(EU) 2024/453Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/453 ze dne 5. února 2024 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii

Publikováno: Úř. věst. L 453, 6.2.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. února 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. února 2024 Nabývá účinnosti: 9. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/453

6.2.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/453

ze dne 5. února 2024

o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 220 odst. 1 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V období od 1. ledna 2022 do 30. dubna 2022 Itálie potvrdila a oznámila 23 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5. Dotčeným druhem jsou kuřata druhu Gallus domesticus, nosnice, krůty a krocani, kachny a perličky.

(2)

Itálie okamžitě a účinně přijala veškerá nezbytná opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření požadovaná v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (2) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (3).

(3)

Itálie zejména přijala opatření pro tlumení, sledování a prevenci a zavedla ochranná pásma a pásma dozoru („regulovaná pásma“) podle prováděcích rozhodnutí Komise (EU) 2022/53 (4), (EU) 2022/106 (5), (EU) 2022/145 (6), (EU) 2022/198 (7), (EU) 2022/257 (8), (EU) 2022/349 (9), (EU) 2022/417 (10), (EU) 2022/454 (11), (EU) 2022/522 (12), (EU) 2022/623 (13) a (EU) 2022/690 (14).

(4)

Itálie informovala Komisi, že nezbytná opatření v oblasti zdraví a veterinární opatření, jež byla uplatněna k vymýcení nákazy a zastavení jejího šíření, měla dopad na vysoký počet hospodářských subjektů a že tyto subjekty utrpěly ztráty příjmů, které nejsou způsobilé pro finanční příspěvek Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 (15).

(5)

Komise dne 27. února 2023 obdržela formální žádost Itálie o spolufinancování některých výjimečných opatření podle čl. 220 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 v případě ohnisek potvrzených mezi 1. lednem 2022 a 30. dubnem 2022. Dne 14. března 2023, dne 17. května 2023, dne 6. prosince 2023 a dne 12. ledna 2024 italské orgány objasnily a zdokumentovaly svou žádost.

(6)

Důsledkem opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření uvedených v 3. bodě odůvodnění bylo prodloužení období bez chovu, zákaz umísťování ptáků a omezení pohybu v hospodářstvích s chovem všech druhů drůbeže v regulovaných pásmech. V uvedených hospodářstvích to vedlo ke ztrátě na produkci násadových a konzumních vajec, živých zvířat a drůbežího masa, ale také ke ztrátám způsobeným zničenými a znehodnocenými vejci a masem.

(7)

V souladu s čl. 220 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí spolufinancování Unie odpovídat 50 % výdajů, jež v souvislosti s relevantními výjimečnými opatřeními na podporu trhu hradí Itálie. Komise by po posouzení žádosti Itálie související s ohnisky potvrzenými mezi 1. lednem 2022 a 30. dubnem 2022 měla u každého z výjimečných opatření na podporu trhu stanovit maximální množství způsobilá pro financování.

(8)

Aby se zabránilo riziku nadměrných kompenzací, měla by paušální částka spolufinancování vycházet z technických a ekonomických studií nebo z účetních dokladů a měla by být stanovena na přiměřené úrovni pro každé zvíře a každý produkt podle kategorií.

(9)

Aby se zabránilo riziku dvojího financování, neměly by být utrpěné ztráty kompenzovány státní podporou či pojištěním a spolufinancování Unie podle tohoto nařízení by mělo být omezeno na způsobilá zvířata a produkty, za které nebyl vyplacen žádný finanční příspěvek Unie podle nařízení (EU) 2021/690.

(10)

Rozsah a doba trvání výjimečných opatření na podporu trhu stanovených tímto nařízením by měly být omezeny na naprosté minimum nutné pro podporu trhu. Výjimečná opatření na podporu trhu by se zejména měla vztahovat pouze na produkci vajec a drůbeže v hospodářstvích, která se nacházejí v regulovaných pásmech, a měla by platit pouze po dobu, po jakou budou trvat opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření stanovená v unijních a italských právních předpisech ve vztahu ke zmíněným 23 ohniskům vysoce patogenní influenzy ptáků potvrzeným mezi 1. lednem 2022 a 30. dubnem 2022.

(11)

Aby byla zajištěna flexibilita v případě, že se počty vajec nebo zvířat způsobilých pro kompenzaci budou lišit od maximálních počtů stanovených v tomto nařízení na základě odhadů, může být kompenzace v rámci určitých mezí upravena za předpokladu, že bude dodržena maximální výše výdajů spolufinancovaných Unií.

(12)

Z rozpočtových důvodů by pro spolufinancování ze strany Unie měly být způsobilé pouze ty platby, které Itálie ve prospěch příjemců provede do 30. září 2024. Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (16), nahrazené od 1. ledna 2023 čl. 5 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 (17), by se nemělo použít.

(13)

Aby byla zajištěna způsobilost a správnost plateb, měla by Itálie provést předběžné kontroly.

(14)

Aby bylo zajištěno, že Itálie začne opatření stanovená v tomto nařízení provádět okamžitě, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Unie poskytne spolufinancování odpovídající 50 % výdajů hrazených Itálií na podporu trhu s vejci a drůbežím masem, jenž byl vážně zasažen výskytem 23 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5, která byla zjištěna a oznámena Itálií v období od 1. ledna 2022 do 30. dubna 2022.

Článek 2

1.   Výdaje hrazené Itálií jsou způsobilé pro spolufinancování ze strany Unie pouze:

a)

po dobu uplatňování opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření, která jsou uvedena v právních předpisech Unie vyjmenovaných v příloze a vztahujících se k období uvedenému v článku 1, a

b)

v případě hospodářství chovajících drůbež, na která se vztahují uvedená opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření a která se nacházejí v pásmech, jež jsou uvedena v právních předpisech Unie vyjmenovaných v příloze („regulovaná pásma“), a

c)

v případě, že je Itálie příjemcům vyplatí nejpozději do 30. září 2024, a

d)

v případě, že za příslušné zvíře nebo produkt nebyla po dobu uvedenou v písmeni a) poskytnuta žádná kompenzace prostřednictvím státní podpory nebo pojištění ani na ně nebyl poskytnut finanční příspěvek Unie podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/690.

2.   Žádný z výdajů uhrazených Itálií po 30. září 2024 není způsobilý pro financování Unií bez ohledu na podíl výdajů, který představuje.

Článek 3

1.   Maximální výše spolufinancování ze strany Unie činí 46 670 790 EUR podle následujícího upřesnění:

a)

v případě ztrát souvisejících s prodloužením období bez chovu v regulovaných pásmech se použijí následující paušální částky:

i)

0,020 EUR za kuřici kódu KN 0105 11 11 za týden, a to nejvýše na 1 712 326 zvířat;

ii)

0,062 EUR za nosnici chovanou v kleci kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 2 640 927 zvířat;

iii)

0,070 EUR za nosnici chovanou v hale kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 2 403 234 zvířat;

iv)

0,062 EUR za nosnici ve volném výběhu kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 61 052 zvířat;

v)

0,092 EUR za nosnici chovanou v souladu s požadavky ekologického zemědělství kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 96 222 zvířat;

vi)

0,046 EUR za kuře chované na maso kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 51 416 397 zvířat;

vii)

0,054 EUR za kapouna kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 149 980 zvířat;

viii)

0,077 EUR za zlaté kuře kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 63 948 zvířat;

ix)

0,092 EUR za krůtu kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 3 747 578 zvířat;

x)

0,152 EUR za krocana kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 5 025 869 zvířat;

xi)

0,122 EUR za krůtu a krocana ze smíšeného chovu kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 11 280 zvířat;

xii)

0,473 EUR za plemenného krocana a krůtu kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 20 263 zvířat;

xiii)

0,111 EUR za kachnu kódu KN 0105 99 10 za týden, a to nejvýše na 89 600 zvířat;

xiv)

0,055 EUR za perličku kódu KN 0105 99 50 za týden, a to nejvýše na 307 904 zvířat;

xv)

0,299 EUR za plemennou perličku kódu KN 0105 99 50 za týden, a to nejvýše na 118 000 zvířat;

b)

v případě ztrát souvisejících se zkrácením produkčního cyklu (ranou porážkou zvířat) v regulovaných pásmech se použijí následující paušální částky:

i)

0,059 EUR za plemennou drůbež pro brojlery kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 97 480 zvířat;

ii)

0,473 EUR za plemenného krocana a krůtu kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 42 066 zvířat;

iii)

0,037 EUR za znehodnocenou kuřici nebo kuře z volného chovu kódu KN 0105 11 11 za týden, a to nejvýše na 12 198 zvířat;

iv)

0,103 EUR za znehodnocené kuře chované na maso nebo kapouna kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 16 451 130 zvířat;

v)

0,132 EUR za znehodnocenou krůtu kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 374 957 zvířat;

vi)

0,224 EUR za znehodnoceného krocana kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 730 944 zvířat;

c)

v případě ztrát souvisejících s prodloužením období chovu a výkrmu v regulovaných pásmech se použijí následující paušální částky:

i)

0,066 EUR za standardní kuřici kódu KN 0105 11 11 za týden, a to nejvýše na 872 739 zvířat;

ii)

0,070 EUR za kuřici v hale kódu KN 0105 11 11 za týden, a to nejvýše na 666 082 zvířat;

iii)

0,139 EUR za kuřici chovanou v souladu s požadavky ekologického zemědělství kódu KN 0105 11 11 za týden, a to nejvýše na 36 596 zvířat;

iv)

0,081 EUR za kuře chované na maso kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 24 140 zvířat;

v)

0,066 EUR za kuře z volného chovu kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 1 716 zvířat;

vi)

0,189 EUR za krůtu kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 513 948 zvířat;

vii)

0,302 EUR za krocana kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 378 384 zvířat;

d)

v případě ztráty hodnoty zvířat a produktů v regulovaném pásmu se použijí tyto paušální částky:

i)

0,132 EUR za zničené násadové vejce kura domácího kódu KN 0407 11 00, a to nejvýše na 1 164 942 vajec;

ii)

0,525 EUR za zničené násadové krůtí vejce kódu KN 0407 19 11, a to nejvýše na 552 137 vajec;

iii)

0,132 EUR za zničené násadové vejce perličky kódu KN 0407 19 11, a to nejvýše na 416 986 vajec;

iv)

0,228 EUR za utracené kuře brojlerového plemene kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 8 733 309 zvířat;

v)

0,340 EUR za utracené kuře plemene z volného chovu kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 87 750 zvířat;

vi)

0,550 EUR za utracené samičí krůtě kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 271 790 zvířat;

vii)

1,000 EUR za utracené samčí krůtě kódu KN 0105 99 30 za týden, a to nejvýše na 396 850 zvířat;

viii)

0,225 EUR za utracené mládě perličky kódu KN 0105 94 00 za týden, a to nejvýše na 44 193 zvířat;

ix)

0,096 EUR za násadové vejce kódu KN 0407 11 00 zpracované do vaječných výrobků, a to nejvýše na 10 294 920 vajec;

x)

0,022 EUR za vejce nosnic v klecích kódu KN 0407 21 00 zpracované do vaječných výrobků, a to nejvýše na 8 414 970 vajec;

xi)

0,029 EUR za vejce nosnic v halách kódu KN 0407 21 00 zpracované do vaječných výrobků, a to nejvýše na 449 280 vajec;

xii)

0,028 EUR za vejce z ekologické produkce kódu KN 0407 21 00 zpracované do vaječných výrobků, a to nejvýše na 1 188 000 vajec.

2.   Pokud počet vajec nebo zvířat nebo množství masa, které jsou způsobilé pro kompenzaci, překročí maximální počet vajec nebo zvířat nebo kilogramů masa na položku podle odstavce 1, je možné výdaje způsobilé pro spolufinancování ze strany Unie na položku upravit a překročit částky vyplývající z uplatnění maximálních počtů na položku za předpokladu, že celkově tyto úpravy budou nižší než 20 % maximální výše výdajů spolufinancovaných Unií podle odstavce 1.

Článek 4

Itálie provede správní kontroly a kontroly na místě v souladu s články 59 a 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 (18).

Itálie zejména ověří:

a)

způsobilost žadatele předkládajícího žádost o podporu;

b)

u každého způsobilého žadatele: způsobilost, množství a hodnotu skutečné ztráty produkce;

c)

že žádný způsobilý žadatel neobdržel na kompenzaci ztrát uvedených v článku 2 tohoto nařízení financování z jiného zdroje.

U způsobilých žadatelů, u nichž jsou dokončeny správní kontroly, může být podpora vyplacena bez čekání na provedení všech kontrol, zejména těch, které se týkají žadatelů vybraných pro kontroly na místě. Všechny kontroly na místě se však provedou nejpozději šest měsíců po provedení plateb.

V případech, kdy způsobilost žadatele nebude potvrzena, se podpora vrací zpět a uplatní se sankce v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2116.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/53 ze dne 11. ledna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 9, 14.1.2022, s. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/53/oj).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/106 ze dne 21. ledna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 18, 27.1.2022, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/106/oj).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/145 ze dne 31. ledna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 24, 3.2.2022, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/145/oj).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/198 ze dne 9. února 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 31, 14.2.2022, s. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/198/oj).

(8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/257 ze dne 21. února 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 42, 23.2.2022, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/257/oj).

(9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/349 ze dne 28. února 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 64, 2.3.2022, s. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/349/oj).

(10)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/417 ze dne 8. března 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 85, 14.3.2022, s. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/417/oj).

(11)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/454 ze dne 16. března 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 92, 21.3.2022, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/454/oj).

(12)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/522 ze dne 29. března 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 104, 1.4.2022, s. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/522/oj).

(13)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/623 ze dne 11. dubna 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 115, 13.4.2022, s. 90, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/623/oj).

(14)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/690 ze dne 26. dubna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 128, 2.5.2022, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/690/oj).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014 (Úř. věst. L 153, 3.5.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj).

(16)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).

(17)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 o pravidla týkající se platebních agentur a dalších subjektů, finančního řízení, schválení účetní závěrky, jistot a použití eura (Úř. věst. L 20, 31.1.2022, s. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).


PŘÍLOHA

Seznam právních předpisů Unie uvádějících seznam regulovaných pásem a období podle článku 2

Části Itálie a období stanovená v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a definované v:

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/53,

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/106,

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/145,

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/198,

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/257,

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/349,

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/417,

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/454,

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/522,

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/623,

prováděcím rozhodnutí (EU) 2022/690.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/453/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU