(EU) 2024/754Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/754 ze dne 29. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1762, pokud jde o podmínky povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: Chr. Hansen A/S)

Publikováno: Úř. věst. L 754, 1.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. února 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. března 2024 Nabývá účinnosti: 21. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/754

1.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/754

ze dne 29. února 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1762, pokud jde o podmínky povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: Chr. Hansen A/S)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a mění.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1762 (2) bylo na dobu deseti let povoleno používání přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže.

(3)

V souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla dne 24. dubna 2022 podána žádost o změnu podmínek povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže, v níž se požadovalo, aby bylo povoleno souběžné používání uvedeného přípravku s kokcidiostatiky monensinem, salinomycinem, narasinem, kombinací nikarbazinu a narasinu a lasalocidem, které jsou povoleny jako doplňkové látky. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 5. července 2023 (3) k závěru, že navrhovaná změna podmínek povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 nezmění závěry o bezpečnosti dotčené doplňkové látky, k nimž dospěl dříve. Úřad rovněž dospěl k závěru, že použití uvedeného přípravku je slučitelné s kokcidiostatiky monensinem, salinomycinem, narasinem, kombinací nikarbazinu a narasinu a lasalocidem.

(5)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem má Komise za to, že přípravek Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 při změně podmínek povolení upřesněním slučitelnosti použití uvedeného přípravku s kokcidiostatiky monensinem, salinomycinem, narasinem, kombinací nikarbazinu a narasinu a lasalocidem stále splňuje podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Navíc vzhledem k tomu, že uvedená kokcidiostatika nemusí být povolena jako doplňkové látky pro každý z druhů nebo kategorií uvedených v příloze, mělo by být jejich souběžné používání s přípravkem Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 možné pouze v souladu s jejich příslušnými podmínkami povolení jako doplňkové látky.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1762 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2020/1762

Ve sloupci „Jiná ustanovení“ přílohy prováděcího nařízení (EU) 2020/1762 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Doplňková látka smí být používána souběžně s těmito kokcidiostatiky, a to v souladu s jejich příslušnými podmínkami povolení jako doplňkové látky: diklazuril, dekochinát, halofuginon, monensin, salinomycin, narasin, kombinace nikarbazinu a narasinu a lasalocid.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. února 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1762 ze dne 25. listopadu 2020 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Úř. věst. L 397, 26.11.2020, s. 14; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1762/oj).

(3)   EFSA Journal 2023;21(8):8179.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/754/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU