(EU) 2024/334Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/334 ze dne 19. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí se schváleným plánem kontrol, z nichž je povolen vstup zásilek určitých živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 334, 22.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. února 2024 Nabývá účinnosti: 11. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/334

22.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/334

ze dne 19. ledna 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí se schváleným plánem kontrol, z nichž je povolen vstup zásilek určitých živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 127 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie, mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravin v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce. Konkrétně čl. 126 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení stanoví, že akt v přenesené pravomoci může vyžadovat, aby zásilky určitých zvířat a zboží vstupovaly do Unie pouze ze třetí země nebo regionu třetí země, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném za tímto účelem Komisí.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2017/625, aby se zajistilo, že zásilky zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí jsou v souladu s příslušnými požadavky, které jsou stanoveny v pravidlech týkajících se bezpečnosti potravin uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné. Konkrétně článek 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 identifikuje zvířata a zboží určené k lidské spotřebě, na něž se vztahuje požadavek původu ze třetí země nebo regionu třetí země uvedených na seznamu podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

(4)

V čl. 20 odst. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/405 je stanoven seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu uvedených v příloze III oddíle XIV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodě iii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (4) do Unie. Oddíl XIV přílohy III uvedeného nařízení stanoví požadavky na želatinu a oddíl XV uvedené přílohy stanoví požadavky na kolagen. V čl. 20 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) 2021/405 by se proto mělo odkazovat i na oddíl XV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.

(5)

V čl. 6 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 se stanoví, že vedle požadavků stanovených v nařízení (EU) 2017/625 smí zásilky zvířat určených k produkci potravin, produktů živočišného původu a směsných produktů vstoupit do Unie pouze ze třetí země, která má zaveden plán kontrol farmakologicky účinných látek, pesticidů a kontaminujících látek.

(6)

V článku 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 se stanoví, že vedle podmínek stanovených v nařízení (EU) 2017/625 smí zásilky zvířat určených k produkci potravin, produktů živočišného původu a směsných produktů vstoupit do Unie pouze ze třetí země, která splňuje požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 a je zařazena na seznam třetích zemí schválených pro vstup dotčených zvířat určených k produkci potravin nebo produktů živočišného původu do Unie, který je uveden v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405.

(7)

V článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 se stanoví, že odchylně od článku 7 smí do Unie vstupovat zásilky zvířat určených k produkci potravin, produktů živočišného původu a směsných produktů ze třetích zemí, které nemají schválený plán kontrol farmakologicky účinných látek, pesticidů a kontaminujících látek, ale zajišťují, že zvířata určená k produkci potravin a produkty živočišného původu, včetně produktů použitých ve směsných produktech, pocházejí z členského státu nebo třetí země zařazené na seznam uvedený v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405. V čl. 8 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 se stanoví, že vedle požadavků stanovených v čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 Komise rozhodne o zařazení třetí země na seznam podle čl. 126 odst. 2 písm. a) zmíněného nařízení pouze tehdy, pokud příslušný orgán uvedené třetí země poskytne Komisi důkazy a záruky splnění požadavků stanovených v čl. 8 odst. 1. Tyto důkazy a záruky by měly sestávat z informací o postupech zavedených v uvedené třetí zemi, které zaručují sledovatelnost a původ uvedených zvířat určených k produkci potravin a uvedených produktů živočišného původu.

(8)

Bangladéš, Chile, Falklandské ostrovy, Guernsey, Nová Kaledonie, Nikaragua a Uruguay jsou uvedeny na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 a označeny písmenem „O“, které znamená jejich úmysl vyvážet do Unie směsné produkty vyráběné za použití zpracovaných produktů akvakultury a/nebo zpracovaného mléka a/nebo zpracovaných vaječných výrobků získaných z členského státu nebo ze třetí země nebo regionu třetí země se zavedenými plány kontrol farmakologicky účinných látek, pesticidů a kontaminujících látek. Bangladéš, Chile, Falklandské ostrovy, Guernsey, Nová Kaledonie, Nikaragua a Uruguay však informovaly Komisi, že o vývoz těchto směsných produktů do Unie nemají zájem. Označení písmenem „O“ pro Bangladéš, Chile, Falklandské ostrovy, Guernsey, Novou Kaledonii, Nikaraguu a Uruguay v příloze -I by proto mělo být zrušeno.

(9)

Kolumbie je v současnosti uvedena na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 s písmenem „X“ pro mléko. Na základě auditu, který Komise provedla ve dnech 24. července až 4. srpna 2023, bylo zjištěno, že Kolumbie nemůže zaručit nepoužití 17-beta-estradiolu u jalovic a krav, jak vyžaduje článek 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 týkající se zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat, jejichž mléko se používá k výrobě trvanlivých směsných produktů určených pro trh Unie. Písmeno „X“ pro mléko by proto mělo být u Kolumbie zrušeno. Vzhledem k tomu, že Kolumbie již směsné produkty obsahující zpracované mléko získané z členského státu nebo ze třetí země se zavedenými plány kontrol farmakologicky účinných látek, pesticidů a kontaminujících látek do Unie vyváží a je uvedena na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 s písmenem „X“ pro mléko, měla by být Kolumbie pro mléko označena písmenem „O“.

(10)

Izrael (5) je v současnosti uveden na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 s písmenem „X“ pro vejce. Izrael však informoval Komisi, že již nemá zájem vyvážet vejce do Unie. Označení písmenem „X“ pro vejce by proto mělo být v uvedené příloze zrušeno.

(11)

Jamajka je v současnosti uvedena na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 s písmenem „X“ pro med. Vzhledem k tomu, že Jamajka nepředložila Komisi plán kontrol pro med, označení písmenem „X“ pro med by proto mělo být v uvedené příloze zrušeno.

(12)

Keňa a Mosambik jsou uvedeny na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 a označeny písmenem „O“, které znamená jejich úmysl vyvážet do Unie směsné produkty vyráběné za použití zpracovaného mléka a/nebo zpracovaných vaječných výrobků získaných z členského státu nebo ze třetí země nebo regionu třetí země se zavedenými plány kontrol farmakologicky účinných látek, pesticidů a kontaminujících látek. Keňa a Mosambik však Komisi nepředložily důkazy a záruky souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292. Označení u Keni a Mosambiku v příloze -I by proto mělo být zrušeno.

(13)

Maroko a Rwanda předložily plány kontrol pro med. Tyto plány poskytují dostatečné záruky, a měly by být proto schváleny. Na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 by proto v položkách pro Maroko a pro Rwandu měl být uveden med.

(14)

Černá Hora je uvedena na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 s písmenem „X“ pro ovce/kozy a poznámkou pod čarou týkající se pouze ovcí. Černá Hora však do svého plánu kontrol zahrnula i kozy. Poznámka pod čarou pro Černou Horu, která omezuje položku pouze na skopové maso, by proto měla být v uvedené příloze zrušena.

(15)

Černá Hora předložila plán kontrol, který se vztahuje na střívka. Tento plán poskytuje dostatečné záruky, a měl by být proto schválen. Na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 by proto v položce pro Černou Horu měla být uvedena střívka.

(16)

Nová Kaledonie je uvedena na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 a označena písmenem „P“, které znamená její úmysl vyvážet do Unie směsné produkty vyráběné za použití zpracovaných produktů získaných z měkkýšů pocházejících buď z členských států, nebo ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených v příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/405. Nová Kaledonie však informovala Komisi, že již nemá zájem vyvážet tyto směsné produkty do Unie. Označení písmenem „P“ v příloze -I by proto mělo být u Nové Kaledonie zrušeno.

(17)

Jihoafrická republika předložila plán kontrol pro mořské plže, který zahrnuje podkategorii „měkkýši/mořští plži z akvakultury“. Tento plán poskytuje příslušné záruky týkající se bezpečnosti potravin, a měl by proto být schválen. Jihoafrická republika by proto měla být uvedena na seznamu v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 s označením písmenem „M“ a uvedena na seznamu v příloze VIII zmíněného prováděcího nařízení.

(18)

Ázerbájdžán je uveden na seznamu v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405 s poznámkou „Pouze kaviár z úlovků z volné přírody“. Ázerbájdžán předložil plán kontrol pro akvakulturu, který se vztahuje na produkty z ryb (kaviár a jikry). Tento plán poskytuje příslušné záruky týkající se bezpečnosti potravin, a měl by proto být schválen. Ázerbájdžán by proto měl být uveden na seznamu v příloze -I a poznámka „Pouze kaviár z úlovků z volné přírody“ v příloze IX zmíněného prováděcího nařízení by měla být změněna na „Akvakultura: ryby a kaviár (produkt z ryb)“.

(19)

Chile je uvedeno na seznamu v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405 s poznámkou „Akvakultura: pouze ryby“. Chilský plán kontrol se vztahuje na ryby a produkty z ryb (kaviár a jikry). Poznámka „Akvakultura: pouze ryby“ v položce pro Chile v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405 by proto měla být změněna na „Akvakultura: ryby a kaviár (produkt z ryb)“.

(20)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/405 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(21)

Pokud jde o zásilky trvanlivých směsných produktů vyráběných za použití zpracovaných mléčných výrobků kolumbijského původu, které již byly odeslány z Kolumbie ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, je z důvodů předvídatelnosti a právní jistoty vhodné stanovit přechodné období pro vstup těchto zásilek do Unie.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2021/405 se mění takto:

1)

ustanovení čl. 20 odst. 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny uvedených v příloze III oddíle XIV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodě iii) a kolagenu uvedených v příloze III oddíle XV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodě iii) nařízení (ES) č. 853/2004 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek ošetřených surovin získaných z uvedených komodit do Unie v souladu článkem 19 tohoto nařízení.“

;

2)

příloha -I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

3)

příloha VIII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

4)

příloha IX se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Zásilky trvanlivých směsných produktů vyráběných ze zpracovaných mléčných výrobků kolumbijského původu, které byly z Kolumbie odeslány do Unie před datem vstupu tohoto prováděcího nařízení Komise v platnost, smí vstupovat do Unie po dobu dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Zásilky trvanlivých směsných produktů vyráběných ze zpracovaných mléčných výrobků získaných z členských států nebo třetích zemí uvedených na seznamu pro mléko v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 nejsou tímto přechodným obdobím dotčeny a smí i nadále vstupovat do Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 ze dne 6. září 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 304, 24.11.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).

(5)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou po 5. červnu 1967 pod správou Státu Izrael, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.


PŘÍLOHA I

Příloha -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA -I

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí se schválenými plány kontrol pro určitá zvířata určená k produkci potravin a produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě podle článku 2a, článku 3, čl. 6 prvního pododstavce, čl. 7 prvního pododstavce, čl. 10 druhého pododstavce, článků 11, 15, 16, 21 a čl. 25 písm. a) a c)

Kód ISO země

Třetí země (1) nebo regiony třetí země

Skot

Ovce/kozy

Prasata

Koňovití

Drůbež

Akvakultura (17)

Mléko

Vejce

Králíci

Volně žijící zvěř

Farmová zvěř

Med

Střívka

AD

Andorra

X

X

Δ

X

 

P

 

 

 

 

 

X

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

Δ

P

X (2)

O

O

 

 

 

X (3)

 

AL

Albánie

 

X

 

 

 

X (14)

P

O

X

 

 

 

 

X

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

X

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X (14)

P

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrálie

X

X

 

X

 

X

M

X

X

 

X

X

X

X

AZE

Ázerbájdžán

 

 

 

 

 

X (16)

P

 

 

 

 

 

 

 

BA

Bosna a Hercegovina

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

P

 

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

BR

Brazílie

X

 

 

X

X

X

P

O

O

 

 

 

X

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

BY

Bělorusko

 

 

 

X (8)

 

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

CH

Švýcarsko (7)

X

X

X

X

X

X (14)

M

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X (5)

X

 

X

X (14)

M

X

 

 

X

 

X

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

P

O

X

X

 

 

X

X

CO

Kolumbie

 

 

 

 

 

X

P

O

Δ

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

DO

Dominikánská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

EG

Egypt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ET

Etiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Falklandské ostrovy

X

X (5)

 

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

GB

Spojené království (6)

X

X

X

X

X

X (14)

Δ

M

X

X

Δ

X

X

X

X

GE

Gruzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Guernsey

 

 

 

 

 

M

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

X (5)

 

 

 

M

 

 

 

 

X

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

HK

Hongkong

 

 

 

 

 

Δ

P

 

Δ

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

IL

Izrael (4)

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

 

 

 

 

X

 

IM

Ostrov Man

X

X (5)

X

 

 

X (14)

M

X

O

 

 

 

X

 

IN

Indie

 

 

 

 

O

X

P

O

X

 

 

 

X

X

IR

Írán

 

 

 

 

 

X (15)

X (16)

P

O

O

 

 

 

 

X

JE

Jersey

X

 

 

 

 

M

X

O

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

JP

Japonsko

X

 

Δ

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

Δ

X

KE

Keňa

 

 

 

 

 

X (14)

P

 

 

 

 

 

 

 

KR

Korejská republika

 

 

 

 

X

X

M

O

O

 

 

 

Δ

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

LK

Šrí Lanka

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X (14)

Δ

M

O

O

 

 

 

X

X

MD

Moldavsko

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

ME

Černá Hora

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MK

Severní Makedonie

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

X

 

X

 

MM

Myanmar/Barma

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MN

Mongolsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MU

Mauricius

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

Δ

 

MX

Mexiko

 

 

Δ

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

MY

Malajsie

 

 

 

 

Δ

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X (15)

P

 

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X (5)

 

 

 

P

 

 

 

X

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

X

X

 

NG

Nigérie

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X (15)

P

 

 

 

 

 

X

 

NZ

Nový Zéland

X

X

O

X

O

X (14)

M

X

O

O

X

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

M

 

 

 

 

 

 

 

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PK

Pákistán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

 

 

 

X

P

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnovy ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

X

RS

Srbsko

X

X

X

X (8)

X

X (14)

P

X

X

X

X

 

X

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

O

P

X

X

 

 

X (9)

X

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SA

Saúdská Arábie

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

SG

Singapur

Δ

Δ

Δ

X (10)

Δ

X (14)

P

Δ

Δ

 

X (10)

X (10)

 

 

SM

San Marino

X

 

Δ

 

 

O

P

X

O

 

 

 

X

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

Thajsko

O

 

O

 

X

X

M

Δ

Δ

 

 

 

X

 

TN

Tunisko

 

 

 

 

 

X (14)

M

O

O

 

 

 

 

X

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

X

X

TW

Tchaj-wan

 

 

 

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

X

 

 

X

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

US

Spojené státy

X

X (11)

X

 

X

X

M

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X (14)

M

X

 

 

X

 

X

X

UZ

Uzbekistán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

X

 

WF

Wallis a Futuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XK

Kosovo (12)

 

 

 

 

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

 

 

 

 

 

M

P

 

 

 

X

X (13)

 

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Seznam třetích zemí a území (není omezen pouze na třetí země uznané Unií).

(2)  Pouze velbloudí mléko.

(3)  Pouze region Rás al-Chajma.

(4)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou po 5. červnu 1967 pod správou Státu Izrael, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(5)  Pouze ovce.

(6)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.

(7)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(8)  Vývoz živých koňovitých určených k porážce do Unie (pouze zvířata určená k produkci potravin).

(9)  Pouze sobi.

(10)  Pouze pro zásilky čerstvého masa pocházejícího z Nového Zélandu, které jsou určeny pro Unii a jsou během tranzitu přes Singapur vykládány, též včetně uskladnění, v Singapuru a znovu nakládány ve schváleném zařízení.

(11)  Pouze kozy.

(12)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(13)  Pouze ptáci nadřádu běžci.

(14)  Pouze ryby a produkty z ryb.

(15)  Pouze korýši.

(16)  Pouze produkty z ryb (např. jikry a kaviár).

(17)  Akvakultura zahrnuje ryby, včetně úhořů, produkty z ryb (např. jikry a kaviár) a korýše. Třetí země nebo jejich regiony uvedené pro živé, chlazené, zmrazené nebo zpracované mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže v příloze VIII jsou v tomto sloupci označeny písmenem „M“.


PŘÍLOHA II

V příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/405 se za položku pro Vietnam doplňuje nová položka pro Jihoafrickou republiku, která zní:

„ZA

Jižní Afrika

Pouze mořští plži“


PŘÍLOHA III

Příloha IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405 se mění takto:

a)

položka pro Ázerbájdžán se nahrazuje tímto:

„AZ

Ázerbájdžán

Pouze produkty z ryb (kaviár a jikry), bez ohledu na to, zda pocházejí z volné přírody nebo z akvakultury“;

b)

položka pro Chile se nahrazuje tímto:

„CL

Chile

Akvakultura: pouze ryby a kaviár (produkt z ryb)“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/334/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU