(EU) 2024/417Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/417 ze dne 29. ledna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

Publikováno: Úř. věst. L 417, 29.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. ledna 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/417

29.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/417

ze dne 29. ledna 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. prosince 2020 přijala Rada nařízení (EU) 2020/1998.

(2)

V prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie ze dne 8. prosince 2020 o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv Unie a její členské státy znovu potvrdily své pevné odhodlání prosazovat a chránit lidská práva na celém světě. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv zdůrazňuje odhodlání Unie posílit svou úlohu při řešení závažného porušování a zneužívání lidských práv na celém světě. Jedním ze strategických cílů Unie je dosáhnout toho, aby každý mohl účinně požívat lidských práv. Úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidským právům jsou základními hodnotami Unie a její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

(3)

Unie je znepokojena neustále se zhoršující situací v oblasti lidských práv v Rusku. Neodůvodněná a nevyprovokovaná útočná válka Ruska proti Ukrajině vedla k zesílení vnitřních represí v Rusku, k radikálnímu omezení svobody přesvědčení a projevu a svobody sdělovacích prostředků a k zavedení válečné cenzury.

(4)

Unie nadále důrazně odsuzuje stále rozsáhlejší uplatňování restriktivních právních předpisů a systematické represe proti občanské společnosti a obhájcům lidských práv, jakož i neustávající zásahy proti nezávislým sdělovacím prostředkům, jednotlivým novinářům, členům politické opozice a dalším kritickým hlasům.

(5)

Unie důrazně odsuzuje politicky motivované rozhodnutí moskevského soudu, jímž byl opoziční politik, demokratický aktivista a otevřený kritik Kremlu Vladimir Kara-Murza odsouzen k 25 letům odnětí svobody.

(6)

Unie vyzývá Rusko, aby všechny osoby uvězněné na základě politicky motivovaných obvinění okamžitě a bezpodmínečně propustilo.

(7)

V této souvislosti by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2020/1998, měly být zařazeny čtyři osoby a jeden subjekt.

(8)

Nařízení (EU) 2020/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení Rady (EU) 2020/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)   Úř. věst. L 410 I, 7.12.2020, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2020/1998 se mění takto:

1)

V oddíle „A. Fyzické osoby“ se na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů doplňují nové položky, které znějí:

 

Jména (přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„69.

Ekaterina Mikhailovna MIZULINA

Екатерина Михайловна МИЗУЛИНА

(v ruštině)

Funkce: předsedkyně Ligy bezpečného internetu; členka Občanské komory Ruské federace

Datum narození: 1.9.1984

Místo narození: Jaroslavl, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Přidružené osoby: Elena Borisovna Mizulina; Konstantin Valerevich Malofeev

Jekatěrina Mizulinová je ruská veřejná činitelka a předsedkyně Ligy bezpečného internetu. Z titulu své funkce prosazuje cenzuru vůči tvůrcům internetového obsahu a umělcům ve prospěch ruské vlády a jejích politik.

Jako předsedkyně Ligy pro bezpečný internet podává Jekatěrina Mizulinová ruským donucovacím orgánům oficiální stížnosti na tvůrce internetového obsahu, tj. na bloggery, jakož i hudebníky, známé osobnosti a influencery. Jekatěrina Mizulinová tak nutí ruské tvůrce internetového obsahu a umělce k tomu, aby buď odstranili protivládní obsah, nebo vytvářeli obsah ve prospěch ruské vlády a jejích politik.

Jekatěrina Mizulinová je proto odpovědná za závažné a systematické zneužívání svobody přesvědčení a projevu, které rovněž vyvolává vážné obavy, pokud jde o cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 21 Smlouvy o Evropské unii.

29.1.2024

70.

Valentina Evgenievna LEVASHOVA

také známa jako

Valentina Evgen'yevna LEVASHOVA

Валентина Евгеньевна ЛЕВАШОВА,

Валентина Євгенiївна ЛЄВАШОВА

(v ruštině)

Funkce: soudkyně obvodního soudu pro moskevský obvod Basmanij

Datum narození:

14.10.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Adresa: Preobraženskij Val ul., 24 budova 1, byt 69, Moskva, Rusko, 107061

Valentina Levašovová je soudkyně obvodního soudu pro moskevský obvod Basmanij.

Z titulu své funkce se podílí na závažném a systematickém porušování lidských práv vůdců ruské opozice.

Je představitelkou soudní moci, která učinila předpojatá rozhodnutí v politicky motivovaných případech proti osobám, které se postavily proti vojenské invazi na Ukrajinu, nebo rozhodnutí, která ospravedlňovala vojenské a jiné akce Ruské federace na území Ukrajiny, mimo jiné v rámci řízení vedeného proti Vladimiru Kara-Murzovi.

Kara-Murza patří v Rusku mezi přední opoziční aktivisty. Politicky motivovaná soudní řízení na základě nepravdivých obvinění byla proti němu zahájena v roce 2022 poté, co obvinil Kreml z páchání válečných zločinů na Ukrajině a veřejně odsoudil ruskou agresi.

V dubnu 2023 byl odsouzen k 25 letům ve věznici se zvýšenou ostrahou / v pracovním táboře. Soudní řízení vedené proti němu bylo zaměřeno na jeho aktivismus a bylo vykonstruovaným soudním procesem, který měl v Rusku potlačit hlasy kritizující vládnoucí režim a vyjadřování nesouhlasu s útočnou válkou proti Ukrajině.

Ruský režim v řadě případů využívá soudnictví jako rozšířený nástroj k závažnému porušování lidských práv. Soudnictví není nezávislé a je využíváno k systematickému a závažnému porušování lidských práv odpůrců vládnoucího režimu, a to porušováním jejich svobody přesvědčení a projevu.

Je proto odpovědná za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání a zadržování.

29.1.2024

71.

Oleg Viktorovich ALYPOV

Олег Викторович АЛЫПОВ

Олег Вiкторович АЛИПОВ

(v ruštině)

Funkce: meziobvodní státní zástupce moskevského obvodu Golovinskij

Datum narození: 7.3.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Oleg Alypov je meziobvodní státní zástupce moskevského obvodu Golovinskij.

Z titulu své funkce státního zástupce se podílí na závažném a systematickém porušování lidských práv vůdců ruské opozice, mimo jiné v rámci řízení vedeného proti Vladimiru Kara-Murzovi.

Kara-Murza patří v Rusku mezi přední opoziční aktivisty. Politicky motivovaná soudní řízení na základě nepravdivých obvinění byla proti němu zahájena v roce 2022 poté, co obvinil Kreml z páchání válečných zločinů na Ukrajině a veřejně odsoudil ruskou agresi.

V dubnu 2023 byl odsouzen k 25 letům ve věznici se zvýšenou ostrahou / v pracovním táboře. Soudní řízení vedené proti němu bylo zaměřeno na jeho aktivismus a bylo vykonstruovaným soudním procesem, který měl v Rusku potlačit hlasy kritizující vládnoucí režim a vyjadřování nesouhlasu s útočnou válkou proti Ukrajině.

Ruský režim v řadě případů využívá soudnictví jako rozšířený nástroj k závažnému porušování lidských práv. Soudnictví není nezávislé a je využíváno k systematickému a závažnému porušování lidských práv odpůrců vládnoucího režimu, a to porušováním jejich svobody přesvědčení a projevu.

Je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání a zadržování.

29.1.2024

72.

Ludmila Mikhailovna SMOLKINA

Людмила Михайловна СМОЛКИНA

Людмила Михайлiвна СМОЛКIНА

(v ruštině)

Funkce: soudkyně Moskevského městského soudu

Datum narození: 6.8.1961

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Adresa: 45 Angarskaja ul., budova 1, 51, Moskva, Rusko, 125412

Ljudmila Smolkinová je soudkyní Moskevského městského soudu.

Z titulu své funkce se podílí na závažném a systematickém porušování lidských práv vůdců ruské opozice, mimo jiné v rámci řízení vedeného proti Vladimiru Kara-Murzovi.

Ruské orgány využívají obvinění z trestné činnosti k zatýkání, stíhání a odsuzování obránců lidských práv, novinářů a politických oponentů, kteří se kriticky vyjadřují k invazi na Ukrajinu.

Kara-Murza patří v Rusku mezi přední opoziční aktivisty. Politicky motivovaná soudní řízení na základě nepravdivých obvinění byla proti němu zahájena v roce 2022 poté, co obvinil Kreml z páchání válečných zločinů na Ukrajině a veřejně odsoudil ruskou agresi.

V dubnu 2023 byl odsouzen k 25 letům ve věznici se zvýšenou ostrahou / v pracovním táboře. Soudní řízení vedené proti němu bylo zaměřeno na jeho aktivismus a bylo vykonstruovaným soudním procesem, který měl v Rusku potlačit hlasy kritizující vládnoucí režim a vyjadřování nesouhlasu s útočnou válkou proti Ukrajině.

Ruský režim v řadě případů využívá soudnictví jako rozšířený nástroj k závažnému porušování lidských práv.

Soudnictví není nezávislé a je využíváno k systematickému a závažnému porušování lidských práv odpůrců vládnoucího režimu, a to porušováním jejich svobody přesvědčení a projevu.

Je proto odpovědná za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání a zadržování.“

29.1.2024

2)

V oddíle „B. Právnické osoby, subjekty a orgány“ se na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů doplňuje nová položka, která zní:

 

Název (přepis do latinské abecedy)

Název

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„21.

Safe Internet League

Лига безопасного интернета

(v ruštině)

Adresa: Usovo, byt 100, Moskevská oblast, Rusko, 143084

Tel.: +7 8 800 700-56-76

e-mail: [email protected]

Internetové stránky: https://ligainternet.ru

Přidružené osoby: Ekaterina Mikhailovna Mizulina; Konstantin Valerevich Malofeev

Liga bezpečného internetu (Safe Internet League) je ruská polovládní organizace, kterou s podporou ruské vlády spoluzaložil vlastník televizní stanice Cargrad (Tsargrad) Konstantin Malofejev (Malofeev).

Liga bezpečného internetu umožňuje ruské vládě posilovat cenzuru tím, že umlčuje tvůrce internetového obsahu a umělce vytvářející obsah, který není v souladu s oficiální linií ruské vlády.

Liga bezpečného internetu podává ruským donucovacím orgánům oficiální stížnosti na ruské tvůrce internetového obsahu, tj. na bloggery, jakož i hudebníky, známé osobnosti a influencery. Pod hrozbou uložení represivních nebo hospodářských opatření se Liga bezpečného internetu snaží přimět tvůrce internetového obsahu a umělce k tomu, aby buď odstranili protivládní obsah, nebo vytvářeli obsah ve prospěch ruské vlády a velebící její politiky.

Liga bezpečného internetu je proto odpovědná za závažné a systematické zneužívání svobody přesvědčení a projevu, které rovněž vyvolává vážné obavy, pokud jde o cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 21 Smlouvy o Evropské unii.“

29.1.2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/417/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU