododstavci se částka „ 8 600 EUR“ nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“,

pátý pododstavec se mění takto:

částka „ 43 300 EUR“ se nahrazuje částkou „ 44 800 EUR“,

částka „ 8 600 EUR“ se nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“;

iii)

písmeno c) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „ 43 300 EUR“ nahrazuje částkou „ 44 800 EUR“,

v druhém pododstavci se rozmezí „od 10 700 EUR do 32 600 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 11 100 EUR do 33 700 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „ 8 600 EUR“ nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písm. a) první pododstavec se mění takto:

částka „ 3 900 EUR“ se nahrazuje částkou „ 4 000 EUR“,

částka „ 8 600 EUR“ se nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“;

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „ 51 800 EUR“ nahrazuje částkou „ 53 600 EUR“,

v druhém pododstavci se rozmezí „od 13 000 EUR do 39 100 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 13 400 EUR do 40 400 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „ 8 600 EUR“ nahrazuje částkou „ 8 900 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „8 600 EUR“ nahrazuje částkou „8 900 EUR“;

d)

v odst. 4 prvním pododstavci se částka „26 200 EUR“ nahrazuje částkou „27 100 EUR“;

e)

v odstavci 5 se částka „8 600 EUR“ nahrazuje částkou „8 900 EUR“;

f)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se částka „41 500 EUR“ nahrazuje částkou „42 900 EUR“;

ii)

v druhém pododstavci se rozmezí „od 10 200 EUR do 30 800 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 10 500 EUR do 31 800 EUR“;

4)

v čl. 6 prvním pododstavci se částka „51 800 EUR“ nahrazuje částkou „53 600 EUR“;

5)

čl. 7 odst. 1 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se částka „86 000 EUR“ nahrazuje částkou „88 900 EUR“;

b)

v druhém pododstavci se částka „26 200 EUR“ nahrazuje částkou „27 100 EUR“;

6)

článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

v druhém pododstavci se částka „103 800 EUR“ nahrazuje částkou „107 300 EUR“;

ii)

ve třetím pododstavci se částka „51 800 EUR“ nahrazuje částkou „53 600 EUR“;

iii)

ve čtvrtém pododstavci se rozmezí „od 26 200 EUR do 77 900 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 27 100 EUR do 80 500 EUR“;

iv)

v pátém pododstavci se rozmezí „od 13 000 EUR do 39 100 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 13 400 EUR do 40 400 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v druhém pododstavci se částka „345 800 EUR“ nahrazuje částkou „357 600 EUR“;

ii)

ve třetím pododstavci se částka „173 000 EUR“ nahrazuje částkou „178 900 EUR“;

iii)

v pátém pododstavci se rozmezí „od 3 900 EUR do 298 000 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 4 000 EUR do 308 100 EUR“;

iv)

v šestém pododstavci se rozmezí „od 3 900 EUR do 149 200 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 4 000 EUR do 154 300 EUR“;

c)

v odst. 3 prvním pododstavci se částka „8 600 EUR“ nahrazuje částkou „8 900 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení se nevztahuje na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2024.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/297/oj.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj).

(3)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/18343103/2-17012024-AP-EN.pdf/9d885442-f323-cdde-e149-17ed99a63a6f.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/848/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU