(EU) 2024/432Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/432 ze dne 2. února 2024, kterým se určuje, že informace, které mají být automaticky vyměňovány podle dohody podepsané příslušnými orgány Kanady a některých členských států, jsou rovnocenné informacím uvedeným v některých ustanoveních směrnice Rady 2011/16/EU

Publikováno: Úř. věst. L 432, 5.2.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. února 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. února 2024 Nabývá účinnosti: 25. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/432

5.2.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/432

ze dne 2. února 2024,

kterým se určuje, že informace, které mají být automaticky vyměňovány podle dohody podepsané příslušnými orgány Kanady a některých členských států, jsou rovnocenné informacím uvedeným v některých ustanoveních směrnice Rady 2011/16/EU

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (1), a zejména na čl. 8ac odst. 7 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 8ac odst. 7 prvního pododstavce směrnice 2011/16/EU uvádí, že Komise na základě odůvodněné žádosti členského státu nebo z vlastního podnětu určí, zda informace, jež mají být automaticky vyměňovány příslušnými orgány členského státu a jurisdikcí mimo Unii na základě dohody mezi uvedenými orgány a uvedenou jurisdikcí, jsou rovnocenné informacím uvedeným v příloze V oddíle III pododdíle B uvedené směrnice. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/823 (2) stanoví prováděcí pravidla k uvedenému ustanovení směrnice 2011/16/EU.

(2)

Na žádost příslušného orgánu Kanady ze dne 30. června 2023 se Komise rozhodla určit, zda se informace, které mají být automaticky vyměňovány podle mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o příjmech získaných prostřednictvím digitálních platforem (3) (dále jen „DPI-MCAA“), kterou v současnosti podepsaly příslušné orgány Kanady a Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kypru, Estonska, Finska, Irska, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska (dále jen „signatářské členské státy“), týkají činností spadajících do oblasti působnosti směrnice 2011/16/EU a zda jsou rovnocenné informacím požadovaným podle pravidel pro podávání zpráv stanovených v uvedené směrnici.

(3)

Pro účely tohoto určení Komise posoudila příslušná ustanovení kanadského zákona o dani z příjmu (4), zejména § 162 a část XX („Pravidla podávání zpráv pro provozovatele digitálních platforem“) tohoto zákona, jež byla doplněna § 78 odst. 1 kanadského zákona č. 1 o provádění rozpočtu z roku 2023 (5), a která podle § 78 odst. 2 uvedeného zákona vstoupí v platnost dne 1. ledna 2024, a dohodu DPI-MCAA v současné době podepsanou příslušnými orgány Kanady a signatářskými členskými státy.

(4)

Zákon o dani z příjmu ve znění zákona č. 1 o provádění rozpočtu z roku 2023 uplatňuje ustanovení vzorových pravidel pro podávání zpráv provozovateli platforem, pokud jde o prodejce v rámci sdílené a zakázkové ekonomiky (6), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2020, která jsou doplněna vzorovými pravidly OECD pro podávání zpráv digitálními platformami z roku 2021: Rámec pro mezinárodní výměnu a volitelný modul pro prodej zboží (7).

(5)

Dohoda DPI-MCAA je mezinárodní právní rámec vypracovaný OECD na podporu každoroční automatické výměny informací shromážděných podle vzorových pravidel OECD mezi jurisdikcí rezidence provozovatele platformy a jurisdikcemi rezidence prodejců a, pokud jde o transakce zahrnující pronájem nemovitostí, jurisdikcemi, v nichž se tento nemovitý majetek nachází, jak je stanoveno na základě postupů náležité péče.

(6)

Dohoda DPI-MCAA podepsaná Kanadou a signatářskými členskými státy vyžaduje aktivaci vztahu v oblasti výměny informací mezi Kanadou a každým ze signatářských členských států v souladu s oddílem 7 dohody DPI-MCAA.

(7)

V souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/823 Komise určila, že definice týkající se oznamujícího provozovatele platformy stanovené v zákoně o dani z příjmu ve znění zákona č. 1 o provádění rozpočtu z roku 2023 a podle dohody DPI-MCAA podepsané příslušnými orgány Kanady a signatářskými členskými státy jsou rovnocenné definicím uvedeným v oddíle I pododdíle A bodech 1 až 4 přílohy V směrnice 2011/16/EU.

(8)

V souladu s článkem 3 prováděcího nařízení (EU) 2023/823 Komise určila, že definice týkající se oznamovaných prodejců stanovené v zákoně o dani z příjmu ve znění zákona č. 1 o provádění rozpočtu z roku 2023 a podle dohody DPI-MCAA podepsané příslušnými orgány Kanady a signatářskými členskými státy jsou rovnocenné definicím uvedeným v oddíle I pododdíle B bodech 1 až 4 a pododdíle C bodech 1 a 2 přílohy V směrnice 2011/16/EU.

(9)

V souladu s článkem 4 prováděcího nařízení (EU) 2023/823 Komise určila, že definice týkající se příslušné činnosti stanovené v zákoně o dani z příjmu ve znění zákona č. 1 o provádění rozpočtu z roku 2023 a podle dohody DPI-MCAA podepsané příslušnými orgány Kanady a signatářskými členskými státy jsou rovnocenné definicím uvedeným v oddíle I pododdíle A bodech 8, 10 a 11 a pododdíle C bodu 9 přílohy V směrnice 2011/16/EU.

(10)

V souladu s článkem 5 prováděcího nařízení (EU) 2023/823 Komise určila, že postupy náležité péče stanovené v zákoně o dani z příjmu ve znění zákona č. 1 o provádění rozpočtu z roku 2023 a podle dohody DPI-MCAA podepsané příslušnými orgány Kanady a signatářskými členskými státy jsou rovnocenné postupům náležité péče uvedeným oddíle II přílohy V směrnice 2011/16/EU a definicím uvedeným v oddíle I pododdíle C bodech 3 až 7 přílohy V směrnice 2011/16/EU.

(11)

V souladu s článkem 6 prováděcího nařízení (EU) 2023/823 Komise určila, že požadavky na oznamování stanovené v zákoně o dani z příjmu ve znění zákona č. 1 o provádění rozpočtu z roku 2023 a podle dohody DPI-MCAA podepsané příslušnými orgány Kanady a signatářskými členskými státy jsou rovnocenné požadavkům na podávání zpráv uvedeným v oddíle III pododdíle A bodech 1, 2, 5, 6 a 7 a pododdíle B přílohy V směrnice 2011/16/EU a definicím uvedeným v oddíle I pododdíle C bodech 3 až 8 přílohy V směrnice 2011/16/EU.

(12)

V souladu s článkem 7 prováděcího nařízení (EU) 2023/823 Komise určila, že pravidla a správní postupy stanovené v zákoně o dani z příjmu ve znění zákona č. 1 o provádění rozpočtu z roku 2023 a v dohodě DPI-MCAA podepsané příslušnými orgány Kanady a signatářskými členskými státy k zajištění účinného provádění a dodržování postupů náležité péče a požadavků na oznamování jsou rovnocenné ustanovením uvedeným v oddíle IV pododdílech A až D přílohy V směrnice 2011/16/EU.

(13)

Informace, které musí být automaticky vyměňovány mezi příslušnými orgány Kanady a signatářských členských států podle dohody DPI-MCAA, by proto měly být považovány za rovnocenné informacím uvedeným v oddíle III pododdíle B přílohy V směrnice 2011/16/EU. V souladu s článkem 8 prováděcího nařízení (EU) 2023/823 se toto určení rovnocennosti vztahuje na stejnou dohodu mezi příslušnými orgány jakéhokoli jiného členského státu a Kanady.

(14)

Vzhledem k tomu, že část XX zákona o dani z příjmu ve znění doplněném § 78 odst. 1 zákona ještě nevstoupila v platnost, mělo by se určení rovnocennosti použít až ode dne vstupu části XX zákona o dani z příjmu v platnost.

(15)

Určení rovnocennosti by se navíc mělo použít pouze za předpokladu, že vztah v oblasti výměny informací mezi Kanadou a každým ze signatářských členských států je aktivován v souladu s oddílem 7 dohody DPI-MCAA.

(16)

V souladu s čl. 25 odst. 1 směrnice 2011/16/EU by veškerá výměna informací mezi příslušnými orgány členských států a jurisdikcemi mimo Unii podle dohody DPI-MCAA měla být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (8).

(17)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (9) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro správní spolupráci při zdanění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Určení rovnocennosti

Informace, které musí být automaticky vyměňovány podle části XX zákona o dani z příjmu ve znění doplněném § 78 odst. 1 zákona č. 1 o provádění rozpočtu z roku 2023 a podle mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o příjmech získaných prostřednictvím digitálních platforem (dále jen „DPI-MCAA“), kterou v současné době podepsaly příslušné orgány Kanady a Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kypru, Estonska, Finska, Irska, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska (dále jen „signatářské členské státy“), jsou ve smyslu oddílu I pododdílu A bodu 7 přílohy V směrnice 2011/16/EU rovnocenné informacím uvedeným v oddíle III pododdíle B přílohy V směrnice 2011/16/EU.

Určení rovnocennosti se použije za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

část XX kanadského zákona o dani z příjmu ve znění doplněném § 78 odst. 1 kanadského zákona č. 1 o provádění rozpočtu z roku 2023 posouzená Komisí vstoupila v platnost;

b)

vztah v oblasti výměny informací mezi příslušnými orgány Kanady a každým ze signatářských členských států byl aktivován v souladu s oddílem 7 dohody DPI-MCAA.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/823 ze dne 13. dubna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU, pokud jde o posouzení a určení rovnocennosti informací v rámci dohody mezi příslušnými orgány členského státu a jurisdikcí mimo Unii (Úř. věst. L 103, 18.4.2023, s. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/823/oj).

(3)  Dohoda DPI-MCAA je k dispozici online na adrese: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and-optional-module-for-sale-of-goods.pdf.

(4)  Úplné znění zákona o dani z příjmu je k dispozici na internetové adrese https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3,3/FullText.html.

(5)  Úplné znění zákona je k dispozici na internetové adrese https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2023_26/FullText.html.

(6)  OECD (2020), Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy, OECD, Paris. K dispozici online na adrese: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and-gig-economy.pdf.

(7)  OECD (2021), Model Reporting Rules for Digital Platforms: International Exchange Framework and Optional Module for Sale of Goods, OECD, Paris. K dispozici online na adrese: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and-optional-module-for-sale-of-goods.pdf.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/432/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU