(EU) 2024/451Nařízení Komise (EU) 2024/451 ze dne 5. února 2024, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro nikotin v některých produktech a na jejich povrchu

Publikováno: Úř. věst. L 451, 6.2.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. února 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. února 2024 Nabývá účinnosti: 26. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/451

6.2.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/451

ze dne 5. února 2024,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro nikotin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro nikotin byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Pokud jde o nikotin u „koření – kůry“, „koření – kořenů a oddenků“, „koření – pupenů“, „koření – květinových pestíků“ a „koření – semenných míšků“, nařízením Komise (EU) 2023/377 (2) byly do 22. února 2030 stanoveny dočasné MLR na 0,07 mg/kg, dokud nebudou předloženy a vyhodnoceny nové údaje a informace o přirozeném výskytu nebo tvorbě nikotinu v uvedených produktech.

(3)

Pokud jde o nikotin u „koření – semen“ a „koření – plodů“, nařízením Komise (EU) 2023/1536 (3) byly do 22. února 2030 stanoveny dočasné MLR na 0,05 mg/kg, dokud nebudou předloženy a vyhodnoceny nové údaje a informace o přirozeném výskytu nebo tvorbě nikotinu v uvedených produktech. Uvedené nařízení rovněž stanovilo dočasný MLR pro nikotin u skořice do 22. února 2030 na 0,2 mg/kg, dokud nebudou předloženy stejné informace.

(4)

Provozovatelé potravinářských podniků nedávno předložili Komisi zvláštní údaje z monitorování koření, z nichž vyplývá, že rezidua se v tomto produktu mohou vyskytovat na vyšších úrovních, než je dočasný MLR stanovený v nařízeních (EU) 2023/377 a (EU) 2023/1536. Na základě těchto konkrétnějších údajů Komise navrhla stanovit dočasné MLR na úrovni 0,3 mg/kg pro všechno koření, což odpovídá 95. percentilu výsledků všech vzorků.

(5)

Na základě těchto nových informací provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) nové posouzení akutního (krátkodobého) dietárního rizika nikotinu v koření a nové posouzení chronické (dlouhodobé) expozice pro evropské spotřebitele. Úřad zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušných případech pro zvířata a k navrhovaným MLR vydal prohlášení (4). Dospěl k závěru, že změny MLR pro nikotin v koření jsou přijatelné z hlediska bezpečnosti spotřebitelů na základě hodnocení expozice spotřebitelů u 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech nikotinu. Ani dlouhodobá (chronická) expozice této látce prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které ji mohou obsahovat, ani krátkodobá (akutní) expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokazují riziko, že by mohl být překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(6)

Na základě příslušného posouzení rizik, jež provedl úřad, a s přihlédnutím k relevantním faktorům uvedeným v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 jsou navržené změny MLR přijatelné.

(7)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2023/377 ze dne 15. února 2023, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid (BAC), chlorprofam, didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC), flutriafol, metazachlor, nikotin, profenofos, chizalofop-P, křemičitan sodno-hlinitý, thiabendazol a triadimenol v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 55, 22.2.2023, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2023/1536 ze dne 25. července 2023, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro nikotin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 187, 26.7.2023, s. 6).

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2023. Targeted risk assessment for maximum residue levels for nicotine in spices. EFSA Journal, 21(10), s. 1–12. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8372.


PŘÍLOHA

V příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupec pro nikotin nahrazuje tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Nikotin

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (*1)

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní (2)

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,02  (*1)

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní (2)

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01  (*1)

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0130990

Ostatní (2)

 

0140000

Peckové ovoce

0,01  (*1)

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní (2)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

0,01  (*1)

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

0,01  (*1)

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01  (*1)

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní (2)

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

0,01  (*1)

0154020

Klikvy

0,01  (*1)

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

0,01  (*1)

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

0,01  (*1)

0154050

Šípky

0,2  ((+))

0154060

Moruše (bílé a černé)

0,01  (*1)

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,01  (*1)

0154080

Bez černý / bezinky

0,01  (*1)

0154990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

0,01  (*1)

0161020

Fíky

0,01  (*1)

0161030

Stolní olivy

0,02  (*1)

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01  (*1)

0161050

Karamboly

0,01  (*1)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01  (*1)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01  (*1)

0161990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01  (*1)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní (2)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

0,02  (*1)

0163020

Banány

0,01  (*1)

0163030

Mango

0,01  (*1)

0163040

Papája

0,01  (*1)

0163050

Granátová jablka

0,01  (*1)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01  (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

0163090

Chlebovník

0,01  (*1)

0163100

Durian cibetkový

0,01  (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01  (*1)

0163990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*1)

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní (2)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev / karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní (2)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*1)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0220990

Ostatní (2)

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*1)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní (2)

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní (2)

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní (2)

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní (2)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní (2)

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní (2)

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Locika setá

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní (2)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní (2)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,1  ((+))

0256010

Kerblík

 ((+))

0256020

Pažitka

 ((+))

0256030

Celerová nať

 ((+))

0256040

Petrželová nať

 ((+))

0256050

Šalvěj lékařská

 ((+))

0256060

Rozmarýn lékařský

 ((+))

0256070

Tymián

 ((+))

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 ((+))

0256090

Vavřín / bobkový list

 ((+))

0256100

Estragon

 ((+))

0256990

Ostatní (2)

 ((+))

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní (2)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*1)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní (2)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

 

0280010

Pěstované houby

0,01  (*1)

0280020

Volně rostoucí houby

0,02  ((+))

0280990

Mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní (2)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,02  (*1)

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní (2)

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0402990

Ostatní (2)

 

0500000

OBILOVINY

0,02  (*1)

0500010

Ječmen

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0500030

Kukuřice

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Rýže

 

0500070

Žito

 

0500080

Čirok

 

0500090

Pšenice

 

0500990

Ostatní (2)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0610000

Čaje

0,5  ((+))

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

0,3  ((+))

0631000

a)

květů

 ((+))

0631010

Heřmánek

 ((+))

0631020

Ibišek súdánský

 ((+))

0631030

Růže

 ((+))

0631040

Jasmín

 ((+))

0631050

Lípa

 ((+))

0631990

Ostatní (2)

 ((+))

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 ((+))

0632010

Jahodník

 ((+))

0632020

Roibos

 ((+))

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 ((+))

0632990

Ostatní (2)

 ((+))

0633000

c)

kořenů

 ((+))

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 ((+))

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 ((+))

0633990

Ostatní (2)

 ((+))

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 ((+))

0640000

Kakaové boby

0,05  (*1)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05  (*1)

0700000

CHMEL

0,05  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 ((+))

0810000

Semena

0,3  ((+))

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 ((+))

0810020

Bulvuška

 ((+))

0810030

Miřík celer

 ((+))

0810040

Koriandr setý

 ((+))

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 ((+))

0810060

Kopr vonný

 ((+))

0810070

Fenykl sladký

 ((+))

0810080

Pískavice řecké seno

 ((+))

0810090

Muškátový oříšek

 ((+))

0810990

Ostatní (2)

 ((+))

0820000

Plody

0,3  ((+))

0820010

Nové koření

 ((+))

0820020

Žlutodřev

 ((+))

0820030

Kmín kořenný

 ((+))

0820040

Kardamom

 ((+))

0820050

Jalovcové bobule

 ((+))

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 ((+))

0820070

Vanilka

 ((+))

0820080

Tamarind / indické datle

 ((+))

0820990

Ostatní (2)

 ((+))

0830000

Kůra

0,3  ((+))

0830010

Skořice

 ((+))

0830990

Ostatní (2)

 ((+))

0840000

Kořeny a oddenky

 ((+))

0840010

Lékořice

0,3  ((+))

0840020

Zázvor (10)

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,3  ((+))

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

0,3  ((+))

0850000

Pupeny

0,3  ((+))

0850010

Hřebíček

 ((+))

0850020

Kapary

 ((+))

0850990

Ostatní (2)

 ((+))

0860000

Květinové pestíky

0,3  ((+))

0860010

Šafrán

 ((+))

0860990

Ostatní (2)

 ((+))

0870000

Semenné míšky

0,3  ((+))

0870010

Muškátový květ

 ((+))

0870990

Ostatní (2)

 ((+))

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Komodity z

0,01  (*1)

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuk

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní (2)

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

 

1012020

Tuk

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1012990

Ostatní (2)

 

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuk

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní (2)

 

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuk

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní (2)

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

 

1015020

Tuk

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní (2)

 

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuk

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní (2)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuk

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní (2)

 

1020000

Mléko

0,01  (*1)

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní (2)

 

1030000

Ptačí vejce

0,05  (*1)

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní (2)

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

Nikotin

Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v dotčené plodině vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Při přezkumu MLR Komise uvedené informace zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 22. února 2030, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0154050 Šípky

0256000 f) bylinky a jedlé květy

0256010 Kerblík

0256020 Pažitka

0256030 Celerová nať

0256040 Petrželová nať

0256050 Šalvěj lékařská

0256060 Rozmarýn lékařský

0256070 Tymián

0256080 Bazalka pravá a jedlé květy

0256090 Vavřín / bobkový list

0256100 Estragon

0256990 Ostatní (2)

0630000 Bylinné čaje z

0631000 a) květů

0631010 Heřmánek

0631020 Ibišek súdánský

0631030 Růže

0631040 Jasmín

0631050 Lípa

0631990 Ostatní (2)

0632000 b) listů a nadzemních částí rostlin

0632010 Jahodník

0632020 Roibos

0632030 Cesmína paraguayská / yerba maté

0632990 Ostatní (2)

0633000 c) kořenů

0633010 Kozlík lékařský / baldrián

0633020 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

0633990 Ostatní (2)

0639000 d) veškerých jiných částí rostlin

0800000 KOŘENÍ

0810000 Semena

0810010 Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

0810020 Bulvuška

0810030 Miřík celer

0810040 Koriandr setý

0810050 Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

0810060 Kopr vonný

0810070 Fenykl sladký

0810080 Pískavice řecké seno

0810090 Muškátový oříšek

0810990 Ostatní (2)

0820000 Plody

0820010 Nové koření

0820020 Žlutodřev

0820030 Kmín kořenný

0820040 Kardamom

0820050 Jalovcové bobule

0820060 Pepř (bílý, černý a zelený)

0820070 Vanilka

0820080 Tamarind / indické datle

0820990 Ostatní (2)

0830000 Kůra

0830010 Skořice

0830990 Ostatní (2)

0840000 Kořeny a oddenky

0840010 Lékořice

0840030 Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0840990 Ostatní (2)

0850000 Pupeny

0850010 Hřebíček

0850020 Kapary

0850990 Ostatní (2)

0860000 Květinové pestíky

0860010 Šafrán

0860990 Ostatní (2)

0870000 Semenné míšky

0870010 Muškátový květ

0870990 Ostatní (2)

Pro sušené volně rostoucí houby se použijí tyto MLR: 2,3 mg/kg pro hřiby, 1,2 mg/kg pro sušené volně rostoucí houby jiné než hřiby. Z nejnovějších údajů z monitoringu vyplývá, že rezidua nikotinu se vyskytují v sušených hřibech a v sušených volně rostoucích houbách jiných než hřiby. Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v dotčené plodině vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Při přezkumu MLR Komise uvedené informace zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 25. července 2029, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0280020 Volně rostoucí houby

Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v dotčené plodině vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Dočasný maximální limit reziduí platný do 22. února 2026. Po tomto datu se MLR stanoví na 0,4 mg/kg, pokud nebude dále změněn nařízením na základě nových informací poskytnutých nejpozději do 30. června 2025.“

0610000 Čaje


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

((+))  Kombinace pesticidů a produktů, pro kterou existuje poznámka pod čarou. Seznam poznámek pod čarou je uveden níže.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/451/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU