(EU) 2024/833Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/833 ze dne 11. března 2024, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1768/95, pokud jde o odpovědnost za škody podle čl. 94 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2100/94

Publikováno: Úř. věst. L 833, 12.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/833

12.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/833

ze dne 11. března 2024,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1768/95, pokud jde o odpovědnost za škody podle čl. 94 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2100/94

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (1), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1768/95 (2) stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 2100/94. Konkrétně je v čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení stanovena povinnost k úhradě další škody podle čl. 94 odst. 2 nařízení (ES) č. 2100/94, pokud dojde k porušení povinnosti se zřetelem na odrůdu nebo více odrůd téhož držitele.

(2)

Soudní dvůr dne 16. března 2023 ve svém rozsudku ve věci C-522/21 (3) prohlásil čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1768/95 za neplatný. Soudní dvůr uvedl, že v rozsahu, v němž ustanovení čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1768/95 stanoví dlužnou náhradu škody v návaznosti na licenční poplatek, zavádí nevyvratitelnou domněnku, pokud jde o minimální rozsah škody vzniklé držiteli, a omezuje posuzovací pravomoc soudu, jemuž byla věc předložena k rozhodnutí, v rozporu s čl. 94 odst. 2 nařízení (ES) č. 2100/94, jak jej vykládá Soudní dvůr.

(3)

Toto ustanovení by proto mělo být zrušeno.

(4)

Mělo by být také v zájmu zajištění souladu s čl. 94 odst. 2 nařízení (ES) č. 2100/94 a ochrany oprávněných zájmů šlechtitele a zemědělce nahrazeno novým ustanovením.

(5)

Zkušenosti ukazují, že další škody ve smyslu čl. 94 odst. 2 nařízení (ES) č. 2100/94 obvykle spočívají v nákladech na šetření provedená držitelem odrůdového práva s cílem zjistit a vyhodnotit rozsah tohoto porušení.

(6)

Proto by měl čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1768/95 reflektovat to, že tyto náklady by mohly být relevantním prvkem pro výpočet dalších škod vzniklých držiteli v důsledku úmyslného nebo nedbalostního porušení práv držitele podle čl. 14 odst. 3 čtvrté odrážky nařízení (ES) č. 2100/94. Nařízení (ES) č. 1768/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro odrůdová práva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1768/95

Ustanovení čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1768/95 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud dotyčná osoba se zřetelem na odrůdu nebo více odrůd téhož držitele odrůdového práva úmyslně nebo z nedbalosti poruší povinnost podle čl. 14 odst. 3 čtvrté odrážky základního nařízení, povinnost úhrady dalších škod vůči držiteli odrůdového práva podle čl. 94 odst. 2 základního nařízení může zahrnovat náklady na šetření provedená tímto držitelem s cílem zjistit a vyhodnotit rozsah tohoto porušení.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2100/2008-01-31.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1768/95 ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 173, 25.7.1995, s. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1768/oj).

(3)  Rozsudek ze dne 16. března 2023, MS v. Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, C-522/21, EU:C:2023:218.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/833/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU