(EU) 2024/762Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/762 ze dne 1. března 2024, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/415 o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Publikováno: Úř. věst. L 762, 4.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. března 2024 Nabývá účinnosti: 24. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/762

4.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/762

ze dne 1. března 2024,

kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/415 o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Použití kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného, octanu vápenatého a mravenčanu amonného jako doplňkových látek bylo prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/415 (2) povoleno na dobu deseti let pouze pro některé druhy zvířat, zatímco název uvedeného prováděcího nařízení chybně odkazuje na povolení pro všechny druhy zvířat.

(2)

Prováděcím nařízením (EU) 2022/415 bylo na dobu deseti let povoleno rovněž použití kyseliny mléčné a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek.

(3)

V příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/415, pokud jde o doplňkové látky kyselinu mléčnou (identifikovanou jako „1a270“) a mléčnan vápenatý (identifikovaný jako „1a327“), zahrnuje oblast působnosti „Všechny druhy zvířat kromě prasat a přežvýkavců s funkčním bachorem“ ve sloupci „Druh nebo kategorie zvířat“ kategorii „přežvýkavci s nefunkčním bachorem“, ačkoli podle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 12. listopadu 2019 (3) pro přežvýkavce před začátkem přežvykování nebylo možné stanovit bezpečnou dávku. Doplňkové látky kyselina mléčná a mléčnan vápenatý proto neměly být povoleny pro použití u přežvýkavců s nefunkčním bachorem.

(4)

V příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/415 byla, pokud jde o doplňkovou látku octan vápenatý (identifikovaný jako „1a263“), ve sloupci „Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda“ pod nadpisem „Charakteristika účinné látky“ nesprávně doplněna položka týkající se železa.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2022/415 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2022/415 se opravuje takto:

1.

název se nahrazuje tímto:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/415 ze dne 11. března 2022 o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat“;

2.

ve čtvrtém sloupci přílohy nazvaném „Druh nebo kategorie zvířat“ se, pokud jde o položky 1a270 pro kyselinu mléčnou a 1a327 pro mléčnan vápenatý, kategorie „Všechny druhy zvířat kromě prasat a přežvýkavců s funkčním bachorem“ nahrazuje slovy „Všechny druhy zvířat kromě prasat a přežvýkavců“;

3.

ve třetím sloupci přílohy nazvaném „Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda“ se, pokud jde o položku 1a263 pro octan vápenatý, text pod nadpisem „Charakteristika účinné látky“ nahrazuje tímto:

 

„Octan vápenatý ≥ 98,7 %

 

C4H6CaO4

 

CAS: 62-54-4

 

Voda ≤ 6 %

 

Netěkavé látky ≤ 30 mg/kg

 

Kyselina mravenčí a její soli a jiný oxidovatelný materiál ≤ 1 g/kg

 

Vyrobena chemickou syntézou“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/415 ze dne 11. března 2022 o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 85, 14.3.2022, s. 6).

(3)   EFSA Journal 2019;17(12):5914.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/762/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU