(EU) 2024/735Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/735 ze dne 28. února 2024, kterým se schvaluje změna tradičních výrazů v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 – (Viejo)

Publikováno: Úř. věst. L 735, 1.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. února 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. března 2024 Nabývá účinnosti: 21. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/735

1.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/735

ze dne 28. února 2024,

kterým se schvaluje změna tradičních výrazů v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 – („Viejo“)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 115 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 28 odst. 2 a 3 a článkem 34 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (2) byla žádost Španělska o schválení změny tradičního výrazu „Viejo“ posouzena Komisí a zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(2)

Komise neobdržela žádné prohlášení o námitce podle článku 22 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/34 (4).

(3)

V souladu s čl. 31 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 by proto změna tradičního výrazu „Viejo“ měla být schválena a zapsána do elektronického rejstříku chráněných tradičních výrazů uvedeného v článku 25 prováděcího nařízení (EU) 2019/34.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna tradičního výrazu „Viejo“ zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).

(3)   Úř. věst. C, C/2023/165, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/165/oj.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/735/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU