(EU) 2024/393Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/393 ze dne 26. ledna 2024, kterým se mění přílohy II, IV, IX a X prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek některých kopytníků a zárodečných produktů kopytníků z Nového Zélandu, Jižní Afriky, Spojeného království do Unie, a kterým se opravují přílohy V a XXII uvedeného nařízení, pokud jde o seznam třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže do Unie a tranzit zásilek pocházejících z Unie a vracejících se do Unie přes Spojené království

Publikováno: Úř. věst. L 393, 29.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/393

29.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/393

ze dne 26. ledna 2024,

kterým se mění přílohy II, IV, IX a X prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek některých kopytníků a zárodečných produktů kopytníků z Nového Zélandu, Jižní Afriky, Spojeného království do Unie, a kterým se opravují přílohy V a XXII uvedeného nařízení, pokud jde o seznam třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže do Unie a tranzit zásilek pocházejících z Unie a vracejících se do Unie přes Spojené království

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie. Jedním z těchto veterinárních požadavků je, že zmíněné zásilky musí pocházet ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky, které jsou uvedeny na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na vstup zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu ze třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek do Unie. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do působnosti uvedeného nařízení, do Unie lze povolit pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedených na seznamu u konkrétních druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek těch druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Seznamy a určitá obecná pravidla týkající se těchto seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného prováděcího nařízení.

(4)

Nový Zéland předložil Komisi informace prokazující v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, že podmínky stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (4) pro uznání statusu území prostého nákazy, pokud jde o infekci virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (dále jen „BTV“), jsou splněny pro celé jeho území.

(5)

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek kopytníků jiných než koňovitých a kopytníků určených pro uzavřená zařízení do Unie. Položka týkající se Nového Zélandu na seznamu třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek kopytníků jiných než koňovitých a kopytníků určených pro uzavřená zařízení do Unie, uvedená v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404, by proto měla být změněna tak, aby zahrnovala celé území této třetí země prosté BTV, a to vložením veterinární záruky „BTV“ do řádků pro skot, ovce, kozy, velbloudovité a jelenovité a ostatní kopytníky ve sloupci 7 tabulky uvedené v části 1.

(6)

Spojené království navíc oznámilo potvrzený případ BTV u skotu ve Velké Británii. V důsledku toho již Spojené království nemůže být Unií považováno za prosté BTV, a proto by veterinární záruka „BTV“ měla být zrušena u řádků pro skot, ovce, kozy, velbloudovité, jelenovité a ostatní kopytníky v položkách pro oblasti GB-1 a GB-2 ve Spojeném království ve sloupci 7 tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(7)

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek koňovitých do Unie. Rozhodnutí Komise 2008/698/ES (5) stanoví pravidla pro regionalizaci Jižní Afriky vzhledem k dovozu a dočasnému dovozu evidovaných koní z uvedené třetí země do Unie. Uvedené rozhodnutí bylo zrušeno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2023/2609 (6) s účinkem ode dne 14. prosince 2023. Odkaz na rozhodnutí 2008/698/ES by proto měl být v položce pro oblast ZA-1 v Jižní Africe v sloupci 6 tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 zrušen.

(8)

Přílohy IX a X prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů skotu, ovcí a koz do Unie. Vzhledem k tomu, že Nový Zéland předložil Komisi informace prokazující, že podmínky pro uznání statusu území prostého nákazy BTS pro celé jeho území jsou splněny, měly by být položky pro uvedenou třetí zemi změněny tak, aby zahrnovaly celé území této třetí země jako území prosté BTV, a to vložením veterinární záruky „BTV“ do sloupce 6 tabulek v přílohách IX a X části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404. Kromě toho by vzhledem k potvrzenému případu BTV u skotu ve Velké Británii měla být veterinární záruka „BTV“ zrušena u položek pro oblasti GB-1 a GB-2 ve Spojeném království ve sloupci 6 tabulky v příloze IX části 1 a u položky pro oblast GB-0 ve Spojeném království ve sloupci 6 tabulky v příloze X části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(9)

Přílohy II, IV, IX a X prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Kromě toho příloha V prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže do Unie. Odkazy na sloupce pro zvláštní podmínky a veterinární záruky v tabulce v oddíle B části 1 by měly být opraveny u názvů částí 3 a 4 uvedené přílohy.

(11)

Příloha XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví mimo jiné seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup do Unie v případě zásilek určitých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí. V tabulce části 1 uvedené přílohy je v položkách Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey nezbytné přesunout obsah sloupce 3 uvedené tabulky do sloupce 4 uvedené tabulky, který byl původně zaveden prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/634 (7) a nesprávně změněn prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1469 (8).

(12)

Přílohy V a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(13)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojeném království, pokud jde o BTV, by změny, které mají být tímto nařízením provedeny v prováděcím nařízení (EU) 2021/404, měly nabýt účinku co nejdříve.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy II, IV, IX a X prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s částí A přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Opravy prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se opravují v souladu s částí B přílohy tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

(5)  Rozhodnutí Komise 2008/698/ES ze dne 8. srpna 2008 o dočasném dovozu a dovozu evidovaných koní z Jižní Afriky do Společenství (Úř. věst. L 235, 2.9.2008, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/698/oj).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2609 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/698/ES o dočasném dovozu a dovozu evidovaných koní z Jižní Afriky do Společenství (Úř. věst. L 2023/2609, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2609/oj).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/634 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o přechodná ustanovení, položky Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey a seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie (Úř. věst. L 132, 19.4.2021, s. 108, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/634/oj).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1469 ze dne 10. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro produkty živočišného původu, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu pocházejících ze třetí země nebo území a vracejících se do Unie ze třetí země nebo území, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich regionů, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu a určitého zboží pocházejících ze třetí země nebo jejího regionu a vracejících se do Unie ze třetí země nebo jejího regionu (Úř. věst. L 321, 13.9.2021, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1469/oj).


PŘÍLOHA

ČÁST A

Přílohy II, IV, IX a X prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

v příloze II se část 1 mění takto:

a)

položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-1

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

ID

BRU, EBL, EVENTS

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (3)

OV/CAP-Y

ID

BRU, EVENTS

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GB-2

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

ID

BRU, TB, EBL, EVENTS

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X,

OV/CAP-X-NI (3)

OV/CAP-Y

ID

BRU, EVENTS

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

 

ADV“

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

b)

položka pro Nový Zéland se nahrazuje tímto:

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB, BTV

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, BTV

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV (2)

 

 

2)

v příloze IV části 1 se položka pro Jižní Afriku nahrazuje tímto:

ZA

Jižní Afrika

ZA-1

F

Evidovaní koně

EQUI-X

EQUI-TRANSIT-X

 

 

3.5.2011“

 

3)

v příloze IX se část 1 mění takto:

a)

položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-1

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

BRU

EBL

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

GB-2

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

BRU

TB

EBL“

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

b)

položka pro Nový Zéland se nahrazuje tímto:

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

TB, BRU, BTV

Oocyty a embrya

Příloha I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1901

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

TB, BRU, BTV“

4)

v příloze X se část 1 mění takto:

a)

položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

BRU“

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

b)

položka pro Nový Zéland se nahrazuje tímto:

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU, BTV

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU, BTV“

ČÁST B

Přílohy V a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se opravují takto:

1)

příloha V se opravuje takto:

a)

název části 3 se nahrazuje tímto:

„ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 4 tabulky stanovené v oddíle B části 1 “;

b)

název části 4 se nahrazuje tímto:

„ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 5 tabulky stanovené v oddíle B části 1 “;

2)

v příloze XXII části 1 se položky pro Spojené království, Guernsey, Ostrov Man a Jersey nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-0

 

Zvířata a zárodečné produkty spadající do oblasti působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692  (*1)

Vzorová osvědčení pro přemísťování mezi členskými státy

Z jednoho členského státu do jiných členských států přes Spojené království nebo jeho závislá území

 

 

 

Produkty živočišného původu a určité zboží, na něž se vztahují osvědčení stanovená v článcích 8 až 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce jsou přemísťovány zpět do Unie

 

 

GG

Guernsey

GG-0

 

Zvířata a zárodečné produkty spadající do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

Vzorová osvědčení pro přemísťování mezi členskými státy

Z jednoho členského státu do jiných členských států přes Spojené království nebo jeho závislá území

 

 

 

Produkty živočišného původu a určité zboží, na něž se vztahují osvědčení stanovená v článcích 8 až 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce jsou přemísťovány zpět do Unie

 

 

IM

Ostrov Man

IM-0

 

Zvířata a zárodečné produkty spadající do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

Vzorová osvědčení pro přemísťování mezi členskými státy

Z jednoho členského státu do jiných členských států přes Spojené království nebo jeho závislá území

 

 

 

Produkty živočišného původu a určité zboží, na něž se vztahují osvědčení stanovená v článcích 8 až 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce jsou přemísťovány zpět do Unie

 

 

JE

Jersey

JE-0

 

Zvířata a zárodečné produkty spadající do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

Vzorová osvědčení pro přemísťování mezi členskými státy

Z jednoho členského státu do jiných členských států přes Spojené království nebo jeho závislá území

 

 

 

Produkty živočišného původu a určité zboží, na něž se vztahují osvědčení stanovená v článcích 8 až 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce jsou přemísťovány zpět do Unie

 

 


(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/393/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU