(EU) 2024/327Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/327 ze dne 19. ledna 2024, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/429, kterým se stanoví pravidla zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku

Publikováno: Úř. věst. L 327, 22.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. února 2024 Nabývá účinnosti: 11. února 2024
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 11. února 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/327

22.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/327

ze dne 19. ledna 2024,

kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/429, kterým se stanoví pravidla zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (1), a zejména na čl. 31 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/429 (2) stanoví pravidla, podle nichž mají provozovatelé infrastruktury zohledňovat náklady způsobené emisemi hluku z nákladních kolejových vozidel. Použije se, pokud se členský stát rozhodl zavést v souladu s čl. 31 odst. 5 prvním pododstavcem směrnice 2012/34/EU odstupňování poplatků za infrastrukturu v závislosti na úrovni hluku způsobené kolejovými vozidly.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/429 zmocňuje provozovatele infrastruktury k přijetí režimů poplatků za přístup k infrastruktuře v závislosti na emisích hluku, které zahrnují bonusy pro nehlučné nákladní vozy a malus pro hlučné železniční vozy. Cílem je vytvořit pobídky, a to konkrétně na dodatečné vybavení stávajících železničních nákladních vozů kompozitními brzdovými špalíky tím, že se umožní proplacení příslušných nákladů spojených s jejich instalací.

(3)

V čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/429 se stanoví, že režimy poplatků za přístup k infrastruktuře v závislosti na emisích hluku by se měly použít do 31. prosince 2021.

(4)

Byly realizovány pouze čtyři takové režimy: dva členské státy zavedly režim poplatků za přístup k infrastruktuře v závislosti na emisích hluku na základě prováděcího nařízení (EU) 2015/429 a dva členské státy, které režimy poplatků za přístup k infrastruktuře v závislosti na emisích hluku přijaly před vstupem nařízení v platnost, tyto režimy podle článku 11 uvedeného nařízení sladily. Platnost všech čtyř režimů nyní vypršela.

(5)

Komise v roce 2021 zveřejnila pracovní dokument útvarů Komise hodnotící prováděcí nařízení (EU) 2015/429 (3). Hodnocení dospělo k závěru, že ačkoli byl dopad prováděcího nařízení pozitivní, byl spíše omezený. Konstatovalo, že po vstupu nařízení v platnost zavedly nový režim poplatků za přístup k infrastruktuře v závislosti na emisích hluku pouze dva členské státy a že není možné určit, zda by byl daný režim zaveden i v případě neexistence nařízení.

(6)

Hodnocení zjistilo, že namísto zavedení režimů poplatků za přístup k infrastruktuře v závislosti na emisích hluku ke snížení hluku ze železniční dopravy využívaly některé členské státy režimy státní podpory ke spolufinancování modernizace. Kromě toho byly k dosažení cílů prováděcího nařízení (EU) 2015/429 využívány další nástroje, jako je financování z Nástroje pro propojení Evropy (4).

(7)

Vzhledem k omezené účinnosti režimů poplatků za přístup k infrastruktuře v závislosti na emisích hluku zavedených podle prováděcího nařízení (EU) 2015/429, skutečnosti, že platnost všech těchto režimů skončila, a dostupnosti jiných nástrojů podle práva EU by prováděcí nařízení (EU) 2015/429 mělo být zrušeno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 62 odst. 3 směrnice 2012/34/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/429 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/429 ze dne 13. března 2015, kterým se stanoví pravidla zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 70, 14.3.2015, s. 36).

(3)  Pracovní dokument útvarů Komise, Evaluation of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/429 and the rules for noise differentiated track access charges [SWD(2021) 72] https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=a48ce71e-8e1f-11eb-b85c-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=

(4)  Financování z Nástroje pro propojení Evropy určené na modernizaci bylo zpřístupněno ve výzvách v rámci tohoto nástroje v letech 2014, 2016, 2019 a 2021. V rámci těchto výzev bylo kompozitními brzdovými špalíky dodatečně vybaveno přibližně 216 000 nákladních vozů.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/327/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU