(EU) 2024/323Nařízení Komise (EU) 2024/323 ze dne 19. ledna 2024, kterým se opravuje české znění nařízení (EU) 2022/720 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě

Publikováno: Úř. věst. L 323, 22.1.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. února 2024 Nabývá účinnosti: 11. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/323

22.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/323

ze dne 19. ledna 2024,

kterým se opravuje české znění nařízení (EU) 2022/720 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. března 1965 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro restriktivní praktiky a dominantní postavení, který vydal své stanovisko před přijetím nařízení Komise (EU) 2022/720 (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

České znění nařízení (EU) 2022/720 obsahuje chyby v čl. 1 odst. 1 písm. d), i) a k), které zužují význam pojmů vymezených v uvedených ustanoveních.

(2)

České znění nařízení (EU) 2022/720 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 nařízení (EU) 2022/720 se opravuje takto:

1.

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

„dodavatelem“ též podnik, který poskytuje online zprostředkovatelské služby;“;

2.

písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i)

„právy duševního vlastnictví“ též práva k průmyslovému vlastnictví, know-how, autorské právo a práva související s právem autorským;“;

3.

písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)

„kupujícím“ též poednik, který podle dohody spadající pod čl. 101 odst. 1 Smlouvy prodává zboží nebo služby jménem jiného podniku;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. 36, 6.3.1965, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1965/19/oj.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2022/720 ze dne 10. května 2022 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 134, 11.5.2022, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/720/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/323/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU