(EU) 2024/822Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/822 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o požadavky na platnost sérologických testů prokazujících titr protilátek proti vzteklině pro psy, kočky a fretky

Publikováno: Úř. věst. L 822, 6.3.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. listopadu 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. března 2024 Nabývá účinnosti: 26. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/822

6.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/822

ze dne 21. listopadu 2023,

kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o požadavky na platnost sérologických testů prokazujících titr protilátek proti vzteklině pro psy, kočky a fretky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na článek 38 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví mimo jiné veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu a pravidla pro kontrolu toho, zda jsou při těchto přesunech uvedené podmínky dodržovány. Nařízení (EU) č. 576/2013 bylo zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (2), ale jako přechodné opatření se nadále použije do 21. dubna 2026, pokud jde o neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, namísto části VI nařízení (EU) 2016/429.

(2)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví povinné očkování proti vzteklině u určitých zvířat v zájmovém chovu, konkrétně u neobchodních přesunů psů, koček a fretek z území nebo třetích zemí do členského státu. Konkrétně stanoví, že psi, kočky a fretky nesmějí být přemístěni do členského státu, pokud nebyli očkováni proti vzteklině a nebyli podrobeni sérologickému testu prokazujícímu titr protilátek proti vzteklině, přičemž očkování i test splňují požadavky stanovené v uvedeném nařízení. Kromě toho nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví, že Komise přijme seznam území nebo třetích zemí, v jejichž případě nemusí být psi, kočky nebo fretky přemísťovaní pro neobchodní účely do členského státu podrobeni sérologickému testu prokazujícímu titr protilátek proti vzteklině. Uvedený seznam je řádně stanoven v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013 (3).

(3)

Pokud je navíc sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině povinný, musí splňovat požadavky na platnost stanovené v příloze IV nařízení (EU) č. 576/2013. Uvedená příloha stanoví požadavky na platnost sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině a stanoví, že pro účely neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu ze třetích zemí nebo území musí být sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině proveden v laboratoři schválené v souladu s článkem 3 rozhodnutí Rady 2000/258/ES (4). Uvedené rozhodnutí však bylo zrušeno nařízením (EU) 2016/429. Je proto nezbytné určit, která laboratoř má provádět sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině požadovaný pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (5) stanoví doplňující veterinární pravidla týkající se vstupu zásilek některých druhů a kategorií zvířat do Unie. Použije se proto na obchodní přesuny uvedených druhů a kategorií zvířat. Z článku 3 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci vyplývá, že zásilkám psů, koček a fretek se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud je třetí země nebo území původu zásilky nebo jejich oblast či jednotka uvedena na seznamu v příloze VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404 (6). Článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že zásilkám psů, koček a fretek se povolí vstup do Unie pouze v případě, že byly provedeny laboratorní testy požadované uvedeným nařízením v přenesené pravomoci v úřední laboratoři určené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (7). Článek 76 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 vyžaduje platný sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině pro zásilky psů, koček a fretek, které vstupují do Unie ze třetích zemí nebo území, pokud tyto třetí země a území nejsou uvedeny na seznamu v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 proto již určuje laboratoře, které mohou provádět sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině požadovaný pro vstup psů, koček a fretek do Unie.

(5)

V zájmu jednotnosti pravidel Unie by tedy požadavky, které musí splňovat laboratoř, v níž se má provádět sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu ze třetí země nebo území do členského státu, měly být v souladu s požadavky stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o laboratoře, kde lze sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině provádět, a které odkazují na článek 37 nařízení (EU) 2017/625.

(6)

V čl. 37 odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2017/625 se stanoví požadavky na způsobilost laboratoře, která má být určena jako úřední laboratoř v členském státě nebo třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Tyto požadavky na způsobilost musí splňovat i laboratoře určené ve třetí zemi, aby byla zajištěna tatáž výkonnost sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu pocházejících ze třetích zemí.

(7)

Nařízení (EU) č. 576/2013 by proto mělo být změněno, pokud jde o laboratoře, které mohou provádět platné sérologické testy prokazující titr protilátek proti vzteklině pro účely neobchodních přesunů psů, koček a fretek do členského státu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) č. 576/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109).

(4)  Rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze IV bodě 2 nařízení (EU) č. 576/2013 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

musí být proveden v jedné z těchto laboratoří:

i)

úřední laboratoř v členském státě nebo ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, která je určena v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (*1) k provádění sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině a jejíž název a kontaktní údaje poskytl příslušný orgán Komisi, nebo

ii)

laboratoř ve třetí zemi nebo území, jež jsou uvedeny na seznamu v příloze VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404 (*2), která je určena příslušným orgánem třetí země, splňuje požadavky stanovené v čl. 37 odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2017/625 pro provádění sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině a jejíž název a kontaktní údaje poskytl příslušný orgán Komisi.


(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).“ “


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/822/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU