(EU) 2024/386Nařízení Rady (EU) 2024/386 ze dne 19. ledna 2024 o zavedení omezujících opatření proti těm, kteří napomáhají násilným akcím Hamásu a Palestinského islámského džihádu, nebo je podporují či umožňují, a osobám, skupinám, subjektům a orgánům s nimi spojeným

Publikováno: Úř. věst. L 386, 19.1.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. ledna 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 19. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/386

19.1.2024

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/386

ze dne 19. ledna 2024

o zavedení omezujících opatření proti těm, kteří napomáhají násilným akcím Hamásu a Palestinského islámského džihádu, nebo je podporují či umožňují, a osobám, skupinám, subjektům a orgánům s nimi spojeným

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/385 ze dne 19. ledna 2024 o zavedení omezujících opatření proti těm, kteří napomáhají násilným akcím Hamásu a Palestinského islámského džihádu, nebo je podporují či umožňují, a osobám, skupinám, subjektům a orgánům s nimi spojeným (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. ledna 2024 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2024/385, kterým se zavádí rámec pro cílená omezující opatření proti těm, kteří napomáhají násilným akcím Hamásu a Palestinského islámského džihádu, nebo je podporují či umožňují. Body odůvodnění uvedeného rozhodnutí uvádějí politický kontext a politické zdůvodnění zavedení omezujících opatření. Rozhodnutí (SZBP) 2024/385 stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých fyzických nebo právnických osob, skupin, subjektů a orgánů, které podporují, usnadňují nebo umožňují násilné akce spáchané Hamásem a Palestinským islámským džihád nebo jejich jménem, a zákaz zpřístupňovat jim finanční prostředky a hospodářské zdroje. Fyzické a právnické osoby, skupiny, subjekty a orgány, na něž se uvedená omezující opatření vztahují, jsou uvedeny na seznamu v příloze rozhodnutí (SZBP) 2024/385.

(2)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(3)

Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právo na obhajobu a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(4)

V rámci postupu pro změny seznamu uvedeného v příloze I tohoto nařízení by měly být příslušným fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám, subjektům a orgánům sděleny důvody jejich zařazení na seznam, aby měly příležitost se vyjádřit.

(5)

Pro účely provádění tohoto nařízení a pro zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by jména a další příslušné údaje týkající se fyzických a právnických osob, skupin, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny, měly být zveřejněny. Veškeré zpracování osobních údajů by mělo být v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (2) a (EU) 2018/1725 (3).

(6)

Členské státy a Komise by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělovat si veškeré další relevantní informace v souvislosti s tímto nařízením, které mají k dispozici.

(7)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„nárokem“ jakýkoli nárok, ať již uplatňovaný právní cestou, či nikoli, vznesený na základě smlouvy či transakce nebo v souvislosti s nimi, ať již před vstupem tohoto nařízení v platnost, nebo po jeho vstupu v platnost, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody v souvislosti se smlouvou nebo transakcí;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití doložky vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

b)

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli transakce bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumí mimo jiné dluhopis, záruka nebo příslib odškodnění, zejména finanční záruka nebo příslib finančního odškodnění, a úvěr, ať již jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

c)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách na seznamu v příloze II;

d)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, mimo jiné prodejem, pronájmem nebo zastavením;

f)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto finančních prostředků, včetně správy portfolia;

g)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a výnosy všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, konosamenty, dodací listy;

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

h)

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva o Evropské unii (SEU) za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I, nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo v jejich prospěch.

3.   V příloze I jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, skupiny, subjekty či orgány, které:

a)

materiálně nebo finančně podporují Hamás, Palestinský islámský džihád (, jakoukoliv jinou spřízněnou skupinu či jakoukoliv jejich buňku, pobočku, odštěpenou skupinu nebo skupinu z nich vzniklou;

b)

jsou zapojeny do financování Hamásu, Palestinského islámského džihádu, jakékoliv jiné spřízněné skupiny či jakékoliv jejich buňky, pobočky, odštěpené skupiny nebo skupiny z nich vzniklé nebo do financování jejich činů nebo činností nebo činů nebo činností prováděných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu,

c)

jsou zapojeny do plánování, přípravy či umožňování násilných akcí ze strany Hamásu, Palestinského islámského džihádu, jakékoliv jiné spřízněné skupiny či jakékoliv jejich buňky, pobočky, odštěpené skupiny nebo skupiny z nich vzniklé nebo ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

d)

dodávají, prodávají nebo předávají zbraně a související materiál Hamásu, Palestinskému islámskému džihádu, jakékoliv jiné spřízněné skupiny či jakékoliv jejich buňce, pobočce, odštěpené skupině nebo skupině z nich vzniklé;

e)

materiálně či finančně podporují nebo provádějí činnosti, které poškozují nebo ohrožují stabilitu nebo bezpečnost Izraele, ve spojení s Hamáse, Palestinským islámským džihádem, jakoukolkoliv jinou spřízněnou skupinou či jakoukoliv jejich buňkou, pobočkou, odštěpenou skupinou nebo skupinou z nich vzniklou nebo jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

f)

mají podíl na rozkazech nebo páchání závažného porušování mezinárodního humanitárního práva nebo lidských práv jménem Hamásu, Palestinského islámského džihádu nebo jakékoliv spřízněné skupiny či jakékoliv jejich buňky, pobočky, odštěpené skupiny nebo skupiny z nich vzniklé nebo jejich jménem či na jejich účet, nebo takovým rozkazům či páchání závažného porušování lidských práv napomáhají;

g)

podněcují k závažným násilným činům ze strany Hamásu, Palestinského islámského džihádu nebo jakékoliv spřízněné skupiny či jakékoliv jejich buňky, pobočky, odštěpené skupiny nebo skupiny z nich vzniklé či ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu, nebo veřejně vyzývají k jejich páchání;

h)

poskytují podporu fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám, subjektům či orgánům, které provádějí činnosti uvedené v písmenech a) až g).

Článek 3

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 nebo 2 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů poté, co se ujistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, skupin, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno, nebo

e)

určené k výplatě na účet nebo z účtu diplomatické či konzulární mise nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud jsou tyto platby zamýšleny k oficiálním účelům diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.

2.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 4

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 1 a 2 se nevztahují na zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytných k zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které podporují základní lidské potřeby, pokud tuto pomoc poskytují nebo jiné činnosti provádějí:

a)

OSN, včetně jejích programů, fondů a dalších subjektů a orgánů, jakož i její specializované agentury a související organizace;

b)

mezinárodní organizace;

c)

humanitární organizace se statusem pozorovatele ve Valném shromáždění OSN a členové těchto humanitárních organizací;

d)

dvoustranně nebo mnohostranně financované nevládní organizace, které se účastní plánů humanitární reakce OSN, plánů na podporu uprchlíků, jiných výzev OSN nebo humanitárních uskupení koordinovaných Úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí ;

e)

organizace a agentury, kterým Unie udělila osvědčení o humanitárním partnerství nebo které jsou certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s vnitrostátními postupy;

f)

specializované agentury členských států nebo

g)

zaměstnanci, příjemci grantů, dceřiné společnosti nebo prováděcí partneři subjektů uvedených v písmenech a) až f), pokud jednají v těchto funkcích.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku a odchylně od čl. 2 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členských států povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků či hospodářských zdrojů poté, co se ujistí, že poskytnutí těchto finančních prostředků či hospodářských zdrojů je nezbytné pro zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které podporují základní lidské potřeby.

3.   Pokud relevantní příslušný orgán do pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o povolení podle odstavce 2 nevydá zamítavé rozhodnutí, nevyžádá si informace nebo neoznámí prodloužení uvedené lhůty, považuje se povolení za udělené.

4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do čtyř týdnů od jeho udělení.

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán před zařazením příslušné fyzické nebo právnické osoby, skupiny, subjektu nebo orgánu uvedených v článku 2 na seznam v příloze I, nebo soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem či po něm;

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených příslušnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, skupiny, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I a

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 a v případě, kdy je platba fyzické nebo právnické osoby, skupiny, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I splatná na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, nebo povinnosti, která dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, subjektu nebo orgánu vznikla, přede dnem, kdy byly fyzická nebo právnická osoba, skupina, subjekt nebo orgán zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů, pokud se dotčený příslušný orgán ujistí, že:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, skupinou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze I a

b)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.

2.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 7

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet fyzické nebo právnické osoby, skupiny, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o každé takové transakci neprodleně uvědomí relevantní příslušný orgán.

2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b)

platby splatné na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzická nebo právnická osoba, skupina, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo

c)

platby splatné na základě soudních či správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů, které byly vydány v některém členském státě nebo jsou vykonatelné v dotčeném členském státě,

jsou-li veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

Článek 8

1.   Fyzické a právnické osoby, skupiny, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s čl. 2 odst. 1, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování informací uvedených v písmenu a).

2.   Povinnost uvedená v odstavci 1 se použije v souladu s vnitrostátnímimi nebo jinými použitelnými pravidly týkajícími se důvěrnosti informací v držení soudních orgánů a při zachování důvěrnosti komunikace mezi advokáty a jejich klienty chráněné článkem 7 Listiny základních práv Evropské unie. Za tímto účelem takováto komunikace zahrnuje též komunikaci týkající se právního poradenství poskytovaného jinými certifikovanými odborníky, kteří jsou podle vnitrostátního práva oprávněni zastupovat své klienty v soudním řízení, pokud je toto právní poradenství poskytováno v souvislosti s probíhajícím nebo budoucím soudním řízením.

3.   Veškeré další informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

4.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

5.   Příslušné orgány členských států, včetně donucovacích orgánů, celních orgánů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (4), příslušných orgánů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (5), směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (6) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (7), jakož i správci úředních rejstříků, v nichž jsou registrovány fyzické osoby, právnické osoby, subjekty a orgány, jakož i nemovitý nebo movitý majetek, neprodleně zpracovávají a vyměňují si informace, včetně osobních údajů a v nezbytných případech informací uvedených v odstavci 1, s jinými příslušnými orgány svého členského státu, jiných členských států a s Komisí, jsou-li toto zpracování a výměna nezbytné pro provedení úkolů zpracujícího nebo přijímajícího orgánu v souladu s tímto nařízením, zejména pokud odhalí případy porušení či obcházení nebo pokusů o porušení či obcházení zákazů stanovených v tomto nařízení.

Článek 9

1.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření uvedených v článku 2 .

2.   Veškeré zpracování osobních údajů se provádí v souladu s tímto nařízením a nařízeními (EU) 2016/679 a (EU) 2018/1725, a to pouze v rozsahu nezbytném pro uplatňování tohoto nařízení.

Článek 10

1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo z odmítnutí je zpřístupnit učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, skupinu, subjekt nebo orgán, kteří je provádějí, ani pro jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, skupin, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 11

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně nároků na náhradu škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

fyzickými nebo právnickými osobami, skupinami, subjekty či orgány uvedenými na seznamu v příloze I;

b)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, skupinami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem fyzických nebo právnických osob, skupin, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a).

2.   Ve všech řízeních k uspokojení nároku nesou důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno na základě odstavce 1, fyzická nebo právnická osoba, skupina, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto nároku.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, skupin, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legálnosti neplnění smluvních závazků podle tohoto nařízení.

Článek 12

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí jakékoli další relevantní informace v souvislosti s tímto nařízením, které mají k dispozici, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních udělených na základě výjimek stanovených v tomto nařízení;

b)

porušování tohoto nařízení, problémech s jeho vymáháním a rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi veškeré další relevantní informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 13

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, skupinu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článku 2, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

2.   Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, subjektu či orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů pro jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž jim umožní předložit své připomínky.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, skupinu, subjekt či orgán o tom informuje.

4.   Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespoň každých 12 měsíců.

5.   Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

Článek 14

1.   V příloze I jsou uvedeny důvody zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, skupin, subjektů nebo orgánů na seznam.

2.   V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, skupin, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat: jména a přezdívky, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. V případě právnických osob, skupin, subjektů nebo orgánů mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 15

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy rovněž stanoví vhodná opatření ke konfiskaci výnosů z těchto porušení.

2.   Členské státy oznámí Komisi pravidla uvedená v odstavci 1 neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoliv jejich následné změny.

Článek 16

1.   Rada, Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci (dále jen „vysoký představitel“) jsou oprávěni za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení zpracovávat osobní údaje. Mezi tyto úkoly patří:

a)

pokud jde o Radu, příprava a přijímání změn přílohy I;

b)

pokud jde o vysokého představitele, příprava změn přílohy I;

c)

pokud jde o Komisi:

i)

začlenění obsahu přílohy I do elektronického konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce Unie, a do interaktivní mapy sankcí, přičemž obojí je veřejně dostupné;

ii)

zpracovávání informací o dopadu opatření tohoto nařízení, jako je hodnota zmrazených finančních prostředků, a informací o povoleních udělených příslušnými orgány.

2.   Rada, Komise a vysoký představitel zpracovávají v příslušných případech relevantní údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami uvedenými na seznamu, odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy I.

3.   Pro účely tohoto nařízení jsou Rada, Komise a vysoký představitel „správci“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (EU) 2018/1725 s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle uvedeného nařízení.

Článek 17

1.   Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách uvedených na seznamu v příloze II. Veškeré změny adres svých internetových stránek uvedených na seznamu v příloze II členské státy oznámí Komisi.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 18

Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto nařízením se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 19

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c)

na všechny fyzické osoby nacházející se na území Unie nebo mimo něj, které jsou státními příslušníky některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, skupiny, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu nacházející se na území Unie nebo mimo něj;

e)

na všechny právnické osoby, skupiny, subjekty či orgány v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)   Úř. věst. L, 2024/385, 19.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/385/oj.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, skupin, subjektů a orgánů podle článků 1 a 2

A.   Fyzické osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA

Datum narození: 28.8.1955

Místo narození: Súdán

Státní příslušnost: súdánská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 10100159792 (Súdán)

Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza je finančníkem Hamásu, který sídlí v Súdánu a spravuje společnosti v investičním portfoliu Hamásu. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza zprostředkovával finanční prostředky pro Hamás prostřednictvím sítě společností, mimo jiné zejména prostřednictvím společností Al Rowad Real Estate Development a Al Zawaya Group for Development and Investment. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza se tudíž podílí na financování Hamásu.

19.1.2024

2.

Nabil Khaled Halil CHOUMAN

Datum narození: 1954

Místo narození: Libanon

Státní příslušnost: libanonská

Pohlaví: muž

Funkce: zakladatel a akcionář společnosti Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL

Nabil Khaled Halil Chouman je vlastníkem společnosti Shuman for Currency Exchange SARL se sídlem v Bejrútu (Libanon), která je využívána k praní peněz a jejich převodu Hamásu mimo jiné z Íránu. Finanční částky převedené Hamásu prostřednictvím společnosti Shuman for Currency Exchange SARL se odhadují na desítky milionů USD. Nabil Khaled Halil Chouman se tudíž podílí na financování Hamásu.

19.1.2024

3.

Khaled CHOUMAN

také znám jako

Khaled SHUMAN

Datum narození: 2.4.1987

Místo narození: Libanon

Státní příslušnost: libanonská

Pohlaví: muž

Funkce: směnárník společnosti Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL

Khaled Chouman pracuje jako směnárník společnosti Shuman for Currency Exchange SARL, kterou vlastní jeho otec a která má sídlo v Bejrútu (Libanon). Tato společnost je využívána k praní peněz a jejich převodu Hamásu, mimo jiné z Íránu. Finanční částky převedené Hamásu prostřednictvím společnosti Shuman for Currency Exchange SARL se odhadují na desítky milionů USD. Khaled Chouman se tudíž podílí na financování Hamásu.

19.1.2024

4.

Rida Ali KHAMIS

(رضا علي خميس)

také znám jako

Reda Ali KHAMIS

Datum narození: 2.9.1967

Státní příslušnost: libanonská

Číslo pasu nebo průkazu totožnosti: 3194104 (Libanon)

Pohlaví: muž

Funkce: obchodní partner společnosti Chouman for Currency Exchange SARL

Rida Ali Khamis je zapojen do směnárenských operací umožňujících praní peněz a jejich převod Hamásu, zejména prostřednictvím společností Shuman for Currency Exchange SARL a Al-Wasata SARL. Rida Ali Khamis se tudíž podílí na financování Hamásu.

19.1.2024

5.

Musa Muhammad Salim DUDIN

(موسى دودين;

موسى محمد سالم دودين)

také znám jako

Mousa DOUDIN;

Mousa DUDIN;

Musa DUDIN;

Musa Muhammad Salim DODIN;

Musa Muhammad Salim DOUDIN;

Mussa DODIN;

Mussa DUDIN

Datum narození: 12.6.1972

Místo narození: Dura, Hebron

Státní příslušnost: palestinská

Pohlaví: muž

Funkce: člen politického předsednictva Hamásu

Musa Muhammad Salim Dudin je vysoce postaveným příslušníkem Hamásu a členem politického předsednictva Hamásu. V této funkci často činil jménem této organizace veřejná prohlášení. Kromě toho se jako člen investičního úřadu Hamásu podílel na finančních operacích této organizace. Musa Muhammad Salim Dudin se tudíž podílí na financování Hamásu.

19.1.2024

6.

Aiman Ahmad AL-DUWAIK

také znám jako

Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK

Datum narození: 24.9.1962

Státní příslušnost: jordánská

Pohlaví: muž

Funkce: generální ředitel společností Sidar Company a Anda Turk

Aiman Ahmad Al-Duwaik je finančníkem Hamásu, který je usazen v Alžírsku a pomáhá řídit zahraniční investiční portfolio této organizace. Je zejména generálním ředitelem a akcionářem alžírské společnosti Sidar, generálním ředitelem turecké společnosti Anda Turk, akcionářem společnosti Al Rowad Real Estate Development se sídlem v Súdánu a členem správní rady stavební společnosti Uzmanlar Co. Tyto společnosti jsou součástí mezinárodní finanční sítě Hamásu. Aiman Ahmad Al-Duwaik uwaik se tudíž podílí na financování Hamásu.

19.1.2024


PŘÍLOHA II

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro oznamování Komisi

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONSKO

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITÁLIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://smb.gov.mt/

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pro oznamování Evropské komisi:

Commission européenne/Europese Commissie

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue Joseph II/Jozef II-straat 54

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

E-mail: [email protected]


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU