(EU) 2024/843Nařízení Komise (EU) 2024/843 ze dne 6. března 2024, kterým se opravuje portugalské znění příloh II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách

Publikováno: Úř. věst. L 843, 8.3.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. března 2024 Nabývá účinnosti: 28. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/843

8.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/843

ze dne 6. března 2024,

kterým se opravuje portugalské znění příloh II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Portugalské znění přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje v tabulce v části D (Kategorie potravin) ve sloupci „Název“ u položky s číslem 03, jakož i v tabulce v části E (Povolené potravinářské přídatné látky a podmínky jejich použití v kategoriích potravin) u kategorie s číslem 03, pokud jde o označení této kategorie a položku E 405 ve sloupci „Omezení/výjimky“, nesprávný překlad, který omezuje rozsah výrobků, v nichž lze používat některé potravinářské přídatné látky.

(2)

Portugalské znění přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje v tabulce v části 4 (Potravinářské přídatné látky včetně nosičů v potravinářských aromatech) v prvním řádku sloupce „Kategorie aromat, do nichž lze přídatnou látku přidávat“ u položky E 423 nesprávný překlad, který omezuje rozsah výrobků, v nichž lze používat některé potravinářské přídatné látky.

(3)

Portugalské znění příloh II a III nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(4)

Uvedené nesprávné překlady se vyskytly ve dvou aktech Komise, nařízení (EU) č. 1129/2011 (3) a (EU) 2015/647 (4). Na základě pravomocí, jež Evropský parlament a Rada svěřily Komisi pro účely změny nařízení (ES) č. 1333/2008 v čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení, Komise přijímá tento akt, kterým se uvedené nařízení opravuje.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanovisky Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, která byla vydána před přijetím nařízení (EU) č. 1129/2011 a (EU) 2015/647,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)   Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie (Úř. věst. L 295, 12.11.2011, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2015/647 ze dne 24. dubna 2015, kterým se mění a opravují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek (Úř. věst. L 107, 25.4.2015, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/843/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU