(EU) 2024/353Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/353 ze dne 15. ledna 2024 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 353, 19.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. února 2024 Nabývá účinnosti: 8. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/353

19.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/353

ze dne 15. ledna 2024

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Přípravek sestávající ze 17 % hmotnostních polycyklického peptidu nisinu ve směsi s 83 % hmotnostních chloridu sodného.

Chlorid sodný se přidává nejprve ve fázi čištění při výrobě nisinu. V následující fázi se přidává další chlorid sodný výhradně za účelem standardizace přípravku na definovanou antibiotickou aktivitu.

Přípravek se používá jako potravinářská přídatná látka, aby se zabránilo růstu bakterií.

3824 99 96

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 ke kapitole 29 a na znění kódů KN 3824 , 3824 99 a 3824 99 96 .

Chlorid sodný obsažený v přípravku se přidává za účelem standardizace, a nikoli pro účely výživy. Přípravek se používá jako technická potravinářská přídatná látka a nepovažuje se za směs chemikálií s potravinami nebo jinými látkami s výživnou hodnotou ve smyslu poznámky 1 b) ke kapitole 38. Zařazení jako potravinový přípravek čísla 2106 je proto vyloučeno (viz vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) ke kapitole 38, všeobecné vysvětlivky, pátý odstavec).

Zařazení do kapitoly 29 je vyloučeno, protože chlorid sodný byl záměrně přidán, aby byl přípravek obzvláště vhodný pro specifické použití jako potravinářská přídatná látka s definovanou antibiotickou aktivitou. Chlorid sodný navíc není nečistotou vyplývající z výrobního procesu (viz poznámka 1 a) ke kapitole 29 a vysvětlivky k HS ke kapitole 29, všeobecné vysvětlivky, bod A, druhý a pátý odstavec).

Přípravek je proto třeba zařadit do kódu KN 3824 99 96 jako ostatní přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté (obdobně viz také stanovisko k sazebnímu zařazení do harmonizovaného systému 3824.99/3).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/353/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU