(EU) 2024/456Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/456 ze dne 7. února 2024, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2023 do 30. března 2024 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu

Publikováno: Úř. věst. L 456, 8.2.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. února 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. února 2024 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/456

8.2.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/456

ze dne 7. února 2024,

kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2023 do 30. března 2024 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr, o základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a o koeficientech volatility.

(2)

Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů z konce posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 8. ledna 2024 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce prosince 2023. Uvedené informace byly dne 8. ledna 2024 zveřejněny v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES.

(3)

Vzhledem k tomu, že je nutné, aby byly uvedené technické informace okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.

(4)

Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu použily stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se toto nařízení použije.

(5)

Aby byla co nejdříve zajištěna právní jistota, je ze závažných a naléhavých důvodů týkajících se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr řádně odůvodněno, aby opatření stanovená tímto nařízením byla přijata podle článku 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2023 do 30. března 2024 technické informace uvedené v odstavci 2.

2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:

a)

příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;

b)

základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;

c)

pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


PŘÍLOHA I

Příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility

Doba do splatnosti (v letech)

Euro

Česká koruna

Dánská koruna

Forint

Švédská koruna

Lev

1

3,357  %

5,185  %

3,347  %

6,301  %

3,027  %

3,307  %

2

2,690  %

4,144  %

2,680  %

6,121  %

2,799  %

2,640  %

3

2,439  %

3,678  %

2,429  %

5,931  %

2,498  %

2,389  %

4

2,350  %

3,489  %

2,340  %

5,796  %

2,339  %

2,300  %

5

2,323  %

3,405  %

2,313  %

5,715  %

2,262  %

2,273  %

6

2,321  %

3,370  %

2,311  %

5,675  %

2,218  %

2,271  %

7

2,331  %

3,359  %

2,321  %

5,670  %

2,197  %

2,281  %

8

2,349  %

3,361  %

2,339  %

5,695  %

2,194  %

2,299  %

9

2,370  %

3,369  %

2,360  %

5,729  %

2,210  %

2,320  %

10

2,393  %

3,379  %

2,383  %

5,776  %

2,245  %

2,343  %

11

2,423  %

3,389  %

2,413  %

5,826  %

2,300  %

2,372  %

12

2,439  %

3,398  %

2,429  %

5,875  %

2,362  %

2,389  %

13

2,455  %

3,406  %

2,445  %

5,924  %

2,426  %

2,405  %

14

2,467  %

3,414  %

2,457  %

5,964  %

2,487  %

2,417  %

15

2,470  %

3,420  %

2,460  %

5,999  %

2,544  %

2,419  %

16

2,460  %

3,426  %

2,450  %

6,021  %

2,596  %

2,410  %

17

2,445  %

3,430  %

2,435  %

6,030  %

2,643  %

2,394  %

18

2,428  %

3,434  %

2,418  %

6,028  %

2,686  %

2,378  %

19

2,414  %

3,438  %

2,404  %

6,018  %

2,725  %

2,364  %

20

2,406  %

3,441  %

2,396  %

6,003  %

2,761  %

2,356  %

21

2,404  %

3,444  %

2,394  %

5,983  %

2,793  %

2,355  %

22

2,409  %

3,446  %

2,399  %

5,960  %

2,822  %

2,360  %

23

2,417  %

3,448  %

2,408  %

5,934  %

2,850  %

2,370  %

24

2,429  %

3,450  %

2,420  %

5,907  %

2,874  %

2,383  %

25

2,444  %

3,451  %

2,435  %

5,878  %

2,897  %

2,399  %

26

2,460  %

3,452  %

2,451  %

5,849  %

2,918  %

2,416  %

27

2,478  %

3,454  %

2,469  %

5,819  %

2,938  %

2,435  %

28

2,496  %

3,455  %

2,488  %

5,789  %

2,956  %

2,454  %

29

2,515  %

3,456  %

2,507  %

5,760  %

2,973  %

2,474  %

30

2,534  %

3,456  %

2,526  %

5,731  %

2,989  %

2,494  %

31

2,553  %

3,457  %

2,546  %

5,702  %

3,004  %

2,514  %

32

2,572  %

3,458  %

2,565  %

5,674  %

3,018  %

2,535  %

33

2,591  %

3,458  %

2,584  %

5,647  %

3,031  %

2,554  %

34

2,610  %

3,459  %

2,603  %

5,620  %

3,043  %

2,574  %

35

2,628  %

3,459  %

2,621  %

5,594  %

3,055  %

2,593  %

36

2,646  %

3,459  %

2,639  %

5,569  %

3,066  %

2,612  %

37

2,663  %

3,460  %

2,657  %

5,545  %

3,076  %

2,630  %

38

2,680  %

3,460  %

2,674  %

5,521  %

3,086  %

2,648  %

39

2,697  %

3,460  %

2,690  %

5,498  %

3,095  %

2,665  %

40

2,713  %

3,460  %

2,707  %

5,476  %

3,104  %

2,682  %

41

2,728  %

3,461  %

2,722  %

5,455  %

3,113  %

2,698  %

42

2,743  %

3,461  %

2,737  %

5,435  %

3,121  %

2,714  %

43

2,758  %

3,461  %

2,752  %

5,415  %

3,128  %

2,729  %

44

2,772  %

3,461  %

2,766  %

5,396  %

3,136  %

2,744  %

45

2,786  %

3,461  %

2,780  %

5,377  %

3,143  %

2,758  %

46

2,799  %

3,461  %

2,793  %

5,359  %

3,149  %

2,772  %

47

2,812  %

3,461  %

2,806  %

5,342  %

3,156  %

2,785  %

48

2,824  %

3,461  %

2,819  %

5,325  %

3,162  %

2,798  %

49

2,836  %

3,461  %

2,831  %

5,309  %

3,168  %

2,810  %

50

2,847  %

3,461  %

2,842  %

5,294  %

3,173  %

2,822  %

51

2,859  %

3,461  %

2,854  %

5,279  %

3,179  %

2,834  %

52

2,869  %

3,461  %

2,865  %

5,264  %

3,184  %

2,845  %

53

2,880  %

3,461  %

2,875  %

5,250  %

3,189  %

2,856  %

54

2,890  %

3,461  %

2,885  %

5,237  %

3,194  %

2,867  %

55

2,900  %

3,461  %

2,895  %

5,224  %

3,198  %

2,877  %

56

2,909  %

3,461  %

2,905  %

5,211  %

3,203  %

2,887  %

57

2,918  %

3,461  %

2,914  %

5,199  %

3,207  %

2,897  %

58

2,927  %

3,461  %

2,923  %

5,187  %

3,211  %

2,906  %

59

2,936  %

3,461  %

2,932  %

5,176  %

3,215  %

2,915  %

60

2,944  %

3,461  %

2,940  %

5,164  %

3,219  %

2,924  %

61

2,952  %

3,461  %

2,948  %

5,154  %

3,223  %

2,932  %

62

2,960  %

3,461  %

2,956  %

5,143  %

3,227  %

2,940  %

63

2,968  %

3,460  %

2,964  %

5,133  %

3,230  %

2,948  %

64

2,975  %

3,460  %

2,971  %

5,123  %

3,234  %

2,956  %

65

2,983  %

3,460  %

2,979  %

5,114  %

3,237  %

2,963  %

66

2,990  %

3,460  %

2,986  %

5,105  %

3,240  %

2,971  %

67

2,996  %

3,460  %

2,993  %

5,096  %

3,243  %

2,978  %

68

3,003  %

3,460  %

2,999  %

5,087  %

3,246  %

2,985  %

69

3,009  %

3,460  %

3,006  %

5,078  %

3,249  %

2,991  %

70

3,016  %

3,460  %

3,012  %

5,070  %

3,252  %

2,998  %

71

3,022  %

3,460  %

3,018  %

5,062  %

3,255  %

3,004  %

72

3,028  %

3,460  %

3,024  %

5,054  %

3,258  %

3,010  %

73

3,033  %

3,460  %

3,030  %

5,047  %

3,260  %

3,016  %

74

3,039  %

3,460  %

3,035  %

5,039  %

3,263  %

3,022  %

75

3,044  %

3,459  %

3,041  %

5,032  %

3,265  %

3,028  %

76

3,050  %

3,459  %

3,046  %

5,025  %

3,268  %

3,033  %

77

3,055  %

3,459  %

3,052  %

5,018  %

3,270  %

3,039  %

78

3,060  %

3,459  %

3,057  %

5,012  %

3,272  %

3,044  %

79

3,065  %

3,459  %

3,062  %

5,005  %

3,275  %

3,049  %

80

3,070  %

3,459  %

3,066  %

4,999  %

3,277  %

3,054  %

81

3,074  %

3,459  %

3,071  %

4,993  %

3,279  %

3,059  %

82

3,079  %

3,459  %

3,076  %

4,987  %

3,281  %

3,064  %

83

3,083  %

3,459  %

3,080  %

4,981  %

3,283  %

3,068  %

84

3,088  %

3,459  %

3,085  %

4,975  %

3,285  %

3,073  %

85

3,092  %

3,459  %

3,089  %

4,970  %

3,287  %

3,077  %

86

3,096  %

3,459  %

3,093  %

4,964  %

3,289  %

3,081  %

87

3,100  %

3,458  %

3,097  %

4,959  %

3,291  %

3,086  %

88

3,104  %

3,458  %

3,101  %

4,954  %

3,293  %

3,090  %

89

3,108  %

3,458  %

3,105  %

4,948  %

3,294  %

3,094  %

90

3,112  %

3,458  %

3,109  %

4,943  %

3,296  %

3,098  %

91

3,115  %

3,458  %

3,113  %

4,939  %

3,298  %

3,102  %

92

3,119  %

3,458  %

3,116  %

4,934  %

3,299  %

3,105  %

93

3,123  %

3,458  %

3,120  %

4,929  %

3,301  %

3,109  %

94

3,126  %

3,458  %

3,123  %

4,925  %

3,303  %

3,113  %

95

3,129  %

3,458  %

3,127  %

4,920  %

3,304  %

3,116  %

96

3,133  %

3,458  %

3,130  %

4,916  %

3,306  %

3,120  %

97

3,136  %

3,458  %

3,133  %

4,911  %

3,307  %

3,123  %

98

3,139  %

3,458  %

3,137  %

4,907  %

3,309  %

3,126  %

99

3,142  %

3,458  %

3,140  %

4,903  %

3,310  %

3,130  %

100

3,145  %

3,458  %

3,143  %

4,899  %

3,312  %

3,133  %

101

3,148  %

3,457  %

3,146  %

4,895  %

3,313  %

3,136  %

102

3,151  %

3,457  %

3,149  %

4,891  %

3,314  %

3,139  %

103

3,154  %

3,457  %

3,152  %

4,887  %

3,316  %

3,142  %

104

3,157  %

3,457  %

3,155  %

4,884  %

3,317  %

3,145  %

105

3,160  %

3,457  %

3,158  %

4,880  %

3,318  %

3,148  %

106

3,163  %

3,457  %

3,160  %

4,876  %

3,319  %

3,151  %

107

3,165  %

3,457  %

3,163  %

4,873  %

3,321  %

3,154  %

108

3,168  %

3,457  %

3,166  %

4,869  %

3,322  %

3,156  %

109

3,171  %

3,457  %

3,168  %

4,866  %

3,323  %

3,159  %

110

3,173  %

3,457  %

3,171  %

4,863  %

3,324  %

3,162  %

111

3,176  %

3,457  %

3,173  %

4,859  %

3,325  %

3,164  %

112

3,178  %

3,457  %

3,176  %

4,856  %

3,326  %

3,167  %

113

3,180  %

3,457  %

3,178  %

4,853  %

3,327  %

3,169  %

114

3,183  %

3,457  %

3,181  %

4,850  %

3,329  %

3,172  %

115

3,185  %

3,457  %

3,183  %

4,847  %

3,330  %

3,174  %

116

3,187  %

3,457  %

3,185  %

4,844  %

3,331  %

3,177  %

117

3,190  %

3,456  %

3,187  %

4,841  %

3,332  %

3,179  %

118

3,192  %

3,456  %

3,190  %

4,838  %

3,333  %

3,181  %

119

3,194  %

3,456  %

3,192  %

4,835  %

3,334  %

3,183  %

120

3,196  %

3,456  %

3,194  %

4,832  %

3,335  %

3,186  %

121

3,198  %

3,456  %

3,196  %

4,830  %

3,336  %

3,188  %

122

3,200  %

3,456  %

3,198  %

4,827  %

3,336  %

3,190  %

123

3,202  %

3,456  %

3,200  %

4,824  %

3,337  %

3,192  %

124

3,204  %

3,456  %

3,202  %

4,822  %

3,338  %

3,194  %

125

3,206  %

3,456  %

3,204  %

4,819  %

3,339  %

3,196  %

126

3,208  %

3,456  %

3,206  %

4,817  %

3,340  %

3,198  %

127

3,210  %

3,456  %

3,208  %

4,814  %

3,341  %

3,200  %

128

3,212  %

3,456  %

3,210  %

4,812  %

3,342  %

3,202  %

129

3,214  %

3,456  %

3,212  %

4,809  %

3,343  %

3,204  %

130

3,216  %

3,456  %

3,214  %

4,807  %

3,343  %

3,206  %

131

3,217  %

3,456  %

3,216  %

4,804  %

3,344  %

3,208  %

132

3,219  %

3,456  %

3,217  %

4,802  %

3,345  %

3,210  %

133

3,221  %

3,456  %

3,219  %

4,800  %

3,346  %

3,212  %

134

3,223  %

3,456  %

3,221  %

4,798  %

3,347  %

3,213  %

135

3,224  %

3,456  %

3,222  %

4,795  %

3,347  %

3,215  %

136

3,226  %

3,456  %

3,224  %

4,793  %

3,348  %

3,217  %

137

3,228  %

3,456  %

3,226  %

4,791  %

3,349  %

3,218  %

138

3,229  %

3,456  %

3,227  %

4,789  %

3,350  %

3,220  %

139

3,231  %

3,456  %

3,229  %

4,787  %

3,350  %

3,222  %

140

3,232  %

3,455  %

3,231  %

4,785  %

3,351  %

3,223  %

141

3,234  %

3,455  %

3,232  %

4,783  %

3,352  %

3,225  %

142

3,235  %

3,455  %

3,234  %

4,781  %

3,352  %

3,227  %

143

3,237  %

3,455  %

3,235  %

4,779  %

3,353  %

3,228  %

144

3,238  %

3,455  %

3,237  %

4,777  %

3,354  %

3,230  %

145

3,240  %

3,455  %

3,238  %

4,775  %

3,354  %

3,231  %

146

3,241  %

3,455  %

3,240  %

4,773  %

3,355  %

3,233  %

147

3,243  %

3,455  %

3,241  %

4,771  %

3,356  %

3,234  %

148

3,244  %

3,455  %

3,242  %

4,769  %

3,356  %

3,236  %

149

3,245  %

3,455  %

3,244  %

4,768  %

3,357  %

3,237  %

150

3,247  %

3,455  %

3,245  %

4,766  %

3,358  %

3,239  %


Doba do splatnosti (v letech)

Britská libra

Rumunský leu

Zlotý

Islandská koruna

Norská koruna

Švýcarský frank

1

4,735  %

6,027  %

4,953  %

9,105  %

3,998  %

1,173  %

2

4,021  %

5,985  %

4,871  %

8,331  %

3,847  %

1,145  %

3

3,668  %

5,995  %

4,833  %

7,739  %

3,629  %

1,101  %

4

3,475  %

6,022  %

4,824  %

7,326  %

3,438  %

1,068  %

5

3,355  %

6,049  %

4,845  %

7,048  %

3,309  %

1,054  %

6

3,283  %

6,073  %

4,887  %

6,845  %

3,244  %

1,059  %

7

3,251  %

6,100  %

4,939  %

6,684  %

3,218  %

1,076  %

8

3,248  %

6,115  %

4,995  %

6,546  %

3,211  %

1,101  %

9

3,261  %

6,129  %

5,053  %

6,423  %

3,214  %

1,131  %

10

3,284  %

6,144  %

5,104  %

6,308  %

3,219  %

1,164  %

11

3,312  %

6,139  %

5,134  %

6,199  %

3,226  %

1,199  %

12

3,339  %

6,115  %

5,144  %

6,097  %

3,231  %

1,235  %

13

3,362  %

6,078  %

5,141  %

6,000  %

3,237  %

1,271  %

14

3,382  %

6,032  %

5,127  %

5,907  %

3,242  %

1,307  %

15

3,398  %

5,979  %

5,105  %

5,820  %

3,248  %

1,342  %

16

3,409  %

5,922  %

5,079  %

5,737  %

3,252  %

1,376  %

17

3,418  %

5,863  %

5,048  %

5,657  %

3,257  %

1,410  %

18

3,424  %

5,802  %

5,016  %

5,582  %

3,262  %

1,441  %

19

3,429  %

5,740  %

4,981  %

5,511  %

3,266  %

1,472  %

20

3,432  %

5,679  %

4,946  %

5,443  %

3,271  %

1,502  %

21

3,435  %

5,618  %

4,910  %

5,378  %

3,275  %

1,530  %

22

3,436  %

5,558  %

4,874  %

5,316  %

3,279  %

1,557  %

23

3,435  %

5,499  %

4,838  %

5,257  %

3,282  %

1,583  %

24

3,432  %

5,443  %

4,803  %

5,201  %

3,286  %

1,608  %

25

3,426  %

5,387  %

4,768  %

5,148  %

3,290  %

1,632  %

26

3,418  %

5,334  %

4,734  %

5,097  %

3,293  %

1,655  %

27

3,407  %

5,282  %

4,701  %

5,049  %

3,297  %

1,677  %

28

3,392  %

5,232  %

4,669  %

5,003  %

3,300  %

1,698  %

29

3,374  %

5,184  %

4,638  %

4,959  %

3,303  %

1,718  %

30

3,352  %

5,138  %

4,608  %

4,917  %

3,306  %

1,737  %

31

3,327  %

5,093  %

4,579  %

4,877  %

3,309  %

1,755  %

32

3,300  %

5,050  %

4,550  %

4,838  %

3,312  %

1,773  %

33

3,271  %

5,009  %

4,523  %

4,802  %

3,314  %

1,790  %

34

3,241  %

4,969  %

4,497  %

4,767  %

3,317  %

1,806  %

35

3,212  %

4,932  %

4,472  %

4,733  %

3,320  %

1,821  %

36

3,183  %

4,895  %

4,448  %

4,701  %

3,322  %

1,836  %

37

3,155  %

4,860  %

4,424  %

4,671  %

3,325  %

1,851  %

38

3,128  %

4,827  %

4,402  %

4,641  %

3,327  %

1,864  %

39

3,103  %

4,794  %

4,380  %

4,613  %

3,329  %

1,878  %

40

3,079  %

4,763  %

4,359  %

4,586  %

3,331  %

1,890  %

41

3,057  %

4,734  %

4,339  %

4,560  %

3,334  %

1,903  %

42

3,037  %

4,705  %

4,320  %

4,536  %

3,336  %

1,914  %

43

3,019  %

4,677  %

4,301  %

4,512  %

3,338  %

1,926  %

44

3,002  %

4,651  %

4,283  %

4,489  %

3,340  %

1,936  %

45

2,987  %

4,626  %

4,266  %

4,467  %

3,342  %

1,947  %

46

2,975  %

4,601  %

4,249  %

4,446  %

3,343  %

1,957  %

47

2,964  %

4,578  %

4,233  %

4,425  %

3,345  %

1,967  %

48

2,955  %

4,555  %

4,217  %

4,406  %

3,347  %

1,976  %

49

2,947  %

4,533  %

4,202  %

4,387  %

3,349  %

1,985  %

50

2,942  %

4,512  %

4,188  %

4,369  %

3,350  %

1,994  %

51

2,938  %

4,492  %

4,174  %

4,351  %

3,352  %

2,002  %

52

2,936  %

4,472  %

4,161  %

4,334  %

3,354  %

2,011  %

53

2,935  %

4,453  %

4,148  %

4,318  %

3,355  %

2,019  %

54

2,935  %

4,435  %

4,135  %

4,302  %

3,357  %

2,026  %

55

2,937  %

4,417  %

4,123  %

4,287  %

3,358  %

2,034  %

56

2,939  %

4,400  %

4,111  %

4,272  %

3,359  %

2,041  %

57

2,941  %

4,384  %

4,100  %

4,258  %

3,361  %

2,048  %

58

2,944  %

4,368  %

4,089  %

4,244  %

3,362  %

2,054  %

59

2,948  %

4,352  %

4,078  %

4,231  %

3,363  %

2,061  %

60

2,952  %

4,337  %

4,068  %

4,218  %

3,365  %

2,067  %

61

2,956  %

4,323  %

4,058  %

4,206  %

3,366  %

2,073  %

62

2,961  %

4,309  %

4,048  %

4,193  %

3,367  %

2,079  %

63

2,966  %

4,295  %

4,039  %

4,182  %

3,368  %

2,085  %

64

2,971  %

4,282  %

4,030  %

4,170  %

3,369  %

2,090  %

65

2,976  %

4,270  %

4,021  %

4,159  %

3,371  %

2,096  %

66

2,981  %

4,257  %

4,012  %

4,149  %

3,372  %

2,101  %

67

2,986  %

4,245  %

4,004  %

4,138  %

3,373  %

2,106  %

68

2,991  %

4,233  %

3,996  %

4,128  %

3,374  %

2,111  %

69

2,996  %

4,222  %

3,988  %

4,118  %

3,375  %

2,116  %

70

3,001  %

4,211  %

3,980  %

4,109  %

3,376  %

2,121  %

71

3,007  %

4,200  %

3,973  %

4,100  %

3,377  %

2,125  %

72

3,012  %

4,190  %

3,965  %

4,091  %

3,378  %

2,130  %

73

3,017  %

4,180  %

3,958  %

4,082  %

3,379  %

2,134  %

74

3,022  %

4,170  %

3,952  %

4,073  %

3,379  %

2,138  %

75

3,027  %

4,160  %

3,945  %

4,065  %

3,380  %

2,142  %

76

3,032  %

4,151  %

3,938  %

4,057  %

3,381  %

2,146  %

77

3,037  %

4,142  %

3,932  %

4,049  %

3,382  %

2,150  %

78

3,042  %

4,133  %

3,926  %

4,041  %

3,383  %

2,154  %

79

3,046  %

4,124  %

3,920  %

4,034  %

3,384  %

2,158  %

80

3,051  %

4,116  %

3,914  %

4,027  %

3,384  %

2,162  %

81

3,055  %

4,108  %

3,908  %

4,019  %

3,385  %

2,165  %

82

3,060  %

4,100  %

3,903  %

4,013  %

3,386  %

2,169  %

83

3,064  %

4,092  %

3,897  %

4,006  %

3,387  %

2,172  %

84

3,069  %

4,084  %

3,892  %

3,999  %

3,387  %

2,175  %

85

3,073  %

4,077  %

3,887  %

3,993  %

3,388  %

2,178  %

86

3,077  %

4,069  %

3,882  %

3,986  %

3,389  %

2,182  %

87

3,081  %

4,062  %

3,877  %

3,980  %

3,389  %

2,185  %

88

3,085  %

4,055  %

3,872  %

3,974  %

3,390  %

2,188  %

89

3,089  %

4,048  %

3,867  %

3,968  %

3,391  %

2,191  %

90

3,093  %

4,042  %

3,862  %

3,962  %

3,391  %

2,193  %

91

3,097  %

4,035  %

3,858  %

3,957  %

3,392  %

2,196  %

92

3,101  %

4,029  %

3,853  %

3,951  %

3,393  %

2,199  %

93

3,104  %

4,023  %

3,849  %

3,946  %

3,393  %

2,202  %

94

3,108  %

4,017  %

3,845  %

3,941  %

3,394  %

2,204  %

95

3,111  %

4,011  %

3,841  %

3,935  %

3,394  %

2,207  %

96

3,115  %

4,005  %

3,837  %

3,930  %

3,395  %

2,209  %

97

3,118  %

3,999  %

3,833  %

3,925  %

3,396  %

2,212  %

98

3,122  %

3,993  %

3,829  %

3,921  %

3,396  %

2,214  %

99

3,125  %

3,988  %

3,825  %

3,916  %

3,397  %

2,217  %

100

3,128  %

3,982  %

3,821  %

3,911  %

3,397  %

2,219  %

101

3,131  %

3,977  %

3,817  %

3,907  %

3,398  %

2,221  %

102

3,134  %

3,972  %

3,814  %

3,902  %

3,398  %

2,224  %

103

3,137  %

3,967  %

3,810  %

3,898  %

3,399  %

2,226  %

104

3,140  %

3,962  %

3,807  %

3,893  %

3,399  %

2,228  %

105

3,143  %

3,957  %

3,803  %

3,889  %

3,400  %

2,230  %

106

3,146  %

3,952  %

3,800  %

3,885  %

3,400  %

2,232  %

107

3,149  %

3,948  %

3,797  %

3,881  %

3,401  %

2,234  %

108

3,152  %

3,943  %

3,794  %

3,877  %

3,401  %

2,236  %

109

3,154  %

3,938  %

3,790  %

3,873  %

3,401  %

2,238  %

110

3,157  %

3,934  %

3,787  %

3,869  %

3,402  %

2,240  %

111

3,160  %

3,930  %

3,784  %

3,865  %

3,402  %

2,242  %

112

3,162  %

3,925  %

3,781  %

3,862  %

3,403  %

2,244  %

113

3,165  %

3,921  %

3,778  %

3,858  %

3,403  %

2,246  %

114

3,167  %

3,917  %

3,775  %

3,854  %

3,404  %

2,247  %

115

3,170  %

3,913  %

3,773  %

3,851  %

3,404  %

2,249  %

116

3,172  %

3,909  %

3,770  %

3,847  %

3,404  %

2,251  %

117

3,175  %

3,905  %

3,767  %

3,844  %

3,405  %

2,253  %

118

3,177  %

3,901  %

3,764  %

3,841  %

3,405  %

2,254  %

119

3,179  %

3,897  %

3,762  %

3,837  %

3,405  %

2,256  %

120

3,181  %

3,894  %

3,759  %

3,834  %

3,406  %

2,257  %

121

3,184  %

3,890  %

3,757  %

3,831  %

3,406  %

2,259  %

122

3,186  %

3,886  %

3,754  %

3,828  %

3,407  %

2,261  %

123

3,188  %

3,883  %

3,752  %

3,825  %

3,407  %

2,262  %

124

3,190  %

3,879  %

3,749  %

3,822  %

3,407  %

2,264  %

125

3,192  %

3,876  %

3,747  %

3,819  %

3,408  %

2,265  %

126

3,194  %

3,872  %

3,744  %

3,816  %

3,408  %

2,267  %

127

3,196  %

3,869  %

3,742  %

3,813  %

3,408  %

2,268  %

128

3,198  %

3,866  %

3,740  %

3,810  %

3,409  %

2,269  %

129

3,200  %

3,863  %

3,738  %

3,807  %

3,409  %

2,271  %

130

3,202  %

3,859  %

3,735  %

3,805  %

3,409  %

2,272  %

131

3,204  %

3,856  %

3,733  %

3,802  %

3,410  %

2,274  %

132

3,206  %

3,853  %

3,731  %

3,799  %

3,410  %

2,275  %

133

3,208  %

3,850  %

3,729  %

3,797  %

3,410  %

2,276  %

134

3,209  %

3,847  %

3,727  %

3,794  %

3,410  %

2,278  %

135

3,211  %

3,844  %

3,725  %

3,791  %

3,411  %

2,279  %

136

3,213  %

3,841  %

3,723  %

3,789  %

3,411  %

2,280  %

137

3,215  %

3,838  %

3,721  %

3,786  %

3,411  %

2,281  %

138

3,216  %

3,836  %

3,719  %

3,784  %

3,412  %

2,283  %

139

3,218  %

3,833  %

3,717  %

3,782  %

3,412  %

2,284  %

140

3,220  %

3,830  %

3,715  %

3,779  %

3,412  %

2,285  %

141

3,221  %

3,827  %

3,713  %

3,777  %

3,412  %

2,286  %

142

3,223  %

3,825  %

3,711  %

3,775  %

3,413  %

2,287  %

143

3,225  %

3,822  %

3,709  %

3,772  %

3,413  %

2,288  %

144

3,226  %

3,819  %

3,708  %

3,770  %

3,413  %

2,290  %

145

3,228  %

3,817  %

3,706  %

3,768  %

3,413  %

2,291  %

146

3,229  %

3,814  %

3,704  %

3,766  %

3,414  %

2,292  %

147

3,231  %

3,812  %

3,702  %

3,763  %

3,414  %

2,293  %

148

3,232  %

3,809  %

3,701  %

3,761  %

3,414  %

2,294  %

149

3,234  %

3,807  %

3,699  %

3,759  %

3,414  %

2,295  %

150

3,235  %

3,805  %

3,697  %

3,757  %

3,415  %

2,296  %


Doba do splatnosti (v letech)

Australský dolar

Baht

Kanadský dolar

Chilské peso

Kolumbijské peso

Hongkongský dolar

1

4,278  %

2,247  %

4,294  %

6,161  %

9,206  %

4,285  %

2

4,021  %

2,319  %

3,994  %

5,665  %

9,195  %

3,734  %

3

3,898  %

2,429  %

3,597  %

5,399  %

9,248  %

3,463  %

4

3,843  %

2,525  %

3,351  %

5,276  %

9,337  %

3,333  %

5

3,858  %

2,593  %

3,207  %

5,253  %

9,434  %

3,276  %

6

3,918  %

2,648  %

3,151  %

5,272  %

9,559  %

3,273  %

7

3,984  %

2,698  %

3,143  %

5,299  %

9,676  %

3,282  %

8

4,048  %

2,755  %

3,155  %

5,322  %

9,784  %

3,281  %

9

4,107  %

2,821  %

3,171  %

5,334  %

9,891  %

3,280  %

10

4,154  %

2,890  %

3,183  %

5,337  %

9,990  %

3,286  %

11

4,200  %

2,959  %

3,187  %

5,334  %

10,038  %

3,305  %

12

4,240  %

3,024  %

3,184  %

5,326  %

10,036  %

3,331  %

13

4,272  %

3,083  %

3,177  %

5,314  %

9,997  %

3,359  %

14

4,296  %

3,137  %

3,167  %

5,301  %

9,931  %

3,388  %

15

4,312  %

3,184  %

3,156  %

5,286  %

9,844  %

3,413  %

16

4,321  %

3,223  %

3,144  %

5,269  %

9,743  %

3,434  %

17

4,322  %

3,256  %

3,132  %

5,253  %

9,631  %

3,451  %

18

4,318  %

3,285  %

3,120  %

5,236  %

9,512  %

3,465  %

19

4,308  %

3,309  %

3,109  %

5,218  %

9,389  %

3,477  %

20

4,292  %

3,329  %

3,099  %

5,201  %

9,262  %

3,487  %

21

4,271  %

3,346  %

3,089  %

5,184  %

9,135  %

3,495  %

22

4,245  %

3,362  %

3,081  %

5,167  %

9,009  %

3,502  %

23

4,216  %

3,375  %

3,073  %

5,151  %

8,884  %

3,507  %

24

4,184  %

3,386  %

3,067  %

5,135  %

8,761  %

3,512  %

25

4,148  %

3,396  %

3,062  %

5,119  %

8,641  %

3,515  %

26

4,111  %

3,404  %

3,057  %

5,104  %

8,524  %

3,518  %

27

4,073  %

3,412  %

3,054  %

5,089  %

8,411  %

3,521  %

28

4,036  %

3,418  %

3,052  %

5,075  %

8,301  %

3,522  %

29

4,001  %

3,424  %

3,052  %

5,061  %

8,195  %

3,524  %

30

3,968  %

3,429  %

3,052  %

5,047  %

8,093  %

3,525  %

31

3,938  %

3,433  %

3,053  %

5,034  %

7,995  %

3,526  %

32

3,912  %

3,437  %

3,055  %

5,022  %

7,901  %

3,526  %

33

3,888  %

3,440  %

3,058  %

5,009  %

7,811  %

3,526  %

34

3,866  %

3,443  %

3,062  %

4,998  %

7,724  %

3,526  %

35

3,846  %

3,445  %

3,066  %

4,986  %

7,641  %

3,526  %

36

3,829  %

3,447  %

3,070  %

4,975  %

7,561  %

3,526  %

37

3,812  %

3,449  %

3,075  %

4,965  %

7,484  %

3,526  %

38

3,797  %

3,451  %

3,080  %

4,955  %

7,411  %

3,525  %

39

3,784  %

3,453  %

3,085  %

4,945  %

7,341  %

3,525  %

40

3,771  %

3,454  %

3,090  %

4,935  %

7,273  %

3,524  %

41

3,759  %

3,455  %

3,095  %

4,926  %

7,209  %

3,523  %

42

3,749  %

3,456  %

3,101  %

4,917  %

7,146  %

3,523  %

43

3,739  %

3,457  %

3,106  %

4,909  %

7,087  %

3,522  %

44

3,729  %

3,458  %

3,111  %

4,900  %

7,030  %

3,521  %

45

3,721  %

3,458  %

3,117  %

4,892  %

6,975  %

3,520  %

46

3,713  %

3,459  %

3,122  %

4,885  %

6,922  %

3,519  %

47

3,705  %

3,459  %

3,127  %

4,877  %

6,872  %

3,518  %

48

3,698  %

3,460  %

3,132  %

4,870  %

6,823  %

3,518  %

49

3,692  %

3,460  %

3,137  %

4,863  %

6,776  %

3,517  %

50

3,685  %

3,460  %

3,142  %

4,856  %

6,731  %

3,516  %

51

3,680  %

3,461  %

3,147  %

4,850  %

6,688  %

3,515  %

52

3,674  %

3,461  %

3,152  %

4,843  %

6,646  %

3,514  %

53

3,669  %

3,461  %

3,157  %

4,837  %

6,605  %

3,513  %

54

3,664  %

3,461  %

3,161  %

4,831  %

6,567  %

3,512  %

55

3,659  %

3,461  %

3,166  %

4,826  %

6,529  %

3,512  %

56

3,655  %

3,461  %

3,170  %

4,820  %

6,493  %

3,511  %

57

3,651  %

3,461  %

3,174  %

4,815  %

6,458  %

3,510  %

58

3,647  %

3,461  %

3,179  %

4,810  %

6,424  %

3,509  %

59

3,643  %

3,461  %

3,183  %

4,804  %

6,391  %

3,508  %

60

3,639  %

3,461  %

3,187  %

4,800  %

6,360  %

3,507  %

61

3,636  %

3,461  %

3,191  %

4,795  %

6,329  %

3,507  %

62

3,632  %

3,461  %

3,194  %

4,790  %

6,299  %

3,506  %

63

3,629  %

3,461  %

3,198  %

4,786  %

6,271  %

3,505  %

64

3,626  %

3,461  %

3,202  %

4,781  %

6,243  %

3,504  %

65

3,623  %

3,461  %

3,205  %

4,777  %

6,216  %

3,504  %

66

3,620  %

3,461  %

3,209  %

4,773  %

6,190  %

3,503  %

67

3,617  %

3,461  %

3,212  %

4,769  %

6,165  %

3,502  %

68

3,615  %

3,461  %

3,216  %

4,765  %

6,140  %

3,502  %

69

3,612  %

3,461  %

3,219  %

4,761  %

6,116  %

3,501  %

70

3,610  %

3,461  %

3,222  %

4,758  %

6,093  %

3,500  %

71

3,607  %

3,461  %

3,225  %

4,754  %

6,070  %

3,500  %

72

3,605  %

3,460  %

3,228  %

4,751  %

6,048  %

3,499  %

73

3,603  %

3,460  %

3,231  %

4,747  %

6,027  %

3,498  %

74

3,601  %

3,460  %

3,234  %

4,744  %

6,006  %

3,498  %

75

3,598  %

3,460  %

3,237  %

4,741  %

5,986  %

3,497  %

76

3,596  %

3,460  %

3,239  %

4,738  %

5,966  %

3,497  %

77

3,594  %

3,460  %

3,242  %

4,735  %

5,947  %

3,496  %

78

3,593  %

3,460  %

3,244  %

4,732  %

5,929  %

3,495  %

79

3,591  %

3,460  %

3,247  %

4,729  %

5,910  %

3,495  %

80

3,589  %

3,460  %

3,250  %

4,726  %

5,893  %

3,494  %

81

3,587  %

3,460  %

3,252  %

4,723  %

5,875  %

3,494  %

82

3,585  %

3,459  %

3,254  %

4,720  %

5,858  %

3,493  %

83

3,584  %

3,459  %

3,257  %

4,718  %

5,842  %

3,493  %

84

3,582  %

3,459  %

3,259  %

4,715  %

5,826  %

3,492  %

85

3,580  %

3,459  %

3,261  %

4,713  %

5,810  %

3,492  %

86

3,579  %

3,459  %

3,263  %

4,710  %

5,795  %

3,491  %

87

3,577  %

3,459  %

3,265  %

4,708  %

5,780  %

3,491  %

88

3,576  %

3,459  %

3,267  %

4,705  %

5,765  %

3,491  %

89

3,575  %

3,459  %

3,269  %

4,703  %

5,751  %

3,490  %

90

3,573  %

3,459  %

3,271  %

4,701  %

5,737  %

3,490  %

91

3,572  %

3,459  %

3,273  %

4,699  %

5,723  %

3,489  %

92

3,570  %

3,459  %

3,275  %

4,696  %

5,710  %

3,489  %

93

3,569  %

3,459  %

3,277  %

4,694  %

5,697  %

3,488  %

94

3,568  %

3,458  %

3,279  %

4,692  %

5,684  %

3,488  %

95

3,567  %

3,458  %

3,281  %

4,690  %

5,672  %

3,488  %

96

3,565  %

3,458  %

3,283  %

4,688  %

5,659  %

3,487  %

97

3,564  %

3,458  %

3,284  %

4,686  %

5,647  %

3,487  %

98

3,563  %

3,458  %

3,286  %

4,684  %

5,635  %

3,486  %

99

3,562  %

3,458  %

3,288  %

4,683  %

5,624  %

3,486  %

100

3,561  %

3,458  %

3,289  %

4,681  %

5,613  %

3,486  %

101

3,560  %

3,458  %

3,291  %

4,679  %

5,602  %

3,485  %

102

3,559  %

3,458  %

3,292  %

4,677  %

5,591  %

3,485  %

103

3,557  %

3,458  %

3,294  %

4,676  %

5,580  %

3,485  %

104

3,556  %

3,458  %

3,295  %

4,674  %

5,570  %

3,484  %

105

3,555  %

3,458  %

3,297  %

4,672  %

5,559  %

3,484  %

106

3,554  %

3,458  %

3,298  %

4,671  %

5,549  %

3,484  %

107

3,553  %

3,457  %

3,300  %

4,669  %

5,539  %

3,483  %

108

3,552  %

3,457  %

3,301  %

4,667  %

5,530  %

3,483  %

109

3,552  %

3,457  %

3,302  %

4,666  %

5,520  %

3,483  %

110

3,551  %

3,457  %

3,304  %

4,664  %

5,511  %

3,483  %

111

3,550  %

3,457  %

3,305  %

4,663  %

5,502  %

3,482  %

112

3,549  %

3,457  %

3,306  %

4,661  %

5,493  %

3,482  %

113

3,548  %

3,457  %

3,308  %

4,660  %

5,484  %

3,482  %

114

3,547  %

3,457  %

3,309  %

4,659  %

5,475  %

3,481  %

115

3,546  %

3,457  %

3,310  %

4,657  %

5,467  %

3,481  %

116

3,545  %

3,457  %

3,311  %

4,656  %

5,458  %

3,481  %

117

3,545  %

3,457  %

3,312  %

4,655  %

5,450  %

3,481  %

118

3,544  %

3,457  %

3,314  %

4,653  %

5,442  %

3,480  %

119

3,543  %

3,457  %

3,315  %

4,652  %

5,434  %

3,480  %

120

3,542  %

3,457  %

3,316  %

4,651  %

5,426  %

3,480  %

121

3,541  %

3,457  %

3,317  %

4,649  %

5,419  %

3,480  %

122

3,541  %

3,457  %

3,318  %

4,648  %

5,411  %

3,479  %

123

3,540  %

3,456  %

3,319  %

4,647  %

5,404  %

3,479  %

124

3,539  %

3,456  %

3,320  %

4,646  %

5,396  %

3,479  %

125

3,538  %

3,456  %

3,321  %

4,645  %

5,389  %

3,479  %

126

3,538  %

3,456  %

3,322  %

4,643  %

5,382  %

3,478  %

127

3,537  %

3,456  %

3,323  %

4,642  %

5,375  %

3,478  %

128

3,536  %

3,456  %

3,324  %

4,641  %

5,368  %

3,478  %

129

3,536  %

3,456  %

3,325  %

4,640  %

5,361  %

3,478  %

130

3,535  %

3,456  %

3,326  %

4,639  %

5,355  %

3,478  %

131

3,534  %

3,456  %

3,327  %

4,638  %

5,348  %

3,477  %

132

3,534  %

3,456  %

3,328  %

4,637  %

5,342  %

3,477  %

133

3,533  %

3,456  %

3,329  %

4,636  %

5,335  %

3,477  %

134

3,533  %

3,456  %

3,330  %

4,635  %

5,329  %

3,477  %

135

3,532  %

3,456  %

3,331  %

4,634  %

5,323  %

3,477  %

136

3,531  %

3,456  %

3,332  %

4,633  %

5,317  %

3,476  %

137

3,531  %

3,456  %

3,333  %

4,632  %

5,311  %

3,476  %

138

3,530  %

3,456  %

3,333  %

4,631  %

5,305  %

3,476  %

139

3,530  %

3,456  %

3,334  %

4,630  %

5,299  %

3,476  %

140

3,529  %

3,456  %

3,335  %

4,629  %

5,294  %

3,476  %

141

3,528  %

3,456  %

3,336  %

4,628  %

5,288  %

3,475  %

142

3,528  %

3,456  %

3,337  %

4,627  %

5,282  %

3,475  %

143

3,527  %

3,456  %

3,337  %

4,626  %

5,277  %

3,475  %

144

3,527  %

3,456  %

3,338  %

4,626  %

5,271  %

3,475  %

145

3,526  %

3,456  %

3,339  %

4,625  %

5,266  %

3,475  %

146

3,526  %

3,455  %

3,340  %

4,624  %

5,261  %

3,475  %

147

3,525  %

3,455  %

3,341  %

4,623  %

5,256  %

3,474  %

148

3,525  %

3,455  %

3,341  %

4,622  %

5,250  %

3,474  %

149

3,524  %

3,455  %

3,342  %

4,621  %

5,245  %

3,474  %

150

3,524  %

3,455  %

3,343  %

4,621  %

5,240  %

3,474  %


Doba do splatnosti (v letech)

Indická rupie

Mexické peso

Nový tchajwanský dolar

Novozélandský dolar

Rand

Real

1

7,124  %

11,208  %

0,912  %

5,227  %

8,239  %

10,128  %

2

7,113  %

9,958  %

0,949  %

4,577  %

7,866  %

9,731  %

3

7,099  %

9,258  %

0,976  %

4,248  %

7,873  %

9,749  %

4

7,112  %

8,838  %

1,000  %

4,078  %

7,995  %

9,861  %

5

7,121  %

8,650  %

1,022  %

3,994  %

8,208  %

9,984  %

6

7,149  %

8,589  %

1,042  %

3,979  %

8,532  %

10,101  %

7

7,184  %

8,583  %

1,059  %

3,994  %

8,864  %

10,214  %

8

7,221  %

8,594  %

1,075  %

4,018  %

9,174  %

10,300  %

9

7,264  %

8,599  %

1,088  %

4,047  %

9,462  %

10,377  %

10

7,298  %

8,585  %

1,102  %

4,080  %

9,724  %

10,452  %

11

7,311  %

8,545  %

1,133  %

4,114  %

9,961  %

10,481  %

12

7,309  %

8,484  %

1,177  %

4,149  %

10,169  %

10,465  %

13

7,294  %

8,409  %

1,230  %

4,183  %

10,343  %

10,418  %

14

7,271  %

8,323  %

1,287  %

4,214  %

10,479  %

10,346  %

15

7,242  %

8,231  %

1,347  %

4,241  %

10,573  %

10,257  %

16

7,209  %

8,136  %

1,408  %

4,265  %

10,620  %

10,156  %

17

7,173  %

8,038  %

1,469  %

4,285  %

10,629  %

10,045  %

18

7,135  %

7,939  %

1,529  %

4,300  %

10,607  %

9,929  %

19

7,096  %

7,841  %

1,588  %

4,311  %

10,560  %

9,809  %

20

7,057  %

7,743  %

1,645  %

4,316  %

10,495  %

9,688  %

21

7,018  %

7,648  %

1,700  %

4,317  %

10,416  %

9,566  %

22

6,979  %

7,555  %

1,753  %

4,313  %

10,326  %

9,446  %

23

6,940  %

7,464  %

1,804  %

4,306  %

10,228  %

9,327  %

24

6,902  %

7,377  %

1,853  %

4,297  %

10,125  %

9,210  %

25

6,866  %

7,292  %

1,900  %

4,286  %

10,019  %

9,097  %

26

6,830  %

7,210  %

1,945  %

4,274  %

9,911  %

8,986  %

27

6,795  %

7,131  %

1,988  %

4,260  %

9,803  %

8,879  %

28

6,761  %

7,055  %

2,029  %

4,246  %

9,695  %

8,776  %

29

6,729  %

6,982  %

2,068  %

4,231  %

9,589  %

8,677  %

30

6,697  %

6,913  %

2,106  %

4,216  %

9,484  %

8,581  %

31

6,667  %

6,845  %

2,142  %

4,200  %

9,383  %

8,488  %

32

6,637  %

6,781  %

2,176  %

4,185  %

9,283  %

8,400  %

33

6,609  %

6,720  %

2,209  %

4,170  %

9,187  %

8,315  %

34

6,582  %

6,660  %

2,241  %

4,155  %

9,094  %

8,233  %

35

6,555  %

6,604  %

2,271  %

4,140  %

9,004  %

8,155  %

36

6,530  %

6,550  %

2,300  %

4,126  %

8,917  %

8,080  %

37

6,506  %

6,498  %

2,328  %

4,111  %

8,833  %

8,008  %

38

6,483  %

6,448  %

2,354  %

4,097  %

8,752  %

7,939  %

39

6,460  %

6,400  %

2,380  %

4,084  %

8,675  %

7,873  %

40

6,438  %

6,354  %

2,404  %

4,071  %

8,600  %

7,810  %

41

6,418  %

6,310  %

2,428  %

4,058  %

8,529  %

7,749  %

42

6,398  %

6,268  %

2,451  %

4,045  %

8,460  %

7,691  %

43

6,378  %

6,228  %

2,472  %

4,033  %

8,393  %

7,635  %

44

6,360  %

6,189  %

2,493  %

4,021  %

8,330  %

7,581  %

45

6,342  %

6,152  %

2,513  %

4,010  %

8,269  %

7,530  %

46

6,324  %

6,116  %

2,532  %

3,999  %

8,210  %

7,480  %

47

6,308  %

6,081  %

2,551  %

3,988  %

8,153  %

7,433  %

48

6,292  %

6,048  %

2,569  %

3,978  %

8,099  %

7,387  %

49

6,276  %

6,016  %

2,586  %

3,968  %

8,046  %

7,343  %

50

6,261  %

5,985  %

2,603  %

3,958  %

7,996  %

7,300  %

51

6,247  %

5,956  %

2,619  %

3,949  %

7,947  %

7,260  %

52

6,233  %

5,927  %

2,634  %

3,940  %

7,900  %

7,220  %

53

6,220  %

5,900  %

2,649  %

3,931  %

7,855  %

7,182  %

54

6,207  %

5,873  %

2,663  %

3,923  %

7,812  %

7,146  %

55

6,194  %

5,847  %

2,677  %

3,914  %

7,770  %

7,110  %

56

6,182  %

5,823  %

2,691  %

3,906  %

7,729  %

7,076  %

57

6,170  %

5,799  %

2,704  %

3,899  %

7,690  %

7,044  %

58

6,159  %

5,775  %

2,716  %

3,891  %

7,652  %

7,012  %

59

6,148  %

5,753  %

2,729  %

3,884  %

7,615  %

6,981  %

60

6,137  %

5,731  %

2,740  %

3,877  %

7,580  %

6,951  %

61

6,127  %

5,710  %

2,752  %

3,870  %

7,546  %

6,922  %

62

6,117  %

5,690  %

2,763  %

3,863  %

7,513  %

6,895  %

63

6,107  %

5,670  %

2,774  %

3,857  %

7,480  %

6,868  %

64

6,098  %

5,651  %

2,784  %

3,850  %

7,449  %

6,841  %

65

6,089  %

5,633  %

2,794  %

3,844  %

7,419  %

6,816  %

66

6,080  %

5,615  %

2,804  %

3,838  %

7,390  %

6,791  %

67

6,071  %

5,598  %

2,814  %

3,833  %

7,361  %

6,768  %

68

6,063  %

5,581  %

2,823  %

3,827  %

7,334  %

6,744  %

69

6,055  %

5,564  %

2,832  %

3,822  %

7,307  %

6,722  %

70

6,047  %

5,548  %

2,841  %

3,816  %

7,281  %

6,700  %

71

6,039  %

5,533  %

2,849  %

3,811  %

7,256  %

6,679  %

72

6,032  %

5,518  %

2,857  %

3,806  %

7,231  %

6,658  %

73

6,025  %

5,503  %

2,865  %

3,802  %

7,207  %

6,638  %

74

6,018  %

5,489  %

2,873  %

3,797  %

7,184  %

6,619  %

75

6,011  %

5,475  %

2,881  %

3,792  %

7,162  %

6,600  %

76

6,004  %

5,461  %

2,888  %

3,788  %

7,140  %

6,581  %

77

5,997  %

5,448  %

2,896  %

3,783  %

7,118  %

6,563  %

78

5,991  %

5,435  %

2,903  %

3,779  %

7,097  %

6,545  %

79

5,985  %

5,423  %

2,910  %

3,775  %

7,077  %

6,528  %

80

5,979  %

5,411  %

2,916  %

3,771  %

7,057  %

6,512  %

81

5,973  %

5,399  %

2,923  %

3,767  %

7,038  %

6,495  %

82

5,967  %

5,387  %

2,929  %

3,763  %

7,019  %

6,479  %

83

5,961  %

5,376  %

2,935  %

3,759  %

7,000  %

6,464  %

84

5,956  %

5,365  %

2,942  %

3,756  %

6,982  %

6,449  %

85

5,951  %

5,354  %

2,947  %

3,752  %

6,965  %

6,434  %

86

5,945  %

5,343  %

2,953  %

3,748  %

6,948  %

6,420  %

87

5,940  %

5,333  %

2,959  %

3,745  %

6,931  %

6,406  %

88

5,935  %

5,323  %

2,965  %

3,742  %

6,915  %

6,392  %

89

5,930  %

5,313  %

2,970  %

3,738  %

6,899  %

6,378  %

90

5,926  %

5,303  %

2,975  %

3,735  %

6,883  %

6,365  %

91

5,921  %

5,294  %

2,981  %

3,732  %

6,868  %

6,352  %

92

5,916  %

5,285  %

2,986  %

3,729  %

6,853  %

6,340  %

93

5,912  %

5,276  %

2,991  %

3,726  %

6,838  %

6,327  %

94

5,907  %

5,267  %

2,995  %

3,723  %

6,824  %

6,315  %

95

5,903  %

5,258  %

3,000  %

3,720  %

6,810  %

6,303  %

96

5,899  %

5,250  %

3,005  %

3,717  %

6,796  %

6,292  %

97

5,895  %

5,242  %

3,009  %

3,715  %

6,782  %

6,281  %

98

5,891  %

5,234  %

3,014  %

3,712  %

6,769  %

6,270  %

99

5,887  %

5,226  %

3,018  %

3,709  %

6,756  %

6,259  %

100

5,883  %

5,218  %

3,023  %

3,707  %

6,744  %

6,248  %

101

5,879  %

5,210  %

3,027  %

3,704  %

6,731  %

6,238  %

102

5,875  %

5,203  %

3,031  %

3,702  %

6,719  %

6,227  %

103

5,872  %

5,195  %

3,035  %

3,699  %

6,707  %

6,217  %

104

5,868  %

5,188  %

3,039  %

3,697  %

6,696  %

6,208  %

105

5,865  %

5,181  %

3,043  %

3,694  %

6,684  %

6,198  %

106

5,861  %

5,174  %

3,047  %

3,692  %

6,673  %

6,188  %

107

5,858  %

5,167  %

3,051  %

3,690  %

6,662  %

6,179  %

108

5,855  %

5,161  %

3,054  %

3,688  %

6,651  %

6,170  %

109

5,851  %

5,154  %

3,058  %

3,685  %

6,641  %

6,161  %

110

5,848  %

5,148  %

3,061  %

3,683  %

6,630  %

6,152  %

111

5,845  %

5,141  %

3,065  %

3,681  %

6,620  %

6,144  %

112

5,842  %

5,135  %

3,068  %

3,679  %

6,610  %

6,135  %

113

5,839  %

5,129  %

3,072  %

3,677  %

6,600  %

6,127  %

114

5,836  %

5,123  %

3,075  %

3,675  %

6,590  %

6,119  %

115

5,833  %

5,117  %

3,078  %

3,673  %

6,581  %

6,111  %

116

5,830  %

5,112  %

3,081  %

3,671  %

6,571  %

6,103  %

117

5,827  %

5,106  %

3,085  %

3,669  %

6,562  %

6,095  %

118

5,824  %

5,100  %

3,088  %

3,667  %

6,553  %

6,088  %

119

5,822  %

5,095  %

3,091  %

3,666  %

6,544  %

6,080  %

120

5,819  %

5,089  %

3,094  %

3,664  %

6,535  %

6,073  %

121

5,816  %

5,084  %

3,097  %

3,662  %

6,527  %

6,065  %

122

5,814  %

5,079  %

3,100  %

3,660  %

6,518  %

6,058  %

123

5,811  %

5,074  %

3,102  %

3,659  %

6,510  %

6,051  %

124

5,809  %

5,069  %

3,105  %

3,657  %

6,502  %

6,044  %

125

5,806  %

5,064  %

3,108  %

3,655  %

6,494  %

6,038  %

126

5,804  %

5,059  %

3,111  %

3,654  %

6,486  %

6,031  %

127

5,801  %

5,054  %

3,113  %

3,652  %

6,478  %

6,024  %

128

5,799  %

5,049  %

3,116  %

3,650  %

6,470  %

6,018  %

129

5,797  %

5,045  %

3,119  %

3,649  %

6,463  %

6,012  %

130

5,794  %

5,040  %

3,121  %

3,647  %

6,455  %

6,005  %

131

5,792  %

5,036  %

3,124  %

3,646  %

6,448  %

5,999  %

132

5,790  %

5,031  %

3,126  %

3,644  %

6,441  %

5,993  %

133

5,788  %

5,027  %

3,129  %

3,643  %

6,434  %

5,987  %

134

5,786  %

5,022  %

3,131  %

3,642  %

6,427  %

5,981  %

135

5,784  %

5,018  %

3,133  %

3,640  %

6,420  %

5,975  %

136

5,781  %

5,014  %

3,136  %

3,639  %

6,413  %

5,970  %

137

5,779  %

5,010  %

3,138  %

3,637  %

6,406  %

5,964  %

138

5,777  %

5,006  %

3,140  %

3,636  %

6,400  %

5,958  %

139

5,775  %

5,002  %

3,142  %

3,635  %

6,393  %

5,953  %

140

5,773  %

4,998  %

3,145  %

3,633  %

6,387  %

5,948  %

141

5,771  %

4,994  %

3,147  %

3,632  %

6,381  %

5,942  %

142

5,770  %

4,990  %

3,149  %

3,631  %

6,374  %

5,937  %

143

5,768  %

4,986  %

3,151  %

3,629  %

6,368  %

5,932  %

144

5,766  %

4,983  %

3,153  %

3,628  %

6,362  %

5,927  %

145

5,764  %

4,979  %

3,155  %

3,627  %

6,356  %

5,922  %

146

5,762  %

4,975  %

3,157  %

3,626  %

6,350  %

5,917  %

147

5,760  %

4,972  %

3,159  %

3,625  %

6,345  %

5,912  %

148

5,759  %

4,968  %

3,161  %

3,623  %

6,339  %

5,907  %

149

5,757  %

4,965  %

3,163  %

3,622  %

6,333  %

5,902  %

150

5,755  %

4,961  %

3,165  %

3,621  %

6,328  %

5,898  %


Doba do splatnosti (v letech)

Juan renminbi

Ringgit

Ruský rubl

Singapurský dolar

Jihokorejský won

Turecká lira

1

1,904  %

3,200  %

14,852  %

3,214  %

3,473  %

39,336  %

2

1,945  %

3,343  %

13,846  %

2,828  %

3,171  %

35,672  %

3

2,038  %

3,437  %

13,144  %

2,654  %

3,005  %

31,173  %

4

2,153  %

3,519  %

12,657  %

2,589  %

2,959  %

27,492  %

5

2,258  %

3,591  %

12,326  %

2,563  %

2,926  %

24,777  %

6

2,331  %

3,652  %

12,127  %

2,553  %

2,906  %

22,987  %

7

2,384  %

3,701  %

12,041  %

2,552  %

2,901  %

21,925  %

8

2,431  %

3,746  %

12,016  %

2,558  %

2,905  %

21,436  %

9

2,478  %

3,782  %

12,036  %

2,568  %

2,912  %

21,379  %

10

2,527  %

3,822  %

12,070  %

2,582  %

2,917  %

21,358  %

11

2,581  %

3,866  %

12,104  %

2,599  %

2,919  %

21,283  %

12

2,638  %

3,913  %

12,128  %

2,618  %

2,917  %

21,163  %

13

2,696  %

3,962  %

12,133  %

2,638  %

2,914  %

21,003  %

14

2,753  %

4,013  %

12,111  %

2,659  %

2,911  %

20,809  %

15

2,810  %

4,063  %

12,054  %

2,680  %

2,908  %

20,584  %

16

2,865  %

4,112  %

11,967  %

2,701  %

2,906  %

20,333  %

17

2,918  %

4,159  %

11,859  %

2,721  %

2,905  %

20,059  %

18

2,969  %

4,200  %

11,733  %

2,741  %

2,906  %

19,765  %

19

3,018  %

4,235  %

11,595  %

2,761  %

2,908  %

19,455  %

20

3,065  %

4,261  %

11,449  %

2,780  %

2,911  %

19,132  %

21

3,110  %

4,280  %

11,296  %

2,798  %

2,916  %

18,801  %

22

3,153  %

4,290  %

11,141  %

2,816  %

2,923  %

18,463  %

23

3,194  %

4,295  %

10,984  %

2,833  %

2,931  %

18,123  %

24

3,233  %

4,296  %

10,827  %

2,849  %

2,939  %

17,782  %

25

3,270  %

4,292  %

10,672  %

2,865  %

2,948  %

17,445  %

26

3,306  %

4,286  %

10,519  %

2,881  %

2,957  %

17,111  %

27

3,340  %

4,277  %

10,370  %

2,895  %

2,966  %

16,784  %

28

3,373  %

4,266  %

10,225  %

2,910  %

2,976  %

16,465  %

29

3,404  %

4,255  %

10,084  %

2,923  %

2,985  %

16,154  %

30

3,434  %

4,242  %

9,947  %

2,936  %

2,995  %

15,853  %

31

3,462  %

4,228  %

9,815  %

2,949  %

3,004  %

15,562  %

32

3,490  %

4,214  %

9,688  %

2,961  %

3,013  %

15,282  %

33

3,516  %

4,200  %

9,566  %

2,973  %

3,022  %

15,012  %

34

3,540  %

4,186  %

9,449  %

2,984  %

3,031  %

14,753  %

35

3,564  %

4,171  %

9,336  %

2,995  %

3,040  %

14,504  %

36

3,587  %

4,157  %

9,228  %

3,005  %

3,049  %

14,266  %

37

3,609  %

4,143  %

9,124  %

3,015  %

3,057  %

14,038  %

38

3,630  %

4,129  %

9,024  %

3,025  %

3,065  %

13,819  %

39

3,650  %

4,115  %

8,929  %

3,034  %

3,073  %

13,610  %

40

3,669  %

4,101  %

8,837  %

3,043  %

3,081  %

13,410  %

41

3,688  %

4,088  %

8,749  %

3,052  %

3,088  %

13,218  %

42

3,706  %

4,075  %

8,665  %

3,060  %

3,095  %

13,035  %

43

3,723  %

4,063  %

8,584  %

3,068  %

3,102  %

12,859  %

44

3,739  %

4,051  %

8,507  %

3,076  %

3,109  %

12,691  %

45

3,755  %

4,039  %

8,432  %

3,083  %

3,116  %

12,529  %

46

3,770  %

4,027  %

8,361  %

3,091  %

3,122  %

12,375  %

47

3,785  %

4,016  %

8,292  %

3,098  %

3,128  %

12,226  %

48

3,799  %

4,005  %

8,226  %

3,104  %

3,134  %

12,084  %

49

3,813  %

3,995  %

8,162  %

3,111  %

3,140  %

11,947  %

50

3,826  %

3,985  %

8,101  %

3,117  %

3,146  %

11,816  %

51

3,838  %

3,975  %

8,043  %

3,123  %

3,151  %

11,690  %

52

3,851  %

3,965  %

7,986  %

3,129  %

3,156  %

11,568  %

53

3,862  %

3,956  %

7,931  %

3,135  %

3,162  %

11,451  %

54

3,874  %

3,947  %

7,879  %

3,140  %

3,167  %

11,339  %

55

3,885  %

3,938  %

7,828  %

3,145  %

3,171  %

11,230  %

56

3,896  %

3,930  %

7,779  %

3,151  %

3,176  %

11,126  %

57

3,906  %

3,922  %

7,732  %

3,156  %

3,181  %

11,025  %

58

3,916  %

3,914  %

7,686  %

3,160  %

3,185  %

10,928  %

59

3,926  %

3,906  %

7,642  %

3,165  %

3,189  %

10,834  %

60

3,935  %

3,899  %

7,599  %

3,170  %

3,193  %

10,743  %

61

3,944  %

3,892  %

7,558  %

3,174  %

3,197  %

10,655  %

62

3,953  %

3,885  %

7,518  %

3,178  %

3,201  %

10,570  %

63

3,961  %

3,878  %

7,479  %

3,183  %

3,205  %

10,488  %

64

3,970  %

3,871  %

7,442  %

3,187  %

3,209  %

10,408  %

65

3,978  %

3,865  %

7,406  %

3,191  %

3,213  %

10,331  %

66

3,985  %

3,859  %

7,370  %

3,194  %

3,216  %

10,256  %

67

3,993  %

3,852  %

7,336  %

3,198  %

3,219  %

10,184  %

68

4,000  %

3,847  %

7,303  %

3,202  %

3,223  %

10,113  %

69

4,008  %

3,841  %

7,271  %

3,205  %

3,226  %

10,045  %

70

4,014  %

3,835  %

7,240  %

3,209  %

3,229  %

9,979  %

71

4,021  %

3,830  %

7,209  %

3,212  %

3,232  %

9,914  %

72

4,028  %

3,825  %

7,180  %

3,215  %

3,235  %

9,852  %

73

4,034  %

3,820  %

7,151  %

3,218  %

3,238  %

9,791  %

74

4,040  %

3,815  %

7,123  %

3,222  %

3,241  %

9,732  %

75

4,047  %

3,810  %

7,096  %

3,225  %

3,244  %

9,675  %

76

4,052  %

3,805  %

7,069  %

3,227  %

3,246  %

9,619  %

77

4,058  %

3,800  %

7,043  %

3,230  %

3,249  %

9,564  %

78

4,064  %

3,796  %

7,018  %

3,233  %

3,251  %

9,511  %

79

4,069  %

3,792  %

6,994  %

3,236  %

3,254  %

9,459  %

80

4,075  %

3,787  %

6,970  %

3,238  %

3,256  %

9,409  %

81

4,080  %

3,783  %

6,947  %

3,241  %

3,259  %

9,360  %

82

4,085  %

3,779  %

6,924  %

3,244  %

3,261  %

9,312  %

83

4,090  %

3,775  %

6,902  %

3,246  %

3,263  %

9,265  %

84

4,095  %

3,771  %

6,880  %

3,248  %

3,266  %

9,219  %

85

4,100  %

3,767  %

6,859  %

3,251  %

3,268  %

9,175  %

86

4,104  %

3,764  %

6,838  %

3,253  %

3,270  %

9,132  %

87

4,109  %

3,760  %

6,818  %

3,255  %

3,272  %

9,089  %

88

4,113  %

3,757  %

6,799  %

3,258  %

3,274  %

9,048  %

89

4,118  %

3,753  %

6,779  %

3,260  %

3,276  %

9,007  %

90

4,122  %

3,750  %

6,761  %

3,262  %

3,278  %

8,968  %

91

4,126  %

3,747  %

6,742  %

3,264  %

3,280  %

8,929  %

92

4,130  %

3,743  %

6,724  %

3,266  %

3,281  %

8,891  %

93

4,134  %

3,740  %

6,707  %

3,268  %

3,283  %

8,854  %

94

4,138  %

3,737  %

6,689  %

3,270  %

3,285  %

8,818  %

95

4,142  %

3,734  %

6,672  %

3,272  %

3,287  %

8,782  %

96

4,145  %

3,731  %

6,656  %

3,274  %

3,288  %

8,747  %

97

4,149  %

3,728  %

6,640  %

3,275  %

3,290  %

8,714  %

98

4,153  %

3,725  %

6,624  %

3,277  %

3,292  %

8,680  %

99

4,156  %

3,723  %

6,609  %

3,279  %

3,293  %

8,648  %

100

4,160  %

3,720  %

6,593  %

3,281  %

3,295  %

8,616  %

101

4,163  %

3,717  %

6,578  %

3,282  %

3,296  %

8,584  %

102

4,166  %

3,715  %

6,564  %

3,284  %

3,298  %

8,554  %

103

4,169  %

3,712  %

6,550  %

3,285  %

3,299  %

8,524  %

104

4,173  %

3,709  %

6,535  %

3,287  %

3,301  %

8,494  %

105

4,176  %

3,707  %

6,522  %

3,289  %

3,302  %

8,465  %

106

4,179  %

3,705  %

6,508  %

3,290  %

3,304  %

8,437  %

107

4,182  %

3,702  %

6,495  %

3,292  %

3,305  %

8,409  %

108

4,185  %

3,700  %

6,482  %

3,293  %

3,306  %

8,382  %

109

4,188  %

3,698  %

6,469  %

3,295  %

3,308  %

8,355  %

110

4,190  %

3,695  %

6,457  %

3,296  %

3,309  %

8,329  %

111

4,193  %

3,693  %

6,444  %

3,297  %

3,310  %

8,303  %

112

4,196  %

3,691  %

6,432  %

3,299  %

3,311  %

8,278  %

113

4,199  %

3,689  %

6,420  %

3,300  %

3,313  %

8,253  %

114

4,201  %

3,687  %

6,409  %

3,301  %

3,314  %

8,228  %

115

4,204  %

3,685  %

6,397  %

3,303  %

3,315  %

8,204  %

116

4,206  %

3,683  %

6,386  %

3,304  %

3,316  %

8,181  %

117

4,209  %

3,681  %

6,375  %

3,305  %

3,317  %

8,157  %

118

4,211  %

3,679  %

6,364  %

3,306  %

3,319  %

8,135  %

119

4,214  %

3,677  %

6,353  %

3,308  %

3,320  %

8,112  %

120

4,216  %

3,675  %

6,343  %

3,309  %

3,321  %

8,090  %

121

4,219  %

3,673  %

6,333  %

3,310  %

3,322  %

8,068  %

122

4,221  %

3,671  %

6,322  %

3,311  %

3,323  %

8,047  %

123

4,223  %

3,669  %

6,312  %

3,312  %

3,324  %

8,026  %

124

4,225  %

3,668  %

6,303  %

3,313  %

3,325  %

8,006  %

125

4,228  %

3,666  %

6,293  %

3,314  %

3,326  %

7,985  %

126

4,230  %

3,664  %

6,283  %

3,315  %

3,327  %

7,965  %

127

4,232  %

3,662  %

6,274  %

3,317  %

3,328  %

7,946  %

128

4,234  %

3,661  %

6,265  %

3,318  %

3,329  %

7,926  %

129

4,236  %

3,659  %

6,256  %

3,319  %

3,330  %

7,907  %

130

4,238  %

3,658  %

6,247  %

3,320  %

3,331  %

7,889  %

131

4,240  %

3,656  %

6,238  %

3,321  %

3,332  %

7,870  %

132

4,242  %

3,654  %

6,229  %

3,322  %

3,332  %

7,852  %

133

4,244  %

3,653  %

6,221  %

3,323  %

3,333  %

7,834  %

134

4,246  %

3,651  %

6,212  %

3,323  %

3,334  %

7,817  %

135

4,248  %

3,650  %

6,204  %

3,324  %

3,335  %

7,799  %

136

4,250  %

3,648  %

6,196  %

3,325  %

3,336  %

7,782  %

137

4,251  %

3,647  %

6,188  %

3,326  %

3,337  %

7,765  %

138

4,253  %

3,645  %

6,180  %

3,327  %

3,338  %

7,749  %

139

4,255  %

3,644  %

6,172  %

3,328  %

3,338  %

7,732  %

140

4,257  %

3,643  %

6,164  %

3,329  %

3,339  %

7,716  %

141

4,258  %

3,641  %

6,157  %

3,330  %

3,340  %

7,700  %

142

4,260  %

3,640  %

6,149  %

3,331  %

3,341  %

7,685  %

143

4,262  %

3,639  %

6,142  %

3,331  %

3,342  %

7,669  %

144

4,263  %

3,637  %

6,135  %

3,332  %

3,342  %

7,654  %

145

4,265  %

3,636  %

6,128  %

3,333  %

3,343  %

7,639  %

146

4,267  %

3,635  %

6,121  %

3,334  %

3,344  %

7,624  %

147

4,268  %

3,633  %

6,114  %

3,335  %

3,344  %

7,610  %

148

4,270  %

3,632  %

6,107  %

3,335  %

3,345  %

7,595  %

149

4,271  %

3,631  %

6,100  %

3,336  %

3,346  %

7,581  %

150

4,273  %

3,630  %

6,093  %

3,337  %

3,347  %

7,567  %


Doba do splatnosti (v letech)

Americký dolar

Jen

1

4,760  %

0,072  %

2

4,056  %

0,191  %

3

3,724  %

0,280  %

4

3,571  %

0,363  %

5

3,499  %

0,448  %

6

3,464  %

0,535  %

7

3,449  %

0,626  %

8

3,443  %

0,706  %

9

3,444  %

0,780  %

10

3,449  %

0,848  %

11

3,458  %

0,914  %

12

3,468  %

0,977  %

13

3,477  %

1,037  %

14

3,486  %

1,095  %

15

3,492  %

1,152  %

16

3,495  %

1,207  %

17

3,494  %

1,259  %

18

3,489  %

1,308  %

19

3,479  %

1,351  %

20

3,464  %

1,388  %

21

3,443  %

1,420  %

22

3,418  %

1,445  %

23

3,391  %

1,465  %

24

3,364  %

1,479  %

25

3,338  %

1,488  %

26

3,312  %

1,492  %

27

3,289  %

1,494  %

28

3,268  %

1,497  %

29

3,249  %

1,503  %

30

3,234  %

1,514  %

31

3,221  %

1,531  %

32

3,212  %

1,553  %

33

3,204  %

1,578  %

34

3,199  %

1,605  %

35

3,195  %

1,635  %

36

3,192  %

1,665  %

37

3,190  %

1,697  %

38

3,190  %

1,729  %

39

3,190  %

1,761  %

40

3,190  %

1,793  %

41

3,191  %

1,825  %

42

3,193  %

1,856  %

43

3,195  %

1,887  %

44

3,197  %

1,917  %

45

3,200  %

1,947  %

46

3,203  %

1,976  %

47

3,205  %

2,004  %

48

3,208  %

2,031  %

49

3,211  %

2,058  %

50

3,215  %

2,084  %

51

3,218  %

2,110  %

52

3,221  %

2,134  %

53

3,224  %

2,158  %

54

3,227  %

2,181  %

55

3,230  %

2,204  %

56

3,233  %

2,226  %

57

3,237  %

2,247  %

58

3,240  %

2,268  %

59

3,243  %

2,288  %

60

3,246  %

2,307  %

61

3,248  %

2,326  %

62

3,251  %

2,345  %

63

3,254  %

2,362  %

64

3,257  %

2,380  %

65

3,260  %

2,397  %

66

3,262  %

2,413  %

67

3,265  %

2,429  %

68

3,267  %

2,444  %

69

3,270  %

2,459  %

70

3,272  %

2,474  %

71

3,275  %

2,488  %

72

3,277  %

2,502  %

73

3,279  %

2,516  %

74

3,281  %

2,529  %

75

3,283  %

2,542  %

76

3,286  %

2,554  %

77

3,288  %

2,566  %

78

3,290  %

2,578  %

79

3,292  %

2,590  %

80

3,294  %

2,601  %

81

3,295  %

2,612  %

82

3,297  %

2,623  %

83

3,299  %

2,633  %

84

3,301  %

2,644  %

85

3,303  %

2,654  %

86

3,304  %

2,663  %

87

3,306  %

2,673  %

88

3,308  %

2,682  %

89

3,309  %

2,691  %

90

3,311  %

2,700  %

91

3,312  %

2,709  %

92

3,314  %

2,718  %

93

3,315  %

2,726  %

94

3,317  %

2,734  %

95

3,318  %

2,742  %

96

3,319  %

2,750  %

97

3,321  %

2,758  %

98

3,322  %

2,765  %

99

3,323  %

2,773  %

100

3,324  %

2,780  %

101

3,326  %

2,787  %

102

3,327  %

2,794  %

103

3,328  %

2,801  %

104

3,329  %

2,808  %

105

3,330  %

2,814  %

106

3,332  %

2,821  %

107

3,333  %

2,827  %

108

3,334  %

2,833  %

109

3,335  %

2,839  %

110

3,336  %

2,845  %

111

3,337  %

2,851  %

112

3,338  %

2,857  %

113

3,339  %

2,863  %

114

3,340  %

2,868  %

115

3,341  %

2,874  %

116

3,342  %

2,879  %

117

3,343  %

2,884  %

118

3,344  %

2,889  %

119

3,344  %

2,895  %

120

3,345  %

2,900  %

121

3,346  %

2,905  %

122

3,347  %

2,909  %

123

3,348  %

2,914  %

124

3,349  %

2,919  %

125

3,350  %

2,924  %

126

3,350  %

2,928  %

127

3,351  %

2,933  %

128

3,352  %

2,937  %

129

3,353  %

2,941  %

130

3,353  %

2,946  %

131

3,354  %

2,950  %

132

3,355  %

2,954  %

133

3,356  %

2,958  %

134

3,356  %

2,962  %

135

3,357  %

2,966  %

136

3,358  %

2,970  %

137

3,358  %

2,974  %

138

3,359  %

2,978  %

139

3,360  %

2,981  %

140

3,360  %

2,985  %

141

3,361  %

2,989  %

142

3,362  %

2,992  %

143

3,362  %

2,996  %

144

3,363  %

2,999  %

145

3,363  %

3,003  %

146

3,364  %

3,006  %

147

3,365  %

3,010  %

148

3,365  %

3,013  %

149

3,366  %

3,016  %

150

3,366  %

3,019  %


PŘÍLOHA II

Základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy

Základní rozpětí uvedená v této příloze jsou vyjádřena v bazických bodech a nezahrnují žádné zvýšení podle čl. 77c odst. 1 písm. c) směrnice 2009/138/ES.

1.   Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

Základní rozpětí se použijí na expozice denominované ve všech měnách.

Základní rozpětí pro trvání od 11 do 30 let se rovnají základním rozpětím pro trvání 10 let.

Trvání (v letech)

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Chorvatsko

Česká republika

Kypr

Dánsko

1

0

0

27

5

0

20

0

2

0

0

34

5

0

34

0

3

0

0

39

5

0

39

0

4

0

1

42

5

1

41

0

5

0

2

47

5

3

44

0

6

0

3

49

5

5

47

0

7

1

4

52

6

8

48

0

8

2

5

54

5

10

48

0

9

2

6

56

5

11

46

0

10

3

7

58

6

12

45

0


Trvání (v letech)

Estonsko

Finsko

Francie

Německo

Řecko

Maďarsko

Irsko

1

0

0

0

0

339

4

12

2

0

0

0

0

212

4

18

3

0

0

0

0

190

4

20

4

1

0

0

0

167

4

21

5

2

0

0

0

154

4

22

6

3

0

0

0

151

4

24

7

4

0

0

0

149

4

25

8

5

0

1

0

153

3

26

9

6

0

2

0

155

1

26

10

7

0

3

0

157

4

27


Trvání (v letech)

Itálie

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Malta

Nizozemsko

Polsko

1

6

3

4

0

13

0

4

2

13

8

9

0

18

0

4

3

18

11

13

0

20

0

4

4

21

13

15

0

22

0

4

5

23

15

17

0

23

0

4

6

25

16

18

0

24

0

4

7

27

18

20

0

25

0

4

8

29

19

22

0

26

0

4

9

30

20

23

1

27

0

4

10

32

21

24

1

27

0

4


Trvání (v letech)

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

Švédsko

Spojené království

1

20

8

10

14

4

0

0

2

34

15

13

17

9

0

0

3

39

17

15

21

13

0

0

4

41

18

16

25

15

0

0

5

44

19

18

29

17

0

0

6

47

20

19

32

18

0

0

7

48

21

21

34

20

0

0

8

48

23

22

35

22

0

0

9

46

24

22

36

23

0

0

10

45

22

23

36

24

0

0


Trvání (v letech)

Island

Lichtenštejnsko

Norsko

Švýcarsko

Austrálie

Brazílie

Kanada

1

5

0

0

0

0

12

0

2

5

0

0

0

0

12

0

3

5

0

0

0

0

12

0

4

5

0

0

0

0

12

0

5

5

0

0

0

0

12

0

6

5

0

0

0

0

12

0

7

5

0

0

0

0

12

0

8

5

0

0

0

0

12

0

9

5

0

0

0

0

12

0

10

5

0

0

0

0

12

0


Trvání (v letech)

Chile

Čína

Kolumbie

Hongkong

Indie

Japonsko

Malajsie

1

16

0

11

0

9

0

0

2

17

1

17

0

9

0

0

3

17

2

26

0

9

0

0

4

16

3

33

0

9

0

0

5

15

3

34

0

9

0

0

6

14

3

37

0

9

0

0

7

13

4

39

0

9

0

0

8

14

7

37

0

9

0

0

9

15

5

35

0

9

0

0

10

13

5

37

0

9

1

0


Trvání (v letech)

Mexiko

Nový Zéland

Rusko

Singapur

Jižní Afrika

Jižní Korea

Thajsko

1

8

0

0

0

7

8

1

2

9

0

0

0

10

11

0

3

10

0

0

0

12

11

0

4

11

0

0

0

13

13

0

5

11

0

2

0

14

14

0

6

11

0

5

0

16

15

0

7

11

0

7

0

18

15

0

8

10

0

11

0

20

15

0

9

10

0

16

0

21

15

0

10

10

0

16

0

23

15

0


Trvání (v letech)

Tchaj-wan

Turecko

Spojené státy

1

4

0

0

2

4

0

0

3

4

0

0

4

4

0

0

5

4

0

0

6

4

0

0

7

4

0

0

8

4

0

0

9

4

0

0

10

4

0

0

2.   Expozice vůči finančním institucím

2.1   Euro

Trvání (v letech)

Stupeň úvěrové kvality 0

Stupeň úvěrové kvality 1

Stupeň úvěrové kvality 2

Stupeň úvěrové kvality 3

Stupeň úvěrové kvality 4

Stupeň úvěrové kvality 5

Stupeň úvěrové kvality 6

1

6

19

41

108

224

503

1 240

2

6

19

41

108

224

503

992

3

7

21

43

103

220

500

807

4

9

24

46

106

219

499

668

5

10

26

51

109

219

499

562

6

11

28

54

114

219

499

499

7

12

30

56

116

219

499

499

8

12

31

56

115

219

499

499

9

13

32

56

115

219

499

499

10

13

33

56

114

219

499

499

11

14

34

57

115

219

499

499

12

14

35

57

115

219

499

499

13

14

35

57

115

219

499

499

14

15

36

57

115

219

499

499

15

15

36

57

115

219

499

499

16

15

36

57

115

219

499

499

17

15

36

57

115

219

499

499

18

15

36

57

115

219

499

499

19

15

36

57

115

219

499

499

20

16

36

57

115

219

499

499

21

16

36

57

115

219

499

499

22

18

36

57

115

219

499

499

23

18

36

57

115

219

499

499

24

19

36

57

115

219

499

499

25

19

36

57

115

219

499

499

26

20

36

57

115

219

499

499

27

21

36

57

115

219

499

499

28

21

36

57

115

219

499

499

29

22

36

57

115

219

499

499

30

22

36

57

115

219

499

499

2.2   Česká koruna

Trvání (v letech)

Stupeň úvěrové kvality 0

Stupeň úvěrové kvality 1

Stupeň úvěrové kvality 2

Stupeň úvěrové kvality 3

Stupeň úvěrové kvality 4

Stupeň úvěrové kvality 5

Stupeň úvěrové kvality 6

1

19

32

54

121

237

516

1 274

2

20

33

55

122

238

517

1 015

3

21

35

57

117