(EU) 2024/339Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/339 ze dne 12. ledna 2024 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 339, 19.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. února 2024 Nabývá účinnosti: 8. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/339

19.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/339

ze dne 12. ledna 2024

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Nové pneumatiky z kaučuku, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)

velikost 155/70R12C;

b)

typ konstrukce „R“;

c)

šířka průřezu 155 mm;

d)

průměr ráfku 12 palců;

e)

index nosnosti 104/102 (odpovídající nejvyšší povolené přepravované hmotnosti (v kg) 900/850);

f)

index rychlosti „N“ (nejvýše 140 km/h).

Pneumatiky, též označené na bočnicích písmeny „FRT“ (free rolling tyre – volně se otáčející pneumatika) nebo nápisem „Pouze k použití pro přívěsy“, mají index nosnosti nepřesahující 104. Obvykle jsou určeny k použití pro přívěsy, ale mohou být použity i pro autobusy nebo nákladní automobily.

4011 20 10

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 4011 , 4011 20 a 4011 20 10 .

Zařazení do podpoložky 4011 90 00 jako ostatní pneumatiky je vyloučeno, protože vlastnosti uvedených pneumatik je činí vhodnými k použití pro autobusy nebo nákladní automobily. Písmena „FRT“ (free rolling tyre – volně se otáčející pneumatika) nebo nápis „Pouze k použití pro přívěsy“ na pneumatikách a to, že jsou předkládány jako pneumatiky určené k použití pro přívěsy, nemění jejich vlastnosti jako pneumatik typů používaných pro autobusy nebo nákladní automobily.

Tyto pneumatiky je proto třeba zařadit do kódu KN 4011 20 10 jako typy pneumatik používané pro autobusy nebo nákladní automobily s indexem nosnosti nepřesahujícím 121.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/339/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU