(EU) 2024/426Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/426 ze dne 29. ledna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

Publikováno: Úř. věst. L 426, 30.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. ledna 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/426

30.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/426

ze dne 29. ledna 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 4. února 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 101/2011.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měly být ze seznamu obsaženého v příloze I nařízení (EU) č. 101/2011 vypuštěny položky týkající se tří osob.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)   Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

V oddílech A a B přílohy I nařízení (EU) č. 101/2011 se vypouští položky týkající se těchto osob:

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ;

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ;

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/426/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU