(EU) 2024/398Nařízení Komise (EU) 2024/398 ze dne 29. ledna 2024 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro haloxyfop v některých produktech a na jejich povrchu

Publikováno: Úř. věst. L 398, 30.1.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. února 2024 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/398

30.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/398

ze dne 29. ledna 2024

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro haloxyfop v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro účinnou látku haloxyfop byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla pro haloxyfop používaný v Austrálii k ošetření lněných semen a semen řepky olejky podána žádost o přípustnou odchylku pro dovoz. Žadatel tvrdí, že povolená použití uvedené látky k ošetření těchto plodin v Austrálii vedou k reziduím přesahujícím MLR uvedený v nařízení (ES) č. 396/2005 pro lněná semena a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz lněných semen a semen řepky olejky.

(3)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčený členský stát tuto žádost vyhodnotil a v souladu s článkem 9 uvedeného nařízení předložil Komisi hodnotící zprávu.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušných případech pro zvířata, a k navrhovanému MLR vydal odůvodněné stanovisko (2). Uvedené stanovisko úřad předal žadateli, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změna MLR, o kterou žadatel žádá, je přijatelná z hlediska bezpečnosti spotřebitelů na základě hodnocení expozice spotřebitelů u 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Zohlednil údaje o spotřebě a informace o toxikologických vlastnostech uvedené látky platné v té době. Úřad dospěl k závěru, že ani celoživotní expozice uvedené látce prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které ji mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace uvedených produktů neprokázaly riziko, že by mohl být překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(6)

MLR pro sójové boby založený na žádosti o přípustnou odchylku pro dovoz byl dříve proveden v nařízení Komise (EU) 2017/171 (3), jelikož úřad dospěl k závěru, že navrhovaný MLR je pro spotřebitele bezpečný (4).

(7)

V roce 2020 nebylo podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1643 (5) schválení účinné látky haloxyfop obnoveno, jelikož žadatel o obnovení schválení se rozhodl uvedenou žádost o obnovení schválení již nepodpořit.

(8)

Veškerá povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující haloxyfop byla zrušena. V souladu s článkem 17 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 396/2005 je proto vhodné stávající MLR stanovené pro uvedenou účinnou látku v příloze II zmíněného nařízení zrušit.

(9)

V souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 396/2005 požádala Komise úřad, aby poskytl odůvodněné stanovisko, v němž posoudí rizika, která mohou stávající MLR založené na přípustných odchylkách pro dovoz a CXL pro haloxyfop představovat pro spotřebitele, a to s ohledem na nejnovější dostupné údaje o spotřebě a na existenci či neexistenci požadovaných potvrzujících informací za účelem řešení nedostatků v údajích zjištěných během přezkumu MLR v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 (6).

(10)

Úřad dospěl k závěru, že stávající MLR pro haloxyfop v sójových bobech, jakož i navrhované přípustné odchylky pro dovoz u uvedené účinné látky v lněných semenech a semenech řepky olejky a stávající CXL pro cibuli a slunečnicová semena nepředstavují riziko pro spotřebitele. Avšak vzhledem k nejnovějším údajům o spotřebě a požadavkům na údaje pro sójové boby a slunečnicová semena nebyly některé informace k dispozici, a proto bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení (7).

(11)

Vzhledem k tomu, že MLR pro haloxyfop v sójových bobech a CXL pro slunečnicová semena jsou považovány za bezpečné pro spotřebitele a chybějící informace byly zjištěny během posouzení rizik provedeného úřadem až v roce 2022, je vhodné poskytnout žadateli čas na předložení požadovaných údajů. Do dvou let od vyhlášení tohoto nařízení budou proto uvedené MLR přezkoumány s přihlédnutím k dostupným informacím. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, je vhodné stanovit MLR pro cibuli, sójové boby, lněná semena, semena řepky olejky a slunečnicová semena v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovních určených úřadem.

(12)

Kromě toho úřad zjistil, že k chronické expozici významně přispívá mez stanovitelnosti specifická pro daný produkt ve výši 0,01* mg/kg, takže mez stanovitelnosti pro tento produkt by měla být stanovena na 0,002 mg/kg. U všech ostatních produktů je vhodné snížit příslušné MLR stanovené pro haloxyfop v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na mez stanovitelnosti specifickou pro daný produkt v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení.

(13)

Komise konzultovala potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie pro rezidua haloxyfopu. Zmíněné laboratoře navrhly meze stanovitelnosti specifické pro daný produkt, které jsou analyticky dosažitelné pro všechny produkty.

(14)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(15)

Příloha II nařízení (ES) č. 396/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(16)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by se toto nařízení nemělo vztahovat na produkty, které byly vyprodukovány v Unii nebo do Unie dovezeny před tím, než se nové MLR stanou použitelnými, a u kterých je zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(17)

Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, měla by být členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků poskytnuta přiměřená doba, která jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie přede dnem 19. srpna 2024 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 19. srpna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  European Food Safety Authority reasoned opinion on the setting of import tolerances for haloxyfop-P in linseed and rapeseed. EFSA Journal 2018;16(11):5470.

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/171 ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, diethofenkarb, dithiokarbamáty, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propachizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride kmen SC1 a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 30, 3.2.2017, s. 45).

(4)  European Food Safety Authority reasoned opinion on the setting of import tolerance for haloxyfop-P in soya beans. EFSA Journal 2016;14(7):4551.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1643 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, haloxyfop-P, imidakloprid, pencykuron a zeta-cypermethrin (Úř. věst. L 370, 6.11.2020, s. 18).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2015/2075 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, desmedifam, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin a fenmedifam v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 15).

(7)  European Food Safety Authority reasoned opinion on the targeted review of maximum residues levels (MRLs) for haloxyfop-P. EFSA Journal 2022;20(11):7658.


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupec pro haloxyfop se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho esterů, solí a konjugátů, vyjádřeno jako haloxyfop (suma R- a S- izomerů ve všech poměrech)) (R) (F)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01  (*1)

0110000

Citrusové plody

 

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní (2)

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní (2)

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0130990

Ostatní (2)

 

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní (2)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní (2)

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní (2)

 

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0161990

Ostatní (2)

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní (2)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0163990

Ostatní (2)

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*1)

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní (2)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní (2)

 

0220000

Cibulová zelenina

 

0220010

Česnek

0,01  (*1)

0220020

Cibule kuchyňská

0,2

0220030

Šalotka

0,01  (*1)

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

0,01  (*1)

0220990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*1)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní (2)

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní (2)

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní (2)

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní (2)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní (2)

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní (2)

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Locika setá

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní (2)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní (2)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*1)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní (2)

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní (2)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*1)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní (2)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní (2)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

0,05

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,01  (*1)

0401030

Maková semena

0,01  (*1)

0401040

Sezamová semena

0,01  (*1)

0401050

Slunečnicová semena

0,3 (+)

0401060

Semena řepky olejky

0,05

0401070

Sójové boby

0,5 (+)

0401080

Hořčičná semena

0,01  (*1)

0401090

Bavlníková semena

0,01  (*1)

0401100

Dýňová semena

0,01  (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

0,01  (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01  (*1)

0401130

Semena lničky seté

0,01  (*1)

0401140

Konopná semena

0,01  (*1)

0401150

Semena skočce obecného

0,01  (*1)

0401990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0402000

Olejnaté plody

0,01  (*1)

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0402990

Ostatní (2)

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0500030

Kukuřice

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Rýže

 

0500070

Žito

 

0500080

Čirok

 

0500090

Pšenice

 

0500990

Ostatní (2)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*1)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní (2)

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní (2)

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní (2)

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,05  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní (2)

 

0820000

Plody

0,05  (*1)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní (2)

 

0830000

Kůra

0,05  (*1)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní (2)

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05  (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*1)

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*1)

0850000

Pupeny

0,05  (*1)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní (2)

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*1)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní (2)

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní (2)

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Komodity z

0,01  (*1)

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuk

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní (2)

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

 

1012020

Tuk

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1012990

Ostatní (2)

 

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuk

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní (2)

 

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuk

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní (2)

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

 

1015020

Tuk

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní (2)

 

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuk

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní (2)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuk

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní (2)

 

1020000

Mléko

0,002  (*1)

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní (2)

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní (2)

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho esterů, solí a konjugátů, vyjádřeno jako haloxyfop (suma R- a S- izomerů ve všech poměrech)) (R) (F)

(R)

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: Haloxyfop – kód 1000000 kromě 1040000: suma haloxyfopu, jeho solí a konjugátů, vyjádřeno jako haloxyfop (suma R- a S- izomerů ve všech poměrech)

(F)

Rozpustné v tuku

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studiích hydrolýzy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 19. února 2026, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401050 Slunečnicová semena

0401070 Sójové boby


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/398/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU