(EU) 2024/791Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/791 ze dne 28. února 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů, odstranění překážek vzniku služby konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za tok pokynů

Publikováno: Úř. věst. L 791, 8.3.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. února 2024 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 28. března 2024 Nabývá účinnosti: 28. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/791

8.3.2024

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/791

ze dne 28. února 2024,

kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů, odstranění překážek vzniku služby konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za tok pokynů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise ve svém sdělení ze dne 24. září 2020 nazvaném „Unie kapitálových trhů pro občany a podniky – nový akční plán“ (dále jen „akční plán pro UKT“) oznámila svůj záměr předložit legislativní návrh na vytvoření nepřetržitého elektronického datového toku, který by poskytoval komplexní přehled o cenách a objemech kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu obchodovaných v celé Unii napříč obchodními systémy (dále jen „konsolidované obchodní informace“). Rada ve svých závěrech ze dne 2. prosince 2020 k akčnímu plánu Komise pro UKT vyzvala Komisi, aby podporovala větší investiční aktivitu v Unii tím, že zlepší dostupnost a transparentnost údajů, k čemuž dále posoudí, jak odstranit překážky, které brání zavedení služby konsolidovaných obchodních informací v Unii.

(2)

Komise ve svém sdělení ze dne 19. ledna 2021 nazvaném „Evropský hospodářský a finanční systém: podpora otevřenosti, síly a odolnosti“ potvrdila, že má v úmyslu zlepšit, zjednodušit a dále harmonizovat rámec pro transparentnost trhů s cennými papíry v rámci přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (5). V souvislosti s úsilím zaměřeným na posílení mezinárodní úlohy eura Komise rovněž oznámila, že součástí této reformy bude navržení a zavedení služby konsolidovaných obchodních informací, zejména pro emise korporátních dluhopisů, s cílem zvýšit sekundární obchodování s dluhovými nástroji denominovanými v eurech.

(3)

Nařízení (EU) č. 600/2014 stanoví legislativní rámec pro poskytovatele konsolidovaných obchodních informací u kapitálových i nekapitálových nástrojů. Poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací v současné době odpovídají za shromažďování zpráv o obchodech s finančními nástroji z obchodních systémů a schválených systémů pro uveřejňování informací a za konsolidaci těchto zpráv do nepřetržitého elektronického datového toku, jenž poskytuje údaje o cenách a objemech u jednotlivých finančních nástrojů. Myšlenka, jež stála za zřízením poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací, spočívá v tom, že údaje z obchodních systémů a schválených systémů pro uveřejňování informací budou v konsolidované podobě zpřístupněny veřejnosti, budou zahrnovat všechny obchodní trhy Unie a budou používat jednotné datové značky, formáty a uživatelská rozhraní.

(4)

Až do dnešního dne však žádný subjekt, nad nímž je vykonáván dohled, nepožádal o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (dále jen „orgán ESMA“), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6), ve své zprávě ze dne 5. prosince 2019 týkající se vývoje cen, pokud jde o předobchodní a poobchodní údaje, a konsolidovaných obchodních informací pro kapitálové nástroje identifikoval tři hlavní překážky, které subjektům, nad nimiž je vykonáván dohled, brání v tom, aby požádaly o udělení povolení pro činnost poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací: zaprvé nedostatečná srozumitelnost, pokud jde o to, jak má poskytovatel konsolidovaných obchodních informací získávat údaje z různých míst provádění nebo od poskytovatelů služeb hlášení údajů; zadruhé nedostatečná kvalita, pokud jde o harmonizaci údajů oznamovaných těmito místy provádění, která neumožňuje nákladově efektivní konsolidaci; zatřetí nedostatek obchodních pobídek k podání žádosti o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací. Uvedené překážky je proto nutné odstranit. K odstranění překážek je nezbytné, zaprvé, aby poskytovatelům konsolidovaných obchodních informací poskytovaly údaje o trhu všechny obchodní systémy a schválené systémy pro uveřejňování informací (dále jen „poskytovatelé údajů“), a zadruhé, aby se zlepšila kvalita údajů tím, že se harmonizuje oznamování údajů, které mají poskytovatelé údajů předávat datovým centrům poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací.

(5)

Ustanovení čl. 1 odst. 7 směrnice 2014/65/EU vyžaduje, aby se systémy a zařízení, v nichž na sebe mohou vzájemně působit zájmy o obchodování více třetích stran, pokud jde o nákup a prodej finančních nástrojů (dále jen „mnohostranné systémy“), řídily požadavky, které se vztahují na regulované trhy, mnohostranné obchodní systémy nebo organizované obchodní systémy. Zahrnutí tohoto požadavku do oblasti působnosti směrnice 2014/65/EU ponechalo prostor pro různé výklady tohoto požadavku, což vedlo k nerovným podmínkám mezi mnohostrannými systémy, které mají povolení působit jako regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém, a mnohostrannými systémy, které toto povolení nemají. Aby se zajistilo jednotné uplatňování tohoto požadavku, měl by být přesunut ze směrnice 2014/65/EU do nařízení (EU) č. 600/2014.

(6)

Nepřehledné obchodování je obchodování bez předobchodní transparentnosti s použitím výjimky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014 (dále jen „výjimka na základě referenční ceny“) a výjimky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě i) téhož nařízení (dále jen „výjimka na základě sjednané ceny“). Použití obou výjimek je omezeno dvojitým objemovým stropem, což je mechanismus, který omezuje úroveň nepřehledného obchodování na určitý podíl celkového objemu obchodování s daným kapitálovým nástrojem. Za prvé, úroveň nepřehledného obchodování s kapitálovým nástrojem v určitém obchodním systému nesmí překročit 4 % celkového objemu obchodování s tímto nástrojem v Unii. Pokud dojde k překročení této prahové hodnoty, je v dotčeném systému nepřehledné obchodování s tímto nástrojem pozastaveno. Za druhé, úroveň nepřehledného obchodování s kapitálovým nástrojem v Unii nesmí překročit 8 % celkového objemu obchodování s tímto nástrojem v Unii. Pokud dojde k překročení druhé z uvedených prahových hodnot, je v souvislosti s tímto nástrojem pozastaveno veškeré nepřehledné obchodování na základě obou výjimek. První prahová hodnota, tj. prahová hodnota pro konkrétní obchodní systém, ponechává prostor pro pokračování používání uvedených výjimek v jiných systémech, na nichž není obchodování s tímto kapitálovým nástrojem ještě pozastaveno, dokud není překročena druhá prahová hodnota, tj. prahová hodnota pro celou Unii. To způsobuje komplikace při monitorování úrovní nepřehledného obchodování a prosazování pozastavení. Aby se uplatňování dvojitého objemového stropu zjednodušilo a současně zachovala jeho účinnost, měl by se nový a jediný objemový strop vztahovat pouze na prahovou hodnotu pro celou Unii stanovenou na 7 %, a ta by se měla vztahovat pouze na obchodování s použitím výjimky na základě referenční ceny, a nikoli na obchodování s použitím výjimky na základě sjednané ceny. Orgán ESMA by měl pravidelně posuzovat prahovou hodnotu objemového stropu s ohledem na finanční stabilitu, mezinárodní osvědčené postupy, konkurenceschopnost podniků v Unii, význam dopadu na trh a efektivnost tvorby cen a měl by předložit Komisi zprávu se svými návrhy. Na tomto základě by měla být Komise zmocněna k úpravě prahové hodnoty objemového stropu prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Orgán ESMA by měl rovněž posoudit vhodnost objemového stropu, a zda je nutné jej zrušit nebo rozšířit na další systémy obchodování nebo místa provádění, které odvozují své ceny z referenční ceny.

(7)

Článek 8 nařízení (EU) č. 600/2014 stanoví požadavky na předobchodní transparentnost pro organizátory trhu a investiční podniky provozující obchodní systém, pokud jde o nekapitálové nástroje, bez ohledu na systém obchodování. Přínos těchto požadavků je zřejmý pro organizátory trhu a investiční podniky, které provozují centrální knihu limitních pokynů nebo systém obchodování založený na periodických aukcích, kde jsou nabídky k prodeji a koupi anonymní, pevné a skutečně mnohostranné. Jiné systémy obchodování, zejména systémy hlasového obchodování a systémy žádostí o kotace, poskytují žadatelům individualizované kotace, jež mají pro ostatní účastníky trhu minimální informační hodnotu. S cílem snížit regulační zátěž těchto organizátorů trhu a investičních podniků a zjednodušit použitelné výjimky by se měl požadavek na zveřejňování pevných nebo orientačních kotací vztahovat pouze na centrální knihy limitních pokynů a systémy obchodování založené na periodických aukcích. Aby bylo možné omezit předobchodní transparentnost na centrální knihy limitních pokynů a systémy obchodování založené na periodických aukcích, je třeba pozměnit požadavky použitelné na výjimky uvedené v článku 9 nařízení (EU) č. 600/2014. Výjimka, kterou lze uplatnit, je-li překročen konkrétní objem pro daný finanční nástroj, v systémech žádostí o kotace a v systémech hlasového obchodování, by měla být zrušena.

(8)

Deriváty spadají v současné době do působnosti režimu transparentnosti nekapitálových nástrojů, jenž kombinuje různé druhy finančních nástrojů převážně s cennými papíry (dluhopisy) na jedné straně a převážně se smlouvami (deriváty) na straně druhé. Transparentnost u nekapitálových nástrojů i u kapitálových nástrojů vychází z konceptu „obchodováno v obchodním systému“. U některých derivátů se tento koncept ukázal jako problematický z důvodu jejich nedostatečné zastupitelnosti a chybějících vhodných identifikačních referenčních údajů. Proto by transparentnost u derivátů neměla vycházet z konceptu „obchodováno v obchodním systému“, ale spíše z předem definovaných vlastností derivátů. Na deriváty by se měly vztahovat požadavky na transparentnost bez ohledu na to, zda jsou obchodovány v obchodním systému, nebo mimo něj. Požadavky na transparentnost by se měly vztahovat na deriváty, které jsou natolik standardizované, že údaje zveřejňované ve vztahu k nim jsou smysluplné i pro další účastníky trhu, a nejen pro dotčené smluvní strany. To znamená, že požadavkům na transparentnost by i nadále měly podléhat všechny deriváty obchodované v obchodním systému. Na jiné deriváty by se měly vztahovat požadavky na transparentnost tehdy, pokud podléhají povinnosti clearingu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (7) (dále jen „povinnost clearingu“), k čemuž je nutnou podmínkou určitá míra standardizace, a u nichž se provádí centrální clearing. Tím se zajistí, aby se na obchody, které se pro povinnost clearingu nepovažují za vhodné, jako jsou obchody uvnitř skupiny, požadavky na transparentnost nevztahovaly. Požadavky na transparentnost by se měly vztahovat pouze na úrokové deriváty s nejstandardizovanějšími a nejlikvidnějšími kombinacemi měn a splatností. Nedávné události na trhu navíc ukázaly, že nedostatečná transparentnost některých swapů úvěrového selhání odkazujících na globální systémově významné banky nebo odkazujících na index, jenž tyto banky zahrnuje, by mohla podněcovat spekulace ohledně úvěruschopnosti těchto bank. Tyto swapy úvěrového selhání by proto také měly podléhat požadavkům na transparentnost, pokud se u nich provádí centrální clearing, a to i v případě, že povinnosti clearingu nepodléhají. Komise by měla být zmocněna ke změně podmínek k určení derivátů, na které se mají vztahovat požadavky na transparentnost, pokud to vyžaduje vývoj na trhu.

(9)

Článek 10 nařízení (EU) č. 600/2014 obsahuje požadavky, aby obchodní systémy zveřejňovaly informace týkající se obchodů s nekapitálovými nástroji, včetně ceny a objemu. Článek 11 uvedeného nařízení stanoví, v jakých případech mohou příslušné orgány povolit odklad uveřejnění těchto údajů. Odklad uveřejnění je povolen, pokud objem obchodu přesahuje prahovou hodnotu pro velký rozsah, pokud je obchod uskutečňován s nástrojem, pro který neexistuje likvidní trh, nebo v případě, že se obchodu účastní poskytovatelé likvidity, pokud objem obchodu převyšuje prahovou hodnotu pro objem specifický pro daný nástroj. Příslušné orgány mají oprávnění rozhodnout o době trvání odkladu a o podrobnostech obchodů, jejichž uveřejnění má být odloženo. Tato diskreční pravomoc vede k rozdílným postupům mezi členskými státy a k neúčinnému a složitému režimu poobchodní transparentnosti. Aby byla zajištěna transparentnost vůči všem druhům investorů, je nezbytné režim odkladu harmonizovat na úrovni Unie, odstranit diskreční pravomoc na vnitrostátní úrovni a usnadnit konsolidaci údajů. Proto je vhodné posílit požadavky na poobchodní transparentnost tím, že se příslušným orgánům diskreční pravomoc odebere.

(10)

S cílem zajistit odpovídající úroveň transparentnosti by měly být cena a objem obchodů provedených v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty a povolenkami na emise zveřejňovány tak blízko reálnému času, jak je technicky možné. Aby nebyli poskytovatelé likvidity u těchto obchodů vystaveni nepřiměřenému riziku, mělo by být možné uveřejnění některých podrobností o těchto obchodech odložit. Kategorie obchodů, u nichž je povolen odklad, by měly být určeny s ohledem na objem obchodů a likviditu dotčených finančních nástrojů. Přesné podrobnosti režimu odkladu by měly být stanoveny prostřednictvím regulačních technických norem, které by měly být pravidelně přezkoumávány s cílem příslušnou dobu trvání odkladu postupně zkrátit. Pro účely stabilnějšího režimu transparentnosti je zapotřebí statické určení likvidity pro kategorie dluhopisů, strukturovaných finančních nástrojů a povolenek na emise, nebo jejich kategorií. Návrhy regulačních technických norem vypracované orgánem ESMA by měly stanovit, jaké objemy emisí odpovídají likvidnímu nebo nelikvidnímu trhu s dluhopisy nebo jejich kategoriemi až do doby jejich splatnosti, od jakého objemu obchodů s likvidním nebo nelikvidním dluhopisem lze uplatnit odklad a dobu trvání odkladu, v souladu s tímto nařízením. S cílem zajistit odpovídající úroveň transparentnosti pro kryté dluhopisy je vhodné, aby byl objem emise těchto dluhopisů stanoven v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (8). Pokud jde o strukturované finanční produkty a povolenky na emise, měl by orgán ESMA vypracovat návrhy regulačních technických norem pro určení kategorií, pro něž je k dispozici likvidní nebo nelikvidní trh. Orgán ESMA by měl stanovit příslušné nástroje nebo kategorie a dobu trvání odkladu. Je vhodné, aby orgán ESMA uplatňoval toto určení likvidních a nelikvidních trhů s dluhopisy, povolenkami na emise a strukturovanými finančními produkty rovněž na výjimku z předobchodní transparentnosti. Není vhodné, aby se toto určení opíralo o časté posuzování. Příslušné orgány by měly mít pravomoc prodloužit odklad uveřejnění podrobností o obchodech provedených v souvislosti s nástroji státního dluhu vydanými jejich příslušným členským státem. Je vhodné, aby toto prodloužení platilo v celé Unii. Pokud jde o obchody s nástroji státního dluhu, které nejsou vydány členskými státy, měl by rozhodnutí o takovém prodloužení přijímat orgán ESMA.

(11)

Různorodost derivátů by měla vést k samostatnému režimu odkladu, odlišnému od režimu odkladu jiných nekapitálových nástrojů. Doba trvání odkladu by měla být určena prostřednictvím regulačních technických norem na základě objemu obchodu a likvidity dané kategorie derivátů a orgán ESMA by měl určit, které nástroje nebo kategorie jsou likvidní, které jsou nelikvidní a nad jaký objem obchodu je možné uveřejnění podrobností o obchodu odkládat. Je vhodné, aby orgán ESMA uplatňoval určení likvidních a nelikvidních trhů rovněž na výjimky z předobchodní transparentnosti.

(12)

Článek 13 nařízení (EU) č. 600/2014 požaduje, aby organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejňovali předobchodní a poobchodní informace o obchodech s finančními nástroji za přiměřených obchodních podmínek a aby k těmto informacím zajistili nediskriminační přístup. Uvedený článek však své cíle nesplnil. Informace poskytované za přiměřených obchodních podmínek obchodními systémy, schválenými systémy pro uveřejňování informací a systematickými internalizátory neumožňují uživatelům porozumět politikám v oblasti údajů a způsobu, jakým je cena za údaje stanovena. Dne 18. srpna 2021 vydal orgán ESMA pokyny, které vysvětlují, jak by měl být koncept „za přiměřených obchodních podmínek“ uplatňován. Tyto pokyny by měly být převedeny na právní povinnosti a posíleny s cílem zajistit, aby obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací, poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací a systematičtí internalizátoři nemohli účtovat poplatky za údaje podle hodnoty, již tyto údaje představují pro jednotlivé uživatele. Vzhledem k tomu, že pro upřesnění pojmu „za přiměřených obchodních podmínek“ je nutná vysoká míra podrobnosti, a vzhledem k potřebě flexibility při změnách platných pravidel na základě rychle se měnícího datového prostředí by měl být orgán ESMA zmocněn k vypracování návrhů regulačních technických norem, které blíže určí, jak se má koncept „za přiměřených obchodních podmínek“ uplatňovat, čímž by se dále posílilo harmonizované a jednotné uplatňování článku 13 nařízení (EU) č. 600/2014. Nadto by měl orgán ESMA sledovat a posuzovat vývoj politik v oblasti údajů a stanovování cen na trhu. Na základě svého posouzení by měl orgán ESMA uvedené návrhy regulačních technických norem aktualizovat.

(13)

Za účelem posílení procesu tvorby cen a zachování rovných podmínek mezi obchodními systémy a systematickými internalizátory vyžaduje článek 14 nařízení (EU) č. 600/2014, aby systematičtí internalizátoři uveřejňovali všechny kotace kapitálových nástrojů, pokud tito systematičtí internalizátoři obchodují s objemy do výše standardního tržního objemu. Systematičtí internalizátoři mohou volně rozhodnout, které objemy kotují, pokud kotovaný objem odpovídá nejméně 10 % standardního tržního objemu. Tato možnost však vede k velmi nízké míře předobchodní transparentnosti, kterou systematičtí internalizátoři poskytují ve vztahu ke kapitálovým nástrojům, a brání dosažení rovných podmínek. Je proto nezbytné vyžadovat, aby systematičtí internalizátoři uveřejňovali pevné kotace na základě minimálního objemu kotace, který bude určen prostřednictvím regulačních technických norem. Je vhodné, aby při vypracovávání těchto regulačních technických norem zohlednil orgán ESMA tyto cíle: zvýšit předobchodní transparentnost kapitálových nástrojů ve prospěch koncových investorů; zachovat rovné podmínky mezi obchodními systémy a systematickými internalizátory; poskytovat koncovým investorům odpovídající výběr obchodních možností; a zajistit, aby obchodní prostředí v Unii zůstalo atraktivní a konkurenceschopné na domácí i mezinárodní úrovni. S cílem zvýšit konkurenceschopnost systematických internalizátorů by jim mělo být umožněno párovat pokyny jakéhokoli objemu na středové hodnotě.

(14)

Články 18 a 19 nařízení (EU) č. 600/2014 stanoví požadavky na předobchodní transparentnost pro systematické internalizátory, pokud jde o nekapitálové nástroje, při poskytování pevných nebo orientačních kotací svým zákazníkům. Tyto kotace jsou přizpůsobeny konkrétním zákazníkům a pro ostatní zákazníky mají marginální informační hodnotu. Uvedené požadavky by proto měly být zrušeny. Systematičtí internalizátoři nicméně mohou požadavky na předobchodní transparentnost plnit dobrovolně, například v reakci na potřeby svých neprofesionálních zákazníků.

(15)

Na základě stávajícího právního rámce platí, že pokud je jednou ze dvou stran obchodu systematický internalizátor, je tento systematický internalizátor povinen obchod oznámit schválenému systému pro uveřejňování informací, zatímco jeho protistrana tak učinit nemusí. To vedlo mnoho investičních podniků k tomu, aby si zvolily status systematického internalizátora, zejména pro účely hlášení obchodů pro své zákazníky, aniž by systematicky obchodovaly na vlastní účet, což na tyto investiční podniky klade nepřiměřené požadavky. Je proto vhodné zavést status určeného zveřejňujícího subjektu, jenž by investičnímu podniku umožnil nést odpovědnost za uveřejnění obchodu prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací, aniž by si musel zvolit status systematického internalizátora. Příslušné orgány by měly investičním podnikům udělit status určeného zveřejňujícího subjektu pro určité kategorie finančních nástrojů v souladu s žádostí těchto investičních podniků a měly by o těchto žádostech informovat orgán ESMA. Orgán ESMA by měl vést veřejný registr těchto určených zveřejňujících subjektů členěný podle kategorií finančních nástrojů, aby je účastníci trhu mohli identifikovat.

(16)

Účastníci trhu potřebují hlavní údaje o trhu, aby mohli přijímat informovaná investiční rozhodnutí. Získávání údajů o některých finančních nástrojích přímo od poskytovatelů údajů vyžaduje, aby poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací uzavřeli se všemi těmito poskytovateli údajů samostatné licenční smlouvy. Tento proces je zatěžující, nákladný a časově náročný. Představuje jednu z překážek, které brání tomu, aby poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací vznikli v každé kategorii aktiv. Tato překážka by měla být odstraněna, aby mohli poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací získávat dané údaje a aby byly překonány problémy spojené s udělováním licencí. Poskytovatelé údajů by měli mít povinnost poskytovat své údaje poskytovatelům konsolidovaných obchodních informací a používat k tomu harmonizované šablony, které zajišťují dodržování vysokých standardů kvality údajů. Poskytovatelé údajů by měli rovněž poskytovat regulační údaje, aby byli investoři informováni o stavu systému párování pokynů, například v případě výpadku trhu, a o statusu finančního nástroje, například v případě pozastavení nebo zastavení obchodování. Možnost shromažďovat údaje od poskytovatelů údajů podle pravidla o povinném poskytování údajů by měli mít pouze poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací vybraní a povolení orgánem ESMA. Aby byly údaje pro investory užitečné, měli by mít poskytovatelé údajů povinnost předávat údaje poskytovatelům konsolidovaných obchodních informací tak blízko reálnému času, jak je technicky možné.

(17)

Hlava II a III nařízení (EU) č. 600/2014 vyžadují, aby obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací, investiční podniky a systematičtí internalizátoři uveřejňovali předobchodní údaje o finančních nástrojích, včetně kupních a prodejních cen, a poobchodní údaje o obchodech, včetně ceny a objemu, s nimiž byl obchod v určitém nástroji uzavřen. Účastníci trhu nejsou povinni používat hlavní údaje o trhu poskytované poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací. Požadavek, aby obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací, investiční podniky a systematičtí internalizátoři uveřejňovali předobchodní a poobchodní údaje, by proto měl zůstat v platnosti, aby měli účastníci trhu k těmto údajům přístup. Aby se však zabránilo nepřiměřenému zatěžování poskytovatelů údajů, je vhodné sladit požadavek na uveřejňování údajů ze strany poskytovatelů údajů v maximální možné míře s požadavkem na poskytování údajů poskytovateli konsolidovaných obchodních informací.

(18)

Malé regulované trhy a trhy pro růst malých a středních podniků jsou obchodní systémy, které přijímají akcie emitentů, pro něž je obchodování na sekundárním trhu obvykle méně likvidní než obchodování s akciemi přijatými k obchodování na větších regulovaných trzích. S cílem zabránit negativnímu dopadu, který by služba konsolidovaných obchodních informací mohla mít na malé obchodní systémy – i když by jejich zahrnutí do konsolidovaných obchodních informací mohlo mít pozitivní dopad na jejich životaschopnost a na likviditu cenných papírů obchodovaných v těchto systémech –, měl by být zaveden mechanismus vyjádření účasti. Tento mechanismus by se měl vztahovat na investiční podniky provozující trhy pro růst malých a středních podniků a na organizátory trhu, jejichž roční objem obchodování s akciemi představuje nejvýše 1 % ročního objemu obchodování s akciemi v Unii. Prahovou hodnotu 1 % by měly doplnit dvě alternativní podmínky: buď investiční podnik, nebo organizátor trhu není součástí skupiny, jejíž součástí je investiční podnik nebo organizátor trhu, který překračuje 1% prahovou hodnotu, nebo jež je s takovým investičním podnikem nebo organizátorem trhu v úzkém propojení, anebo je koncentrace obchodování v systému provozovaném tímto investičním podnikem nebo organizátorem trhu velmi vysoká, konkrétně je 85 % celkového ročního objemu obchodování s akciemi obchodováno v obchodním systému, v němž byly tyto akcie původně přijaty k obchodování. Tato kritéria splňuje pouze několik obchodních systémů, a proto by se povinnost předávat údaje poskytovateli konsolidovaných obchodních informací netýkala pouze malého procenta obchodování v Unii. Investiční podniky a organizátoři trhu splňující tato kritéria, by nicméně měli možnost se k účasti přihlásit a o každém takovém rozhodnutí by měli informovat poskytovatele konsolidovaných obchodních informací a orgán ESMA. Toto rozhodnutí by bylo nezměnitelné a veškeré údaje, pokud jde o akcie i fondy obchodované v obchodním systému, by poté byly součástí konsolidovaných obchodních informací.

(19)

Vzhledem k různé kvalitě údajů je pro účastníky trhu obtížné tyto údaje porovnávat, a jejich konsolidace tak ztrácí podstatnou část své přidané hodnoty. Pro řádné fungování režimu transparentnosti stanoveného v hlavě II a III nařízení (EU) č. 600/2014 a pro konsolidaci údajů ze strany poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací je nanejvýš důležité, aby měly údaje předávané poskytovatelům konsolidovaných obchodních informací vysokou kvalitu. Je proto vhodné požadovat, aby tyto údaje splňovaly standardy, jež zajistí vysokou kvalitu údajů z hlediska obsahu i formátu. Mělo by být možné v krátké době změnit obsah i formát údajů tak, aby mohly být zohledněny měnící se tržní postupy a poznatky. Požadavky na kvalitu a obsah údajů by proto měly být v případě potřeby stanoveny prostřednictvím regulačních technických norem a měly by zohledňovat převládající odvětvové normy a postupy, mezinárodní vývoj a normy dohodnuté na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni a dále poradenství specializované odborné skupiny zúčastněných stran zřízené Komisí, jejímž úkolem je poskytovat poradenství týkající se kvality a obsahu údajů a kvality přenosového protokolu. Orgán ESMA by měl být do práce odborné skupiny zúčastněných stran úzce zapojen.

(20)

Za účelem lepšího monitorování událostí podléhajících hlášení harmonizuje směrnice 2014/65/EU synchronizaci obchodních hodin pro obchodní systémy a jejich členy. Aby byla v souvislosti s konsolidací údajů o trhu zajištěna možnost smysluplně porovnávat časová razítka vykazovaná různými subjekty, je vhodné rozšířit požadavek na harmonizaci synchronizace obchodních hodin na určené uveřejňující subjekty, systematické internalizátory, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatele konsolidovaných obchodních informací. Vzhledem k úrovni odborných znalostí potřebných k vymezení požadavků na používání synchronizovaných obchodních hodin by měl být orgán ESMA zmocněn k vypracování návrhů regulačních technických norem, které určí míru přesnosti, s jakou mají být tyto obchodní hodiny synchronizovány.

(21)

Článek 23 nařízení (EU) č. 600/2014 vyžaduje, aby většina obchodů s akciemi probíhala v obchodních systémech nebo v systematických internalizátorech (dále jen „povinnost obchodování s akciemi“). Tento požadavek se nevztahuje na obchody s akciemi, které jsou nesystematické, ad hoc nebo nepravidelné a sporadické. V současné době není dostatečně jasné, kdy se uvedená výjimka použije. Orgán ESMA tudíž objasnil působnost této výjimky zavedením rozlišení mezi akciemi na základě jejich mezinárodního identifikačního čísla cenných papírů (ISIN). Na základě tohoto rozlišení podléhají povinnosti obchodování s akciemi pouze akcie s číslem ISIN z Evropského hospodářského prostoru, které jsou obchodovány v obchodním systému. Tento přístup zajišťuje srozumitelnost pro účastníky trhu, kteří obchodují s akciemi. Stávající praxe orgánu ESMA by proto měla být začleněna do nařízení (EU) č. 600/2014 a současně by měla být odstraněna výjimka pro obchody s akciemi, které jsou nesystematické, ad hoc nebo nepravidelné a sporadické.

(22)

Hlášení na finančních trzích, zejména hlášení obchodů, je již nyní vysoce automatizované a údaje jsou poměrně standardizované. Některé nesrovnalosti mezi rámci upravujícími podávání zpráv již byly vyřešeny v nařízení (EU) č. 648/2012, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (9) a Programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). Zmocnění orgánu ESMA by měla být upravena tak, aby měl orgán ESMA povinnost vypracovat návrhy regulačních technických norem a zajistit při hlášení obchodů větší konzistentnost mezi rámci uvedených nařízení a rámcem nařízení (EU) č. 600/2014. Tím se zlepší kvalita údajů o obchodech a zabrání se zbytečným dodatečným nákladům v tomto odvětví. Vedle toho by měla hlášení obchodů umožňovat širokou výměnu údajů o obchodech mezi příslušnými orgány, aby byla odpovídajícím způsobem zohledněna jejich potřeba dohledu vyvíjející se v souvislosti se sledováním nejnovějšího vývoje trhu a potenciálních souvisejících rizik.

(23)

V současné době jsou investiční podniky povinny hlásit příslušnému orgánu své obchody s jakýmkoli finančním nástrojem obchodovaným v obchodním systému nebo obchody, u nichž je podkladové aktivum obchodováno v obchodním systému nebo je indexem či košem složeným z finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému, bez ohledu na to, zda je obchod prováděn v obchodním systému, nebo mimo něj. Koncept „obchodovaný v obchodním systému“ se ukázal být problematický v případě mimoburzovních derivátů (over-the counter, dále jen „OTC deriváty“) pro účely hlášení obchodů, a ze stejného důvodu se ukázal jako problematický pro účely požadavků na transparentnost. Nová úprava hlášení obchodů s deriváty proto objasňuje, že se mají hlásit obchody s OTC deriváty prováděné v obchodním systému, zatímco obchody s OTC deriváty prováděné mimo obchodní systém se mají hlásit pouze tehdy, pokud podléhají požadavkům na transparentnost nebo pokud je podkladové aktivum obchodováno v obchodním systému nebo je indexem či košem složeným z finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému.

(24)

Obchodní systémy by měly mít povinnost poskytovat orgánu ESMA pro účely transparentnosti identifikační referenční údaje, včetně identifikátorů OTC derivátů. Identifikátor, který se v současné době pro deriváty používá, totiž ISIN, se z hlediska transparentnosti pro veřejnost ukázal jako těžkopádný a neúčinný, a tuto situaci by mělo napravit používání identifikačních referenčních údajů na základě celosvětově dohodnutého jedinečného identifikátoru produktu, jako je specifický identifikační kód produktu (UPI) podle normy ISO 4914. Kód UPI byl vyvinut jako identifikační nástroj pro OTC derivátové produkty s cílem zajistit na světových trzích s OTC deriváty větší transparentnost a agregaci údajů. Je však možné, že tento jedinečný identifikátor nepostačuje a že je třeba jej doplnit dalšími identifikačními údaji. Komise by proto měla prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci stanovit identifikační referenční údaje, které se mají v souvislosti s OTC deriváty používat, včetně jedinečného identifikátoru a jakýchkoli dalších relevantních identifikačních referenčních údajů. Pokud jde o identifikátor, jenž má být použit pro účely hlášení obchodů podle nařízení (EU) č. 600/2014, měla by Komise určit nejvhodnější identifikátory OTC derivátů, které se s ohledem na odlišné účely příslušných požadavků, zejména pokud jde o dohled příslušných orgánů nad zneužíváním trhu, mohou lišit od identifikátoru určeného pro požadavky na transparentnost.

(25)

Hospodářská soutěž mezi poskytovateli konsolidovaných obchodních informací zajišťuje, že jsou konsolidované obchodní informace poskytovány co nejefektivněji a za nejlepších podmínek pro uživatele. Až dosud však žádný subjekt nepožádal o to, aby mohl působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací. Proto je vhodné zmocnit orgán ESMA, aby pravidelně pořádal výběrová řízení, v nichž bude vybrán jeden subjekt, který bude schopen poskytovat po omezenou dobu konsolidované obchodní informace pro každou stanovenou kategorii aktiv. Nejprve by měl orgán ESMA zahájit výběrové řízení týkající se konsolidovaných obchodních informací pro dluhopisy. Do šesti měsíců od zahájení tohoto výběrového řízení by měl orgán ESMA zahájit výběrové řízení na poskytovatele konsolidovaných obchodních informací pro akcie a fondy obchodované v obchodním systému. Nakonec, a to do tří měsíců ode dne použitelnosti aktu v přenesené pravomoci, který stanoví vhodný identifikační kód OTC derivátů pro účely transparentnosti, avšak nejdříve šest měsíců od zahájení výběrového řízení na poskytovatele konsolidovaných obchodních informací pro akcie a fondy obchodované v obchodním systému, by měl orgán ESMA zahájit výběrové řízení na poskytovatele konsolidovaných obchodních informací o OTC derivátech.

(26)

Účelem tohoto výběrového řízení je udělit právo provozovat službu konsolidovaných obchodních informací po dobu pěti let. Výběrové řízení podléhá pravidlům stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (10). Orgán ESMA by měl pro všechny kategorie vybrat kandidáta na základě jeho technické způsobilosti poskytovat službu konsolidovaných obchodních informací, včetně schopnosti zajistit kontinuitu činnosti a odolnost služby, a dále na základě jeho schopnosti používat moderní technologie rozhraní, na základě organizace jeho řídících a rozhodovacích procesů, metod pro zajištění kvality údajů, nákladů nezbytných pro vytvoření a provoz konsolidovaných obchodních informací, jednoduchosti licenčních ujednání, které musí uživatelé uzavřít, aby mohli obdržet hlavní údaje o trhu a regulační údaje, včetně počtu druhů licencí pro různé případy použití nebo typy uživatelů, výše poplatků účtovaných uživatelům a postupů pro snižování spotřeby energie. V případě poskytovatele konsolidovaných obchodních informací pro dluhopisy by měl orgán ESMA při svém výběru zohlednit existenci spravedlivých a rovných ujednání pro přerozdělování výnosů. Je vhodné, aby tato ujednání zohlednila úlohu, již hrají malé obchodní systémy díky tomu, že umožňují podnikům vydávat dluhopisy k financování jejich činností. U akcií a fondů obchodovaných v obchodním systému by poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací měli zobrazovat evropskou nejlepší kupní a prodejní cenu bez uvedení identifikačního kódu trhu daného systému. Do 30. června 2026 by měla Komise provést posouzení této úrovně předobchodních informací pro fungování a konkurenceschopnost trhů Unie a v případě potřeby by k tomuto posouzení měla připojit legislativní návrh týkající se koncepce konsolidovaných obchodních informací.

(27)

Vybraný žadatel by měl bez zbytečného odkladu požádat orgán ESMA o povolení. Orgán ESMA by měl do 20 pracovních dnů od podání této žádosti posoudit, zda je žádost úplná, a informovat o tom žadatele. Do tří měsíců od obdržení úplné žádosti by měl orgán ESMA přijmout odůvodněné rozhodnutí, kterým povolení udělí nebo zamítne. Orgán ESMA by měl v tomto odůvodněném rozhodnutí vycházet ze svého posouzení toho, zda je žadatel schopen v přiměřené lhůtě provozovat službu konsolidovaných obchodních informací v souladu se všemi požadavky. Odůvodněné rozhodnutí orgánu ESMA by mělo specifikovat podmínky, jež se na provozování služby konsolidovaných obchodních informací žadatelem vztahují, zejména výši poplatků účtovaných uživatelům. Aby bylo zajištěno řádné zahájení provozu, měl by mít orgán ESMA po udělení povolení možnost poskytnout žadateli přiměřenou lhůtu na dokončení vývoje služby konsolidovaných obchodních informací.

(28)

Podle údajů předložených v posouzení dopadů, které je přiloženo k návrhu tohoto nařízení, se předpokládané výnosy získané provozem konsolidovaných obchodních informací budou pravděpodobně lišit v závislosti na přesných vlastnostech konsolidovaných obchodních informací. Poskytovatelům konsolidovaných obchodních informací by se nemělo bránit v tom, aby získali marži přiměřenou pro zachování životaschopného obchodního modelu. Akademičtí pracovníci a organizace občanské společnosti, používající údaje pro výzkumné účely, příslušné orgány, používající údaje pro výkon pravomocí v oblasti regulace a dohledu, a retailoví investoři by měli mít k hlavním údajům o trhu a regulačním údajům bezplatný přístup. Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací by měl zajistit, aby informace poskytované retailovým investorům byly snadno přístupné a byly zobrazovány v uživatelsky vstřícném a pro člověka čitelném formátu.

(29)

Klíčovou úlohu v procesu tvorby cen hrají obchodní systémy, které usnadňují obchodování s akciemi prostřednictvím předobchodní transparentní knihy pokynů. To platí zejména pro malé regulované trhy a trhy pro růst malých a středních podniků, a zejména ty, jejichž roční objem obchodování s akciemi představuje nejvýše 1 % ročního objemu obchodování s akciemi v Unii (dále jen „malé obchodní systémy“), které jsou obecně hlavním centrem likvidity cenných papírů, jež nabízejí k obchodování. Proto hrají při tvorbě cen akcií, které přijímají k obchodování malé obchodní systémy, více určující roli právě údaje, které pro účely konsolidovaných obchodních informací poskytují malé obchodní systémy. Bez ohledu na možnost některých poskytovatelů údajů do služby konsolidovaných obchodních informací nepřispívat je vhodné poskytnout poskytovatelům údajů, kteří se k účasti na službě konsolidovaných obchodních informacích rozhodnou přihlásit, preferenční zacházení při přerozdělování výnosů ze služby konsolidovaných obchodních informací pro akcie a fondy obchodované v obchodním systému, aby si malé obchodní systémy mohly zachovat své lokální nástroje přijaté k obchodování a aby byl zajištěn bohatý a živý ekosystém v souladu s cíli unie kapitálových trhů.

(30)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací pro akcie a fondy obchodované v obchodním systému by měl část svých výnosů ze služby konsolidovaných obchodních informací přerozdělit mezi další obchodní systémy, a to v souladu se systémem přerozdělování, jenž se zakládá na třech kritériích. Váha těchto kritérií by měla být stanovena prostřednictvím regulačních technických norem. Za účelem motivace malých obchodních systémů k účasti na povinném poskytování údajů do služby konsolidovaných obchodních informací pro akcie a fondy obchodované v obchodním systému by se měla největší váha přiznávat celkovému ročnímu objemu obchodování malých obchodních systémů. Druhá nejvyšší váha by měla odměňovat poskytovatele údajů, kteří poskytli první přijetí akcií nebo fondů obchodovaných v obchodním systému k obchodování ke dni 27. března 2019 nebo později. Vzhledem k omezenému počtu kotací v malých obchodních systémech by měl poskytovatel konsolidovaných obchodních informací uplatňovat příslušnou váhu na celkový roční objem obchodování těchto systémů, zatímco u ostatních obchodních systémů by ji měl poskytovatel konsolidovaných obchodních informací uplatňovat na objem obchodování týkající se akcií a fondů obchodovaných v obchodním systému, které byly prvně přijaty k obchodování dne 27. března 2019 nebo později. Nejnižší váha z těchto tří kritérií by měla odměňovat obchodování, které bylo uzavřeno v systému obchodování zajišťujícím předobchodní transparentnost a které bylo výsledkem pokynů, na něž se nevztahovala výjimka z předobchodní transparentnosti.

(31)

Účinnost služby konsolidovaných obchodních informací závisí na kvalitě údajů, které předávají poskytovatelé údajů. Za účelem zajištění vysoké úrovně kvality údajů by měl orgán ESMA stanovit podmínky, za nichž může poskytovatel konsolidovaných obchodních informací dočasně pozastavit přerozdělování výnosů v případě, že prokáže, že určitý poskytovatel údajů závažně a opakovaně porušil požadavek na údaje stanovené v tomto nařízení. Pokud se však zjistí, že dotčený poskytovatel údajů tyto požadavky na údaje splnil, měl by obdržet podíl výnosů, na nějž měl nárok, navýšený o úroky.

(32)

Za účelem zajištění trvalé důvěry účastníků trhu v konsolidované obchodní informace by měli poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací pravidelně uveřejňovat řadu zpráv týkajících se plnění jejich povinností podle tohoto nařízení, zejména pokud jde o statistiky výkonnosti a zprávy o incidentech týkajících se kvality údajů a datových systémů. Vzhledem k vysoce technické povaze těchto zpráv by měly být obsah, načasování, formát a terminologie oznamovacích povinností stanoveny prostřednictvím regulačních technických norem.

(33)

Požadavek, aby byly zprávy o obchodech po uplynutí 15 minut k dispozici bezplatně, se v současnosti vztahuje na všechny obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatele konsolidovaných obchodních informací. V případě poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací však tento požadavek narušuje obchodní životaschopnost potenciálního poskytovatele konsolidovaných obchodních informací, neboť někteří potenciální zákazníci by mohli raději čekat na bezplatné hlavní údaje o trhu, než aby se stali uživateli služby konsolidovaných obchodních informací. To platí zejména u dluhopisů a OTC derivátů, které se obecně neobchodují často a u nichž si údaje často uchovávají většinu své hodnoty i po 15 minutách. Zatímco v případě obchodních systémů a schválených systémů pro uveřejňování informací by měl požadavek na bezplatné poskytování údajů po uplynutí 15 minut zůstat v platnosti, v případě poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací by od něj mělo být za účelem zajištěn obchodní životaschopnosti uvedené služby upuštěno.

(34)

Článek 28 nařízení (EU) č. 600/2014 vyžaduje, aby OTC deriváty, které podléhají povinnosti clearingu, byly obchodovány v obchodních systémech (dále jen „povinnost obchodování s deriváty“). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 (11) pozměnilo nařízení (EU) č. 648/2012 s cílem omezit okruh subjektů, které podléhají povinnosti clearingu. S ohledem na úzké propojení mezi povinností clearingu a povinností obchodování s deriváty a za účelem zajištění větší právní soudržnosti a zjednodušení právního rámce je nezbytné a vhodné znovu sladit povinnost obchodování s deriváty s povinností clearingu u derivátů. Bez tohoto sladění by některé menší finanční protistrany a nefinanční protistrany již nepodléhaly povinnosti clearingu, ale nadále by podléhaly povinnosti obchodování s deriváty.

(35)

Základním nástrojem řízení rizik, pokud jde o OTC deriváty, jsou služby poobchodního snižování rizika. Tyto služby se opírají o technické obchody, jež jsou předem sjednané, nevytvářejí ceny, jsou neutrální z hlediska tržního rizika a dosahují snížení rizika v každém z portfolií. Podskupinou služeb poobchodního snižování rizika jsou služby komprese portfolií, které jsou v současné době osvobozeny od povinnosti provádět pokyny za podmínek nejvýhodnějších pro zákazníka, stanovené v článku 27 směrnice 2014/65/EU (dále jen „nejlepší způsob provedení“), a požadavky na transparentnost. Vzhledem k jejich technické povaze a k tomu, že nevytvářejí ceny, by obchody s OTC deriváty, které jsou vytvořeny a zavedeny v důsledku služeb poobchodního snižování rizika, neměly podléhat povinnosti obchodování s deriváty. Vzhledem ke skutečnosti, že pokud jde o nákup a prodej finančních nástrojů poskytovatelé služeb poobchodního snižování neumožňují vzájemné působení zájmů o obchodování více třetích stran, neměli by být považováni za provozovatele mnohostranného systému. Obdobně by měli být osvobozeni od požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost a na ověřování nejlepšího způsobu provedení. Komise by měla být zmocněna stanovit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, co představuje služby poobchodního snižování rizika pro účely nařízení (EU) č. 600/2014, a údaje o obchodech, které mají být zaznamenány.

(36)

Článek 6a nařízení (EU) č. 648/2012 stanoví mechanismus dočasného pozastavení povinnosti clearingu, pokud již nejsou splňována kritéria, na jejichž základě určité kategorie OTC derivátů podléhají povinnosti clearingu, nebo pokud se takové pozastavení považuje za nezbytné k zabránění vážné hrozbě pro finanční stabilitu v Unii. Toto pozastavení by však mohlo protistranám bránit v tom, aby splnily svou povinnost obchodování s deriváty, neboť povinnost clearingu je předpokladem povinnosti obchodování s deriváty. Je proto nezbytné stanovit, že pokud by pozastavení povinnosti clearingu vedlo k podstatné změně kritérií pro povinnost obchodování s deriváty, mělo by být možné u stejných kategorií OTC derivátů, na které se vztahuje pozastavení povinnosti clearingu, současně pozastavit i povinnost obchodování s deriváty. Orgán ESMA by měl mít rovněž možnost požádat Komisi, aby pozastavila povinnost obchodování s deriváty, pokud je takové pozastavení nezbytné k tomu, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na likviditu či vážnému ohrožení finanční stability nebo se na ně reagovalo a aby se zajistilo řádné fungování finančních trhů v Unii.

(37)

Za účelem zajištění toho, aby byla Komise schopna rychle reagovat na významné změny tržních podmínek, které by mohly mít podstatný vliv na obchodování s deriváty a na jejich protistrany zapojené do tohoto obchodování, je nezbytný ad hoc mechanismus pozastavení. Vyskytnou-li se takové změny tržních podmínek a požádá-li o to příslušný orgán daného členského státu, měla by mít Komise možnost pozastavit povinnost obchodování s deriváty nezávisle na pozastavení povinnosti clearingu. Toto pozastavení povinnosti obchodování s deriváty by mělo být možné, pokud rozsah povinnosti obchodování s deriváty nepatřičně ovlivňuje činnosti investičního podniku v EHP s protistranou nepocházející z EHP a pokud tento investiční podnik působí jako tvůrce trhu v kategorii derivátů, na něž se vztahuje povinnost obchodování s deriváty. Otázka překrývajících se povinností obchodování s deriváty je obzvláště naléhavá v případě obchodování s protistranami v jurisdikci třetí země, která uplatňují vlastní povinnosti obchodování s deriváty. Toto pozastavení by rovněž pomohlo finančním protistranám z EHP zachovat si konkurenceschopnost na světových trzích. Při rozhodování o tom, zda pozastavit povinnost obchodování s deriváty, by Komise měla zohlednit dopad tohoto pozastavení na povinnost clearingu.

(38)

Ustanovení o nediskriminačním přístupu týkající se derivátů obchodovaných v obchodním systému by mohla snížit atraktivitu investic do nových produktů, jelikož konkurenti by k nim mohli získat přístup i bez počáteční investice. Uplatňování režimu nediskriminačního přístupu u derivátů obchodovaných v obchodním systému, který je stanoven v článcích 35 a 36 nařízení (EU) č. 600/2014, by tak mohlo omezit investice do těchto produktů tím, že odstraní motivaci pro regulované trhy, aby vytvářely nové deriváty obchodované v obchodním systému. Proto by mělo být stanoveno, že v souvislosti s deriváty obchodovanými v obchodním systému se tento režim nemá na dotčenou ústřední protistranu nebo obchodní systém vztahovat, čímž se podpoří inovace a rozvoj derivátů obchodovaných v obchodním systému v Unii.

(39)

Finanční zprostředkovatelé by měli usilovat o dosažení co nejlepší ceny a nejvyšší možné pravděpodobnosti provedení obchodů, které jménem svých zákazníků provádějí. Za tímto účelem by finanční zprostředkovatelé měli k provádění obchodů svých zákazníků zvolit obchodní systém nebo protistranu výhradně podle zásady dosáhnout pro své zákazníky nejlepšího způsobu provedení. S touto zásadou nejlepšího způsobu provedení by mělo být neslučitelné, aby finanční zprostředkovatel, jedná-li jménem svých neprofesionálních zákazníků nebo zákazníků, kteří se rozhodli přihlásit k režimu profesionálních zákazníků uvedenému ve směrnici 2014/65/EU, obdržel od jakékoli třetí strany poplatek, provizi nebo nepeněžní výhody za provedení pokynů těchto zákazníků v určitém místě provádění nebo za předání pokynů těchto zákazníků jakékoliv třetí straně k jejich provedení v určitém místě provádění. Investiční podniky by proto měly mít zakázáno takové platby přijímat. Tento zákaz je nezbytný s ohledem na odlišné postupy příslušných orgánů v celé Unii při uplatňování požadavku na nejlepší způsob provedení, jak je stanoven v článku 27 směrnice 2014/65/EU, a dohledu nad ním. Členský stát, v němž investiční podniky vykonávaly takovou činnost před 28. březnem 2024, by měl mít možnost investiční podniky spadající do jeho pravomoci vyjmout z tohoto zákazu do 30. června 2026, pokud dotčené investiční podniky poskytují tyto služby zákazníkům, kteří mají bydliště nebo jsou usazeni v tomto členském státě.

(40)

S cílem zajistit flexibilitu nezbytnou pro přizpůsobení se vývoji na finančních trzích a upřesnit některé technické prvky nařízení (EU) č. 600/2014 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), pokud jde o úpravu prahové hodnoty objemového stropu; změny podmínek pro určení toho, na které OTC deriváty se vztahují požadavky na transparentnost; stanovení identifikačních referenčních údajů, které se mají v souvislosti s OTC deriváty používat; stanovení, co představuje služby poobchodního snižování rizika pro účely nařízení (EU) č. 600/2014, a údaje o obchodech, které mají investiční podniky a organizátoři trhu, kteří jsou poskytovateli poobchodních služeb ke snížení rizik, zaznamenávat; a rozšíření povinnosti hlásit obchody na správce alternativních investičních fondů a správcovské společnosti, které poskytují a vykonávají investiční služby a činnosti a provádějí obchody s finančními nástroji. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (12). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(41)

Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění nařízení (EU) č. 600/2014 s ohledem na pozastavení povinnosti obchodování s deriváty v případě OTC derivátů, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (13).

(42)

Komise by měla být zmocněna přijímat regulační technické normy, které vypracuje orgán ESMA s ohledem na: charakteristiky centrálních knih limitních pokynů a systémů obchodování založených na periodických aukcích; přesné charakteristiky režimu odkladu u nekapitálových obchodů; poskytování informací za přiměřených obchodních podmínek; prahovou hodnotu pro uplatňování povinností týkající se předobchodní transparentnosti pro systematické internalizátory a minimální objem kotací pro systematické internalizátory; kvalitu přenosového protokolu, opatření k řešení chybných zpráv o obchodech a normy pro prosazování kvality údajů, včetně ujednání týkajících se spolupráce mezi poskytovateli údajů a poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací, a v případě potřeby kvality a obsahu údajů pro provozování služby konsolidovaných obchodních informací; míru přesnosti, s jakou mají obchodní systémy, systematičtí internalizátoři, určené zveřejňující subjekty, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací synchronizovat obchodní hodiny; podmínky pro propojení konkrétních obchodů a způsobů identifikace souhrnných pokynů, které vedou k provedení obchodu; lhůtu, do níž má být obchod a referenční údaje oznámeny; informace, které mají poskytnout žadatelé o povolení působit jako poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací; váhu udělenou kritériím pro uplatňování systému přerozdělování výnosů, metodu výpočtu výše výnosů, které mají být v rámci tohoto systému přerozděleny poskytovatelům údajů, a kritéria, podle nichž může poskytovatel konsolidovaných obchodních informací dočasně pozastavit účast poskytovatelů údajů v tomto systému; a obsah, načasování, formát a terminologii oznamovací povinnosti poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací. Komise by měla tyto regulační technické normy přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU a v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(43)

Komise by měla být zmocněna přijímat prováděcí technické normy vypracované orgánem ESMA, pokud jde o obsah a formát oznámení, které mají příslušným orgánům předkládat podniky splňující definici systematického internalizátora, a standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací a oznámení, pokud jde o žadatele o povolení působit jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací. Komise by měla tyto prováděcí technické normy přijímat prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 Smlouvy o fungování EU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(44)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž usnadnit vznik služby konsolidovaných obchodních informací pro každou kategorii aktiv a změnit některé aspekty nařízení (EU) č. 600/2014 s cílem zlepšit transparentnost trhů s finančními nástroji, a dále posílit rovné podmínky mezi regulovanými trhy a systematickými internalizátory, jakož i zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost kapitálových trhů Unie, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, ale vzhledem k jeho rozsahu a účinkům jich lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(45)

Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, zejména svobodu podnikání a právo na ochranu spotřebitele.

(46)

Nařízení (EU) č. 600/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 600/2014

Nařízení (EU) č. 600/2014 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Hlava V tohoto nařízení se použije rovněž na všechny finanční protistrany a nefinanční protistrany, které podléhají povinnosti clearingu podle hlavy II nařízení (EU) č. 648/2012.“

;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5b.   Všechny mnohostranné systémy se řídí buď ustanoveními hlavy II směrnice 2014/65/EU, týkající se mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů, nebo ustanoveními hlavy III uvedené směrnice, týkající se regulovaných trhů.

Systematičtí internalizátoři se řídí hlavou III tohoto nařízení.

Aniž jsou dotčeny články 23 a 28, musí všechny investiční podniky, které uzavírají obchody s finančními nástroji, jež nejsou uzavřeny v rámci mnohostranných systémů nebo u systematických internalizátorů, dodržovat články 20 a 21.“

;

c)

odstavce 6, 7 a 8 se nahrazují tímto:

„6.   Články 8, 8a, 8b, 10 a 21 se nevztahují na regulované trhy, organizátory trhu a investiční podniky v souvislosti s obchodem uzavřeným členem Evropského systému centrálních bank (ESCB), pokud tento člen své protistraně předem oznámil, že je daný obchod vyňatý z působnosti uvedených článků, a pokud platí jedna z těchto podmínek:

a)

člen ESCB je členem Eurosystému, jenž jedná podle kapitoly IV Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU, s výjimkou článku 24 uvedeného statutu;

b)

člen ESCB není členem Eurosystému a daný obchod je proveden v rámci výkonu měnové politiky nebo politiky směnných kurzů, včetně operací prováděných za účelem držení nebo správy oficiálních devizových rezerv, k jejichž provádění je tento člen ESCB právně zmocněn nebo

c)

obchod je proveden v rámci výkonu politiky finanční stability, kterou je tento člen ESCB právně zmocněn provádět.

7.   Odstavec 6 se nepoužije na obchody, jejichž stranou je člen ESCB, který není členem Eurosystému, a které spadají do výkonu investičních operací tohoto člena.

8.   Orgán ESMA vypracuje v úzké spolupráci s ESCB návrhy regulačních technických norem upřesňujících operace měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability a typy obchodů, na něž se použijí odstavce 6 a 7 v souvislosti se členy ESCB, kteří nejsou členy Eurosystému.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 29. března 2026.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

2)

V článku 2 se odstavec 1 mění takto:

a)

vkládá se nový bod, který zní:

„8a)

„trhem pro růst malých a středních podniků“ trh pro růst malých a středních podniků vymezený v čl. 4 odst. 1 bodu 12 směrnice 2014/65/EU;“

b)

bod 11 se nahrazuje tímto:

„11)

„mnohostranným systémem“ jakýkoli systém nebo zařízení, v němž na sebe mohou vzájemně působit zájmy o obchodování více třetích stran týkající se nákupu či prodeje finančních nástrojů;“

c)

vkládá se nový bod, který zní:

„16a)

„určeným zveřejňujícím subjektem“ investiční podnik odpovědný za zveřejňování obchodů prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací v souladu s čl. 20 odst. 1 a čl. 21 odst. 1;“

d)

bod 17 se nahrazuje tímto:

„17)

„likvidním trhem“:

a)

pro účely článků 9, 11 a 11a:

i)

pokud jde o dluhopisy, trh, na němž jsou průběžně připravené a ochotné kupující a prodávající subjekty, přičemž trh se posuzuje podle objemu emise dluhopisu;

ii)

pokud jde o finanční nástroj nebo o jinou kategorii finančních nástrojů, než jsou ty uvedené v bodu i), trh, na němž jsou průběžně připravené a ochotné kupující a prodávající subjekty, přičemž trh se posuzuje podle následujících kritérií s přihlédnutím ke specifické struktuře trhu konkrétního finančního nástroje nebo konkrétní kategorie finančních nástrojů:

průměrná frekvence a objem obchodů v širokém okruhu tržních podmínek, s ohledem na povahu a životní cyklus produktů v rámci dané kategorie finančních nástrojů,

počet a druh účastníků trhu, včetně poměru účastníků trhu k obchodovaným finančním nástrojům v rámci daného produktu,

průměrná velikost rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou (spreads), je-li k dispozici,

případně objem emise;

b)

pro účely článků 4, 5 a 14 trh s finančním nástrojem, na němž se tento finanční nástroj obchoduje denně, přičemž trh se posuzuje podle těchto kritérií:

i)

trží kapitalizace daného finančního nástroje;

ii)

průměrný denní počet obchodů s tímto finančním nástrojem;

iii)

průměrný denní obrat tohoto finančního nástroje;“

e)

vkládá se nový bod, který zní:

„32a)

„OTC derivátem“ OTC derivát vymezený v čl. 2 bodu 7 nařízení (EU) č. 648/2012;“

f)

bod 35 se nahrazuje tímto:

„35)

„poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací“ osoba, která má podle hlavy IVa kapitoly 1 tohoto nařízení uděleno povolení poskytovat službu shromažďování údajů od obchodních systémů a schválených systémů pro uveřejňování informací a službu konsolidace těchto údajů do nepřetržitého elektronického datového toku, který poskytuje hlavní údaje o trhu a regulační údaje;“

g)

vkládají se nové body, které znějí:

„36b)

„hlavními údaji o trhu“:

a)

všechny tyto údaje týkající se dané akcie nebo fondu obchodovaného v obchodním systému s jakýmkoli daným časovým razítkem:

i)

pokud jde o knihy průběžných pokynů, evropská nejlepší kupní a prodejní cena s odpovídajícím objemem;

ii)

u aukčních obchodních systémů cena, při které by byl nejlépe uspokojen obchodní algoritmus, a objem, který by účastníci tohoto systému při této ceně potenciálně realizovali;

iii)

cena obchodu a objem uskutečněný za uvedenou cenu;

iv)

u obchodů druh systému obchodování a použitelné výjimky a odklady;

v)

kromě informací uvedených v bodech i) a ii) identifikační kód trhu, jenž jedinečným způsobem identifikuje obchodní systém, a v případě jiných míst provádění identifikační kód, jenž identifikuje druh místa provádění;

vi)

standardizovaný identifikátor nástroje používaný ve všech místech provádění;

vii)

případně informace časového razítka týkající se těchto položek:

provedení obchodu a jeho případné změny,

záznam nejlepších kupních a prodejních cen do knihy pokynů,

vedení cen nebo objemů v aukčním obchodním systému,

uveřejnění prvků uvedených v první, druhé a třetí odrážce obchodními systémy,

distribuce hlavních údajů o trhu;

b)

všechny následující údaje o daném dluhopisu nebo OTC derivátu s jakýmkoli časovým razítkem:

i)

cena obchodu a množství nebo objem uskutečněné za uvedenou cenu;

ii)

identifikační kód trhu, který jedinečným způsobem identifikuje obchodní systém, a v případě jiných míst provádění identifikační kód, který identifikuje druh místa provedení;

iii)

u dluhopisů standardizovaný identifikátor nástroje používaný v různých místech provádění;

iv)

u OTC derivátů identifikační referenční údaje uvedené v čl. 27 odst. 1 druhého pododstavce;

v)

informace časového razítka týkající se těchto položek:

provedení obchodu a jakékoli jeho změny,

uveřejnění obchodu obchodními systémy,

distribuce hlavních údajů o trhu;

vi)

druh systému obchodování a příslušné výjimky a odklady;

36c)

„regulačními údaji“ údaje o stavu systémů párujících pokyny týkající se finančních nástrojů a údaje o obchodním statusu jednotlivých finančních nástrojů;“.

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. b) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

jsou realizovány v rámci aktuálního rozpětí váženého objemem obchodování vyplývajícím z knihy objednávek nebo z kotací tvůrců trhu obchodního systému, kteří daný systém provozují;“

b)

v odst. 6 prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

podrobnosti předobchodních údajů, rozsah uveřejňovaných kupních a prodejních cen nebo kotací určených tvůrci trhu a intenzitu obchodních zájmů na těchto cenách pro každou kategorii dotčeného finančního nástroje v souladu s čl. 3 odst. 1, a to při zohlednění potřebného nastavení pro různé druhy systémů obchodování uvedenému v čl. 3 odst. 2;“.

4)

Článek 5 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Objemový strop “;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Obchodní systémy pozastaví používání výjimky uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a), pokud procentní podíl obchodování v Unii s určitým finančním nástrojem realizovaného v rámci dané výjimky překročí 7 % celkového objemu obchodování s tímto finančním nástrojem v Unii. Obchodní systémy při svém rozhodování o pozastavení používání této výjimky vycházejí z údajů uveřejněných orgánem ESMA v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, přičemž toto rozhodnutí přijmou do dvou pracovních dnů po uveřejnění uvedených údajů, a to na dobu tří měsíců.“

;

c)

odstavce 2 a 3 se zrušují;

d)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Orgán ESMA uveřejní do sedmi pracovních dnů po konci března, června, září a prosince každého kalendářního roku celkový objem obchodování s jednotlivými finančními nástroji v Unii za předcházejících 12 měsíců, procentní podíl obchodování s každým finančním nástrojem realizovaného v rámci výjimky uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) v celé Unii a dále metodiku použitou pro stanovení těchto procentních podílů obchodování s každým finančním nástrojem.“

;

e)

odstavce 5 a 6 se zrušují;

f)

odstavce 7, 8 a 9 se nahrazují tímto:

„7.   Za účelem zajištění spolehlivého základu pro monitorování obchodování, které je realizováno v rámci výjimky uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a), a pro určení toho, zda byly překročeny limity uvedené v odstavci 1, jsou organizátoři obchodních systémů povinni mít zavedeny systémy a postupy, které umožní identifikaci veškerých obchodů realizovaných v jejich obchodním systému v rámci této výjimky.

8.   Lhůta pro uveřejnění údajů o obchodování orgánem ESMA, během níž má být monitorováno obchodování s určitým finančním nástrojem v rámci této výjimky, začíná běžet 29. září 2025.

9.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem ke stanovení metody, včetně označování obchodů, kterou používá pro shromažďování, výpočet a uveřejňování údajů o obchodech podle odstavce 4 za účelem poskytování přesného vyčíslení celkového objemu obchodování s jednotlivými finančními nástroji a procentních podílů obchodování využívajícího tuto výjimku v celé Unii.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 29. března 2025.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

10.   Do 29. září 2027 a poté každý rok předloží orgán ESMA Komisi zprávu, v níž s ohledem na finanční stabilitu, mezinárodní osvědčené postupy, konkurenceschopnost podniků v Unii, význam dopadu na trh a efektivnost tvorby cen posoudí prahovou hodnotu objemového stropu stanoveného v odstavci 1.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 50 akty v přenesené pravomoci za účelem změny tohoto nařízení, pokud jde o úpravu prahové hodnoty objemového stropu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku. Pro účely tohoto pododstavce Komise zohlední zprávu orgánu ESMA uvedenou v prvním pododstavci tohoto odstavce, mezinárodní vývoj a normy dohodnuté na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni.“

5)

Článek 8 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Požadavky na předobchodní transparentnost pro obchodní systémy v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty a povolenkami na emise “;

b)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Při používání centrální knihy limitních pokynů nebo systému obchodování založeného na periodických aukcích organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém zveřejňují aktuální kupní a prodejní ceny a intenzitu obchodních zájmů na těchto cenách, které jsou prostřednictvím jejich systémů sdělovány v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty a povolenkami na emise. Tito organizátoři trhu a investiční podniky uveřejňují tyto informace průběžně během běžné doby obchodování.

2.   Požadavky na transparentnost uvedené v odstavci 1 jsou nastaveny pro různé druhy systémů obchodování.“

;

c)

odstavce 3 a 4 se zrušují.

6)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 8a

Požadavky na předobchodní transparentnost pro obchodní systémy v souvislosti s deriváty

1.   Při používání centrální knihy limitních pokynů nebo systému obchodování založeného na periodických aukcích zveřejňují organizátoři trhu provozující regulovaný trh aktuální kupní a prodejní ceny a intenzitu obchodních zájmů na těchto cenách, které jsou prostřednictvím jejich systémů sdělovány v souvislosti s deriváty obchodovanými v obchodním systému. Tito organizátoři trhu uveřejňují tyto informace průběžně během běžné doby obchodování.

2.   Při používání centrální knihy limitních pokynů nebo systému obchodování založeného na periodických aukcích organizátoři trhu a investiční podniky provozující mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém zveřejňují aktuální kupní a prodejní ceny a intenzitu obchodních zájmů na těchto cenách, sdělované prostřednictvím jejich systémů v souvislosti s OTC deriváty, které jsou denominovány v eurech, japonských jenech, amerických dolarech nebo librách šterlinků a:

a)

které podléhají povinnosti clearingu podle hlavy II nařízení (EU) č. 648/2012, u nichž se provádí centrální clearing a v případě úrokových derivátů, které mají smluvně dohodnutou dobu splatnosti 1 rok nebo 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 nebo 30 let;

b)

které jsou swapy úvěrového selhání na jedno jméno, které odkazují na globálně systémově významnou banku, a u nichž se provádí centrální clearing nebo

c)

které jsou swapy úvěrového selhání, které odkazují na index zahrnující globální systémově významné banky, a u nichž se provádí centrální clearing.

Tito organizátoři trhu a investiční podniky uveřejňují uvedené informace průběžně během běžné doby obchodování.

3.   Požadavky na transparentnost uvedené v odstavcích 1 a 2 se nastaví pro různé druhy systémů obchodování.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 50 akty v přenesené pravomoci za účelem změny odst. 2 prvního pododstavce tohoto článku, pokud jde o OTC deriváty, na něž se vztahují požadavky na transparentnost stanovené v uvedeném pododstavci, s ohledem na vývoj na trhu.

Článek 8b

Požadavky na předobchodní transparentnost pro obchodní systémy v souvislosti se soubornými pokyny

1.   Při používání centrální knihy pokynů nebo systému obchodování založeného na periodických aukcích organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém zveřejňují aktuální kupní a prodejní ceny a intenzitu obchodních zájmů na těchto cenách, které jsou prostřednictvím jejich systémů sdělovány v souvislosti se soubornými pokyny složenými z dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek na emise nebo derivátů. Tito organizátoři trhu a investiční podniky uveřejňují tyto informace průběžně během běžné doby obchodování.

2.   Požadavky na transparentnost uvedené v odstavci 1 se nastaví pro různé druhy systémů obchodování.“

7)

Článek 9 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Výjimky pro dluhopisy, strukturované finanční produkty, povolenky na emise, deriváty a souborné pokyny “;

b)

odstavec 1 se mění takto:

i)

návětí se nahrazuje tímto:

„Příslušné orgány mohou organizátorům trhu a investičním podnikům provozujícím obchodní systém prominout povinnost uveřejnit informace uvedenou v čl. 8 odst. 1, čl. 8a odst. 1 a 2 a čl. 8b odst. 1 v případě:“;

ii)

písmeno b) se zrušuje;

iii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

OTC derivátů, které nepodléhají povinnosti obchodování uvedené v článku 28 a pro něž neexistuje likvidní trh, a jiných finančních nástrojů, pro něž neexistuje likvidní trh;“

iv)

v písmeni e) se zrušuje bod iii);

c)

odstavec 2a se nahrazuje tímto:

„2a.   Příslušné orgány mohou u každé jednotlivé složky souborného pokynu upustit od povinnosti uvedené v čl. 8b odst. 1.“

;

d)

v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Příslušné orgány mohou z vlastního podnětu nebo na žádost jiných příslušných orgánů či orgánu ESMA zrušit výjimku poskytnutou podle odstavce 1, pokud zjistí, že je využívána způsobem odchylným od původního účelu, nebo pokud se domnívají, že je využívána k obcházení požadavků stanovených v tomto článku.“;

e)

odstavec 4 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Příslušný orgán odpovědný za dohled nad jedním nebo několika obchodními systémy, v nichž je obchodována určitá kategorie dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek na emise či derivátů, může povinnosti uvedené v článku 8 dočasně pozastavit, jestliže likvidita dané kategorie finančního nástroje nedosahuje stanovené prahové hodnoty. Tato prahová hodnota se stanoví na základě objektivních kritérií specifických pro trh s příslušným finančním nástrojem. Oznámení o tomto dočasném pozastavení se uveřejní na internetových stránkách dotčeného příslušného orgánu a oznámí se orgánu ESMA. Orgán ESMA toto dočasné pozastavení uveřejní na svých internetových stránkách.“;

ii)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Před pozastavením povinností uvedených v článku 8 nebo před prodloužením jejich dočasného pozastavení oznámí dotčený příslušný orgán orgánu ESMA svůj záměr a poskytne vysvětlení. Orgán ESMA vydá co nejdříve příslušnému orgánu stanovisko, zda je podle jeho názoru dočasné pozastavení nebo prodloužení dočasného pozastavení podle prvního a druhého pododstavce tohoto odstavce opodstatněné.“;

f)

odstavec 5 se mění takto:

i)

první pododstavec se mění takto:

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

rozsah kupních a prodejních cen a intenzitu obchodních zájmů na těchto cenách, které mají být uveřejněny pro každou kategorii dotčeného finančního nástroje v souladu čl. 8 odst. 1, čl. 8a odst. 1 a 2 a čl. 8b odst. 1, a to při zohlednění potřebného nastavení pro různé druhy systémů obchodování uvedené v čl. 8 odst. 2, čl. 8a odst. 3 a čl. 8b odst. 2;“

písmeno d) se zrušuje;

doplňuje se nový bod, který zní:

„f)

charakteristiky centrálních knih limitních pokynů a systémů obchodování založených na periodických aukcích;“

ii)

druhý a třetí pododstavec se nahrazují tímto:

„Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 29. března 2025.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

8)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Požadavky na poobchodní transparentnost pro obchodní systémy v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty

1.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejní cenu, objem a čas obchodů provedených s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty a povolenkami na emise obchodovanými v obchodním systému. Tyto požadavky se rovněž použijí na obchody prováděné s deriváty obchodovanými v obchodním systému a s OTC deriváty uvedenými v čl. 8a odst. 2. Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejňují podrobnosti o všech těchto obchodech tak blízko reálnému času, jak je to technicky možné.

2.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém umožní za přiměřených obchodních podmínek a na nediskriminačním základě investičním podnikům, které jsou podle článku 21 povinny uveřejňovat své obchody s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a OTC deriváty podle čl. 8a odst. 2, přístup k mechanismům, jež využívají k uveřejňování informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Informace týkající se souborného obchodu se zpřístupní pro každou složku tak blízko reálnému času, jak je to technicky možné, s ohledem na potřebu alokovat ceny na konkrétní finanční nástroje, a musí obsahovat označení umožňující určit, že daná složka patří k určitému souboru.

V případě, že je složka souborného obchodu způsobilá k odkladu uveřejnění podle článku 11 nebo 11a, zpřístupní se informace týkající se dané složky až poté, co ve vztahu k danému obchodu uplyne doba odkladu.“

9)

Článek 11 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

Odklad uveřejnění u dluhopisů, strukturovaných finančních produktů nebo povolenek na emise “;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém mohou v souladu s tímto článkem odložit uveřejnění podrobností o obchodech provedených s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty nebo povolenkami na emise obchodovanými v obchodním systému, včetně jejich ceny a objemu.

Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém jasně oznámí účastníkům trhu a veřejnosti opatření na odklad uveřejnění. Orgán ESMA uplatňování těchto opatření sleduje a každé dva roky předkládá Komisi zprávu o tom, jak jsou využívána v praxi.

1a.   Opatření týkající se odkladu uveřejnění u dluhopisů nebo jejich kategorií jsou rozčleněna do pěti kategorií:

a)

kategorie 1: obchody středního objemu s finančním nástrojem, pro který existuje likvidní trh;

b)

kategorie 2: obchody středního objemu s finančním nástrojem, pro který neexistuje likvidní trh;

c)

kategorie 3: obchody velkého objemu s finančním nástrojem, pro který existuje likvidní trh;

d)

kategorie 4: obchody velkého objemu s finančním nástrojem, pro který neexistuje likvidní trh;

e)

kategorie 5: obchody velmi velkého objemu.

Po uplynutí doby odkladu se uveřejní veškeré podrobnosti o jednotlivých obchodech.

1b.   Opatření týkající se odkladu uveřejnění u strukturovaných finančních produktů nebo povolenek na emise nebo jejich kategorií obchodovaných v obchodním systému jsou rozdělena podle regulačních technických norem uvedených v odst. 4 písm. g).

Po uplynutí doby odkladu se uveřejní veškeré podrobnosti o jednotlivých obchodech.“

;

c)

odstavce 2, 3 a 4 se nahrazují tímto:

„2.   Příslušný orgán odpovědný za dohled nad jedním nebo několika obchodními systémy, v nichž je obchodována určitá kategorie dluhopisů, strukturovaných finančních produktů nebo povolenek na emise, může uplatňování povinností uvedených v článku 10 dočasně pozastavit, jestliže likvidita dané kategorie finančního nástroje nedosahuje prahové hodnoty stanovené v souladu s metodikou uvedenou v čl. 9 odst. 5 písm. a). Tato prahová hodnota se stanoví na základě objektivních kritérií specifických pro trh s příslušným finančním nástrojem.

Takové dočasné pozastavení se uveřejní na internetových stránkách dotčeného příslušného orgánu a oznámí se orgánu ESMA. Orgán ESMA toto dočasné pozastavení uveřejní na svých internetových stránkách.

V případě mimořádné situace, jako je například významný nepříznivý dopad na likviditu určité kategorie dluhopisů, strukturovaných finančních produktů nebo povolenek na emise obchodovaných v Unii, může orgán ESMA prodloužit maximální dobu trvání odkladu stanovenou v souladu s regulačními technickými normami přijatými podle odst. 4 písm. f) a g). Než se se pro takové prodloužení rozhodne, konzultuje orgán ESMA každý příslušný orgán odpovědný za dohled nad jedním nebo několika obchodními systémy, v nichž je daná kategorie dluhopisů, strukturovaných finančních produktů nebo povolenek na emise obchodována. Prodloužení se uveřejní na internetových stránkách orgánu ESMA.

Dočasné pozastavení uvedené v prvním pododstavci nebo prodloužení uvedené ve třetím pododstavci platí po počáteční dobu, jež nepřekročí tři měsíce ode dne, kdy bylo uveřejněno na internetových stránkách dotčeného příslušného orgánu nebo orgánu ESMA. Pokud důvody pro dočasné pozastavení nebo pro prodloužení nadále trvají, může být prodlouženo o další období nepřekračující vždy tři měsíce.

Před dočasným pozastavením uvedeným v prvním pododstavci nebo před jeho prodloužením oznámí dotyčný příslušný orgán svůj záměr orgánu ESMA a poskytne vysvětlení. Orgán ESMA vydá co nejdříve příslušnému orgánu stanovisko, zda je podle jeho názoru uvedené pozastavení nebo prodloužení dočasného pozastavení podle prvního a čtvrtého pododstavce opodstatněné.

3.   Vedle odkladu uveřejnění uvedeného v odstavci 1 může příslušný orgán členského státu v případě nástrojů státního dluhu vydaných tímto členským státem nebo jejich kategorií povolit:

a)

neuveřejnění objemu jednotlivých obchodů po prodlouženou dobu, která nepřesáhne šest měsíců nebo

b)

uveřejňování podrobností o několika obchodech v souhrnné podobě po prodlouženou dobu, která nepřesáhne šest měsíců.

Pokud jde o obchody s nástroji státního dluhu, které nejsou vydány členským státem, měla by být rozhodnutí podle prvního pododstavce přijata orgánem ESMA.

Orgán ESMA uveřejní seznam případů, kdy byl povolen odklad podle prvního a druhého pododstavce, na svých internetových stránkách. Orgán ESMA uplatňování rozhodnutí přijatých podle prvního a druhého pododstavce sleduje a každé dva roky předkládá Komisi zprávu o tom, jak jsou využívána v praxi.

Po uplynutí doby odkladu se uveřejní veškeré podrobnosti o jednotlivých obchodech.

4.   Orgán ESMA vypracuje po konzultaci s odbornou skupinou zúčastněných stran zřízenou v souladu s článkem 22b odst. 2 návrhy regulačních technických norem, kterými se způsobem umožňujícím uveřejnění informací požadovaných podle tohoto článku a článku 27g stanoví:

a)

podrobnosti o obchodech, které mají investiční podniky a organizátoři trhu zpřístupnit veřejnosti pro každou kategorii finančního nástroje uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, včetně identifikátorů různých typů obchodů uveřejňovaných podle čl. 10 odst. 1 a čl. 21 odst. 1, a které rozlišují mezi obchody ovlivňovanými faktory spojenými v první řadě s hodnotou finančních nástrojů a obchody ovlivňovanými jinými faktory;

b)

lhůta, u níž se má za to, že je v souladu s povinností uveřejnit informace v okamžiku tak blízko reálnému času, jak je to technicky možné, včetně případů, kdy jsou obchody prováděny mimo běžnou dobu obchodování;

c)

pro které strukturované finanční produkty nebo povolenky na emise obchodované v obchodním systému, nebo jejich kategorie, existuje likvidní trh;

d)

co představuje likvidní a nelikvidní trh s dluhopisy, nebo jejich kategoriemi, vyjádřeno jako prahové hodnoty určené podle objemu emisí příslušných dluhopisů;

e)

v případě likvidního nebo nelikvidního dluhopisu nebo jeho kategorie, co představuje obchod středně velkého objemu, velkého objemu a velmi velkého objemu, jak je uvedeno v odst. 1a tohoto článku, na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy a s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v čl. 2 odst. 1 bodě 17 písm. a) a případně k dalším relevantním kritériím;

f)

pokud jde o dluhopisy nebo jejich kategorie, odklady uveřejnění ceny a objemu použitelné pro každou z pěti kategorií uvedených v odstavci 1a, přičemž se použijí tyto maximální doby trvání:

i)

u obchodů v kategorii 1: odklad uveřejnění ceny a odklad uveřejnění objemu nepřesahující 15 minut;

ii)

u obchodů kategorie 2: odklad uveřejnění ceny a odklad uveřejnění objemu nepřesahující konec obchodovacího dne;

iii)

u obchodů kategorie 3: odklad uveřejnění ceny nepřesahující konec prvního obchodovacího dne po datu obchodu a odklad uveřejnění objemu nepřesahující jeden týden po datu obchodu;

iv)

u obchodů kategorie 4: odklad uveřejnění ceny nepřesahující konec druhého obchodovacího dne po datu obchodu a odklad uveřejnění objemu nepřesahující dva týdny po datu obchodu;

v)

u obchodů kategorie 5: odklad uveřejnění ceny a odklad uveřejnění objemu nepřesahující čtyři týdny po datu obchodu;

g)

opatření týkající se odkladu uveřejnění u strukturovaných finančních produktů a povolenek na emise nebo jejich kategorií na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy a s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v čl. 2 odst. 1 bodě 17 písm. a) a případně k dalším relevantním kritériím;

h)

pokud jde o nástroje státního dluhu nebo jejich kategorie, kritéria, která se použijí při určování objemu nebo typu obchodu s těmito nástroji, o nichž lze přijmout rozhodnutí podle odstavce 3.

Pro každou z kategorií uvedených v odst. 1 tohoto článku orgán ESMA pravidelně aktualizuje návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci písm. f) tohoto odstavce s cílem nově nastavit použitelnou dobu trvání odkladu a v případě potřeby ji postupně zkracovat. Nejpozději do jednoho roku poté, co se začne uplatňovat zkrácená doba trvání odkladu, provede orgán ESMA kvantitativní a kvalitativní analýzu, aby posoudil účinky tohoto zkrácení. Pokud jsou k dispozici, použije orgán ESMA pro tento účel údaje o poobchodní transparentnosti distribuované poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací. Pokud se objeví nepříznivé účinky na finanční nástroje, orgán ESMA aktualizuje návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci písm. f) tohoto odstavce s cílem prodloužit dobu trvání odkladu zpět na předchozí úroveň.

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 29. prosince 2024.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

10)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11a

Odklad uveřejnění u derivátů

1.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém mohou v souladu s tímto článkem odložit uveřejnění podrobností o obchodech provedených v souvislosti s deriváty obchodovanými v obchodním systému a s OTC deriváty uvedenými v čl. 8a odst. 2, včetně ceny a objemu.

Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém jasně upozorní na opatření týkající se odkladu uveřejnění účastníky trhu a veřejnost. Orgán ESMA uplatňování těchto opatření sleduje a každé dva roky předkládá Komisi zprávu o tom, jak jsou využívána v praxi.

Opatření týkající se odkladu uveřejnění u derivátů obchodovaných v obchodním systému nebo OTC derivátů uvedených v čl. 8a odst. 2 nebo jejich kategorií jsou rozčleněna do pěti kategorií:

a)

kategorie 1: obchody středního objemu s finančním nástrojem, pro který existuje likvidní trh;

b)

kategorie 2: obchody středního objemu s finančním nástrojem, pro který neexistuje likvidní trh;

c)

kategorie 3: obchody velkého objemu s finančním nástrojem, pro který existuje likvidní trh;

d)

kategorie 4: obchody velkého objemu s finančním nástrojem, pro který neexistuje likvidní trh;

e)

kategorie 5: obchody velmi velkého objemu.

Po uplynutí doby odkladu se uveřejní veškeré podrobnosti o jednotlivých obchodech.

2.   Příslušný orgán odpovědný za dohled nad jedním nebo několika obchodními systémy, v nichž je obchodována určitá kategorie derivátů obchodovaných v obchodním systému nebo OTC derivátů uvedených v článku 8a odst. 2, může dočasně pozastavit platnost povinností uvedených v článku 10, jestliže likvidita dané kategorie finančního nástroje nedosahuje prahové hodnoty stanovené v souladu s metodikou uvedenou v čl. 9 odst. 5 písm. a). Tato prahová hodnota se stanoví na základě objektivních kritérií specifických pro trh s příslušným finančním nástrojem.

Dočasné pozastavení platnosti uvedených povinností se uveřejní na internetových stránkách dotčeného příslušného orgánu a oznámí se orgánu ESMA. Orgán ESMA toto dočasné pozastavení uveřejní na svých internetových stránkách.

V naléhavých případech, jako je významný nepříznivý dopad na likviditu určité kategorie derivátů obchodovaných v obchodním systému nebo OTC derivátů uvedených čl. 8a odst. 2 obchodovaných v Unii, může orgán ESMA prodloužit maximální dobu trvání odkladu stanovenou v souladu s regulačními technickými normami přijatými podle odst. 3 písm. e) tohoto článku. Než se pro prodloužení maximální doby trvání odkladu rozhodne, konzultuje orgán ESMA s každým příslušným orgánem odpovědným za dohled nad jedním nebo několika obchodními systémy, v nichž je daná kategorie derivátů obchodovaných v obchodním systému nebo OTC derivátů uvedených v čl. 8a odst. 2 obchodována. Prodloužení se uveřejní na internetových stránkách orgánu ESMA.

Dočasné prodloužení uvedené v prvním pododstavci nebo prodloužení uvedené ve třetím pododstavci platí po počáteční dobu nepřekračující tři měsíce ode dne, kdy bylo uveřejněno na internetových stránkách dotčeného příslušného orgánu nebo orgánu ESMA. Pokud důvody pro dočasné pozastavení nebo pro prodloužení nadále trvají, může být prodlouženo o další období nepřekračující vždy tři měsíce.

Před dočasným pozastavením uvedeným v prvním pododstavci nebo před jeho prodloužením oznámí dotčený příslušný orgán svůj záměr orgánu ESMA a poskytne vysvětlení. Orgán ESMA vydá příslušnému orgánu co nejdříve stanovisko, zda je podle jeho názoru uvedené pozastavení nebo prodloužení dočasného pozastavení opodstatněné podle prvního a čtvrtého pododstavce.

3.   Orgán ESMA vypracuje po konzultaci s odbornou skupinou zúčastněných stran zřízenou podle článku 22b odst. 2 návrhy regulačních technických norem, v nichž budou způsobem umožňujícím uveřejnění informací požadovaných podle tohoto článku a článku 27g stanoveny:

a)

podrobnosti o obchodech, které mají investiční podniky a organizátoři trhu zpřístupnit veřejnosti pro každou kategorii derivátu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, včetně identifikátorů různých typů obchodů uveřejňovaných podle čl. 10 odst. 1 a článku 21 odst. 1, a které rozlišují mezi obchody ovlivňovanými faktory spojenými v první řadě s oceněním derivátů a obchody ovlivňovanými jinými faktory;

b)

lhůta, u níž se má za to, že splňuje povinnost uveřejnit informace v okamžiku tak blízko reálnému času, jak je to technicky možné, včetně případů, kdy jsou obchody prováděny mimo běžnou dobu obchodování;

c)

pro které deriváty nebo jejich kategorie existuje likvidní trh;

d)

v případě likvidního nebo nelikvidního derivátu nebo jeho kategorie, co představuje obchod středně velkého objemu, velkého objemu a velmi velkého objemu, jak je uvedeno v odst. 1 třetím pododstavci tohoto článku, na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy a s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v čl. 2 odst. 1 bodě 17 písm. a) a případně k dalším relevantním kritériím;

e)

odklady uveřejnění ceny a objemu vztahující se na každou z pěti kategorií uvedených v odst. 1 třetím pododstavci tohoto článku na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy a s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v čl. 2 odst. 1 bodě 17 písm. a), k objemu obchodu a případně k dalším relevantním kritériím.

Pro každou z kategorií uvedených v odst. 1 třetím pododstavci tohoto článku orgán ESMA pravidelně aktualizuje návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci písm. e) tohoto odstavce s cílem nově nastavit použitelnou dobu trvání odkladu a v případě potřeby ji postupně zkracovat. Nejpozději do jednoho roku poté, co se začne uplatňovat zkrácená doba trvání odkladu, provede orgán ESMA kvantitativní a kvalitativní analýzu, aby posoudil účinky tohoto zkrácení. Pokud jsou k dispozici, použije orgán ESMA pro tento účel údaje o poobchodní transparentnosti, které poskytovatel konsolidovaných obchodních informací distribuuje. Pokud se objeví nepříznivé účinky na finanční nástroje, orgán ESMA aktualizuje návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci písm. e) tohoto odstavce s cílem prodloužit dobu trvání odkladu zpět na předchozí úroveň.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem uvedené v prvním pododstavci Komisi do 29. září 2025.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním a druhém pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Orgán ESMA přezkoumá regulační technické normy uvedené v prvním a druhém pododstavci ve spolupráci s odbornou skupinou zúčastněných stran zřízenou podle čl. 22b odst. 2 a upraví je tak, aby zohledňovaly veškeré podstatné změny v nastavení odkladů uveřejnění ceny a objemu podle prvního pododstavce písm. e) a druhého pododstavce tohoto odstavce.“

11)

V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém poskytnou informace uveřejněné v souladu s články 3, 4 a 6 až 11a veřejnosti jako samostatně nabízené údaje o předobchodní a poobchodní transparentnosti.“

12)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Povinnost poskytovat předobchodní a poobchodní údaje za přiměřených obchodních podmínek

1.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém, schválené systémy pro uveřejňování informací, poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací a systematičtí internatizátoři zpřístupní veřejnosti informace uveřejněné v souladu s články 3, 4, 6 až 11a, 14, 20, 21, 27g a 27h za přiměřených obchodních podmínek, včetně nestranných a přiměřených smluvních podmínek.

Tito organizátoři trhu a investiční podniky, schválené systémy pro uveřejňování informací, poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací a systematičtí internatizátoři zajistí k těmto informacím nediskriminační přístup. Politiky v oblasti údajů těchto organizátorů trhu a investičních podniků, schválených systémů pro uveřejňování informací, poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací a systematických internatizátorů se zpřístupní veřejnosti bezplatně a způsobem, který je snadno přístupný a srozumitelný.

2.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém, schválené systémy pro uveřejňování informací a systematičtí internatizátoři zpřístupní informace uvedené v odstavci 1 veřejnosti bezplatně 15 minut po uveřejnění ve formátu, který je strojově čitelný a využitelný všemi uživateli, včetně retailových investorů.

3.   Přiměřené obchodní podmínky zahrnují výši poplatků a další smluvní podmínky. Výše poplatků se určí na základě nákladů na vytváření a distribuci údajů uvedených v odstavci 1 a přiměřené marže.

4.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém, schválené systémy pro uveřejňování informací, poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací a systematičtí internatizátoři poskytnou svému příslušnému orgánu na vyžádání informace o skutečných nákladech na vytváření a distribuci údajů uvedených v odstavci 1, včetně přiměřené marže.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňujících:

a)

co jsou nestranné a přiměřené smluvní podmínky uvedené v odst. 1 prvního pododstavce;

b)

co je nediskriminační přístup k údajům uvedeným v odst. 1 druhém pododstavci;

c)

jednotný obsah, formát a terminologii politik v oblasti údajů, které mají být zpřístupněny veřejnosti podle odst. 1 druhého pododstavce;

d)

přístup k údajům a obsah a formát informací, které mají být zpřístupněny veřejnosti podle odstavce 1;

e)

prvky, které mají být zahrnuty do výpočtu nákladů a přiměřené marže uvedené v odstavci 3;

f)

jednotný obsah, formát a terminologii informací, které mají být poskytovány příslušným orgánům podle odstavce 4.

Orgán ESMA každé dva roky monitoruje a posuzuje vývoj nákladů spojených s údaji a v případě potřeby tyto návrhy regulačních technických norem na základě svého posouzení aktualizuje.

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedené v prvním pododstavci Komisi do 29. prosince 2024.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním a druhém pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

13)

Článek 14 se mění takto:

a)

odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2.   Tento článek a články 15, 16 a 17 se použijí na systematické internalizátory při obchodech s objemy nepřesahujícími prahovou hodnotu stanovenou v regulačních technických normách přijatých v souladu s odst. 7 písm. b) tohoto článku.

3.   Minimální kotovaný objem systematických internalizátorů je stanoven v regulačních technických normách přijatých podle odst. 7 písm. c). Pro konkrétní akcii, cenný papír nahrazující jiný cenný papír, fond obchodovaný v obchodním systému, certifikát či jiný podobný finanční nástroj, který je obchodován v obchodním systému, zahrnuje každá kotace pevnou kupní a prodejní cenu pro objem nepřesahující prahovou hodnotu uvedenou v odstavci 2. Cena odráží převažující tržní podmínky pro tuto akcii, cenný papír nahrazující jiný cenný papír, fond obchodovaný v obchodním systému, certifikát či jiný podobný finanční nástroj.“

;

b)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   K zajištění účinného oceňování akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů a k maximalizaci možnosti investičních podniků dosáhnout pro své zákazníky nejlepších podmínek vypracuje orgán ESMA návrhy regulačních technických norem upřesňujících:

a)

opatření pro zveřejňování pevné kotace uvedené v odstavci 1;

b)

určování prahové hodnoty uvedené v odstavci 2, která zohledňuje mezinárodní osvědčené postupy, konkurenceschopnost podniků v Unii, význam dopadu na trh a účinnost tvorby cen a která nesmí být nižší než dvojnásobek standardního tržního objemu;

c)

určování minimálního kotovaného objemu uvedeného v odstavci 3, který nepřekročí 90 % prahové hodnoty uvedené v odstavci 2 a který nesmí být nižší než standardní tržní objem;

d)

určování toho, zda ceny odrážejí převažující tržní podmínky, jak je uvedeno v odstavci 3 a

e)

standardní tržní objem uvedený v odstavci 4.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 29. března 2025.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

14)

Článek 15 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto::

„Systematičtí internalizátoři zavedou a uplatňují transparentní a nediskriminační pravidla a objektivní kritéria pro účinné provádění pokynů. Zavedou mechanismy pro řádné řízení svých technických operací, včetně účinných nouzových opatření pro případ narušení systémů.“;

b)

odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem ke stanovení obsahu a formátu oznámení uvedeného v odst. 1 druhém pododstavci.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 29. března 2025.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

15)

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Povinnosti příslušných orgánů

Příslušné orgány ověří, zda systematičtí internalizátoři splňují podmínky pro provádění pokynů stanovené v čl. 15 odst. 1 a podmínky pro provedení za lepší ceny stanovené v čl. 15 odst. 2.“

16)

Článek 17a se nahrazuje tímto:

„Článek 17a

Kroky kotace

1.   Kotace, zlepšení ceny těchto kotací a ceny provedení ze strany systematických internalizátorů jsou v souladu s kroky kotace stanovenými podle článku 49 směrnice 2014/65/EU.

2.   Požadavky stanovené v čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení a v článku 49 směrnice 2014/65/EU nebrání systematickým internalizátorům v párování pokynů na středové hodnotě mezi aktuální kupní a prodejní cenou.“

17)

Články 18 a 19 se zrušují.

18)

Článek 20 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Každý jednotlivý obchod se uveřejňuje jedenkrát prostřednictvím jednotného schváleného systému pro uveřejňování informací.“

;

b)

v odstavci 3 prvním pododstavci se zrušuje písmeno c).

19)

Článek 21 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Uveřejnění informací investičními podniky po uskutečnění obchodu s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty “;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Investiční podniky, které uzavírají na vlastní účet nebo na účet zákazníků obchody s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty a povolenkami na emise obchodovanými v obchodním systému nebo s OTC deriváty uvedenými v čl. 8a odst. 2, uveřejňují objem a cenu těchto obchodů a čas, kdy byly uzavřeny. Tyto informace se uveřejňují prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací.“

;

c)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Informace uveřejňované v souladu s odstavcem 1 a lhůty, v nichž jsou uveřejňovány, splňují požadavky přijaté podle článku 10, včetně regulačních technických norem přijatých podle čl. 11 odst. 4 písm. a) a b) a čl. 11a odst. 3 písm. a) a b).

4.   Pokud jde o dluhopisy, strukturované finanční produkty a povolenky na emise obchodované v obchodním systému, mohou investiční podniky odložit uveřejnění ceny nebo objemu za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v článku 11.

4a.   Pokud jde o OTC deriváty uvedené v čl. 8a odst. 2, mohou investiční podniky odložit uveřejnění ceny nebo objemu za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v článku 11a.“

;

d)

v odstavci 5 se první pododstavec mění takto:

i)

návětí se nahrazuje tímto:

„Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, kterými se způsobem umožňujícím uveřejnění informací požadovaných podle článku 27g stanoví:“;

ii)

písmeno c) se zrušuje.

20)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 21a

Určené zveřejňující subjekty

1.   Příslušné orgány udělí investičním podnikům na jejich žádost status určeného zveřejňujícího subjektu pro konkrétní kategorie finančních nástrojů. Příslušný orgán o těchto žádostech informuje orgán ESMA.

2.   Pokud je určeným zveřejňujícím subjektem podle odstavce 1 tohoto článku pouze jedna strana obchodu, odpovídá tato strana za uveřejnění obchodů prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací v souladu s čl. 20 odst. 1 nebo čl. 21 odst. 1.

3.   Pokud není určeným zveřejňujícím subjektem podle odstavce 1 žádná ze stran obchodu, nebo jím jsou obě strany obchodu, je za uveřejnění obchodu prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací v souladu s čl. 20 odst. 1 nebo čl. 21 odst. 1 odpovědný pouze ten subjekt, který dotčený finanční nástroj prodává.

4.   Orgán ESMA do 29. září 2024 zřídí a pravidelně aktualizuje registr všech určených zveřejňujících subjektů s uvedením jejich totožnosti a kategorií finančních nástrojů, pro něž jsou určenými zveřejňujícími subjekty. Orgán ESMA tento registr uveřejní na svých internetových stránkách.“

21)

V čl. 22 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Za účelem provedení výpočtů pro určení požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost a režimů obchodních povinností uvedených v článcích 3 až 11a, 14 až 21 a 32, které se uplatňují na finanční nástroje, a za účelem přípravy zpráv pro Komisi v souladu s čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 1, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 3 a čl. 11a odst. 1, si orgán ESMA a příslušné orgány mohou vyžádat informace od:“

22)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 22a

Předávání údajů poskytovatelům konsolidovaných obchodních informací

1.   Obchodní systémy a schválené systémy pro uveřejňování informací (dále jen „poskytovatelé údajů“) předávají v souvislosti s akciemi, fondy obchodovanými v obchodním systému, dluhopisy obchodovanými v obchodním systému a OTC deriváty uvedené v čl. 8a odst. 2 datovému centru poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací tak blízko reálnému času, jak je technicky možné, regulační údaje a údaje požadované podle čl. 3 odst. 1, aniž je dotčen článek 4, a podle čl. 6 odst. 1, čl. 10 odst. 1 a článků 20 a 21, a pokud jsou přijaty regulační technické normy podle čl. 22b odst. 3 písm. d), v souladu s požadavky v nich uvedenými. Tyto údaje musí být předávány v harmonizovaném formátu prostřednictvím vysoce kvalitního přenosového protokolu.

2.   Investiční podnik provozující trh pro růst malých a středních podniků nebo organizátor trhu, jejichž roční objem obchodování s akciemi představuje nejvýše 1 % ročního objemu obchodování s akciemi v Unii, nemá povinnost předávat své údaje poskytovateli konsolidovaných obchodních informací, pokud:

a)

tento investiční podnik nebo organizátor trhu není součástí skupiny, která zahrnuje investiční podnik nebo organizátora trhu, jehož roční objem obchodování s akciemi představuje více než 1 % ročního objemu obchodování s akciemi v Unii, nebo která má s takovým investičním podnikem nebo organizátorem trhu úzké propojení nebo

b)

regulovaný trh nebo trh pro růst malých a středních podniků provozovaný tímto investičním podnikem nebo organizátorem trhu představuje více než 85 % ročního objemu obchodování s akciemi, které byly poprvé přijaty k obchodování na tomto regulovaném trhu nebo trhu pro růst malých a středních podniků.

3.   Bez ohledu na odstavec 2 se investiční podnik provozující trh pro růst malých a středních podniků nebo organizátor trhu, které splňují podmínky stanovené v uvedeném odstavci, mohou rozhodnout předávat poskytovateli konsolidovaných obchodních informací údaje v souladu s odstavcem 1, pokud to orgánu ESMA a poskytovateli konsolidovaných obchodních informací oznámí. Tento investiční podnik nebo organizátor trhu začnou poskytovateli konsolidovaných obchodních informací předávat údaje do 30 pracovních dnů ode dne oznámení orgánu ESMA.

4.   Orgán ESMA na svých internetových stránkách uveřejní a aktualizuje seznam investičních podniků provozujících trhy pro růst malých a středních podniků a organizátorů trhu, kteří splňují podmínky stanovené v odstavci 2, a uvede, kteří z nich se rozhodli uplatňovat odstavec 3.

5.   Každý poskytovatel konsolidovaných obchodních informací si vybere z typů přenosových protokolů, které poskytovatelé údajů nabízejí ostatním uživatelům, jaký přenosový protokol má být používán pro přímé předávání údajů uvedených v odstavci 1 do datového centra poskytovatele konsolidovaných obchodních informací.

6.   Poskytovatelům údajů nenáleží za předání údajů uvedených v odstavci 1 tohoto článku ani za přenosový protokol uvedený v odstavci 5 tohoto článku jiná odměna než příjmy obdržené podle čl. 27h odst. 5, 6 a 7.

7.   Poskytovatelé údajů uplatní v příslušných případech na údaje, které mají být předány poskytovateli konsolidovaných obchodních informací, odklady stanovené v článcích 7, 11 a 11a, čl. 20 odst. 2 a čl. 21 odst. 4.

8.   Pokud poskytovatel konsolidovaných obchodních informací považuje kvalitu údajů za nedostatečnou, informuje o tom příslušný orgán poskytovatele údajů. Tento příslušný orgán přijme nezbytná opatření v souladu s článkem 38g tohoto nařízení a články 69 a 70 směrnice 2014/65/EU.

Článek 22b

Kvalita údajů

1.   Údaje předávané poskytovateli konsolidovaných obchodních informací podle čl. 22a odst. 1 a údaje distribuované poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací podle čl. 27h odst. 1 písm. d) musí být v souladu s regulačními technickými normami přijatými podle čl. 4 odst. 6 písm. a), čl. 7 odst. 2 písm. a), čl. 11 odst. 4 písm. a) a čl. 11a odst. 3 písm. a), není-li v regulačních technických normách přijatých podle odst. 3 písm. b) a d) tohoto článku stanoveno jinak.

2.   Komise do 29. června 2024 zřídí odbornou skupinu zúčastněných stran, která poskytne poradenství týkající se kvality a obsahu údajů a kvality přenosového protokolu uvedeného v čl. 22a odst. 1. Odborná skupina zúčastněných stran a orgán ESMA úzce spolupracují. Odborná skupina zúčastněných stran své poradenství uveřejní.

Odborná skupina zúčastněných stran se skládá z členů, jejichž odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti jsou dostatečně rozsáhlé na to, aby mohli poskytovat odpovídající poradenství.

Členové odborné skupiny zúčastněných stran jsou vybráni na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení. Při výběru členů odborné skupiny zúčastněných stran Komise zajistí, aby odráželi rozmanitost účastníků trhu v celé Unii.

Členové odborné skupiny zúčastněných stran ze svého středu zvolí předsedu na dvouleté období. Evropský parlament může předsedu odborné skupiny zúčastněných stran vyzvat, aby před ním vystoupil s prohlášením a zodpověděl otázky poslanců Evropského parlamentu, kdykoli je o to požádán.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které upřesní kvalitu přenosového protokolu, opatření k řešení chybných zpráv o obchodech a normy pro prosazování kvality údajů, včetně ujednání týkajících se spolupráce mezi poskytovateli údajů a poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací, a v případě potřeby kvalitu a obsah údajů pro provozování služby konsolidovaných obchodních informací.

Tyto návrhy regulačních technických norem upřesní zejména všechny tyto prvky:

a)

minimální požadavky na kvalitu přenosových protokolů uvedených v čl. 22a odst. 1;

b)

předložení hlavních údajů o trhu, které má distribuovat poskytovatel konsolidovaných obchodních informací, v souladu s převládajícími odvětvovými normami a postupy;

c)

co znamená předávání údajů „tak blízko reálnému času, jak je to technicky možné“;

d)

v případě potřeby údaje, které musí být předávány poskytovatelům konsolidovaných obchodních informací, aby mohli fungovat, s ohledem na poradenství odborné skupiny zúčastněných stran zřízené podle odstavce 2, včetně obsahu a formátu těchto údajů, v souladu s převládajícími odvětvovými normami a postupy.

Pro účely prvního pododstavce tohoto odstavce zohlední orgán ESMA poradenství odborné skupiny zúčastněných stran zřízené podle odstavce 2 a dále mezinárodní vývoj a normy dohodnuté na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni. Orgán ESMA zajistí, aby návrhy regulačních technických norem zohledňovaly požadavky na transparentnost stanovené v článcích 3, 6, 8, 8a, 8b, 10, 11, 11a 14, 20, 21 a 27g.

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 29. prosince 2024.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 22c

Synchronizace obchodních hodin

1.   Obchodní systémy a jejich členové, účastníci nebo uživatelé, systematičtí internalizátoři, určené zveřejňující subjekty, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací synchronizují své obchodní hodiny k zaznamenávání data a času každé události, která musí být nahlášena.

2.   Orgán ESMA vypracuje v souladu s mezinárodními normami návrhy regulačních technických norem, které určí míru přesnosti, s jakou mají být obchodní hodiny synchronizovány.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 29. prosince 2024.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

23)

V článku 23 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Investiční podnik zajistí, aby jím prováděné obchody s akciemi, které mají mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) Evropského hospodářského prostoru (EHP) a které jsou obchodovány v obchodním systému, probíhaly na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému, v systematickém internalizátorovi nebo případně v obchodním systému třetí země vyhodnoceném jako rovnocenný v souladu s čl. 25 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/65/EU, pokud nemají tyto znaky:

a)

s těmito akciemi se obchoduje v obchodním systému třetí země v místní měně nebo v měně, jež není měnou EHP nebo

b)

k těmto obchodům dochází mezi způsobilými protistranami, mezi profesionálními protistranami nebo mezi způsobilými a profesionálními protistranami a nepřispívají k procesu určování cen.“

24)

Článek 25 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Organizátor obchodního systému uchovává pro příslušný orgán nejméně po dobu pěti let příslušné údaje týkající se všech pokynů pro finanční nástroje sdělované prostřednictvím jeho systémů, a to ve strojově čitelném formátu a s použitím společné šablony. Záznamy obsahují příslušné údaje představující znaky pokynu, včetně těch, jež pokyn spojují s provedenými obchody z něj vyplývajícími a jejichž podrobnosti jsou hlášeny v souladu s čl. 26 odst. 1 a 3. Orgán ESMA je pověřen úkolem usnadňovat a koordinovat postupy, pokud jde o přístup příslušných orgánů k informacím podle tohoto odstavce.“

;

b)

v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem ke stanovení podrobností a formátů pro příslušné údaje o pokynech, které je třeba uchovávat podle odstavce 2 tohoto článku a které nejsou uvedeny v článku 26.“

25)

Článek 26 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Příslušné orgány přijmou v souladu s článkem 85 směrnice 2014/65/EU opatření nezbytná k zajištění toho, aby tyto informace rovněž obdržely následující příslušné orgány:

a)

příslušný orgán nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity těchto finančních nástrojů;

b)

příslušné orgány odpovědné za dohled nad předávajícími investičními podniky;

c)

příslušné orgány odpovědné za dohled nad pobočkami, které byly do obchodu zapojeny a

d)

příslušný orgán odpovědný za dohled nad použitými obchodními systémy.

Příslušný orgán uvedený v prvním pododstavci poskytne orgánu ESMA bez zbytečného odkladu veškeré informace předložené v souladu s tímto článkem.“;

b)

odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2.   Povinnost stanovená v odstavci 1 se vztahuje na:

a)

finanční nástroje, které jsou přijaty k obchodování nebo obchodovány v obchodním systému nebo pro které byla podána žádost o přijetí k obchodování, bez ohledu na to, zda jsou tyto obchody prováděny v obchodním systému, s výjimkou obchodů s jinými OTC deriváty, než které jsou uvedeny v čl. 8a odst. 2, na něž se tato povinnost vztahuje pouze tehdy, jsou-li prováděny v obchodním systému;

b)

finanční nástroje, jejichž podkladovým aktivem je finanční nástroj obchodovaný v obchodním systému, bez ohledu na to, zda jsou tyto obchody prováděny v obchodním systému;

c)

finanční nástroje, jejichž podkladovým aktivem je index nebo koš složený z finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému, bez ohledu na to, zda jsou tyto obchody prováděny v obchodním systému;

d)

OTC deriváty uvedené v čl. 8a odst. 2 bez ohledu na to, zda jsou tyto obchody prováděny v obchodním systému.

3.   Hlášení obsahují zejména podrobnosti o názvech a číslech koupených nebo prodaných finančních nástrojů, o množství, datech a časech provedení obchodů, datech účinnosti, cenách obchodů, informace k identifikaci stran, na jejichž účet investiční podnik obchod uskutečnil, informace k identifikaci osob a počítačových algoritmů v investičním podniku odpovědných za investiční rozhodnutí a provedení obchodu, informace k identifikaci subjektu podléhajícího povinnosti podávat hlášení a informace k identifikaci dotčených investičních podniků. Hlášení o obchodu provedené v obchodním systému obsahují identifikační kód obchodu, který obchodní systém generuje a distribuuje kupujícím i prodávajícím členům obchodního systému.

U obchodů neprováděných v obchodním systému hlášení rovněž obsahují informace k identifikaci typů obchodů v souladu s regulačními technickými normami přijatými podle čl. 20 odst. 3 písm. a) a čl. 21 odst. 5 písm. a) tohoto nařízení. V případě komoditních derivátů hlášení uvádí, zda obchod objektivně měřitelným způsobem snižuje riziko v souladu s článkem 57 směrnice 2014/65/EU.“

;

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Organizátor obchodního systému hlásí podrobnosti o obchodech s finančními nástroji obchodovanými na jeho platformě, které prostřednictvím jeho systémů uskutečňuje jakýkoli člen, účastník či uživatel, na nějž se nevztahuje toto nařízení, v souladu s odstavci 1 a 3.“

;

d)

v odstavci 8 se před první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Investiční podnik hlásí obchody provedené zcela nebo částečně prostřednictvím jeho pobočky příslušnému orgánu domovského členského státu investičního podniku. Pobočka podniku ze třetí země předkládá svá hlášení o obchodech příslušnému orgánu, který pobočce udělil povolení. Pokud podnik ze třetí země zřídil pobočky ve více než jednom členském státě, tyto pobočky určí příslušný orgán, který má dostávat všechna hlášení o obchodech.“;

e)

odstavec 9 se mění takto:

i)

první pododstavec se mění takto:

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

odkazy na koupené nebo prodané finanční nástroje, množství, data a časy provedení obchodů, data účinnosti, ceny obchodů, informace a údaje o totožnosti zákazníka, informace k identifikaci stran, na jejichž účet investiční podnik investici provedl, informace k identifikaci osob a počítačových algoritmů v investičním podniku odpovědných za investiční rozhodnutí a provedení obchodu, informace k identifikaci subjektu podléhajícího povinnosti podávat hlášení, způsob identifikace dotčených investičních podniků, způsob provedení obchodu a datová pole potřebná ke zpracování a analýze hlášení o obchodech v souladu s odstavcem 3;“

písmeno d) se zrušuje;

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

příslušné kategorie indexů, o nichž mají být podávána hlášení v souladu s odst. 2 písm. c);“

doplňují se nové body, které znějí:

„j)

podmínky pro propojení konkrétních obchodů a způsoby identifikace souhrnných pokynů, které vedou k provedení obchodu a

k)

lhůtu, do níž mají být obchody ohlášeny.“;

ii)

druhý a třetí pododstavec se nahrazují tímto:

„Při vypracovávání návrhů těchto regulačních technických norem orgán ESMA zohlední mezinárodní vývoj a normy dohodnuté na úrovni Unie nebo mezinárodní úrovni a soulad těchto návrhů regulačních technických norem s požadavky na oznamování stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365.

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 29. září 2025.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

f)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„11.   Do 29. března 2028 předloží orgán ESMA Komisi zprávu, v níž posoudí proveditelnost větší integrace hlášení o obchodech a zefektivnění datových toků podle tohoto článku, za účelem:

a)

omezení duplicitních nebo nejednotných požadavků na hlášení údajů o obchodech, a zejména duplicitních nebo nejednotných požadavků stanovených v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 a v dalších příslušných právních předpisech Unie;

b)

zlepšení standardizace údajů a efektivního sdílení a využívání údajů oznámených podle rámce Unie pro podávání zpráv jakýmkoli orgánem na unijní nebo vnitrostátní úrovni.

Při přípravě této zprávy bude orgán ESMA v příslušných případech úzce spolupracovat s ostatními subjekty Evropského systému dohledu nad finančním trhem a Evropskou centrální bankou.“

26)

Článek 27 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Pokud jde o finanční nástroje přijaté k obchodování nebo obchodované v obchodním systému nebo pokud emitent schválil obchodování s vydaným nástrojem nebo pokud byla podána žádost o přijetí k obchodování, poskytnou obchodní systémy orgánu ESMA identifikační referenční údaje pro účely hlášení obchodů podle článku 26 a požadavků na transparentnost podle článků 3, 6, 8, 8a, 8b, 10, 14, 20 a 21.

Pokud jde o OTC deriváty, jsou identifikační referenční údaje založeny na celosvětově dohodnutém jedinečném identifikátoru produktu a na případných dalších relevantních identifikačních referenčních údajích.

Pokud jde o OTC deriváty, na něž se nevztahuje první pododstavec tohoto odstavce a které spadají do oblasti působnosti čl. 26 odst. 2, každý určený zveřejňující subjekt poskytne orgánu ESMA identifikační referenční údaje.“;

b)

odstavec 3 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

lhůtu, do níž mají být referenční údaje oznámeny.“;

ii)

za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Při vypracovávání návrhů těchto regulačních technických norem orgán ESMA zohlední mezinárodní vývoj a normy dohodnuté na úrovni Unie nebo mezinárodní úrovni a soulad těchto návrhů regulačních technických norem s požadavky na oznamování stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012 a v nařízení (EU) 2015/2365.“;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Do 29. června 2024 přijme Komise v souladu s článkem 50 akty v přenesené pravomoci, jimiž doplní toto nařízení upřesněním identifikačních referenčních údajů, které se mají používat v souvislosti s OTC deriváty pro účely požadavků na transparentnost stanovených v čl. 8a odst. 2 a v článcích 10 a 21.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 50 akty v přenesené pravomoci, jimiž doplní toto nařízení upřesněním identifikačních referenčních údajů, které se mají používat v souvislosti s OTC deriváty pro účely článku 26.“

27)

Článek 27d se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Postup udělení povolení a zamítnutí žádostí o povolení schválených mechanismů pro hlášení obchodů a schválených systémů pro uveřejňování informací “;

b)

odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:

„1.   Žádající schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů předloží žádost, v níž jsou uvedeny veškeré informace nezbytné k tomu, aby se orgán ESMA nebo případně příslušný vnitrostátní orgán mohl přesvědčit, že schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů přijal k okamžiku udělení prvního povolení veškerá opatření nezbytná ke splnění svých povinností podle této hlavy, včetně plánu činností uvádějícího mimo jiné typy předpokládaných služeb a organizační strukturu.

2.   Orgán ESMA nebo případně příslušný vnitrostátní orgán do 20 pracovních dnů od obdržení žádosti posoudí, zda je úplná.

Není-li žádost úplná, stanoví orgán ESMA nebo případně příslušný vnitrostátní orgán lhůtu, v níž má schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů poskytnout doplňující informace.

Dospěje-li orgán ESMA nebo případně příslušný vnitrostátní orgán k závěru, že je žádost úplná, oznámí to schválenému systému pro uveřejňování informací nebo schválenému mechanismu pro hlášení obchodů.

3.   Orgán ESMA nebo případně příslušný vnitrostátní orgán do šesti měsíců od obdržení úplné žádosti posoudí, zda schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů splňuje ustanovení této hlavy. Přijme odůvodněné rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení a do pěti pracovních dnů o tom vyrozumí žádající schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů.“

;

c)

v odstavci 4 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

informace, které mají být zahrnuté do oznámení uvedených v čl. 27f odst. 2, pokud jde o schválené systémy pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů.“;

d)

v odstavci 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací podle odstavce 1 tohoto článku a informací, které mají být zahrnuté do oznámení uvedených v čl. 27f odst. 2, pokud jde o schválené systémy pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů.“

28)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 27da

Postup výběru jediného poskytovatele konsolidovaných obchodních informací pro každou kategorii aktiv

1.   Pro každou z následujících kategorií aktiv uspořádá orgán ESMA samostatné výběrové řízení za účelem jmenování jediného poskytovatele konsolidovaných obchodních informací na období pěti let:

a)

dluhopisy;

b)

akcie a fondy obchodované v obchodním systému a

c)

OTC deriváty nebo příslušné podkategorie OTC derivátů.

Orgán ESMA zahájí první výběrové řízení podle prvního pododstavce písm. a) do 29. prosince 2024.

Orgán ESMA zahájí první výběrové řízení podle prvního pododstavce písm. b) do šesti měsíců od zahájení výběrového řízení podle prvního pododstavce písm. a).

Orgán ESMA zahájí první výběrové řízení podle prvního pododstavce písm. c) tohoto odstavce do tří měsíců ode dne použitelnosti aktu v přenesené pravomoci uvedeného v čl. 27 odst. 5 a nejdříve šest měsíců po zahájení výběrového řízení stanoveného v prvním pododstavci písm. b) tohoto odstavce.

Orgán ESMA zahajuje následná výběrová řízení podle prvního pododstavce s dostatečným časovým předstihem tak, aby nebylo narušeno poskytování konsolidovaných obchodních informací.

2.   U každé kategorie aktiv uvedené v odstavci 1 vybere orgán ESMA žadatele vhodného pro provozování služby konsolidovaných obchodních informací na základě těchto kritérií:

a)

technická způsobilost žadatele poskytovat stabilní konsolidované obchodní informace v celé Unii;

b)

schopnost žadatele plnit organizační požadavky stanovené v článku 27h;

c)

schopnost žadatele přijímat, konsolidovat a distribuovat, dle vhodnosti:

(i)

předobchodní a poobchodní údaje týkající se akcií a fondů obchodovaných v obchodním systému;

(ii)

poobchodní údaje týkající se dluhopisů;

(iii)

poobchodní údaje týkající se OTC derivátů;

d)

přiměřenost řídící struktury žadatele;

e)

rychlost, s jakou může žadatel distribuovat hlavní údaje o trhu a regulační údaje;

f)

vhodnost metod a opatření žadatele k zajištění kvality údajů;

g)

celkové výdaje, které žadatel potřebuje vynaložit na vytvoření konsolidovaných obchodních informací, a náklady na průběžné provozování služby konsolidovaných obchodních informací;

h)

výše poplatků, které žadatel zamýšlí účtovat různým typům uživatelů konsolidovaných obchodních informací, jednoduchost jeho poplatků a licenčních modelů a soulad s článkem 13;

i)

v případě konsolidovaných obchodních informací týkajících se dluhopisů existence ujednání pro přerozdělování výnosů v souladu s čl. 27h odst. 5;

j)

využívání moderních technologií rozhraní žadatelem pro účely distribuce hlavních údajů o trhu a regulačních údajů a pro účely konektivity;

k)

vhodnost opatření zavedených pro uchovávání záznamů pro účely čl. 27ha odst. 3;

l)

schopnost žadatele zajistit odolnost a kontinuitu činnosti a opatření, která žadatel hodlá zavést ke zmírnění a řešení výpadků a kybernetických rizik;

m)

opatření, která žadatel hodlá zavést s cílem snížit spotřebu energie při sběru, zpracování a uchovávání údajů;

n)

pokud žádost podávají společní žadatelé, nutnost, aby technických a logistických důvodů všichni žadatelé podali žádost společně.

3.   Žadatel poskytne veškeré informace nezbytné k tomu, aby orgán ESMA mohl potvrdit, že žadatel v době žádosti zavedl veškerá opatření nezbytná ke splnění kritérií stanovených v odstavci 2 tohoto článku a ke splnění organizačních požadavků stanovených v článku 27h.

4.   Do šesti měsíců od zahájení každého výběrového řízení uvedeného v odstavci 1 přijme orgán ESMA odůvodněné rozhodnutí o výběru žadatele, který je vhodný pro provozování služby konsolidovaných obchodních informací, a vyzve jej, aby bez zbytečného odkladu podal žádost o povolení.

5.   Pokud nebyl podle tohoto článku vybrán nebo podle článku 27db povolen žádný žadatel, zahájí orgán ESMA do šesti měsíců od ukončení neúspěšného výběrového nebo povolovacího řízení nové výběrové řízení.

Článek 27db

Postup udělení povolení nebo zamítnutí žádostí o povolení poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací

1.   Žadatel o povolení uvedený v článku 27da odst. 4 poskytne veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl orgán ESMA potvrdit, že žadatel v době žádosti o povolení zavedl veškerá opatření nezbytná ke splnění kritérií stanovených v čl. 27da odst. 2.

2.   Orgán ESMA do 20 pracovních dnů od obdržení žádosti o povolení posoudí, zda je žádost úplná.

Není-li žádost o povolení úplná, stanoví orgán ESMA lhůtu, v níž má žadatel poskytnout doplňující informace.

Dospěje-li orgán ESMA k závěru, že je žádost o povolení úplná, oznámí to žadateli.

3.   Do tří měsíců od obdržení úplné žádosti o povolení orgán ESMA posoudí, zda žadatel splňuje ustanovení této hlavy. Přijme odůvodněné rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení a vyrozumí o tom žadatele do pěti pracovních dnů ode dne přijetí tohoto odůvodněného rozhodnutí. Rozhodnutí o udělení povolení stanoví podmínky, za nichž má žadatel provozovat svou činnost.

4.   Na základě povolení podle odstavce 3 může orgán ESMA poskytnout žadateli, jenž byl povolen jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací, přechodné období k zavedení nezbytných provozních a technických opatření.

5.   Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací musí za všech okolností dodržovat organizační požadavky stanovené v článku 27h a podmínky stanovené v odůvodněném rozhodnutí, kterým bylo danému poskytovateli konsolidovaných obchodních informací uděleno povolení uvedené v odstavci 3 tohoto článku.

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací, který již není schopen tyto požadavky a podmínky dodržovat, o této skutečnosti neprodleně informuje orgán ESMA.

6.   Odnětí povolení uvedeného v článku 27e nabývá účinku teprve poté, co je pro danou kategorii aktiv vybrán a povolen v souladu s články 27da a 27db nový poskytovatel konsolidovaných obchodních informací.

7.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které určí:

a)

informace, které mají být poskytnuty podle odstavce 1;

b)

informace, které mají být zahrnuté do oznámení uvedených v čl. 27f odst. 2, pokud jde o poskytovatele konsolidovaných obchodních informací.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 29. prosince 2024.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

8.   Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem s cílem určit standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací podle odstavce 1 tohoto článku a informace, které mají být zahrnuté do oznámení uvedených v čl. 27f odst. 2, pokud jde o poskytovatele konsolidovaných obchodních informací.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 29. prosince 2024.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

29)

V článku 27e se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Poskytovatel služeb hlášení údajů, kterému má být povolení odňato, zajistí řádné nahrazení, včetně převodu údajů na jiné poskytovatele služeb hlášení údajů, poskytnutí řádného oznámení svým zákazníkům a přesměrování toků hlášení na jiné poskytovatele služeb hlášení údajů, ještě před odnětím povolení.“

30)

V článku 27f se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Orgán ESMA nebo případně příslušný vnitrostátní orgán odmítne udělit povolení nebo toto povolení odejme, pokud není přesvědčen o tom, že osoba nebo osoby, které skutečně řídí činnost poskytovatele služeb hlášení údajů, mají dostatečně dobrou pověst, nebo pokud existují objektivní a prokazatelné důvody k domněnce, že navržené změny ve vedoucím orgánu poskytovatele služeb hlášení údajů ohrožují jeho řádné a obezřetné řízení a patřičné posuzovaní zájmu jeho zákazníků a integrity trhu.“

31)

Článek 27g se mění takto:

a)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„4a.   Schválený systém pro uveřejňování informací musí mít objektivní, nediskriminační a veřejně přístupné požadavky na přístup podniků, které podléhají požadavkům na transparentnost stanoveným v čl. 20 odst. 1 a čl. 21 odst. 1, k jeho službám.

Schválený systém pro uveřejňování informací uveřejní ceny a poplatky spojené se službami v oblasti hlášení údajů poskytovanými podle tohoto nařízení. Ceny a poplatky uvede odděleně za každou poskytovanou službu, včetně slev a rabatů a podmínek, za nichž je lze získat. Umožní vykazujícím subjektům samostatný přístup ke konkrétním službám.

4b.   Schválený systém pro uveřejňování informací uchovává pro příslušné orgány nebo orgán ESMA záznamy týkající se jeho činnosti po dobu nejméně pěti let.;“

b)

odstavec 7 se zrušuje.

32)

Článek 27h se nahrazuje tímto:

„Článek 27h

Organizační požadavky na poskytovatele konsolidovaných obchodních informací

1.   Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací v souladu s podmínkami pro povolení uvedenými v článku 27db:

a)

shromažďuje veškeré údaje předané poskytovateli údajů ve vztahu ke kategorii aktiv, pro kterou má povolení;

b)

vybírá od uživatelů poplatky, a zároveň poskytuje bezplatný přístup ke službě konsolidovaných obchodních informací retailovým investorům, akademickým pracovníkům, organizacím občanské společnosti a příslušným orgánům;

c)

v případě konsolidovaných obchodních informací pro akcie a fondy obchodované v obchodním systému přerozděluje část svých výnosů v souladu s odstavcem 6;

d)

distribuuje hlavní údaje o trhu a regulační údaje uživatelům v podobě nepřetržitého elektronického datového toku za nediskriminačních podmínek tak blízko reálnému času, jak je to technicky možné;

e)

zajišťuje, aby hlavní údaje o trhu a regulační údaje byly snadno dostupné, strojově čitelné a využitelné všemi uživateli, včetně retailových investorů;

f)

má zavedeny systémy, které umožňují účinně kontrolovat úplnost údajů předávaných poskytovateli údajů, zjišťovat zjevné chyby a požadovat opětovné předložení údajů;

g)

pokud je poskytovatel konsolidovaných obchodních informací kontrolován skupinou hospodářských subjektů, má zaveden systém k zajištění souladu, který zajistí, že provozování služby konsolidovaných obchodních informací nepovede k narušení hospodářské soutěže.

Pro účely prvního pododstavce písm. d) platí, že když poskytovatel konsolidovaných obchodních informací pro akcie a fondy obchodované v obchodním systému distribuuje veřejnosti, co nejblíže reálnému času, jak je to technicky možné, evropskou nejlepší kupní a prodejní cenu, nezveřejňuje identifikační kód trhu.

2.   Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací přijme, pravidelně aktualizuje a na svých internetových stránkách uveřejní standardy týkající se úrovně služeb, které zahrnují všechny tyto skutečnosti:

a)

soupis poskytovatelů údajů, od nichž jsou údaje o trhu získávány;

b)

způsoby a rychlost poskytování hlavních údajů o trhu a regulačních údajů uživatelům;

c)

opatření přijatá k zajištění kontinuity provozu při poskytování hlavních údajů o trhu a regulačních údajů.

3.   Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací musí mít zavedena řádná bezpečnostní opatření, která zaručí bezpečnost prostředků pro předávání údajů mezi poskytovateli údajů a poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací a mezi poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací a uživateli a která minimalizují riziko poškození údajů a neoprávněného přístupu. Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací udržuje přiměřené zdroje a musí mít zavedeny záložní systémy, které mu umožní nabízet a zajišťovat své služby nepřetržitě.

4.   Pro každou z kategorií aktiv uvedených v čl. 27da odst. 1 uveřejní poskytovatel konsolidovaných obchodních informací seznam finančních nástrojů, na které se vztahuje služba konsolidovaných obchodních informací, s uvedením jejich identifikačních referenčních údajů.

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací umožní k tomuto seznamu bezplatný přístup a zajistí, aby byl seznam pravidelně přezkoumáván a aktualizován s cílem poskytovat komplexní přehled o všech finančních nástrojích, na něž se konsolidované obchodní informace vztahují.

5.   Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací pro finanční nástroje jiné než akcie a fondy obchodované v obchodním systému může část výnosů z konsolidovaných obchodních informací přerozdělovat mezi poskytovatele údajů.

6.   Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací pro akcie a fondy obchodované v obchodním systému přerozděluje část výnosů z konsolidovaných obchodních informací, jak je uvedeno v odůvodněném rozhodnutí uvedeném v čl. 27db odst. 3, poskytovatelům údajů, kteří splňují jedno nebo více z těchto kritérií (dále jen „systém přerozdělování výnosů“):

a)

poskytovatel údajů je regulovaným trhem nebo trhem pro růst malých a středních podniků, jejichž roční objem obchodování s akciemi představuje nejvýše 1 % ročního objemu obchodování s akciemi v Unii (dále jen „malý obchodní systém“);

b)

poskytovatel údajů je obchodním systémem, který poskytl první přijetí akcí nebo fondům obchodovaným v obchodním systému k obchodování dne 27. března 2019 nebo později;

c)

údaje jsou předávány obchodním systémem a týkají se obchodů s akciemi a fondy obchodovanými v obchodním systému, jež byly uzavřeny v obchodním systému, který zajišťuje předobchodní transparentnost, pokud tyto obchody nevyplynuly z pokynů, na něž se vztahuje výjimka z předobchodní transparentnosti podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

7.   Pro účely systému přerozdělování výnosů zohledňuje poskytovatel konsolidovaných obchodních informací následující objem obchodování (dále jen „relevantní objem obchodování“):

a)

pro účely odst. 6 písm. a) celkový roční objem obchodování uskutečněný tímto obchodním systémem;

b)

pro účely odst. 6 písm. b):

i)

v případě malých obchodních systémů jejich celkový roční objem obchodování;

ii)

v případě obchodních systémů jiných než malých obchodních systémů objem obchodování s akciemi a fondy obchodovanými v obchodním systému, které jsou uvedeny v uvedeném písmenu;

c)

pro účely odst. 6 písm. c) objem akcií a fondů obchodovaných v obchodním systému uvedených v uvedeném písmenu.

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací určí výši výnosů, které mají být v rámci systému přerozdělování výnosů přerozděleny mezi poskytovatele údajů, vynásobením relevantního objemu obchodování váhou přidělenou každému kritériu stanovenému v odstavci 6, která je stanovena v regulačních technických normách přijatých podle odstavce 8.

Pokud obchodní systémy splňují více než jedno z kritérií stanovených v odstavci 6, částky vyplývající z výpočtu uvedeného v druhém pododstavci tohoto odstavce se sčítají.

8.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které:

a)

stanoví váhu přidělenou každému kritériu stanovenému v odstavci 6;

b)

dále stanoví metodu výpočtu výše výnosů, které mají být přerozděleny poskytovatelům údajů, jak je uvedeno v odst. 7 druhém pododstavci;

c)

stanoví kritéria, za nichž může poskytovatel konsolidovaných obchodních informací v případě, že prokáže, že poskytovatel údajů závažným způsobem a opakovaně porušil požadavky na údaje uvedené v článcích 22a, 22b a 22c, dočasně pozastavit účast tohoto poskytovatele údajů v systému přerozdělování výnosů, a stanoví podmínky, za nichž má poskytovatel konsolidovaných obchodních informací:

i)

obnovit přerozdělování výnosů a

ii)

v případě, že nedošlo k porušení těchto požadavků, předat poskytovateli údajů zadržený zisk spolu s úroky.

Pro účely prvního pododstavce písmene a) tohoto odstavce má kritérium stanovené v odst. 6 písm. a) vyšší váhu než kritérium stanovené v písmeni b) uvedeného odstavce a kritérium stanovené v písmeni b) uvedeného odstavce má vyšší váhu než kritérium stanovené v písmeni c) uvedeného odstavce.

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 29. prosince 2024.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

33)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 27ha

Oznamovací povinnost poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací

1.   Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací na svých internetových stránkách každoročně uveřejní statistiky výkonnosti a zprávy o incidentech týkající se kvality údajů a datových systémů. Tyto statistiky výkonnosti a zprávy o incidentech jsou bezplatně přístupné veřejnosti.

2.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví obsah, načasování, formát a terminologii oznamovací povinnosti uvedené v odstavci 1.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 29. září 2025.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

3.   Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací uchovává pro příslušný orgán nebo orgán ESMA záznamy týkající se jeho činnosti po dobu nejméně pěti let.“

34)

V článku 27i se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4a.   Schválený mechanismus pro hlášení obchodů musí mít objektivní, nediskriminační a veřejně přístupné požadavky na přístup podniků, které podléhají oznamovací povinnosti stanovené v článku 26, k jeho službám.

Schválený mechanismus pro hlášení obchodů uveřejní ceny a poplatky spojené se službami hlášení údajů podle tohoto nařízení. Ceny a poplatky uvede odděleně za každou poskytovanou službu, včetně slev a rabatů a podmínek, za nichž je lze získat. Umožní vykazujícím subjektům samostatný přístup ke konkrétním službám. Ceny a poplatky účtované schváleným mechanismem pro hlášení obchodů musí odpovídat nákladům.

4b.   Schválený mechanismus pro hlášení obchodů uchovává pro příslušný orgán nebo orgán ESMA záznamy týkající se jeho činnosti po dobu nejméně pěti let.“

35)

Článek 28 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Finanční protistrany a nefinanční protistrany, na které se vztahuje povinnost clearingu stanovená podle hlavy II nařízení (EU) č. 648/2012č. 648/2012, uzavírají obchody s jinými finančními protistranami nebo jinými nefinančními protistranami v souvislosti s deriváty náležejícími do kategorie derivátů prohlášené za podléhající obchodní povinnosti v souladu s článkem 32 a zapsané v registru uvedeném v článku 34 pouze:“;

b)

v odstavci 2 se první pododstavec zrušuje;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Obchody s deriváty, které jsou osvobozeny od povinnosti clearingu nebo nepodléhají povinnosti clearingu podle v hlavy II nařízení (EU) č. 648/2012, této obchodní povinnosti nepodléhají.“

;

d)

v odst. 4 třetím pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

obchodní systémy mají jasná a transparentní pravidla, aby bylo možné s deriváty obchodovat spravedlivě, řádně, efektivně a volně;“

36)

Článek 31 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Služby poobchodního snižování rizika “;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Požadavky na transparentnost stanovené v článcích 8a, 10 a 21 tohoto nařízení, obchodní povinnost stanovená v článku 28 tohoto nařízení a povinnost provádět pokyny za podmínek nejvýhodnějších pro zákazníka stanovená v článku 27 směrnice 2014/65/EU se nevztahují na obchody s OTC deriváty, které jsou uskutečňovány a uzavírány v důsledku služeb poobchodního snižování rizika.“

;

c)

odstavec 2 se zrušuje;

d)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Investiční podniky a organizátoři trhu, kteří jsou poskytovateli služeb poobchodního snižování rizika, vedou úplné a přesné záznamy o obchodech uvedených v odstavci 1 tohoto článku, které dosud nebyly zaznamenány nebo ohlášeny v souladu s nařízením (EU) č. 648/2012. Tyto investiční podniky a organizátoři trhu uvedené záznamy na požádání ihned zpřístupní relevantnímu příslušnému orgánu nebo orgánu ESMA.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 50 akty v přenesené pravomoci, jimiž doplní toto nařízení vymezením:

a)

služeb poobchodního snižování rizika pro účely odstavce 1;

b)

obchodů, které mají být zaznamenány v souladu s odstavcem 3.“

37)

Článek 32 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

kategorie derivátů podle odst. 1 písm. a) tohoto článku nebo její příslušná podskupina musí být obchodována alespoň v jednom obchodním systému uvedeném v čl. 28 odst. 1 a“;

b)

v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Orgán ESMA z vlastního podnětu v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 2 a po provedení veřejné konzultace určí a oznámí Komisi kategorie derivátů nebo jednotlivé derivátové smlouvy, které by měly podléhat povinnosti obchodovat v systémech uvedených v čl. 28 odst. 1 tohoto nařízení, ale pro které ještě žádná ústřední protistrana nezískala povolení podle článku 14 nebo 15 nařízení (EU) č. 648/2012.“;

c)

vkládají se nové odstavce, které zní:

„4a.   Považuje-li orgán ESMA pozastavení povinnosti clearingu uvedené v článku 6a nařízení (EU) č. 648/2012 za podstatnou změnu kritérií pro to, aby obchodní povinnost nabyla účinku, jak je uvedeno v odstavci 5 tohoto článku, může požádat Komisi, aby pozastavila obchodní povinnost stanovenou v čl. 28 odst. 1 tohoto nařízení ve vztahu k týmž kategoriím OTC derivátů, na které se vztahuje žádost o pozastavení povinnosti clearingu.

4b.   Orgán ESMA může požádat Komisi, aby pozastavila obchodní povinnost stanovenou v čl. 28 odst. 1 pro určité kategorie OTC derivátů nebo pro určitý druh protistrany, pokud je toto pozastavení nutné k zabránění nepříznivým účinkům na likviditu nebo vážnému ohrožení finanční stability nebo k jejich řešení a k zajištění řádného fungování finančních trhů v Unii a pokud je toto pozastavení přiměřené k dosažení uvedených cílů.

4c.   Žádosti uvedené v odstavcích 4a a 4b se nezveřejňují.

4d.   Po obdržení žádostí uvedených v odstavcích 4a a 4b Komise bez zbytečného odkladu a na základě zdůvodnění a důkazů předložených orgánem ESMA učiní jeden z těchto kroků:

a)

prováděcím aktem pozastaví obchodní povinnost pro kategorie OTC derivátů nebo pro určité druhy protistran;

b)

žádost o pozastavení zamítne.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) Komise informuje orgán ESMA o důvodech zamítnutí požadovaného pozastavení. Komise o tomto zamítnutí neprodleně informuje Evropský parlament a Radu a předá jim zdůvodnění podané orgánu ESMA. Informace poskytnuté Evropskému parlamentu a Radě týkající se zamítnutí a důvody tohoto zamítnutí se nezveřejňují.

Pozastavení uvedené v prvním pododstavci písm. a) platí po počáteční dobu nepřekračující tři měsíce ode dne, kdy byl uveřejněn prováděcí akt uvedený v uvedeném písmeni.

Pokud důvody pro pozastavení uvedené v prvním pododstavci písm. a) přetrvávají, může Komise prostřednictvím prováděcího aktu prodloužit platnost pozastavení o další období nepřesahující tři měsíce, přičemž celková doba pozastavení nesmí přesáhnout 12 měsíců.

Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci písm. a) a čtvrtém pododstavci tohoto odstavce se přijímají přezkumným postupem podle článku 51.“

38)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 32a

Samostatné pozastavení povinnosti obchodovat

1.   Na žádost příslušného orgánu členského státu může Komise prostřednictvím prováděcího aktu, v případě potřeby po konzultaci s orgánem ESMA, pozastavit u některých finančních protistran povinnost obchodovat stanovenou v článku 28 (dále jen „povinnost obchodování s deriváty“). Příslušný orgán uvede, proč se domnívá, že jsou splněny podmínky pro pozastavení. Příslušný orgán zejména prokáže, že finanční protistrana v jeho jurisdikci:

a)

pravidelně působí jako tvůrce trhu s OTC deriváty, na něž se vztahuje povinnost obchodování s deriváty, a pravidelně přijímá žádosti o kotace u derivátů, na něž se vztahuje povinnost obchodování s deriváty, od protistrany nepocházející z EHP, jež není aktivním členem obchodního systému v EHP, který nabízí obchodování s OTC deriváty, na něž se vztahuje povinnost obchodování s deriváty, nebo

b)

pravidelně působí jako tvůrce trhu se swapy úvěrového selhání, na který se vztahuje povinnost obchodování s deriváty, a:

i)

má v úmyslu obchodovat se swapy úvěrového selhání, na které se vztahuje povinnost obchodování s deriváty, na vlastní účet v obchodním systému, který je otevřený pouze protistranám, jež jsou členy clearingového systému ústřední protistrany vymezenými v čl. 2 bodu 14 nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „meziobchodní systém“);

ii)

má v úmyslu obchodovat se swapy úvěrového selhání, na které se vztahuje povinnost obchodování s deriváty, na vlastní účet s protistranou, která je tvůrcem trhu a která není aktivním členem meziobchodního systému v EHP nabízejícího obchodování s OTC deriváty, na něž se vztahuje povinnost obchodování s deriváty a

iii)

provádí clearing těchto swapů úvěrového selhání v ústřední protistraně, která má povolení nebo je uznána podle nařízení (EU) č. 648/2012.

Prováděcí akt uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce se přijímá přezkumným postupem podle článku 51.

2.   Při posuzování toho, zda pozastavit povinnost obchodování s deriváty v souladu s odstavcem 1, Komise zváží, zda tuto povinnost pozastavit pro konkrétní trhy, a zohlední skutečnost, zda by pozastavení povinnosti obchodování s deriváty mělo narušující účinek na povinnost clearingu stanovenou podle hlavy II nařízení (EU) č. 648/2012.

Komise rovněž kontaktuje příslušné orgány jiných členských států, aby posoudila, zda se finanční protistrany v jiných členských státech, než je členský stát protistrany, která podala žádost podle odstavce 1 (dále jen „žádající členský stát“), nacházejí v podobné situaci jako protistrana v žádajícím členském státě.

Příslušný orgán jiného než žádajícího členského státu může po přijetí prováděcího aktu uvedeného v odstavci 1 požádat, aby byly do prováděcího aktu doplněny finanční protistrany, které se nacházejí v podobné situaci jako protistrana v žádajícím členském státě. Příslušný orgán členského státu, který podává tuto žádost, doloží, proč se domnívá, že jsou splněny podmínky pro pozastavení.

3.   Je-li povinnost obchodování s deriváty pozastavena podle odstavce 1 nebo 2 ve vztahu k finanční protistraně, nevztahuje se povinnost obchodování s deriváty na její protistranu, jak je uvedeno v odst. 1 písm. a) nebo odst. 1 písm. b) bodě ii).

4.   K prováděcímu aktu uvedenému v odstavci 1 musí být přiloženy důkazy předložené příslušným orgánem, který o pozastavení žádá.

5.   Prováděcí akt uvedený v odstavci 1 musí být oznámen orgánu ESMA a uveřejněn v registru uvedeném v článku 34.

6.   Komise pravidelně přezkoumává, zda důvody pro pozastavení povinnosti obchodování s deriváty přetrvávají.“

39)

Článek 35 se mění takto:

a)

v odst. 1 prvním pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen článek 7 nařízení (EU) č. 648/2012, ústřední protistrana přijímá ke clearingu finanční nástroje nediskriminačním a transparentním způsobem, včetně požadavků na kolaterál a poplatků za přístup, bez ohledu na obchodní systém, ve kterém je obchod proveden.

Požadavek v prvním pododstavci se nevztahuje na deriváty obchodované v obchodním systému.

Ústřední protistrana obchodnímu systému zajistí zejména právo na nediskriminační zacházení se smlouvami obchodovanými v tomto obchodním systému, pokud jde o:“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Ústřední protistrana písemně odpoví obchodnímu systému do tří měsíců od obdržení žádosti uvedené v odstavci 2, zda přístup povoluje pod podmínkou, že relevantní příslušný orgán poskytl přístup podle odstavce 4, anebo přístup nepovoluje. Ústřední protistrana může žádost o přístup zamítnout za podmínek stanovených v odst. 6 písm. a). Pokud ústřední protistrana přístup zamítne, uvede ve své odpovědi plné zdůvodnění a písemně o svém rozhodnutí informuje svůj příslušný orgán. Pokud je obchodní systém usazen v jiném členském státě než ústřední protistrana, poskytne ústřední protistrana rovněž tuto písemnou odpověď a odůvodnění příslušnému orgánu uvedeného obchodního systému. Ústřední protistrana přístup umožní do tří měsíců od poskytnutí kladné odpovědi na žádost o přístup.“

;

c)

odstavec 4 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Příslušný orgán ústřední protistrany či příslušný orgán obchodního systému poskytne obchodnímu systému přístup k ústřední protistraně za podmínky, že tento přístup neohrozí hladké a řádné fungování trhů, zejména z důvodu roztříštění likvidity, nebo nebude mít nepříznivý dopad na systémové riziko.“;

ii)

druhý a třetí pododstavec se zrušují.

40)

Článek 36 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen článek 8 nařízení (EU) č. 648/2012, poskytne obchodní systém na požádání jakékoli ústřední protistraně povolené nebo uznané podle uvedeného nařízení, která si přeje provést clearing obchodů s finančními nástroji uzavřených v uvedeném obchodním systému, údaje o obchodech nediskriminačním a transparentním způsobem, včetně poplatků za přístup. Tento požadavek se nevztahuje na:

a)

žádný derivát, který již podléhá povinnosti přístupu stanovené v článku 8 nařízení (EU) č. 648/2012;

b)

deriváty obchodované v obchodním systému.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Obchodní systém ústřední protistraně písemně odpoví do tří měsíců od obdržení žádosti uvedené v odstavci 2, zda přístup povoluje pod podmínkou, že relevantní příslušný orgán poskytl přístup podle odstavce 4, anebo přístup nepovoluje. Obchodní systém může žádost o přístup zamítnout za podmínek stanovených v odst. 6 písm. a). Pokud obchodní systém přístup zamítne, uvede ve své odpovědi plné zdůvodnění a o svém rozhodnutí písemně informuje svůj příslušný orgán. Pokud je ústřední protistrana usazena v jiném členském státě než v členském státě obchodního systému, obchodní systém předá písemnou odpověď rovněž příslušnému orgánu ústřední protistrany. Obchodní systém přístup umožní do tří měsíců od poskytnutí kladné odpovědi na žádost o přístup.“

;

c)

odstavec 4 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Příslušný orgán obchodního systému či příslušný orgán ústřední protistrany poskytne ústřední protistraně přístup k obchodnímu systému, pokud tento přístup neohrozí hladké a řádné fungování trhů, zejména z důvodu roztříštění likvidity, a za podmínky, že zavedl obchodní systém přiměřená opatření, aby tomuto roztříštění zabránil, nebo nebude mít tento přístup nepříznivý dopad na systémové riziko.“;

ii)

druhý a třetí pododstavec se zrušují;

d)

odstavec 5 se zrušuje;

e)

v odstavci 6 prvním pododstavci se písmeno d) zrušuje.

41)

V článku 38 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Obchodní systém usazený v třetí zemi může požádat o přístup k ústřední protistraně usazené v Unii, pouze pokud Komise ve vztahu k dané třetí zemi přijala rozhodnutí v souladu s čl. 28 odst. 4.

Ústřední protistrana usazená v třetí zemi může požádat o přístup k obchodnímu systému v Unii, pokud je tato ústřední protistrana uznána podle článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012.

Ústředním protistranám a obchodním systémům usazeným v třetích zemích je povoleno využívat práva na přístup uvedená v článcích 35 a 36, pouze pokud jde o finanční nástroje, na které se uvedené články vztahují, a pokud Komise přijala rozhodnutí v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, ve kterém stanoví, že právní a dohledový rámec dané třetí země je považován za právní a dohledový rámec, který stanovuje účinný rovnocenný systém pro povolování přístupu ústředním protistranám a obchodním systémům povoleným podle zahraničních režimů k ústředním protistranám a obchodním systémům usazeným v dané třetí zemi.“

42)

V čl. 38g odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Pokud orgán ESMA zjistí, že osoba uvedená v čl. 38b odst. 1 písm. a) nesplnila některý z požadavků stanovených v článcích 20 až 22c nebo v hlavě IVa, přijme jedno nebo více z těchto opatření:“

43)

V čl. 38h odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud orgán ESMA v souladu s čl. 38k odst. 5 zjistí, že osoba uvedená v čl. 38b odst. 1 písm. a) úmyslně nebo z nedbalosti nesplnila některý z požadavků stanovených v článcích 22 až 22c nebo v hlavě IVa, přijme rozhodnutí o uložení pokuty v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.“

44)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 39a

Zákaz přijímaní plateb za tok pokynů

1.   Investiční podniky jednající jménem neprofesionálních zákazníků vymezených v čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice 2014/65/EU nebo profesionálních zákazníků uvedených v oddíle II přílohy II uvedené směrnice nesmí výměnou za provedení pokynů těchto zákazníků v určitém místě provádění nebo za předání pokynů těchto zákazníků jakékoli třetí straně k provedení v určitém místě provádění přijímat od žádné třetí strany žádný poplatek, provizi ani nepeněžní výhodu (dále jen „platba za tok pokynů“).

První pododstavec se nepoužije na rabaty nebo slevy z transakčních poplatků v místech provádění, pokud to umožňuje schválená a veřejná struktura sazeb obchodního systému v Unii nebo obchodního systému třetí země, jestliže z nich má prospěch výhradně zákazník. Tyto slevy nebo rabaty nesmí investičnímu podniku přinést peněžní prospěch.

2.   Členský stát, ve kterém jsou před 28. březnem 2024 usazeny investiční podniky jednající jménem zákazníků, které výměnou za provedení pokynů těchto zákazníků v určitém místě provádění nebo za předání pokynů těchto zákazníků jakékoli třetí straně k provedení v konkrétním místě provádění obdrží od jakékoli třetí strany poplatek, provizi nebo nepeněžní výhodu, může do 30. června 2026 investiční podniky spadající do jeho pravomoci od zákazu stanoveného v odstavci 1 osvobodit, pokud tyto investiční podniky poskytují investiční služby zákazníkům, kteří mají bydliště nebo jsou usazeni v tomto členském státě.

Za účelem uplatnění výjimky uvedené v prvním pododstavci informuje členský stát, který splňuje podmínku stanovenou v prvním pododstavci, do 29. září 2024 orgán ESMA. Orgán ESMA vede seznam členských států, které tuto výjimku využívají. Seznam je zpřístupněn veřejnosti a pravidelně aktualizován.“

45)

Článek 50 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 9, čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 10, čl. 8a odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 27 odst. 4 a 5, čl. 31 odst. 4, čl. 38k odst. 10, čl. 38n odst. 3, čl. 40 odst. 8, čl. 41 odst. 8, čl. 42 odst. 7, čl. 45 odst. 10 a čl. 52 odst. 10, 14b a 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne 2. července 2014.“

;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 9, čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 10, čl. 8a odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 27 odst. 4 a 5, čl. 31 odst. 4, čl. 38k odst. 10, čl. 38n odst. 3, čl. 40 odst. 8, čl. 41 odst. 8, čl. 42 odst. 7, čl. 45 odst. 10 a čl. 52 odst. 10, 14b a 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“

;

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 9, čl. 2 odst. 2 nebo 3, čl. 5 odst. 10, čl. 8a odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 27 odst. 4 nebo 5, čl. 31 odst. 4, čl. 38k odst. 10, čl. 38n odst. 3, čl. 40 odst. 8, čl. 41 odst. 8, čl. 42 odst. 7, čl. 45 odst. 10 nebo čl. 52 odst. 10, 14b nebo 15 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“

46)

Článek 52 se mění takto:

a)

odstavce 11, 12 a 13 se zrušují;

b)

odstavec 14 se nahrazuje tímto:

„14.   Do 30. června 2026 orgán ESMA v úzké spolupráci s odbornou skupinou zúčastněných stran zřízenou podle čl. 22b odst. 2 posoudí tržní poptávku po konsolidovaných obchodních informacích pro akcie a fondy obchodované v obchodním systému, dopad služby konsolidovaných obchodních informací na fungování, atraktivitu a mezinárodní konkurenceschopnost trhů a podniků Unie a to, zda služba konsolidovaných obchodních informací splnila svůj cíl snížit informační asymetrii mezi účastníky trhu a učinit z Unie atraktivnější místo pro investice. Orgán ESMA podá Komisi zprávu o tom, zda je vhodné doplnit do konsolidovaných obchodních informací další prvky, jako je distribuce identifikačního kódu trhu u předobchodních údajů. Komise na základě této zprávy případně předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh.

14a.   Tři roky po prvním povolení konsolidovaných obchodních informací předloží Komise po konzultaci s orgánem ESMA a odbornou skupinou zúčastněných stran zřízenou podle čl. 22b odst. 2) Evropskému parlamentu a Radě zprávu o:

a)

kategoriích aktiv, na které se konsolidované obchodní informace vztahují;

b)

včasnosti a kvalitě údajů předávaných poskytovateli konsolidovaných obchodních informací;

c)

včasnosti distribuce a kvalitě hlavních údajů o trhu a regulačních údajů;

d)

úloze hlavních údajů o trhu a regulačních údajů při snižování deficitu provádění;

e)

počtu uživatelů konsolidovaných obchodních informací podle kategorií aktiv;

f)

dopadu hlavních údajů o trhu a regulačních údajů na nápravu informačních asymetrií mezi různými účastníky kapitálového trhu;

g)

vhodnosti přenosových protokolů používaných pro předávání údajů poskytovateli konsolidovaných obchodních informací;

h)

vhodnosti a fungování systému přerozdělování výnosů, zejména pokud jde o poskytovatele údajů, kteří jsou malými obchodními systémy;

i)

dopadu hlavních údajů o trhu na investice do malých a středních podniků.

14b.   Do 29. března 2025 Komise v úzké spolupráci s orgánem ESMA posoudí možnost rozšíření požadavků článku 26 tohoto nařízení na správce alternativních investičních fondů vymezeného v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU a správcovské společnosti vymezené v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES, které poskytují investiční služby a činnosti a které provádějí obchody s finančními nástroji. Komise do uvedeného posouzení zahrne zejména analýzu nákladů a přínosů a hodnocení oblasti působnosti takového rozšíření.

Na základě tohoto posouzení a s ohledem na cíle unie kapitálových trhů je Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 50 akty v přenesené pravomoci za účelem změny tohoto nařízení rozšířením požadavků článku 26 v souladu s prvním pododstavcem tohoto odstavce.

14c.   Do 29. března 2028 předloží orgán ESMA Komisi zprávu, v níž posoudí vhodnost objemového stropu stanoveného v čl. 5 odst. 1 a nezbytnost jeho odstranění nebo rozšíření na další obchodní systémy nebo místa provádění, které odvozují své ceny od referenční ceny, přičemž zohlední mezinárodní osvědčené postupy, konkurenceschopnost finančních trhů Unie a dopady tohoto objemového stropu na spravedlivé a řádné obchodování na trzích a na účinnost tvorby cen.“

;

c)

odstavec 15 se mění takto:

i)

návětí se nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 50 akty v přenesené pravomoci, jimiž doplní toto nařízení upřesněním opatření k:“;

ii)

písmena a) až d) se zrušují;

iii)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

zajištění toho, aby hlavní údaje o trhu a regulační údaje byly poskytovány za přiměřených obchodních podmínek a odpovídaly potřebám uživatelů těchto údajů v celé Unii;“

iv)

písmeno f) se zrušuje;

v)

písmena g) a h) se nahrazují tímto:

„g)

upřesnění opatření použitelných v případě, že poskytovatel konsolidovaných obchodních informací již nesplňuje kritéria výběru;

h)

upřesnění opatření, za nichž může poskytovatel konsolidovaných obchodních informací nadále provozovat službu konsolidovaných obchodních informací, pokud není na základě výběrového řízení povolen žádný nový subjekt.“

47)

Článek 54 se mění takto:

a)

odstavec 2 se zrušuje;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Ustanovení aktů v přenesené pravomoci přijatých podle nařízení (EU) č. 600/2014 ve znění použitelném před 28. březnem 2024 se nadále použijí až do dne použitelnosti aktů v přenesené pravomoci přijatých podle nařízení (EU) č. 600/2014 ve znění použitelném od uvedeného data.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 28. února 2024.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

M. MICHEL


(1)   Úř. věst. C 286, 27.7.2022, s. 17.

(2)   Úř. věst. C 290, 29.7.2022, s. 68.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2024 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2024.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014, a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42).

(12)   Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU