(EU) 2024/423Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/423 ze dne 31. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 423, 2.2.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. února 2024 Nabývá účinnosti: 22. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/423

2.2.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/423

ze dne 31. ledna 2024

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue“ (CHZO-FR-02443) jako chráněného zeměpisného označení (CHZO) předložená Francií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Komise obdržela jedno odůvodněné prohlášení o námitce od Portugalska a tři odůvodněná prohlášení o námitce od právnických osob se sídlem v Japonsku, Spojených státech amerických a Guineji.

(3)

Všechny námitky byly podány proti části přihlašovaného názvu, a sice názvu „Fleur de sel de Camargue“.

(4)

Poté, co Komise ověřila přípustnost odůvodněných prohlášení o námitce, vyzvala v souladu s čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 strany, které vznesly námitky, aby vedly náležité konzultace s cílem dosáhnout dohody.

(5)

Francie a strany, které vznesly námitky, konzultace ukončily, aniž by dohody dosáhly. Komise by proto měla přijmout rozhodnutí o zápisu v souladu s postupem stanoveným v čl. 52 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012.

(6)

Namítající zakládají své námitky na důvodech stanovených v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 1151/2012. Jejich cílem je prokázat, že nejsou splněny podmínky stanovené v článku 5 a 7 odstavce 1 uvedeného nařízení a že zápis by ohrozil existenci zcela nebo částečně totožného názvu nebo produktu, který byl v souladu s právem na trhu po dobu nejméně pěti let přede dnem zveřejnění (15. dubna 2021).

(7)

Pokud jde o důvod uvedený v čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 týkající se nedodržení podmínek stanovených v článku 5 a čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení, namítající tvrdí, že podmínky stanovené v čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení nejsou splněny, protože mezi produktem a oblastí Camargue neexistuje žádná zeměpisná souvislost. Kromě toho lze nazývat fleur de sel pouze sůl, která se sbírá ručně na povrchu slané vody. Vzhledem k tomu, že se produkt „Fleur de sel de Camargue“ získává lopatou na dně saliny, nejedná se o fleur de sel a název produktu by spotřebitele uváděl v omyl.

(8)

Pokud jde o nesoulad s čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, namítající tvrdí, že neexistují žádné historické důkazy týkající se metody produkce v Camargue, a tudíž ani důkaz o tradici produkce fleur de sel v tomto regionu. Namítající proto dospěli k závěru, že mezi výrobkem a oblastí neexistuje žádná souvislost.

(9)

Ve svém tvrzení založeném na čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 namítající tvrdí, že „Fleur de sel de Camargue“ neodpovídá produktu obecně známému jako „fleur de sel“. V rámci tradiční metody výroby „fleur de sel“ se sůl sbírá na povrchu saliny a její krystaly mají specifickou pyramidovou strukturu, která je typická pro sůl sbíranou na povrchu. „Fleur de sel de Camargue“ se sbírá na dně saliny, neboť se ukládá na tvrdou solnou vrstvu („gâteau“), a krystaly soli mají odlišnou strukturu. Z těchto důvodů nelze produkt označený jako „Fleur de sel de Camargue“ považovat za „fleur de sel“ a zápis takového názvu by ohrozil existenci produktu „Fleur de sel“ (výrobky), které jsou legálně uváděny na trh již desítky let, a uvádí spotřebitele v omyl, pokud jde o povahu produktu. Zejména Portugalsko argumentovalo, že by zápis poškodil používání výrazu „fleur de sel“ jako takového.

(10)

Namítající kromě toho odkázali na vnitrostátní právní předpisy některých členských států, například Portugalska a Španělska, které definují „fleur de sel“ jako plovoucí sůl, která se sbírá ručně na povrchu slané vody. Rovněž se uvádí, že produkt „Fleur de sel de Camargue“ by byl v rozporu s dříve zapsanými názvy CHZO a CHOP pro „fleur de sel“ v Unii. Namítající odkazovali zejména na CHZO „Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande“, CHOP „Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira“, CHOP „Piranska sol“ a CHOP „Paška sol“. Producenti z Camargue by neprávem těžili z pověsti „fleur de sel“ získané mezi spotřebiteli a poškodili by hospodářské zájmy producentů „fleur de sel“.

(11)

Komise posoudila argumenty uvedené v odůvodněných prohlášeních o námitce a obdržené informace týkající se konzultací mezi stranami s ohledem na ustanovení nařízení (EU) č. 1151/2012.

(12)

Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 zní: „se „zeměpisným označením“ rozumí název […], který identifikuje produkt: a) jenž pochází z určitého místa či regionu nebo z určité země; b) jehož danou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti lze přičíst především jeho zeměpisnému původu a c) u něhož alespoň jedna z fází produkce probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.“ Ke splnění definice CHZO stačí, pokud jsou dodrženy tyto podmínky.

(13)

Žádost podaná žadatelem obsahovala popis souvislosti mezi produktem „Fleur de sel de Camargue“ a zeměpisným původem na základě pověsti a specifické jakosti produktu.

(14)

Při popisu souvislosti mezi produktem a zeměpisným původem na základě pověsti musí žadatel prokázat, že pověst produktu souvisí s názvem, o jehož zápis se žádá, a že ji lze přičíst zeměpisné oblasti, v níž se produkt vyrábí. Žadatel prokázal, že pověst produktu „Fleur de sel de Camargue“ je spojena s názvem „Fleur de sel de Camargue“ a je přičitatelná zeměpisnému původu (oblast Camargue), prostřednictvím odkazů na kuchařky od známých kuchařů, knihy o jídle a turistické průvodce, články z regionálního a celostátního tisku a pořady celostátních a mezinárodních televizních sítí, které jsou od roku 1990 nadále zveřejňovány nebo vysílány.

(15)

Pokud jde o jakost a vlastnosti produktu, žádost o zápis názvu „Fleur de sel de Camargue“ vysvětluje, že se vyrábí v létě, kdy přestává foukat vítr a na povrchu vody se vytvoří miliony krystalů soli. Poté severní vítr mistral udeří do velkých ploch krystalizátorů a tím tlačí solný květ krystalizovaný na povrchu k okraji, kde se hromadí a formuje v původní slané vodě. Původní slaná voda je saturovaná a solný květ se nerozpustí. Velmi tvrdá a silná vrstva soli zabraňuje tomu, aby se solné květy dostaly do kontaktu s písčitou půdou, což zajišťuje jejich čistotu. Konečný produkt „Fleur de sel de Camargue“ je velmi jemnou solí, protože rychlé odpařování způsobené povětrnostními podmínkami napomáhá tvorbě malých krystalů. Žádost o zápis názvu „Fleur de sel de Camargue“ tedy prokazuje příčinnou souvislost mezi zeměpisnou oblastí a specifickou jakostí produktu, jakož i dlouhodobou pověst produktu, která sahá do 90. let 20. století. To postačuje k tomu, aby byl tento název zapsán jako CHZO.

(16)

Argument, že „Fleur de sel de Camargue“ není fleur de sel, sám o sobě nevylučuje existenci spojitosti mezi produktem a oblastí.

(17)

Název „Fleur de sel de Camargue“ je dostatečně specifický a liší se od ostatních produktů nazvaných „Fleur de sel“, a proto je nepravděpodobné, že by uváděl spotřebitele v omyl, pokud jde o původ produktu. „Fleur de sel“ se vždy používá společně s názvem zeměpisné oblasti „Camargue“. Spotřebitelé tak díky souvisejícímu zeměpisnému výrazu „Camargue“ budou moci odlišit „Fleur de sel de Camargue“ od jiných produktů s názvem „Fleur de sel“. Navíc vzhledem k tomu, že různá CHOP nebo CHZO obsahují výraz „fleur de sel“ spojený s názvem určité zeměpisné oblasti, budou spotřebitelé schopni jasně rozlišit produkty chráněné CHOP nebo CHZO obsahující výraz „Fleur de sel“ podle jejich zeměpisného původu. Případná nejasnost ohledně povahy produktu, protože výraz, který tvoří společnou část názvu, nemusí odkazovat na produkt, který je tímto výrazem obvykle označen, není pro ověření souladu s podmínkami uvedenými v článku 5 nařízení (EU) č. 1151/2012 relevantní. Skutečnost, že „Bergamote de Nancy/Bergamotes de Nancy“ (CHZO) není ovocem, ale cukrářským výrobkem nebo že „Crottin de Chavignol/Chavignol“ (CHOP) není hnojivo, ale sýr, nebyla důvodem pro zamítnutí příslušné žádosti o zápis.

(18)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou podmínky stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 splněny.

(19)

Pokud jde o důvod námitek vycházející z čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, namítající v podstatě tvrdí, že jelikož je produkt „Fleur de sel de Camargue“ získán jinak než tradiční „fleur de sel“, nemůže existovat historický důkaz o způsobu výroby „fleur de sel“ vyráběného v Camargue v minulosti. Žadatel však předložil popis způsobu získávání produktu označeného jako „Fleur de sel de Camargue“. Kromě toho se název „Fleur de sel de Camargue“ používá v souladu s právními předpisy již 30 let ve Francii a na jednotném trhu Unie. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 splněny.

(20)

Pokud jde o důvod námitky založený na čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012, existence názvů a produktů se obvykle považuje za ohroženou, pokud je zápisem nového názvu přímo dotčen konkrétní název produktu nebo konkrétní produkt. Zápis by se měl dotknout práv fyzických nebo právnických osob na používání názvu. Tak je tomu zejména v případě, kdy produkt již nemůže být vyráběn pod stejným názvem za použití stejné výrobní metody nebo kdy název již nelze používat. Dopad na běžné názvy není relevantní.

(21)

Namítající tvrdí, že existence všech produktů s názvem „Fleur de sel“ následovaná názvem určité zeměpisné oblasti je ohrožena, protože produkt údajné nižší kvality by se dostal na stejný segment trhu jako produkt vyšší kvality, což by způsobilo hospodářské ztráty. To však neprokazuje přímý dopad na konkrétní produkt nebo na produkt s konkrétním názvem. Tento argument se rovněž netýká práva užívat název, neboť všichni výrobci různých produktů „Fleur de sel“ mohou nadále používat své názvy i po zápisu produktu „Fleur de sel de Camargue“. V tomto případě není ohrožen ani konkrétní název výrobku, ani konkrétní výrobek.

(22)

V každém případě skutečnost, že některé členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech vyžadují zvláštní metodu produkce produktu, který má být uváděn na trh pod názvem „fleur de sel“, nelze považovat za nezvratný důkaz, že by totéž mělo platit na úrovni Unie. Vzhledem k tomu, že na úrovni Unie neexistuje společná právní definice „fleur de sel“, nemůže být právo používat název „fleur de sel“ omezeno na konkrétní výrobní metodu.

(23)

Kromě toho, pokud jde o strukturu krystalů, analýza již zapsaných názvů provedená Komisí ukazuje, že tvary již zapsaných CHZO nebo CHOP obsahujících „fleur de sel“ se liší. Například CHZO „Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande“ odkazuje na „lehké, jemné, křehké krystaly“; CHOP „Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira“ uvádí, že tato sůl „se skládá z velmi jemných vloček“; CHOP „Piranska sol“ odkazuje na skutečnost, že „fleur de sel krystalizuje na povrchu solného roztoku v krystalizačních nádržích, což mu dává charakteristickou krystalickou strukturu s malým obsahem mořské vody“, a CHOP „Paška sol“ upřesňuje, že „krystaly mají tvar mušlí“. Tyto produkty se proto liší svými specifiky a tvary v závislosti na zeměpisné oblasti, kde se produkují a sbírají.

(24)

Na základě výše uvedených skutečností by název „Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue“ měl být do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení zapsán.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 2.6. Sůl podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)   Úř. věst. C 132, 15.4.2021, s. 12.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/423/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU