(EU) 2024/452Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/452 ze dne 1. února 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 452, 2.2.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. února 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. února 2024 Nabývá účinnosti: 3. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/452

2.2.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/452

ze dne 1. února 2024,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musejí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Uvedené seznamy a určitá obecná pravidla týkající se uvedených seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného nařízení.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže v provincii Saskatchewan, které bylo dne 15. ledna 2024 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Spojené státy oznámily Komisi 4 ohniska HPAI u drůbeže ve státech Kalifornie (1), Kansas (2) a Jižní Dakota (1), která byla ve dnech 11. ledna 2024 až 18. ledna 2024 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

V návaznosti na tato nedávná ohniska HPAI veterinární orgány Kanady a Spojených států vymezily uzavřená pásma kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy.

(8)

Kanada a Spojené státy předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svých územích a o opatřeních přijatých s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI.

(9)

Komise uvedené informace vyhodnotila. Komise se domnívá, že s ohledem na veterinární situaci v oblastech, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady a Spojených států, by měl být v zájmu ochrany nákazového statusu Unie pozastaven vstup do Unie pro zásilky drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z dotčených oblastí.

(10)

Kanada a Spojené státy navíc poskytly Komisi aktualizované informace týkající se epizootologické situace na svých územích, pokud jde o HPAI, které vedly k pozastavení vstupu určitých produktů do Unie, jak je stanoveno v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(11)

Kanada předložila aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti se 4 ohnisky HPAI v provinciích Britská Kolumbie (2) a Saskatchewan (2), která byla ve dnech 1. listopadu 2023 až 10. listopadu 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(12)

Spojené státy předložily aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti se 44 ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže ve státech Alabama (1), Arkansas (1), Kalifornie (1), Iowa (8), Minnesota (9), Missouri (1), Severní Dakota (2), Oregon (1), Jižní Dakota (18) a Utah (2), která byla potvrzena ve dnech 6. října 2023 až 12. prosince 2023.

(13)

Kanada a Spojené státy předložily rovněž informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. Kanada a Spojené státy v návaznosti na uvedená ohniska HPAI zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a v návaznosti na provedení politiky depopulace rovněž dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svých územích.

(14)

Komise informace předložené Kanadou a Spojenými státy vyhodnotila a domnívá se, že poskytly odpovídající záruky, že veterinární situace, která vedla k pozastavení vstupu zásilek určitých produktů do Unie z dotčených oblastí v uvedených třetích zemích, jak jsou uvedeny v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, již nepředstavuje hrozbu pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví v Unii, a že by proto měl být znovu povolen vstup uvedených zásilek do Unie z dotčených oblastí Kanady a Spojených států, z nichž byl vstup do Unie pozastaven.

(15)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly stávající epizootologickou situaci, pokud jde o HPAI v Kanadě a Spojených státech.

(16)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě a Spojených státech, pokud jde o HPAI, a s cílem zabránit zbytečnému narušení obchodu s uvedenými třetími zeměmi by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA–2.204 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA–2.204

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.11.2023

26.1.2024“;

ii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA–2.212 a CA–2.213 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA–2.212

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.11.2023

26.1.2024

CA–2.213

N, P1

 

8.11.2023

26.1.2024“;

iii)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA–2.217 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA–2.217

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.11.2023

26.1.2024“;

iv)

v položce pro Kanadu se za řádek pro oblast CA–2.229 doplňuje nový řádek pro oblast CA–2.230, který zní:

CA

Kanada

CA–2.230

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.1.2024“;

 

v)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.461 a US–2.462 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.461

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.10.2023

1.1.2024

US–2.462

N, P1

 

6.10.2023

1.1.2024“;

vi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.464 a US–2.465 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.464

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2023

2.1.2024

US–2.465

N, P1

 

13.10.2023

2.1.2024“;

vii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.476 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.476

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.10.2023

1.1.2024“;

viii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.479 a US–2.480 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.479

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.10.2023

21.1.2024

US–2.480

N, P1

 

24.10.2023

14.1.2024“;

ix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.482 a US–2.483 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.482

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.10.2023

14.1.2024

US–2.483

N, P1

 

31.10.2023

14.1.2024“;

x)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.486 až US–2.489 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.486

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.11.2023

18.1.2024

US–2.487

N, P1

 

31.10.2023

1.1.2024

US–2.488

N, P1

 

1.11.2023

21.1.2024

US–2.489

N, P1

 

31.10.2023

22.1.2024“;

xi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.492 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.492

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.11.2023

13.1.2024“;

xii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.496, US–2.497 a US–2.498 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.496

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.11.2023

17.1.2024

US–2.497

N, P1

 

7.11.2023

13.1.2024

US–2.498

N, P1

 

9.11.2023

20.1.2024“;

xiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.500 a US–2.501 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.500

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.11.2023

14.1.2024

US–2.501

N, P1

 

8.11.2023

1.1.2024“;

xiv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.503 a US–2.504 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.503

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.11.2023

12.1.2024

US–2.504

N, P1

 

9.11.2023

1.1.2024“;

xv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.509, US–2.510 a US–2.511 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.509

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.11.2023

14.1.2024

US–2.510

N, P1

 

14.11.2023

17.1.2024

US–2.511

N, P1

 

15.11.2023

6.1.2024“;

xvi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.513 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.513

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.11.2023

13.1.2024“;

xvii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.515 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.515

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2023

21.1.2024“;

xviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.520 až US–2.523 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.520

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.11.2023

7.1.2024

US–2.521

N, P1

 

21.11.2023

12.1.2024

US–2.522

N, P1

 

21.11.2023

3.1.2024

US–2.523

N, P1

 

22.11.2023

4.1.2024“;

xix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.527 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.527

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.11.2023

22.1.2024“;

xx)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.531 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.531

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2023

13.1.2024“;

xxi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.536 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.536

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2023

4.1.2024“;

xxii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.538, US–2.539 a US–2.540 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.538

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2023

19.1.2024

US–2.539

N, P1

 

28.11.2023

14.1.2024

US–2.540

N, P1

 

28.11.2023

14.1.2024“;

xxiii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.542 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.542

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2023

19.1.2024“;

xxiv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.549 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.549

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.11.2023

25.1.2024“;

xxv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.563, US–2.564 a US–2.565 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.563

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.12.2023

12.1.2024

US–2.564

N, P1

 

5.12.2023

16.1.2024

US–2.565

N, P1

 

6.12.2023

13.1.2024“;

xxvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.570 a US–2.571 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.570

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.12.2023

15.1.2024

US–2.571

N, P1

 

8.12.2023

12.1.2024“;

xxvii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.578 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.578

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.12.2023

18.1.2024“;

xxviii)

v položce pro Spojené státy se za řádek pro oblast US–2.614 doplňují nové řádky pro oblasti US–2.615 až US–2.618, které znějí:

US

Spojené státy

US–2.615

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.1.2024

 

US–2.616

N, P1

 

16.1.2024

 

US–2.617

N, P1

 

18.1.2024

 

US–2.618

N, P1

 

16.1.2024“;

 

b)

část 2 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za řádek pro oblast CA–2.229 doplňuje nový popis oblasti CA–2.230, který zní:

„Kanada

CA–2.230

Saskatchewan- Latitude 53.19, Longitude -106.61

The municipalities involved are:

3 km PZ: Cameo, Parkside, and Shellbrook

10 km SZ: Brightholme, Cameo, Kilwinning, Ordale, Parkside, and Shellbrook“;

ii)

v položce pro Spojené státy se za popisy oblasti US–2.614 doplňují nové popisy oblastí US–2.615 až US–2.618, které znějí:

„Spojené státy

US–2.615

State of Kansas

Mitchell 08

Mitchell County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.4771373°W 39.4309584°N)

US–2.616

State of Kansas

Mitchell 07

Mitchell County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.2862217°W 39.3927239°N)

US–2.617

State of California

Merced 11

Merced County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.8887515°W 37.5354609°N)

US–2.618

State of South Dakota

Spink 11

Spink County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.6589807°W 45.1560533°N)“;

2)

v příloze XIV části 1 se oddíl B mění takto:

a)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA–2.204 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA–2.204

POU, RAT

N, P1

 

1.11.2023

26.1.2024

GBM

P1

 

1.11.2023

26.1.2024“;

b)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA–2.212 a CA–2.213 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA–2.212

POU, RAT

N, P1

 

7.11.2023

26.1.2024

GBM

P1

 

7.11.2023

26.1.2024

CA–2.213

POU, RAT

N, P1

 

8.11.2023

26.1.2024

GBM

P1

 

8.11.2023

26.1.2024“;

c)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA–2.217 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA–2.217

POU, RAT

N, P1

 

10.11.2023

26.1.2024

GBM

P1

 

10.11.2023

26.1.2024“;

d)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA–2.229 doplňují nové řádky pro oblast CA–2.230, které znějí:

CA

Kanada

CA–2.230

POU, RAT

N, P1

 

15.1.2024

 

GBM

P1

 

15.1.2024“;

 

e)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.461 a US–2.462 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.461

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2023

1.1.2024

GBM

P1

 

6.10.2023

1.1.2024

US–2.462

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2023

1.1.2024

GBM

P1

 

6.10.2023

1.1.2024“;

f)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.464 a US–2.465 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.464

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2023

2.1.2024

GBM

P1

 

11.10.2023

2.1.2024

US–2.465

POU, RAT

N, P1

 

13.10.2023

2.1.2024

GBM

P1

 

13.10.2023

2.1.2024“;

g)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.476 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.476

POU, RAT

N, P1

 

25.10.2023

1.1.2024

GBM

P1

 

25.10.2023

1.1.2024“;

h)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.479 a US–2.480 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.479

POU, RAT

N, P1

 

23.10.2023

21.1.2024

GBM

P1

 

23.10.2023

21.1.2024

US–2.480

POU, RAT

N, P1

 

24.10.2023

14.1.2024

GBM

P1

 

24.10.2023

14.1.2024“;

i)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.482 a US–2.483 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.482

POU, RAT

N, P1

 

25.10.2023

14.1.2024

GBM

P1

 

25.10.2023

14.1.2024

US–2.483

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2023

14.1.2024

GBM

P1

 

31.10.2023

14.1.2024“;

j)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.486 až US–2.489 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.486

POU, RAT

N, P1

 

2.11.2023

18.1.2024

GBM

P1

 

2.11.2023

18.1.2024

US–2.487

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2023

1.1.2024

GBM

P1

 

31.10.2023

1.1.2024

US–2.488

POU, RAT

N, P1

 

1.11.2023

21.1.2024

GBM

P1

 

1.11.2023

21.1.2024

US–2.489

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2023

22.1.2024

GBM

P1

 

31.10.2023

22.1.2024“;

k)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.492 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.492

POU, RAT

N, P1

 

6.11.2023

13.1.2024

GBM

P1

 

6.11.2023

13.1.2024“;

l)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.496, US–2.497 a US–2.498 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.496

POU, RAT

N, P1

 

6.11.2023

17.1.2024

GBM

P1

 

6.11.2023

17.1.2024

US–2.497

POU, RAT

N, P1

 

7.11.2023

13.1.2024

GBM

P1

 

7.11.2023

13.1.2024

US–2.498

POU, RAT

N, P1

 

9.11.2023

20.1.2024

GBM

P1

 

9.11.2023

20.1.2024“;

m)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.500 a US–2.501 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.500

POU, RAT

N, P1

 

8.11.2023

14.1.2024

GBM

P1

 

8.11.2023

14.1.2024

US–2.501

POU, RAT

N, P1

 

8.11.2023

1.1.2024

GBM

P1

 

8.11.2023

1.1.2024“;

n)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.503 a US–2.504 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.503

POU, RAT

N, P1

 

9.11.2023

12.1.2024

GBM

P1

 

9.11.2023

12.1.2024

US–2.504

POU, RAT

N, P1

 

9.11.2023

1.1.2024

GBM

P1

 

9.11.2023

1.1.2024“;

o)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.509, US–2.510 a US–2.511 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.509

POU, RAT

N, P1

 

14.11.2023

14.1.2024

GBM

P1

 

14.11.2023

14.1.2024

US–2.510

POU, RAT

N, P1

 

14.11.2023

17.1.2024

GBM

P1

 

14.11.2023

17.1.2024

US–2.511

POU, RAT

N, P1

 

15.11.2023

6.1.2024

GBM

P1

 

15.11.2023

6.1.2024“;

p)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.513 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.513

POU, RAT

N, P1

 

14.11.2023

13.1.2024

GBM

P1

 

14.11.2023

13.1.2024“;

q)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.515 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.515

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2023

21.1.2024

GBM

P1

 

16.11.2023

21.1.2024“;

r)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.520 až US–2.523 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.520

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2023

7.1.2024

GBM

P1

 

21.11.2023

7.1.2024

US–2.521

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2023

12.1.2024

GBM

P1

 

21.11.2023

12.1.2024

US–2.522

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2023

3.1.2024

GBM

P1

 

21.11.2023

3.1.2024

US–2.523

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2023

4.1.2024

GBM

P1

 

22.11.2023

4.1.2024“;

s)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.527 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.527

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2023

22.1.2024

GBM

P1

 

21.11.2023

22.1.2024“;

t)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.531 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.531

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2023

13.1.2024

GBM

P1

 

22.11.2023

13.1.2024“;

u)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.536 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.536

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2023

4.1.2024

GBM

P1

 

22.11.2023

4.1.2024“;

v)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.538, US–2.539 a US–2.540 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.538

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2023

19.1.2024

GBM

P1

 

28.11.2023

19.1.2024

US–2.539

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2023

14.1.2024

GBM

P1

 

28.11.2023

14.1.2024

US–2.540

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2023

14.1.2024

GBM

P1

 

28.11.2023

14.1.2024“;

w)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.542 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.542

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2023

19.1.2024

GBM

P1

 

28.11.2023

19.1.2024“;

x)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.549 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.549

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2023

25.1.2024

GBM

P1

 

30.11.2023

25.1.2024“;

y)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.563, US–2.564 a US–2.565 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.563

POU, RAT

N, P1

 

4.12.2023

12.1.2024

GBM

P1

 

4.12.2023

12.1.2024

US–2.564

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2023

16.1.2024

GBM

P1

 

5.12.2023

16.1.2024

US–2.565

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2023

13.1.2024

GBM

P1

 

6.12.2023

13.1.2024“;

z)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.570 a US–2.571 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.570

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2023

15.1.2024

GBM

P1

 

6.12.2023

15.1.2024

US–2.571

POU, RAT

N, P1

 

8.12.2023

12.1.2024

GBM

P1

 

8.12.2023

12.1.2024“;

aa)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.578 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.578

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2023

18.1.2024

GBM

P1

 

12.12.2023

18.1.2024“;

ab)

v položce pro Spojené státy se za řádek pro oblast US–2.614 doplňují nové řádky pro oblasti US–2.615 až US–2.618, které znějí:

US

Spojené státy

US–2.615

POU, RAT

N, P1

 

11.1.2024

 

GBM

P1

 

11.1.2024

 

US–2.616

POU, RAT

N, P1

 

16.1.2024

 

GBM

P1

 

16.1.2024

 

US–2.617

POU, RAT

N, P1

 

18.1.2024

 

GBM

P1

 

18.1.2024

 

US–2.618

POU, RAT

N, P1

 

16.1.2024

 

GBM

P1

 

16.1.2024“.

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/452/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU