(EU) 2024/326Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/326 ze dne 11. ledna 2024, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení prováděná na úrovni Unie (Ser koryciński swojski)

Publikováno: Úř. věst. L 326, 16.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 2024 Nabývá účinnosti: 5. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/326

16.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/326

ze dne 11. ledna 2024,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení prováděná na úrovni Unie („Ser koryciński swojski“)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 ve spojení s čl. 53 odst. 2 uvedeného nařízení přezkoumala Komise žádost Polska o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Ser koryciński swojski“ zapsaného do rejstříku na úrovni Unie podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 728/2012 (2).

(2)

Komise zveřejnila žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné odůvodněné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace produktu zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se chráněného označení původu „Ser koryciński swojski“ se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. ledna 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 728/2012 ze dne 7. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ser koryciński swojski (CHZO)) (Úř. věst. L 213, 10.8.2012, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/728/oj).

(3)   Úř. věst. C 337, 25.9.2023, s. 17.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/326/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU