(EU) 2024/358Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/358 ze dne 29. září 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví požadavky na úvěrové hodnocení projektů skupinového financování, oceňování nabídek skupinového financování a politiky a postupy řízení rizik

Publikováno: Úř. věst. L 358, 22.1.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 29. září 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. února 2024 Nabývá účinnosti: 11. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/358

22.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/358

ze dne 29. září 2023,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví požadavky na úvěrové hodnocení projektů skupinového financování, oceňování nabídek skupinového financování a politiky a postupy řízení rizik

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 19 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 23 nařízení (EU) 2020/1503 vyžaduje, aby poskytovatelé služeb skupinového financování poskytovali investorům dostatečné informace o kvalitě projektů skupinového financování a vlastníků těchto projektů, a to zejména prostřednictvím dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, který obsahuje informace potřebné k přijetí informovaného investičního rozhodnutí. Investoři by však měli být také dostatečně informováni o tom, jak poskytovatelé služeb skupinového financování vypočítávají úvěrové hodnocení projektů a vlastníků projektů, aby mohli lépe pochopit a porovnat rizika, s nimiž jsou různé úvěry poskytované v rámci skupinového financování spojeny.

(2)

V posledních letech byly techniky hodnocení úvěrového rizika a výpočtu úvěrového hodnocení vedle tradičnějších statistických technik rozvíjeny v rámci inovativních přístupů založených na umělé inteligenci a strojovém učení. Například pro malé a střední podniky bez dlouhé úvěrové historie se mohou ukázat jako užitečnější inovativní metody založené na transakčních údajích než metody založené na tradičních rozvahových údajích. Použití těchto technik může vzhledem k jejich složitosti zvýšit asymetrii informací mezi investory a poskytovateli služeb skupinového financování. V popisu metody, kterou poskytovatelé služeb skupinového financování používají k výpočtu úvěrového hodnocení, by proto měl být uveden model hodnocení, který se pro tento výpočet používá, a také dostatečné informace o finančních a nefinančních faktorech, které se v těchto modelech hodnocení používají jako vstupní údaje, a o výstupech, které modely hodnocení poskytují.

(3)

Investoři si nemusí být plně vědomi mechanismu a některých faktorů, které se podílejí na tvorbě cen u nabídek skupinového financování. Měla by se proto zvýšit transparentnost, aby se usnadnilo porovnávání různých úvěrů. Zejména pokud poskytovatelé služeb skupinového financování navrhují cenu nabídky skupinového financování, měli by přesně popsat metodu použitou k výpočtu těchto cen. Tento popis by měl zohledňovat prvky, které jsou relevantní v okamžiku poskytnutí úvěru i po tomto okamžiku, zejména s ohledem na poplatky, které může poskytovatel služeb skupinového financování požadovat od investorů a vlastníků projektů za služby, které jim poskytuje.

(4)

Cena úvěrů umožněných na platformě poskytovatele služeb skupinového financování by měla být spravedlivá a přiměřená. Mělo by být tedy zajištěno, aby cena odrážela profil rizika a čistou současnou hodnotu úvěru a aby poskytovatel služeb skupinového financování zohlednil obecné podmínky na trhu.

(5)

Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli provádět spolehlivé posouzení úvěrového rizika jakožto minimální ochranu investorů, kteří nemají dostatek informací o úvěruschopnosti vlastníků projektů a o udržitelnosti projektů skupinového financování. Aby poskytovatelé služeb skupinového financování mohli řádně a spolehlivě posoudit úvěrové riziko projektů a vlastníků projektů, měli by zohlednit dostatečné množství informací o faktorech, které ovlivňují finanční situaci a obchodní strategii vlastníků projektů a projektů skupinového financování. Vzhledem k tomu, že komplexní posouzení úvěrového rizika musí zohlednit i to, zda je toto riziko kompenzováno dostupností ujednání o zajištění úvěrového rizika, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování zohlednit i informace o zajištění a zárukách používaných ke zmírnění úvěrového rizika.

(6)

Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli mít přístup k příslušným informacím uvedeným v dokumentaci o hodnocení úvěrového rizika, aby mohli provést odpovídající srovnávací analýzu úvěruschopnosti potenciálních vlastníků projektů a zlepšit modely a nástroje používané při schvalování projektů, které mají být financovány na jejich platformách. Osobní údaje uvedené v těchto informacích by měly být uchovávány po dobu nejvýše pěti let a v každém případně by s nimi mělo být nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (2).

(7)

Proces ocenění nabídky skupinového financování by měl zahrnovat také přesné ocenění úvěrů poskytovaných v rámci skupinového financování. Poskytovatelé služeb skupinového financování by proto měli zajistit, aby v průběhu životního cyklu úvěru bylo toto ocenění založeno na dostatečném počtu faktorů, které odrážejí strukturu příjmů a nákladů úvěru, jakož i jeho rizikovost.

(8)

Ochranu investorů zvyšují řádné struktury správy a řízení. Za tímto účelem by poskytovatelé služeb skupinového financování měli mít zavedeny řídící a kontrolní mechanismy, které jsou přiměřené jejich složitosti, spolu s politikami, které specifikují prvky zveřejňovaných informací, jež zajišťují, že informace poskytované investorům přesně a dostatečně podrobně představují projekt skupinového financování. Kromě toho by mělo být ve vztahu k projektům skupinového financování a k vlastníkům projektů jednáno s náležitou péčí. Rámec pro řízení rizik uvedený v čl. 4 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2020/1503 by proto měl určit hlavní role a funkce, které jsou odpovědné za hodnocení úvěrového rizika a za zařazení úvěrů do příslušných kategorií rizik. Tento rámec by měl odpovídat složitosti obchodního modelu poskytovatelů služeb skupinového financování a typu umožněných úvěrů a měl by zohledňovat záruky stanovené v nařízení (EU) 2020/1503 za účelem řízení rizik v oblasti praní peněz a financování terorismu.

(9)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, které vypracoval Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) v úzké spolupráci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a které byly předloženy Komisi.

(10)

Orgán EBA uskutečnil otevřenou veřejnou konzultaci o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

(11)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4) a předložil své připomínky dne 10. ledna 2023,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

POPIS METODY POUŽITÉ K VÝPOČTU ÚVĚROVÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ SKUPINOVÉHO FINANCOVÁNÍ A CEN NABÍDEK SKUPINOVÉHO FINANCOVÁNÍ

Článek 1

Formát popisu metody výpočtu úvěrového hodnocení projektů skupinového financování a cen nabídek skupinového financování

Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří používají úvěrové hodnocení projektů skupinového financování nebo navrhují ocenění nabídek skupinového financování, zajistí, aby popis metod použitých k výpočtu tohoto úvěrového hodnocení nebo cen byl přesný, spolehlivý a pravidelně aktualizovaný a aby splňoval všechny následující požadavky:

a)

popis lze jasně odlišit od marketingových sdělení;

b)

popis je podán tak, aby byl snadno čitelný a vyjádřený způsobem, který usnadňuje jeho porozumění.

Článek 2

Prvky, které je třeba zahrnout do popisu metody použité k výpočtu úvěrového hodnocení projektů skupinového financování

1.   Popis metody použité k výpočtu úvěrového hodnocení projektů skupinového financování obsahuje všechny tyto informace:

a)

který z následujících modelů hodnocení byl použit:

i)

statistický model;

ii)

model založený na úsudku, kde jsou statistické techniky integrovány s diskrečními prvky rozhodování;

iii)

automatizovaný model;

iv)

jiný model;

b)

zda jsou zavedeny vhodné řídící a kontrolní mechanismy pro navrhování a používání modelu;

c)

popis rámce používaného k zajištění pravidelného hodnocení a monitorování kvality výstupů modelu;

d)

zda byl použit model vyvinutý poskytovatelem služeb, který je třetí stranou.

2.   Kromě informací uvedených v odstavci 1 popis metody použité k výpočtu úvěrového hodnocení projektů skupinového financování obsahuje všechny tyto informace:

a)

informace o zdroji veškerých údajů použitých pro modely hodnocení, zejména s uvedením, zda se jedná o informace:

i)

obdržené od vlastníka projektu;

ii)

získané z externích úvěrových registrů;

iii)

získané z veřejně dostupných zdrojů;

iv)

získané z jiných zdrojů;

b)

vysvětlení, jak metoda zohledňuje následující finanční faktory týkající se vlastníka projektu a projektu skupinového financování a používá je jako vstupní údaje v modelu hodnocení:

i)

ziskovost projektu skupinového financování;

ii)

peněžní tok vytvořený projektem skupinového financování;

iii)

pákový efekt, míru zadlužení a solventnost vlastníka projektu;

iv)

úvěrovou historii vlastníka projektu;

v)

dostupnost zajištění nebo záruk;

c)

vysvětlení, jak metoda zohledňuje následující nefinanční faktory týkající se vlastníka projektu a používá je jako vstupní údaje v modelu hodnocení:

i)

makroekonomické podmínky v jurisdikci, kde se projekt uskuteční;

ii)

úroveň hospodářské soutěže v odvětví, v němž bude projekt realizován;

iii)

znalosti a zkušenosti vlastníka projektu v konkrétním odvětví, ve kterém podniká;

iv)

pověst vlastníka projektu;

d)

váhy přiřazené finančním a nefinančním faktorům uvedeným v písmenech b) a c);

e)

příslušné ukazatele, které se berou v úvahu ve vztahu k finančním a nefinančním faktorům uvedeným v písmenech b) a c);

f)

vysvětlení, jak se při přidělování úvěrového hodnocení zohledňují rizika plynoucí z praní peněz a financování terorismu;

g)

popis výstupu modelu hodnocení, včetně tabulky s uvedením kroků úvěrového hodnocení, přičemž u každého kroku je uveden:

i)

rating;

ii)

pravděpodobnost selhání;

iii)

kvalitativní výklad kroku úvěrového hodnocení;

iv)

přijetí nebo zamítnutí financování projektu poskytovatelem služeb skupinového financování;

h)

popis toho, jak často jsou úvěrová hodnocení a odpovídající ratingy projektu skupinového financování aktualizovány v průběhu trvání úvěru, z něhož je projekt financován;

i)

údaj o tom, zda lze úvěrové hodnocení získané pomocí automatizovaných modelů manuálně opravit, a okolnosti, za kterých se takové manuální opravy provádějí;

j)

údaj o tom, jak se výstup metody zohledňuje při určování:

i)

maximální výše úvěru nabízeného potenciálnímu vlastníku projektu;

ii)

maximální doby trvání úvěru nabízeného potenciálnímu vlastníkovi projektu.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování informují investory, pokud změna metody použité k určení úvěrového hodnocení vede k podstatným změnám výsledků této metody.

4.   Pro účely odst. 2 písm. a) bodu i), pokud jsou informace uvedené v tomto bodě založeny na neauditovaných účetních závěrkách, poskytovatelé služeb skupinového financování sdělí investorům dostatečné informace o spolehlivosti těchto informací.

Článek 3

Prvky, které je třeba zahrnout do popisu metody použité pro výpočet cen nabídek skupinového financování

1.   Popis metody použité k výpočtu ceny u nabídek skupinového financování vysvětluje, jak jsou ve strategii ocenění zohledněny všechny následující prvky úvěru:

a)

jistina úvěru;

b)

splatnost úvěru;

c)

časová struktura splátek;

d)

výsledky modelů hodnocení.

2.   V popisu metody uvedené v odstavci 1 se uvede, jak jsou v okamžiku poskytnutí úvěru zohledněny všechny tyto prvky:

a)

použitá bezriziková úroková míra;

b)

kategorie rizika vlastníka projektu přidělená v souladu s článkem 19;

c)

dostupnost zajištění nebo záruk;

d)

veškeré provozní a administrativní náklady a poplatky účtované poskytovatelem služeb skupinového financování za služby poskytované v souvislosti s úvěrem;

e)

případně jakákoli další rizika spojená s úvěrem.

3.   V popisu metody uvedené v odstavci 1 se kromě prvků uvedených v odstavcích 1 a 2 uvede také způsob, jakým jsou po okamžiku poskytnutí úvěru zohledněny všechny tyto prvky:

a)

poplatky za správu a sledování úvěru;

b)

poplatky v souvislosti s přehodnocením zajištění;

c)

poplatky za změny podmínek úvěrové smlouvy nebo její restrukturalizace, včetně změn po selhání vlastníka projektu;

d)

poplatky za prodej úvěru investorem;

e)

poplatky za předčasné splacení úvěru;

f)

poplatky za pohotovostní fondy podle čl. 6 odst. 5 a 6 nařízení (EU) 2020/1503.

KAPITOLA II

HODNOCENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA A OCEŇOVÁNÍ ÚVĚRŮ

Článek 4

Přístupy a informace pro hodnocení úvěrového rizika a oceňování úvěrů

Pro účely této kapitoly poskytovatelé služeb skupinového financování:

a)

přijmou metody a přístupy k hodnocení úvěrového rizika a oceňování úvěrů, které jsou přiměřené velikosti, typu a splatnosti úvěru a charakteristikám vlastníka projektu a projektu skupinového financování;

b)

používají přesné, spolehlivé a aktuální informace a údaje.

Článek 5

Obecné požadavky na hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování nebo vlastníků projektů

1.   Při hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování nebo vlastníků projektů poskytovatelé služeb skupinového financování posuzují současnou a budoucí schopnost vlastníka projektu plnit finanční závazky stanovené v úvěrové smlouvě.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování řádně zdokumentují rozhodnutí týkající se hodnocení uvedeného v odstavci 1 a tuto dokumentaci uchovávají nejméně po dobu pěti let od splacení poslední splátky úvěru.

3.   Pro účely odstavce 2 se veškeré osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 uchovávají nejdéle po dobu pěti let od splacení poslední splátky úvěru.

Článek 6

Informace, které je třeba zohlednit při hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování nebo vlastníků projektů

Při hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování nebo vlastníků projektů poskytovatelé služeb skupinového financování zohlední všechny tyto informace:

a)

popis projektu skupinového financování;

b)

účel úvěru;

c)

vlastnickou strukturu vlastníka projektu;

d)

podnikatelský plán, který tvoří základ projektu skupinového financování;

e)

dostupnost zajištění nebo záruk.

Článek 7

Faktory, které je třeba zohlednit při posuzování finanční situace vlastníka projektu nebo projektu skupinového financování

1.   Při hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování nebo vlastníků projektů poskytovatelé služeb skupinového financování zváží všechny tyto faktory související s finanční situací vlastníka projektu nebo projektu skupinového financování:

a)

příjmy a peněžní toky vytvořené projektem skupinového financování za poslední dva roky, pokud jsou k dispozici;

b)

očekávané příjmy a peněžní toky projektu skupinového financování v různých scénářích;

c)

současnou a předpokládanou finanční situaci vlastníka projektu, včetně jakýchkoli dalších stávajících úvěrů a závazků;

d)

dostupnost zajištění nebo jiných záruk.

2.   Pro účely odst. 1 písm. c) poskytovatelé služeb skupinového financování při posuzování jiných úvěrů a závazků, které může mít vlastník projektu v době podání žádosti o úvěr, zohlední tyto faktory:

a)

výši těchto jiných úvěrů nebo závazků;

b)

měnu, ve které jsou tyto jiné úvěry nebo závazky vydány;

c)

splatnost těchto jiných úvěrů nebo závazků;

d)

splátkový kalendář těchto jiných úvěrů nebo závazků;

e)

úrokovou sazbu nebo jakoukoli jinou náhradu stanovenou v těchto jiných smlouvách o úvěru nebo závazcích.

3.   Při provádění hodnocení uvedeného v odstavcích 1 a 2 poskytovatelé služeb skupinového financování zohlední příslušné finanční ukazatele, ukazatele specifické pro danou třídu aktiv nebo typ produktu za poslední tři účetní období, jsou-li k dispozici, v souladu se zásadami stanovenými v kapitole IV. Tyto ukazatele se vypočítají v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) nebo místními obecně uznávanými účetními zásadami (GAAP) v souladu se zásadami stanovenými v kapitole IV.

4.   Příslušné finanční ukazatele mohou mimo jiné zahrnovat položky uvedené v příloze.

5.   Při použití finančních prognóz k hodnocení úvěrového rizika poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby tyto prognózy vycházely ze spolehlivých a obezřetných předpokladů a byly v souladu s historickými údaji a přiměřenými tržními očekáváními.

Článek 8

Informace, které je třeba zohlednit při posuzování obchodního modelu a strategie projektů skupinového financování nebo vlastníků projektů

Při hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování nebo vlastníků projektů poskytovatelé služeb skupinového financování zohlední tyto informace týkající se obchodního modelu a obchodní strategie projektu skupinového financování:

a)

znalosti vlastníka projektu v odvětví podnikání souvisejícím s projektem skupinového financování a jeho zkušenosti s podobnými projekty;

b)

proveditelnost a udržitelnost podnikatelského plánu spojeného s projektem skupinového financování;

c)

analýzu silných a slabých stránek projektu skupinového financování;

d)

úroveň hospodářské soutěže v odvětví podnikání, v němž se projekt skupinového financování uskutečňuje;

e)

typ zákazníků a jejich zeměpisnou polohu.

Článek 9

Informace o ujednáních o zajištění úvěrového rizika

1.   Pokud je úvěr poskytnutý vlastníkovi projektu zajištěn ujednáním o zajištění úvěrového rizika, poskytovatelé služeb skupinového financování přijmou veškerá přiměřená opatření ke shromáždění informací týkajících se:

a)

přesnosti ocenění zajištění a záruk;

b)

účinnosti a vymahatelnosti zajištění a záruk.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování pravidelně posuzují a sledují hodnotu zajištění a záruk, a pokud se hodnota zajištění podstatně sníží, přijmou příslušná opatření.

Článek 10

Informace o majetkovém zajištění úvěrového rizika

1.   Pokud je úvěr zajištěn zajištěním, poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby ocenění zajištění zohledňovalo všechny tyto informace:

a)

informace o splatnosti zajištění;

b)

u finančního zajištění poslední dostupnou cenu zajištění a průměrnou cenu za předchozích 12 měsíců na likvidním a obchodovaném trhu;

c)

u hmotného zajištění poslední dostupnou tržní hodnotu;

d)

informace o existenci trhu, na kterém lze zajištění snadno realizovat;

e)

míru volatility hodnoty zajištění.

2.   Pokud neexistuje trh, který by objektivně stanovil cenu nebo tržní hodnotu zajištění, poskytovatelé služeb skupinového financování zohlední všechny tyto informace:

a)

předpoklady, které byly použity k ocenění hodnoty zajištění;

b)

četnost, s jakou lze hodnotu snadno získat, včetně odborného odhadu nebo ocenění.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 mají poskytovatelé služeb skupinového financování zavedeny politiky a postupy pro sledování hodnoty zajištění.

Článek 11

Informace o osobním zajištění úvěrového rizika

Pokud je úvěr zajištěn zárukou, poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby ocenění záruky zohledňovalo všechny tyto informace:

a)

totožnost ručitele;

b)

druh záruky;

c)

vymahatelnost záruky;

d)

úroveň ochrany poskytované zárukou;

e)

částku, kterou se ručitel zavázal zaplatit v případě selhání vlastníka projektu nebo v případě, že vlastník projektu nesplní své závazky.

Článek 12

Účetní informace

Pokud nejsou k dispozici auditované účetní závěrky za poslední dvě účetní období, poskytovatelé služeb skupinového financování pro účely čl. 4 odst. 4 písm. b) bodu i) nařízení (EU) 2020/1503 založí posouzení finanční situace vlastníka projektu na dokumentech vypracovaných daňovým poradcem, certifikovaným účetním nebo jinou certifikovanou osobou, která podléhá systému zajišťování profesní kvality.

Článek 13

Informace, které je třeba zohlednit při oceňování úvěru

1.   Při oceňování každého úvěru podle čl. 4 odst. 4 písm. e) bodu i) nařízení (EU) 2020/1503 poskytovatelé služeb skupinového financování:

a)

provedou ocenění úvěrů poskytnutých vlastníkům projektů s přihlédnutím k dostatečným a aktualizovaným informacím;

b)

provedou ocenění ve lhůtě tří měsíců před poskytnutím úvěru.

2.   Pro účely odstavce 1 poskytovatelé služeb skupinového financování v okamžiku poskytnutí úvěru zohlední všechny tyto faktory:

a)

splatnost úvěru;

b)

četnost splátek a očekávané budoucí peněžní toky;

c)

zda je ve smlouvě o úvěru stanovena možnost předčasného splacení;

d)

bezrizikovou úrokovou míru pro diskontování plateb z úvěru;

e)

úrokovou sazbu stanovenou v úvěrové smlouvě;

f)

pravděpodobnost selhání vlastníka projektu, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115 (5);

g)

hodnotu zajištění, pokud ho vlastník projektu použil v rámci úvěrové smlouvy;

h)

veškeré záruky a úroveň ochrany, kterou poskytují.

3.   Pro účely odstavce 1 poskytovatel služeb skupinového financování po okamžiku poskytnutí úvěru zohlední kromě faktorů uvedených v odstavci 2 také tyto faktory:

a)

dobu do splatnosti úvěru;

b)

očekávání budoucích ztrát.

4.   Pokud poskytovatelé služeb skupinového financování v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. e) bodem iii) nařízení (EU) 2020/1503 provádějí ocenění úvěru po selhání, provedou ocenění zajištění a záruk konzervativním způsobem a zohlední další poplatky a náklady spojené s vymáháním pohledávek.

KAPITOLA III

SPRAVEDLIVÉ A PŘIMĚŘENÉ OCEŇOVÁNÍ ÚVĚRŮ

Článek 14

Faktory pro zajištění spravedlivého a přiměřeného oceňování úvěrů

1.   Při určování ceny za úvěr, který umožňují, poskytovatelé služeb skupinového financování zohlední všechny tyto faktory:

a)

rizikový profil vlastníka projektu nebo projektu skupinového financování, jak je stanoveno v kategoriích rizik uvedených v článku 19;

b)

čistou současnou hodnotu úvěru;

c)

převažující tržní podmínky v okamžiku poskytnutí úvěru a v průběhu trvání úvěru;

d)

jejich obchodní strategii.

2.   Při výpočtu čisté současné hodnoty uvedené v odst. 1 písm. b) poskytovatelé služeb skupinového financování zohlední všechny tyto faktory:

a)

jistinu úvěru;

b)

splatnost úvěru;

c)

četnost splátek úvěru;

d)

vhodnou úrokovou sazbu pro diskontování budoucích splátek.

KAPITOLA IV

POLITIKY A POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH INFORMACÍ PRO KLIENTY A PRO UMOŽNĚNÍ HODNOCENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA, OCEŇOVÁNÍ A STANOVENÍ CEN ÚVĚRŮ

Článek 15

Řídící a kontrolní mechanismy pro informování klientů

1.   Pro informování klientů podle článku 19 nařízení (EU) 2020/1503 mají poskytovatelé služeb skupinového financování zaveden odpovídající rámec pro správu a řízení a disponují jeho písemným popisem.

2.   Pro účely odstavce 1 poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí všechny tyto podmínky:

a)

aby všechny informace poskytované klientům byly úplné a aktuální;

b)

aby interní řídící a kontrolní mechanismy, postupy a mechanismy pro sdělování informací klientům byly přiměřené velikosti a složitosti poskytovatele služeb skupinového financování.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby všechna kvantitativní sdělení klientům byla doplněna kvalitativním popisem a dalšími doplňujícími informacemi, které mohou být nezbytné pro to, aby klienti těmto kvantitativním sdělením plně porozuměli.

Článek 16

Politiky pro sdělování informací klientům

1.   Politiky pro sdělování informací klientům podle článku 19 nařízení (EU) 2020/1503 zajistí, aby všechny informace pro klienty byly sdělovány snadno čitelným způsobem a vyjádřeny způsobem, který usnadňuje porozumění, zejména ze strany potenciálních nekvalifikovaných investorů.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby politiky pro poskytování dostatečných informací klientům obsahovaly všechny tyto prvky:

a)

četnost aktualizace informací poskytovaných klientům;

b)

role nebo funkce odpovědné za přípravu informací pro klienty;

c)

zacházení s informacemi, které mohou ovlivnit stanovení ceny úvěru (cenově citlivé informace);

d)

proces ověřování informací pro klienty.

3.   Řídící orgán poskytovatele služeb skupinového financování schvaluje politiky, postupy a organizační opatření týkající se sdělování informací klientům a tyto politiky jsou písemné, pravidelně aktualizované a řádně zdokumentované.

Článek 17

Zavedení rámce pro řízení rizik

1.   Rámec pro řízení rizik uvedený v čl. 4 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2020/1503 je:

a)

začleněn do celkové organizační a rozhodovací struktury poskytovatele služeb skupinového financování;

b)

přiměřený složitosti obchodního operačního modelu poskytovatele služeb skupinového financování.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování ve svém rámci pro řízení rizik určí role nebo funkce odpovědné za úkoly v oblasti hodnocení a sledování úvěrového rizika, za proces schvalování projektů skupinového financování, které mají být navrženy investorům, a za oceňování úvěrů.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zavedou transparentní rámce pro podávání zpráv. Tyto rámce pro podávání zpráv zajistí, aby řídicí orgán poskytovatelů služeb skupinového financování a jejich role a funkce měly k dispozici odpovídající informace, které jim umožní měřit, hodnotit a sledovat úvěrové riziko. Rámec pro podávání zpráv je dostatečně podrobný a zdokumentovaný.

4.   Řídicí orgán poskytovatele služeb skupinového financování dohlíží na provádění řídicích, správních a organizačních opatření týkajících se rámce pro řízení rizik, včetně vypracování, udržování a zveřejňování příslušných politik a postupů.

Článek 18

Role a funkce stanovené v rámci pro řízení rizik

1.   Role a funkce stanovené v rámci pro řízení rizik jsou odpovědné za:

a)

hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování a vlastníků projektů pro účely úvěrového hodnocení v souladu s kapitolou III;

b)

zařazení úvěrů do příslušných kategorií rizika;

c)

navrhování vhodných procesů pro sledování úvěrového rizika a podávání zpráv o úvěrovém riziku;

d)

zavedení vhodných postupů pro řešení situací, kdy vlastník projektu není schopen plnit své povinnosti nebo je v selhání, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115.

2.   Pokud poskytovatelé služeb skupinového financování vykonávají ve vztahu k úvěrům úkoly individuální správy portfolia v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2020/1503, mají zaveden podrobný a zdokumentovaný proces přidělování finančních prostředků investorů mezi projekty skupinového financování.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří navrhují ocenění nabídek skupinového financování, mají zaveden odpovídající rámec pro oceňování, který je podložen příslušnou dokumentací a řídícími strukturami odpovědnými za přijímání rozhodnutí týkajících se ocenění.

Článek 19

Kategorie rizik

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby zařazení úvěrů do kategorií rizik podle čl. 18 odst. 1 písm. b) zohledňovalo:

a)

míru rizika příslušných projektů skupinového financování stanovenou na základě výstupů interních modelů úvěrového hodnocení podle kapitoly I;

b)

konkrétní faktory, které s úvěrem souvisejí, mimo jiné úrokovou sazbu, splatnost úvěru a četnost splátek.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby:

a)

rámec pro řízení rizik obsahoval odpovídající postupy pro přezkum zařazení úvěrů do kategorií rizik a pro jejich přeřazení do nové kategorie rizika, kdykoli dojde ke změně příslušného úvěrového hodnocení nebo jiných faktorů, které s úvěrem souvisejí;

b)

každá kategorie rizika byla spojena s pravděpodobností selhání.

Článek 20

Schvalování projektů skupinového financování

1.   V rámci pro řízení rizik zavedou poskytovatelé služeb skupinového financování jasné a řádně zdokumentované postupy pro schvalování projektů skupinového financování, které mají být navrženy investorům.

2.   Postupy zavedené v souladu s odstavcem 1 stanoví odpovědnost za příslušné role a funkce v rámci organizační struktury poskytovatele služeb skupinového financování.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby zaměstnanci, kteří mohou schvalovat projekty, jež mají být navrženy investorům, byli náležitě vyškoleni a měli příslušné odborné znalosti a zkušenosti v souvislosti s konkrétními pravomocemi, které jim byly svěřeny.

Článek 21

Použití automatizovaných modelů

1.   Pokud se k hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování nebo vlastníků projektů a ke schvalování projektů skupinového financování, které mají být navrženy investorům, používají automatizované modely, poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby:

a)

příslušné role a funkce dobře rozuměly metodice těchto modelů, jejich vstupním údajům a jejich předpokladům a omezením;

b)

řídící orgán měl dostatečné znalosti o využívání technologických inovací aplikovaných na finanční produkty;

c)

automatizované modely byly vhodné pro daný účel a aby jejich použití bylo přiměřené velikosti a složitosti činnosti vlastníka projektu, projektu skupinového financování a výši úvěru.

2.   Pro účely odstavce 1 mají poskytovatelé služeb skupinového financování zavedeny politiky a postupy a vhodné řídící a kontrolní mechanismy pro navrhování a používání těchto automatizovaných modelů.

3.   Politiky a postupy uvedené v odstavci 2:

a)

zajišťují kvalitu údajů použitých jako vstupní údaje pro automatizované modely;

b)

zajišťují pravidelné hodnocení kvality výstupů automatizovaných modelů;

c)

stanoví kritéria pro rozhodování o tom, kdy lze výsledek těchto automatizovaných modelů zamítnout.

4.   Poskytovatelé služeb skupinového financování vedou odpovídající dokumentaci zahrnující metodiku, vstupní údaje a kritéria, které automatizované modely používají pro hodnocení úvěrového rizika, sledování úvěrového rizika a schvalování projektů skupinového financování, jež mají být navrženy investorům.

Článek 22

Politiky pro hodnocení úvěrového rizika

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování v rámci řízení úvěrového rizika stanoví vhodné politiky a postupy v oblasti úvěrového rizika pro stanovení kritérií pro hodnocení a sledování úvěrového rizika.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování mají zavedeny politiky a postupy pro řízení úvěrového rizika, které stanoví všechny následující prvky:

a)

proces pro schvalování projektů skupinového financování, jež mají být navrženy investorům;

b)

postup pro zařazování projektů skupinového financování a vlastníků projektů do kategorií rizik v souladu s článkem 19;

c)

informace a faktory, které mají být použity k hodnocení úvěruschopnosti projektů skupinového financování a vlastníků projektů v souladu s kapitolou II;

d)

kritéria pro přijímání a používání opatření ke zmírnění úvěrového rizika;

e)

podmínky pro používání automatizovaného rozhodování v procesu schvalování projektů skupinového financování, jež mají být navrženy investorům;

f)

okolnosti, za nichž jsou možné odchylky od standardních postupů;

g)

proces pro sledování úvěrového rizika po okamžiku poskytnutí úvěru;

h)

postupy pro jednání s vlastníky projektů, kteří jsou ve zpoždění se splácením svých úvěrů.

3.   Politiky a postupy pro řízení úvěrového rizika uvedené v odstavci 1:

a)

jsou přiměřené velikosti a složitosti projektů skupinového financování nabízených na platformě skupinového financování;

b)

jasně určují role a/nebo funkce odpovědné za provádění příslušných úkolů;

c)

jsou zdokumentovány a průběžně aktualizovány.

4.   Politiky pro řízení úvěrového rizika uvedené v odstavci 1 stanoví, zda a jak poskytovatelé služeb skupinového financování při hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování zohledňují environmentální a sociální rizika a rizika v oblasti řízení a správy.

Článek 23

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující metodiku pro výpočet míry selhání u úvěrů nabízených na platformě skupinového financování (Úř. věst. L 287, 8.11.2022, s. 33).


PŘÍLOHA

Příslušné finanční ukazatele, které je třeba zohlednit při hodnocení finanční situace podle čl. 7 odst. 4

I)   

Ukazatele ziskovosti:

a)

Roční čistý příjem

b)

EBITDA

c)

Návratnost vlastního kapitálu (RoE) – RoE = (EBIT–zaplacené daně–zaplacené úroky)/(průměrný vlastní kapitál)

d)

Rentabilita aktiv (RoA) – RoA = (EBIT–daň)/(průměrná celková aktiva)

e)

Čisté ziskové rozpětí (NPM) – NPM = (EBIT–daň)/(průměrná celková aktiva)

f)

Poměr tržeb k celkovým aktivům (STA) – STA = Tržby/(průměrná celková aktiva)

II)   

Ukazatele zadlužení a pákového efektu:

a)

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (DER) – DER = (dluh + hodnota pronajatých aktiv)/vlastní kapitál

b)

Míra zadlužení (DR) – DR = (celkový dluh)/(celková aktiva)

c)

Výnos z dluhu (DY) – DY = EBITDA/výše úvěru

d)

Poměr úvěru k nákladům (LC) – LC = (výše úvěru)/(stavební náklady)

e)

Poměr úvěru k hodnotě nemovitosti (LV) – LV = (výše úvěru)/(hodnota nemovitosti)

III)   

Ukazatele likvidity:

a)

Poměr úrokového krytí (ICR) – ICR = EBIT/úrokové náklady

b)

Poměr krytí dluhové služby (DSCR) – DSCR = EBITDA/(výše jistiny + úroky)

c)

Poměr peněžních toků k dluhu (CFD) – CFD = (peněžní tok)/dluh

d)

Ukazatel okamžité likvidity (CR) – CR = (hotovost+obchodovatelné cenné papíry)/(krátkodobé závazky)

e)

Čistý pracovní kapitál k celkovým aktivům (NWCTA) – NWCTA = (oběžná aktiva (hotovost, krátkodobé cenné papíry, pohledávky, zásoby, ostatní oběžná aktiva))/aktiva

IV)   

Kapitálové ukazatele:

a)

Míra kapitalizace (CR) – CR = (čistý provozní výsledek)/kapitál

b)

Výnos ze zisku (PY) = (čistý výnos)/kapitál


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/358/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU