(EU) 2024/450Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/450 ze dne 26. října 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví minimální prvky, jež má obsahovat plán reorganizace činnosti, a kritéria, která musí být splněna pro jeho schválení orgánem příslušným k řešení krize

Publikováno: Úř. věst. L 450, 7.2.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 26. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. února 2024 Nabývá účinnosti: 27. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/23;

Provádí předpisy

(EU) 2021/23;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1095/2010; (EU) č. 648/2012;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/450

7.2.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/450

ze dne 26. října 2023,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví minimální prvky, jež má obsahovat plán reorganizace činnosti, a kritéria, která musí být splněna pro jeho schválení orgánem příslušným k řešení krize

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132 (1), a zejména na čl. 37 odst. 4 druhý pododstavec a čl. 38 odst. 4 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany po uplatnění příslušných nástrojů k řešení krize se považuje za dosažené, pokud je ústřední protistrana nejpozději do konce období reorganizace činnosti schopna výhledově splnit všechny příslušné obezřetnostní a jiné regulační požadavky a má životaschopný model podnikání, který je udržitelný i z dlouhodobého hlediska.

(2)

Plán reorganizace činnosti by měl zohlednit událost, která vedla orgán příslušný k řešení krize k přijetí opatření k řešení krize v souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2021/23 („rozhodná událost“). Plán reorganizace činnosti má obsahovat podrobnou analýzu faktorů a okolností, které k této události vedly, což jsou důležité proměnné pro sestavení plánu reorganizace činnosti a pro určení vhodných opatření k reorganizaci činnosti.

(3)

Plán reorganizace činnosti má stanovit opatření, která mají obnovit dlouhodobou životaschopnost ústřední protistrany. Aby se maximalizovala šance na dosažení jejich cílů, měla by být vhodná pro clearingové služby ústřední protistrany, měla by zohledňovat ekonomické podmínky a podmínky na finančním trhu, za kterých bude ústřední protistrana fungovat, měla by zohledňovat případný dopad na příslušné zúčastněné strany ústřední protistrany a měla by zajišťovat jak kontinuitu zásadních funkcí ústřední protistrany, tak soulad s regulačními požadavky. Aby orgán příslušný k řešení krize a příslušný orgán považovaly plán reorganizace činnosti za důvěryhodný, měl by vést k obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany na základě realistických předpokladů a vysvětlit důvody, proč byla některá alternativní opatření z plánu reorganizace činnosti vyřazena.

(4)

Stejně jako reorganizace činnosti je i plánování ozdravných postupů zaměřeno na zlepšení výkonnosti subjektu, který se potýká s hospodářskými obtížemi, a to prostřednictvím stanovení a odstranění příčin těchto obtíží. Proto by měl plán reorganizace činnosti v zájmu řádného využití synergií mezi oběma typy plánování při zvažování obnovení životaschopnosti a kontinuity clearingových služeb ústřední protistrany využívat informace obsažené v ozdravném plánu, pokud jsou tyto informace relevantní pro obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany.

(5)

Plán reorganizace činnosti může v příslušných případech zahrnovat opatření k reorganizaci a restrukturalizaci činností ústřední protistrany, změny provozního systému a infrastruktury ústřední protistrany nebo změny v řízení rizik ústřední protistrany. Aby byla zajištěna relevance každého opatření, měl by plán reorganizace činnosti obsahovat podrobné vysvětlení, které zohlední dopad navrhovaných opatření na činnosti ústřední protistrany, členy clearingového systému a poskytovatele z řad třetích stran a prokáže, jak dané opatření obnoví dlouhodobou životaschopnost ústřední protistrany. Zejména za účelem prokázání, že ústřední protistrana bude i nadále splňovat organizační a obezřetnostní požadavky stanovené v hlavě IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2), by měla být každá změna v řízení rizik ústřední protistrany podrobně popsána a posouzena v plánu reorganizace činnosti.

(6)

Plán reorganizace činnosti může zahrnovat opatření k prodeji nebo likvidaci některých aktiv nebo linií podnikání ústřední protistrany. Aby byla zajištěna jejich účinnost, měla by být taková opatření podložena podrobným popisem linií podnikání nebo aktiv, jejichž prodej se zvažuje, způsobu, jakým by tento prodej obnovil dlouhodobou životaschopnost ústřední protistrany, a případného dopadu na kontinuitu činnosti ústřední protistrany.

(7)

Aby bylo zajištěno věrohodné provádění plánu reorganizace činnosti, měl by obsahovat orientační harmonogram provádění všech plánovaných opatření. Harmonogram by měl pomoci určit hlavní milníky plánu, včetně kroků komunikace s externími zúčastněnými stranami.

(8)

Při posuzování, zda by plán reorganizace činnosti obnovil dlouhodobou životaschopnost ústřední protistrany, by příslušný orgán a orgán příslušný k řešení krize měly zohlednit jak kritéria životaschopnosti, tak kritéria finanční výkonnosti, která se vzájemně doplňují. Kritéria životaschopnosti by měla pomoci ověřit, zda je plán reorganizace činnosti v souladu s vnitřními předpisy a nařízeními ústřední protistrany a zda umožní ústřední protistraně pokračovat v činnosti, aniž by představovala významné riziko pro finanční systém, a zároveň zůstat v souladu se všemi platnými obezřetnostními a organizačními požadavky. Kritéria finanční výkonnosti by měla pomoci ověřit, zda plán reorganizace činnosti zaručí dlouhodobou finanční životaschopnost ústřední protistrany po reorganizaci, a to jak z provozního, tak z ekonomického hlediska.

(9)

Výkyvy jsou nedílnou součástí hospodářského cyklu. Každý plán reorganizace činnosti by měl zahrnovat analýzy alternativních scénářů s příslušnými změnami klíčových základních předpokladů, které zahrnují nejhorší a nejlepší předpoklady. Aby byla zajištěna důvěryhodnost plánu reorganizace činnosti, měly by příslušný orgán a orgán příslušný k řešení krize při posuzování plánu ověřit, zda vychází ze souboru komplexních a realistických scénářů, které přesně odrážejí tržní prostředí ústřední protistrany a její provozní a právní omezení.

(10)

Aby bylo zajištěno důvěryhodné provádění plánu reorganizace činnosti, měly by příslušný orgán a orgán příslušný k řešení krize při posuzování tohoto plánu zajistit, aby vrcholné vedení i klíčové zúčastněné strany byly s plánem reorganizace činnosti dostatečně seznámeny. Vzhledem k tomu, že klíčové zúčastněné strany jsou pro ústřední protistranu při poskytování clearingových služeb zásadní nebo rozhodující, měli by mezi ně patřit členové clearingového systému a poskytovatelé kritických služeb včetně poskytovatelů vypořádání a poskytovatelů platforem.

(11)

Aby se zajistila přiměřenost plánu reorganizace činnosti, měly by příslušný orgán a orgán příslušný k řešení krize při posuzování plánu ověřit, zda zachovává zásadní funkce ústřední protistrany a zohledňuje specifické vlastnosti ústřední protistrany, včetně povahy jejích clearingových činností, struktury clearingového trhu a vzájemné provázanosti s dalšími zúčastněnými stranami, včetně členů clearingového systému, obchodních systémů nebo poskytovatelů kritických služeb. Orgán příslušný k řešení krize by měl zajistit, aby plán reorganizace činnosti obsahoval všechny potřebné informace, a měl by rovněž posoudit, zda je dostatečně výstižný a jasný, aby jej bylo možné rychle provést.

(12)

Aby se zajistila soudržnost plánu reorganizace činnosti, měly by příslušný orgán a orgán příslušný k řešení krize při posuzování plánu porovnat plán reorganizace činnosti s dřívějšími podnikatelskými plány ústředních protistran, které byly vypracovány na základě jejich vlastních předpokladů „činnosti bez opatření“, nebo pokud to vyžadují regulační nebo právní povinnosti.

(13)

Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť se zabývají plánem reorganizace činnosti, který musí ústřední protistrany v režimu řešení krize předložit po uplatnění nástroje odpisu a konverze. Aby byla zajištěna soudržnost mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, je třeba, aby ústřední protistrany a orgány příslušné k řešení krize měly ucelený přehled a kompaktní přístup ke svým povinnostem a právům souvisejícím s těmito plány reorganizace činnosti. Je proto vhodné zahrnout příslušné regulační technické normy požadované podle čl. 37 odst. 4 a čl. 38 odst. 4 nařízení (EU) 2021/23 do jediného nařízení.

(14)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(15)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil k návrhům regulačních technických norem, ze kterých toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o poradenství skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

MINIMÁLNÍ PRVKY, KTERÉ MUSÍ BÝT ZAHRNUTY DO PLÁNU REORGANIZACE ČINNOSTI

Článek 1

Faktory nebo okolnosti, které způsobily, že ústřední protistrana je v krizové situaci nebo jí krizová situace hrozí

Podrobná analýza faktorů a okolností, které způsobily, že ústřední protistrana je v krizové situaci nebo jí krizová situace hrozí, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2021/23, zahrnuje všechny tyto prvky:

a)

popis faktorů a okolností, který jasně rozlišuje mezi událostmi selhání, událostmi jinými než selhání a událostmi, kdy dochází ke kombinaci obou;

b)

posouzení podmínek a okolností uvedených v čl. 22 odst. 1 písm. a) a čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) 2021/23, pokud tyto podmínky nebo okolnosti přímo či nepřímo přispěly k názoru, že ústřední protistrana je v krizové situaci nebo jí krizová situace hrozí;

c)

popis ozdravných opatření a opatření k řešení krize přijatých nebo uplatněných ústřední protistranou nebo orgánem příslušným k řešení krize před předložením plánu reorganizace činnosti.

Článek 2

Popis opatření, která mají být přijata k obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany

1.   Popis opatření, která mají být přijata k obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany podle čl. 37 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2021/23, zahrnuje všechny tyto prvky:

a)

popis toho, jak opatření, která mají být přijata, odpovídají silným a slabým stránkám ústřední protistrany, zejména ve vztahu ke clearingovým službám poskytovaným ústřední protistranou a k hospodářskému a finančnímu prostředí, v němž ústřední protistrana působí;

b)

popis toho, jak opatření, která mají být přijata, zohledňují podrobnou analýzu uvedenou v článku 1, s popisem rozsahu, v jakém jsou tato opatření odvozena z faktorů a okolností zjištěných v této analýze;

c)

popis toho, jak byla do opatření, která mají být přijata, zahrnuta některá z opatření dříve uvedených v ozdravném plánu, pokud tato opatření zůstávají platná pro strategii obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany;

d)

popis toho, jak ústřední protistrana použila příslušné informace a předpoklady v souvislosti se svými plánovanými clearingovými službami, plánovanou provozní životaschopností a kapacitou s přihlédnutím k poskytovatelům služeb, jakož i k propojeným subjektům a jiným infrastrukturám finančního trhu; včetně popisu toho, jak ústřední protistrana zohlednila odhadovaný účinek plánovaných opatření na integritu trhu a finanční stabilitu, aby mohla vypracovat jednotlivá opatření v rámci plánu reorganizace činnosti a předpovědět svou výkonnost v rámci každého takového opatření s cílem zajistit, aby opatření, která mají být přijata, odpovídala cíli obnovení její dlouhodobé životaschopnosti;

e)

popis toho, jak jsou opatření spojena s výsledkem analýzy faktorů a okolností, které způsobily, že ústřední protistrana je v krizové situaci nebo jí krizová situace hrozí, a s událostí, která způsobila zahájení plánu řešení krize;

f)

popis toho, jak opatření, která mají být přijata, zohledňují:

i)

veškeré podstatné dopady na členy clearingového systému a jejich přímé a nepřímé klienty a vzájemnou provázanost s ostatními propojenými infrastrukturami finančního trhu a obchodními systémy;

ii)

veškeré podstatné dopady na fungování ústřední protistrany, včetně skupin transakcí se započtením a požadavků na kolaterál;

iii)

nutnost kontinuity právních a technických opatření ústřední protistrany;

iv)

veškeré předpokládané podstatné změny ozdravného plánu, pokud má ústřední protistrana tyto informace k dispozici ve fázi plánování reorganizace činnosti;

v)

nutnost zachovat nebo obnovit soulad ústřední protistrany s požadavky na povolení podle článku 16 a hlavy IV nařízení (EU) č. 648/2012 a článků 9, 31, 35, 36, 39 a 70 nařízení (EU) 2021/23.

Pro účely prvního pododstavce se úroveň informací v popisu různých opatření může lišit v závislosti na pravděpodobnosti, že tato opatření budou přijata v rámci plánu reorganizace činnosti.

2.   Veškerá hodnocení a předpoklady, včetně zohlednění kritérií životaschopnosti a kritérií finanční výkonnosti stanovených v článcích 8 a 9, provedené za účelem stanovení opatření, která mají být přijata v rámci plánu reorganizace činnosti, se popíší a porovnají s příslušnými odvětvovými referenčními hodnotami pro nástroje, jejichž clearing se provádí, a zohlední dostupné makroekonomické prognózy pro clearing těchto nástrojů.

3.   Plán reorganizace činnosti obsahuje analýzu předpokladů, z nichž vychází nejlepší a nejhorší scénář, a opatření, která z těchto scénářů vyplývají. Obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany je možné podle všech scénářů, ačkoli doba provádění, přijímaná opatření a finanční výkonnost se mohou lišit.

4.   Pokud je do plánu reorganizace činnosti zahrnuto několik opatření, která mají být přijata k obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany, popis uvedený v odstavci 1 obsahuje:

a)

zdůvodnění jednotlivých opatření včetně popisu jednotlivých použitých předpokladů;

b)

popis toho, jak jednotlivá opatření společně nebo samostatně obnoví dlouhodobou životaschopnost ústřední protistrany;

c)

popis hierarchie při uplatňování opatření.

5.   Plán reorganizace činnosti obsahuje obecný popis všech alternativních opatření, která nebyla při sestavování plánu reorganizace činnosti zohledněna.

Článek 3

Reorganizace a restrukturalizace činností ústřední protistrany

Pokud opatření, která mají být přijata k obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany, zahrnují reorganizaci a restrukturalizaci činností ústřední protistrany podle čl. 37 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2021/23, popis uvedený v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení zahrnuje rovněž tyto prvky:

a)

popis reorganizované činnosti a clearingových služeb, jak jsou plánovány jako výsledek plánu reorganizace činnosti;

b)

vysvětlení plánovaných změn a jejich přínos k dosažení cíle reorganizace ústřední protistrany;

c)

popis dopadu plánu reorganizace činnosti na zásadní funkce ústřední protistrany a její hlavní linie podnikání, zejména na schopnost ústřední protistrany pokračovat v poskytování clearingových služeb;

d)

popis rozsahu, v jakém dohody o externím zajišťování pokrývají část zásadních funkcí a hlavních linií podnikání ústřední protistrany, včetně toho, zda jiný subjekt určuje ceny, poskytuje systémy pro clearing, výpočty marží nebo jiné podstatné části činnosti ústřední protistrany, a toho, jak tyto zásadní funkce a hlavní linie podnikání zůstanou v provozu;

e)

popis toho, jak plán reorganizace činnosti ovlivní trhy, na kterých ústřední protistrana působí, a clearingové služby poskytované ústřední protistranou;

f)

popis toho, jak bude fungovat upravená podnikatelská činnost a clearingové služby, pokud ústřední protistrana uzavřela dohody s třetími stranami, včetně dohod o interoperabilitě a dohod s poskytovateli služeb, a jak bude ústřední protistrana schopna nadále poskytovat své zásadní funkce a služby, pokud je na těchto subjektech závislá;

g)

prezentaci všech plánovaných změn organizace ústřední protistrany;

h)

prezentaci změn ve struktuře vlastnictví ústřední protistrany a jakýchkoli změn v motivačních strukturách správců;

i)

v příslušných případech prezentaci změn týkajících se řízení, organizace a zaměstnanců ústřední protistrany.

Článek 4

Změny provozních systémů a infrastruktury ústřední protistrany

Pokud opatření, která mají být přijata k obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany, zahrnují změny provozních systémů a infrastruktury ústřední protistrany podle čl. 37 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2021/23, popis uvedený v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení obsahuje tyto prvky:

a)

prezentaci zjištěných hlavních provozních systémů a infrastruktury, které by byly plánem reorganizace činnosti ovlivněny, a způsobu, jakým by měly být ovlivněny;

b)

prezentaci všech plánovaných změn organizace ústřední protistrany;

c)

prezentaci změn ve struktuře vlastnictví ústřední protistrany a jakýchkoli změn v motivačních strukturách správců;

d)

v příslušných případech prezentaci změn týkajících se řízení, organizace a zaměstnanců ústřední protistrany.

Článek 5

Prodej aktiv nebo linií podnikání

1.   Pokud opatření, která mají být přijata k obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany, zahrnují prodej aktiv nebo linií podnikání podle čl. 37 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2021/23, popis uvedený v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení obsahuje tyto prvky:

a)

popis opatření k určení toho, které z příslušných linií podnikání nebo aktiv ústřední protistrany a souvisejících závazků, práv a povinností budou zlikvidovány nebo prodány, včetně:

i)

popisu příslušných podmínek likvidace nebo prodeje;

ii)

metody likvidace nebo prodeje, včetně základních předpokladů a případných očekávaných ztrát;

iii)

očekávaného časového rámce;

iv)

jakéhokoli financování nebo služeb poskytovaných zbývající ústřední protistranou nebo zbývající ústřední protistraně;

b)

v případě, že část linie podnikání nebo aktiva tvoří součást zásadních funkcí nebo hlavních linií podnikání ústřední protistrany, popis toho, jak by – v rozsahu, v jakém má ústřední protistrana k dispozici informace – mohly být tyto zásadní funkce nebo hlavní linie podnikání odděleny od ostatních zásadních nebo jiných než zásadních funkcí nebo hlavních linií podnikání z ekonomického, provozního a právního hlediska;

c)

v případě, že část linie podnikání nebo aktiva tvoří součást zásadních funkcí nebo hlavních linií podnikání ústřední protistrany, popis – v rozsahu, v jakém má ústřední protistrana k dispozici informace – možných podstatných dopadů takového oddělení aktiv na členy clearingového systému a – v rozsahu, v jakém jsou k dispozici informace – na jejich přímé a nepřímé klienty, jakož i na obchodní systémy a jiné infrastruktury finančního trhu a ústřední protistrany;

d)

popis jakýchkoli podstatných dopadů – v příslušných případech, a pokud je lze určit – v důsledku likvidace nebo prodeje příslušných linií podnikání nebo aktiv a pozic ústřední protistrany na:

i)

skupiny transakcí se započtením, operace nebo právní ujednání týkající se členů clearingového systému a – v rozsahu, v jakém jsou k dispozici informace – jejich přímých a nepřímých klientů;

ii)

výpočet požadavků na kolaterál, zejména variačních marží, a způsob, jak by taková likvidace nebo prodej mohly významně ovlivnit kolaterál požadovaný členy clearingového systému a – v rozsahu, v jakém jsou k dispozici informace – jejich přímé a nepřímé klienty;

iii)

cenu za přidělení a převod těchto pozic a transakcí na jinou ústřední protistranu;

iv)

vysvětlení procesu přenositelnosti pozic a souvisejících aktiv členů clearingového systému a klientů ústřední protistrany na jinou ústřední protistranu, pokud se předpokládá, a popis toho, jak je pravděpodobné, že taková přenositelnost bude úspěšná, a opatření, která mají být přijata k jejímu usnadnění;

v)

popis následujících aspektů:

i)

jak ústřední protistrana aktualizuje příslušné údaje o pozicích na souhrnných a oddělených účtech klientů během reorganizace činnosti;

ii)

jak je ústřední protistrana schopna rychle poskytnout příslušné informace během reorganizace, aby bylo zajištěno, že všechny pozice a transakce, včetně pozic klientů, pokud je lze stanovit, držené u ústřední protistrany, mohou být stanoveny a případně úspěšně převedeny;

e)

pokud jsou ujednání o službách nebo jiná smluvní ujednání poskytována subjekty skupiny, popis toho, jak budou tyto subjekty skupiny ovlivněny;

f)

popis toho, jak plán reorganizace činnosti zohledňuje a zajišťuje kontinuitu právních a technických opatření ústřední protistrany a jak plán podporuje převod funkcí ústřední protistrany, včetně popisu všech dohod uzavřených s jinými infrastrukturami finančního trhu nebo příslušnými poskytovateli služeb v rámci přípravy na uplatnění plánu reorganizace činnosti.

2.   U částí ústřední protistrany, které nebudou zlikvidovány nebo prodány, se v plánu reorganizace činnosti uvedou způsoby nápravy případných nedostatků v jejich fungování nebo výkonnosti, které by mohly mít dopad na jejich dlouhodobou životaschopnost, a to i v případě, že tyto nedostatky přímo nesouvisejí s krizovou situací ústřední protistrany.

Článek 6

Změny v řízení rizik ústřední protistrany

Pokud opatření, která mají být přijata k obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany, zahrnují změny v řízení rizik ústřední protistrany podle čl. 37 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) 2021/23, popis uvedený v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení zahrnuje popis:

a)

způsobu, jakým ústřední protistrana plánuje splnit obezřetnostní požadavky, a to i provedením změn metodik fondu pro riziko selhání, rámců pro řízení marží a rizika likvidity, investičních politik, politik týkajících se kolaterálu a mechanismů vypořádání, a toho, zda se plánují nějaké změny v řízení rizik ústřední protistrany;

b)

způsobu, jakým ústřední protistrana plánuje splnit další regulační požadavky, a to i provedením organizačních změn, včetně změn organizační struktury, politiky kontinuity podnikání a outsourcingových mechanismů, jakož i podstatných změn řízení, pravidel pro výkon činnosti, včetně složení členů, a pravidel pro oddělení a přenositelnost;

c)

způsobu, jakým ústřední protistrana plánuje splnit požadavky na likviditu, včetně splnění všech platebních závazků ve všech příslušných měnách, jakmile se stanou splatnými, a rozsahu, v jakém je schopna využít nástroje likvidity stanovené v jejích provozních pravidlech za příslušných tržních podmínek;

d)

způsobu, jakým ústřední protistrana plánuje splnit požadavky na držení předem financovaných a vyhrazených finančních zdrojů;

e)

způsobu, jakým ústřední protistrana plánuje splnit požadavky na schopnost doplnit své předem financované finanční zdroje.

Článek 7

Harmonogram provádění opatření, která mají být přijata k obnovení dlouhodobé životaschopnosti ústřední protistrany

1.   Harmonogram provádění opatření podle čl. 37 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2021/23 zahrnuje všechny tyto aspekty:

a)

celkový časový rozvrh a časové rámce pro provedení opatření stanovených v plánu reorganizace činnosti;

b)

seznam předpokládaných hlavních opatření a kroků s přiděleným časovým rozvrhem, které má ústřední protistrana přijmout k provedení každého opatření stanoveného v plánu reorganizace činnosti;

c)

odhadovaný cílový časový rozvrh pro provedení reorganizačních opatření stanovených v plánu reorganizace činnosti;

d)

podrobný časový rozvrh plánovaných interakcí s orgánem příslušným k řešení krize a příslušným orgánem;

e)

časový rozvrh pro komunikaci s veřejností s přihlédnutím k interní a externí komunikační strategii ústřední protistrany týkající se provádění opatření stanovených v plánu reorganizace činnosti;

f)

časový rozvrh pro komunikaci s příslušnými externími zúčastněnými stranami, které se podílejí na provádění opatření stanovených v plánu reorganizace činnosti, včetně členů clearingového systému a odborových organizací;

g)

v příslušných případech časový rozvrh obnovení souladu ústřední protistrany s požadavky na povolení podle nařízení (EU) č. 648/2012 a s příslušnými požadavky podle nařízení (EU) 2021/23.

2.   Ústřední protistrana zajistí, aby byly časové rozvrhy uvedené v odstavci 1 vhodné a umožňovaly účinné provádění opatření stanovených v plánu reorganizace činnosti.

KAPITOLA II

KRITÉRIA PRO SCHVALOVÁNÍ PLÁNŮ REORGANIZACE ČINNOSTI

Článek 8

Kritéria životaschopnosti

Plán reorganizace činnosti splňuje všechna tato kritéria životaschopnosti:

a)

ústřední protistrana je schopna v souladu se svými vnitřními předpisy a nařízeními přijmout opatření stanovená v plánu reorganizace činnosti;

b)

ústřední protistrana je provedením plánu reorganizace činnosti schopna v přiměřeném časovém rámci obnovit dlouhodobou životaschopnost a pokračovat v poskytování clearingových služeb v souladu s nařízením (EU) č. 648/2012 následujícím způsobem:

i)

ústřední protistrana nepředstavuje významné riziko pro finanční systém, zejména s ohledem na posouzení koncentrace skupiny účastníků clearingu;

ii)

ústřední protistrana poskytuje stabilní a životaschopnou clearingovou službu, zejména s ohledem na:

1)

odhadovaný tok transakcí, které budou předány ke clearingu ústřední protistraně;

2)

odhadovaný počet členů clearingového systému u ústřední protistrany;

3)

schopnost ústřední protistrany zajistit likviditu nástrojů, u nichž se provádí clearing;

4)

podstatná smluvní ujednání, která budou zachována, a rozsah, v jakém tyto smlouvy obsahují smluvní doložky o odolnosti, doložky o ovlivnitelnosti řešením krize a omezení práv na ukončení smlouvy v případě reorganizace činnosti;

5)

interní dohody, které budou zachovány během uplatňování plánu reorganizace činnosti, včetně popisu všech cenových struktur za obvyklých podmínek a plánovaného zachování přístupu k provozním aktivům;

6)

předpokládané pokračování poskytování služeb ústřední protistraně po uplatnění plánu reorganizace činnosti, doložené písemnými závazky poskytovatelů služeb, a pokud takové závazky nebyly obdrženy, posouzení ústřední protistrany, že ukončení poskytování těchto služeb nebude mít negativní dopad na provozní nebo finanční životaschopnost ústřední protistrany;

c)

plán reorganizace činnosti obsahuje popis metody stanovení hodnoty a prodejnosti zásadních funkcí a aktiv ústřední protistrany se zaměřením na aspekty, které by mohly mít vliv na ocenění, včetně volatility na trhu, nedostupnosti nebo nejistoty tržních cen, časových omezení a právních aspektů;

d)

ocenění v rámci plánu reorganizace činnosti se vztahuje jak na aktiva a linie podnikání ústřední protistrany, které mají být zlikvidovány nebo prodány, tak na aktiva a linie podnikání, které mají zůstat v rámci ústřední protistrany;

e)

jakékoli výnosy z odprodeje aktiv nebo linií podnikání, které předpokládá plán reorganizace činnosti, se vypočítají obezřetně a s odkazem buď na spolehlivou referenční hodnotu, nebo na ocenění, včetně znaleckého ocenění, na sondování trhu nebo hodnotu podobných aktiv nebo linií podnikání;

f)

ústřední protistrana je provedením plánu reorganizace činnosti schopna výhledově splnit všechny platné obezřetnostní a jiné regulační požadavky, zejména pokud jde o tyto aspekty:

i)

ústřední protistrana již nebude porušovat žádné požadavky nebo zabrání pravděpodobnému porušení těchto požadavků;

ii)

ústřední protistrana zajišťuje nepřetržité fungování svých provozních procesů, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 7 písm. m) nařízení (EU) 2021/23;

g)

pokud má být řešení krize doprovázeno nahrazením vedení a pokud má být této restrukturalizace dosaženo provedením plánu reorganizace činnosti, řeší plán reorganizace činnosti restrukturalizaci, která zahrnuje nahrazení vedení;

h)

podle nejlepšího vědomí ústřední protistrany nemá provedení opatření stanovených v rámci reorganizace činnosti žádný podstatný negativní vliv na tržní a finanční stabilitu;

i)

ústřední protistrana nezjistila problémy týkající se práva Unie nebo vnitrostátního práva v oblasti hospodářské soutěže, které by mohly vyplynout z provádění plánu reorganizace činnosti.

Článek 9

Kritéria finanční výkonnosti

Plán reorganizace činnosti splňuje všechna tato kritéria finanční výkonnosti:

a)

ústřední protistrana určila požadavky na financování v rámci plánu reorganizace činnosti a zajistila zdroje tohoto financování, přičemž zajistila zejména to, aby strany, které souhlasí s poskytnutím vyhrazených finančních zdrojů, včetně mateřského podniku, členů clearingového systému, akcionářů nebo poskytovatelů likvidity ústřední protistrany, byly schopny převést vyhrazené částky na ústřední protistranu v požadovaném časovém rámci v souladu s podmínkami dohodnutými těmito stranami;

b)

ústřední protistrana určila a zahrnula do plánu reorganizace činnosti způsoby, jak zachovat svou finanční odolnost;

c)

ústřední protistrana je schopna provozovat a pokrýt všechny své finanční pozice, což prokáže rozvahou sestavenou po reorganizaci, která obsahuje podrobnosti o nové dluhové a kapitálové struktuře a o účincích nástrojů odpisu a konverze na základě ocenění provedeného podle čl. 24 odst. 3 a čl. 61 odst. 1 nařízení (EU) 2021/23, pokud bylo takové ocenění dokončeno v době sestavení plánu reorganizace činnosti;

d)

ústřední protistrana stanovila a zmírnila veškeré finanční překážky, včetně případů, kdy je ústřední protistrana účastníkem probíhajícího soudního řízení nebo sporu, které by mohly negativně ovlivnit její finanční situaci.

Článek 10

Kritéria týkající se informovanosti a závazku

Plán reorganizace činnosti splňuje všechna tato kritéria týkající se informovanosti a závazku:

a)

vrcholné vedení a členové rady ústřední protistrany písemně potvrdí, že si jsou vědomi následujících aspektů a zavazují se je dodržovat:

i)

provádění plánu reorganizace činnosti;

ii)

jmenování jedné nebo více osob odpovědných za provádění plánu reorganizace činnosti a určení osob pověřených funkcemi ve vrcholném vedení těchto útvarů;

b)

písemně se zaznamenává informovanost, závazek, spolupráce a podpora těchto klíčových interních a externích zúčastněných stran plánu reorganizace činnosti:

i)

výboru pro rizika;

ii)

členů clearingového systému a jejich přímých a nepřímých klientů, pokud je možné je určit;

iii)

interoperabilních ústředních protistran a poskytovatelů kritických služeb.

Článek 11

Důvěryhodnost plánu reorganizace činnosti

1.   Plán reorganizace činnosti používá předpoklady, které jsou věrohodné, které se pohybují od nejlepšího po nejhorší scénář a které zajišťují, že strategie reorganizace stanovená v plánu reorganizace činnosti je realistická, přiměřená a zohledňuje příležitosti a hrozby pro ústřední protistranu na relevantním trhu.

2.   Předpoklady v plánu reorganizace činnosti vycházejí z relevantních trhů, na nichž ústřední protistrana poskytuje clearingové služby, a z nabídek clearingu příslušných srovnatelných ústředních protistran a porovnávají se s příslušnými odvětvovými referenčními hodnotami relevantními pro ústřední protistrany.

3.   Výsledkem všech předpokladů jsou věrohodné scénáře. Změny uplatňované při určování nejhoršího nebo nejlepšího předpokladu se zaměří zejména na aspekty, které jsou pro ústřední protistranu relevantní v rámci plánu reorganizace činnosti, aby byla zajištěna přiměřenost a účinnost.

4.   Plán reorganizace činnosti nezahrnuje ani v případě nejhoršího nebo nejlepšího scénáře nástroje k řešení krize, které jdou nad rámec prováděného programu řešení krize.

Článek 12

Přiměřenost plánu reorganizace činnosti

1.   Plán reorganizace činnosti je v co největší míře v souladu s posouzeními provedenými orgánem příslušným k řešení krize a příslušným orgánem v období předcházejícím vypracování tohoto plánu a s oceněními použitými k určení, zda byly splněny podmínky zahájení řešení krize stanovené v čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2021/23.

2.   Plán reorganizace činnosti propojí opatření v něm obsažená s výsledkem analýzy faktorů a okolností, které způsobily, že ústřední protistrana je v krizové situaci nebo jí krizová situace hrozí, a s událostí, která vedla k zahájení plánu řešení krize, přičemž se v závislosti na okolnostech rozlišuje mezi událostmi selhání, událostmi jinými než selhání a událostmi, kdy dochází ke kombinaci obou.

3.   Analýza vnějšího provozního prostředí obsažená v plánu reorganizace činnosti je v co největší míře v souladu s analýzou příležitostí a hrozeb na relevantních trzích, jak je stanovil orgán příslušný k řešení krize a příslušný orgán při plnění svých úkolů.

4.   Plán reorganizace činnosti nemá nepříznivý vliv na zásadní funkce nebo hlavní linie podnikání ústřední protistrany ani na fungování finančního systému a celkovou finanční stabilitu.

5.   Plán reorganizace činnosti je proveditelný a zajišťuje:

a)

zmírnění případných překážek při provádění, např. v oblasti pracovního práva nebo jiných smluvních ujednání;

b)

že plánovaná opatření, harmonogram jejich provádění a posouzení kritérií výkonnosti zohlednily specifické charakteristiky ústřední protistrany, včetně organizace podnikání a clearingových služeb, vazby na členy clearingového systému a – v rozsahu, v jakém jsou k dispozici informace – přímé a nepřímé klienty ústřední protistrany, obchodní systémy, věřitele a poskytovatele kritických služeb, jakož i jakoukoli podstatnou vzájemnou provázanost ústřední protistrany s jinými subjekty, které jsou pro ústřední protistranu relevantní, nebo dohody o interoperabilitě s jinými infrastrukturami finančního trhu;

c)

že je zohledněna situace na relevantních trzích, kde ústřední protistrana poskytuje clearingové služby;

d)

že je ocenění použité pro výpočet očekávaných výnosů z prodeje aktiv nebo linií podnikání předpokládaných v plánu reorganizace činnosti obezřetné, spolehlivé a realistické.

Článek 13

Soudržnost plánu reorganizace činnosti

1.   Ústřední protistrana sladí plán reorganizace činnosti s předchozími podnikatelskými plány, které vypracovala, je-li to vhodné, nebo v plánu reorganizace činnosti vysvětlí, proč se tento plán podstatně odchyluje od předchozích podnikatelských plánů.

2.   Plán reorganizace činnosti respektuje účely řešení krize stanovené v článku 21 nařízení (EU) 2021/23.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 22, 22.1.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/450/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU