(EU) 2024/836Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/836 ze dne 12. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 schvaluje základní látka hydroxid hořečnatý E528 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Publikováno: Úř. věst. L 836, 13.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 2. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/836

13.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/836

ze dne 12. března 2024,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 schvaluje základní látka hydroxid hořečnatý E528 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. ledna 2021 obdržela Komise žádost společnosti Roullier o schválení hydroxidu hořečnatého E528 jako základní látky určené k použití při ochraně rostlin jako fungicid u vinné révy, oliv, banánů, ovsa, žita, tritikale, pšenice, rajčat, lilků, paprik, chilli papriček, mochyně (Physalis sp.), lilků pepino, brambor, růží, okrasných rostlin, broskví, meruněk, třešní, švestek, nektarinek, mirabelek a rýže.

(2)

Po kontrolách přijatelnosti byly v květnu 2021, dubnu 2022 a lednu 2023 obdrženy revidované žádosti. K revidované žádosti z ledna 2023 byly připojeny informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009.

(3)

Komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) o vědeckou pomoc v souladu s čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Úřad poskytl Komisi technickou zprávu o hydroxidu hořečnatém E528 dne 6. března 2023 (2).

(4)

Komise předložila Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 12. října 2023 zprávu o přezkumu (3) a dne 11. prosince 2023 předlohu tohoto nařízení.

(5)

Z informací poskytnutých žadatelem vyplývá, že hydroxid hořečnatý E528 se používá jako potravinářská přídatná látka a doplňková látka v krmivech, jako osmotické laxativum a žaludeční antacidum v lékařství, jako deodorant v kosmetickém odvětví, jako hnojivo v zemědělství a pro různé průmyslové účely. Kromě toho není převážně používán pro účely ochrany rostlin, lze jej ale použít pro ochranu rostlin v přípravku sestávajícím z dané látky. Na základě informací poskytnutých žadatelem a technické zprávy úřadu lze rovněž konstatovat, že se nejedná o látku vzbuzující obavy; nemůže svými vlastnostmi způsobit narušení činnosti endokrinního systému ani nemá neurotoxické nebo imunotoxické účinky, a není uváděna na trh jako přípravek na ochranu rostlin. Hydroxid hořečnatý E528 tudíž splňuje podmínky stanovené v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(6)

Existuje již nařízení Komise, kterým se stanoví specifikace pro hydroxid hořečnatý E528 jakožto schválenou potravinářskou přídatnou látku (4). Tuto skutečnost zohlednil úřad i Komise v rámci čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(7)

Komise vyzvala žadatele, aby k technické zprávě úřadu a k návrhu zprávy Komise o přezkumu předložil své připomínky. Žadatel předložil své připomínky, které byly pečlivě posouzeny.

(8)

Na základě přezkoumání žádosti i všech souvisejících dokumentů lze očekávat, že hydroxid hořečnatý E528 obecně splňuje požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkumu. Proto je vhodné hydroxid hořečnatý E528 schválit jako základní látku.

(9)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné stanovit určité podmínky pro schválení.

(10)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by měla být odpovídajícím způsobem změněna příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5).

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení základní látky

Látka hydroxid hořečnatý E528, specifikovaná v příloze I, se schvaluje jako základní látka za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

(2)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2023. Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for approval of magnesium hydroxide E 528 to be used in plant protection as a fungicide on grapevines, olives, banana, oat, rye, triticale, wheat, tomatoes, aubergine, sweet pepper, chili, Physalis sp. and pepino, potatoes, rosebush, ornamental plants, peach, apricot, cherry, plum, nectarine, mirabelle and rice crops. Podpůrná publikace EFSA 2023:EN-7902. 106 s. doi:10.2903/sp.efsa.2023.EN-7902.

(3)  Závěrečná zpráva o přezkumu týkající se základní látky hydroxidu hořečnatého dokončená Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 31. ledna 2024 za účelem schválení hydroxidu hořečnatého jako základní látky v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009.

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).


PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Zvláštní ustanovení

Hydroxid hořečnatý E528

CAS: 1309-42-8

CIPAC: není k dispozici

Hydroxid hořečnatý

95 %

Relevantní nečistoty: olovo: < 2 mg/kg

arsen: < 3 mg/kg

2. dubna 2024

Hydroxid hořečnatý se musí používat v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkumu hydroxidu hořečnatého (PLAN/2023/2331 RR Rev2), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.


(1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkumu.


PŘÍLOHA II

V části C přílohy prováděcího nařízení (ES) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Zvláštní ustanovení

„25

Hydroxid hořečnatý E528

CAS: 1309-42-8

CIPAC: není k dispozici

Hydroxid hořečnatý

95 %

Relevantní nečistoty:

olovo: < 2 mg/kg

arsen: < 3 mg/kg

2. dubna 2024

Hydroxid hořečnatý se musí používat v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkumu hydroxidu hořečnatého (PLAN/2023/2331 RR Rev2), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“


(1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkumu.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/836/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU