(EU) 2024/363Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/363 ze dne 11. října 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, pokud jde o přechod na referenční hodnoty sazeb TONA a SOFR, na něž se odkazuje v některých OTC derivátových smlouvách

Publikováno: Úř. věst. L 363, 22.1.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 11. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. února 2024 Nabývá účinnosti: 11. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/363

22.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/363

ze dne 11. října 2023,

kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, pokud jde o přechod na referenční hodnoty sazeb TONA a SOFR, na něž se odkazuje v některých OTC derivátových smlouvách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 (2) stanoví mimo jiné soubor kategorií mimoburzovních (OTC) úrokových derivátů, které podléhají povinnosti clearingu. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 bylo změněno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/750 (3), pokud jde o soubor kategorií OTC úrokových derivátů vyjádřených v euru (EUR), libře sterlingů (GBP), japonském jenu (JPY) a americkém dolaru (USD), které podléhají povinnosti clearingu. Tato změna rozsahu kategorií, které podléhají povinnosti clearingu, odráží přechod na nové referenční hodnoty, na něž se odkazuje v OTC derivátech, přičemž se upouští od odkazování na referenční hodnoty průměrné jednodenní eurové sazby (EONIA) a londýnské mezibankovní nabídkové sazby (LIBOR) a namísto toho se odkazuje na nové bezrizikové sazby, neboť některé kategorie již nesplňují kritéria, která jsou nezbytná pro to, aby se na ně vztahovala povinnost clearingu, zatímco nové kategorie začaly tato kritéria splňovat.

(2)

Administrátor referenční hodnoty ICE, administrátor pro sazbu LIBOR, oznámil, že ukončení sazby LIBOR pro JPY a některých sazeb LIBOR pro USD proběhne na konci roku 2021, zatímco zveřejňování všech zbývajících sazeb LIBOR pro USD skončí v červnu 2023. Kromě toho Komise, Evropská centrální banka v rámci své funkce bankovního dohledu (bankovní dohled ECB), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydaly společné prohlášení, v němž důrazně vybízejí smluvní strany, aby do 31. prosince 2021 přestaly používat jakékoli ze sazeb LIBOR, včetně sazby LIBOR pro USD, jako referenční sazbu v nových smlouvách. Od 1. ledna 2022 proto smluvní strany již nemohou uzavírat smlouvy o OTC úrokových derivátech vázaných na sazbu LIBOR pro JPY, neboť tato referenční hodnota již neexistuje, a od smluvních stran se očekává, že již nebudou uzavírat smlouvy o OTC úrokových derivátech, které jsou vázané na sazbu LIBOR pro USD.

(3)

Regulační orgány a účastníci trhu pracují na náhradních sazbách pro tyto měny, a zejména na vývoji nových bezrizikových sazeb, které se nyní používají jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách. Vytvářejí se konkrétně tyto bezrizikové sazby: zajištěná jednodenní finanční sazba (SOFR) pro USD a tokijská průměrná jednodenní sazba (TONA) pro JPY. Pokud jde konkrétně o trh s OTC deriváty, OTC úrokové derivátové smlouvy vázané na sazby SOFR a TONA obchodují smluvní strany a clearing se provádí u určitých ústředních protistran.

(4)

Orgán ESMA byl informován o kategoriích OTC úrokových derivátů vázaných na sazby SOFR nebo TONA, jejichž clearing byl určitým ústředním protistranám povolen. U každé z těchto kategorií orgán ESMA znovu posoudil kritéria, která jsou zásadní pro určení, zda bude pro tyto kategorie stanovena povinnost clearingu, včetně míry standardizace, objemu a likvidity a dostupnosti cenových informací. S obecným cílem snížit systémová rizika orgán ESMA určil, že kategorie OTC úrokových derivátů vázaných na uvedené bezrizikové sazby by nyní měly podléhat povinnosti clearingu v souladu s postupem stanoveným v nařízení (EU) č. 648/2012. Tyto kategorie by proto měly být zahrnuty do rozsahu povinnosti clearingu.

(5)

Obecně platí, že různé smluvní strany potřebují na zavedení nezbytných opatření k zahájení clearingu svých OTC úrokových derivátů, které podléhají povinnosti clearingu, různě dlouhou dobu. V tomto případě však měly smluvní strany čas připravit se na přechod na nové referenční hodnoty, včetně ukončení sazby LIBOR pro JPY, k němuž došlo na konci roku 2021, nebo na plánované ukončení většiny sazeb LIBOR pro USD naplánované na červen 2023, a to i pokud jde o jejich ujednání o clearingu. U smluvních stran, které již podléhají povinnosti clearingu a clearingu OTC úrokových derivátů vyjádřených v JPY nebo USD, nevyžaduje clearing nových kategorií vázaných na bezrizikové sazby v JPY nebo USD významné změny (pokud vůbec nějaké) jejich clearingových smluv nebo procesů. Pokud totiž mají smluvní strany platná ujednání o clearingu pro clearing OTC úrokových derivátů vyjádřených v JPY, pak clearing OTC úrokových derivátů vázaných na bezrizikovou sazbu v této měně nevyžaduje zavedení a provádění zcela nových clearingových ujednání, jak tomu bylo v případě, kdy tyto strany začaly provádět clearing OTC úrokových derivátů vyjádřených v této měně. Kromě toho v případě smluvních stran, které již měly platná ujednání o clearingu OTC úrokových derivátů odkazujících na SOFR, pak clearing OTC úrokových derivátů vázaných na SOFR u delších splatností nevyžaduje zavedení a provádění zcela nových clearingových ujednání, jelikož kategorie swapů s jednodenní sazbou SOFR s dobou splatnosti do tří let již spadají do působnosti povinnosti clearingu. Pro zajištění řádného a včasného splnění této povinnosti není třeba zavádět další postupné kroky. Změny provedené za účelem zavedení nových kategorií OTC úrokových derivátů vázaných na bezrizikové sazby a vyjádřených v JPY a USD by měly začít platit ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(8)

Orgán ESMA uskutečnil k návrhu regulačních technických norem, z něhož toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy, požádal o doporučení skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4) a konzultoval Evropskou radu pro systémová rizika,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 se mění takto:

1)

V článku 3 se vkládá nový odstavec 1c, který zní:

„1c.

Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze v řádcích E.4.1 a E.4.2 tabulky 4, nabývá odchylně od odstavce 1 a s výjimkou smluv uvedených v odstavci 1b povinnost clearingu účinnosti dne 11. února 2024.“

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/750 ze dne 8. února 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, pokud jde o přechod na nové referenční hodnoty, na něž se odkazuje v některých OTC derivátových smlouvách (Úř. věst. L 138, 17.5.2022, s. 6).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

Tabulka 4 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 se mění takto:

1)

řádek pro položku D.4.3 se zrušuje;

2)

doplňují se nové řádky pro položky E.4.1 a E.4.2, které znějí:

„E.4.1

OIS

SOFR

USD

7D–50R

Jedna měna

Ne

Konstantní nebo variabilní

E.4.2

OIS

TONA

JPY

7D-30R

Jedna měna

Ne

Konstantní nebo variabilní“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/363/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU