(EU) 2024/297Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/297 ze dne 31. října 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast zdraví

Publikováno: Úř. věst. L 297, 18.1.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 31. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. února 2024 Nabývá účinnosti: 7. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/297

18.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/297

ze dne 31. října 2023,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast zdraví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropské dotazníkové šetření o zdraví (EHIS) je obecné populační šetření v oblasti zdraví, které poskytuje statistické informace o zdravotním stavu, zdravotních determinantech a činnostech v oblasti zdravotní péče v Unii. Jedná se o hlavní referenční zdroj Unie pro fakticky podložené politiky související se zdravím, včetně politik týkajících se sociální inkluze a ochrany, zdravého životního stylu, zdravého stárnutí a dobrých životních podmínek, nerovností v oblasti zdraví, přístupu ke zdravotní péči a kvality služeb zdravotní péče.

(2)

Aby byly pokryty potřeby zjištěné v příslušných dílčích tématech, měla by Komise stanovit počet a názvy proměnných pro soubor údajů v EHIS.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1700 nemá počet proměnných v tomto nařízení v přenesené pravomoci překročit o více než 5 % počet proměnných pro oblast zdraví, které jsou již ke dni 3. listopadu 2019 povinně vyžadovány Komisí (Eurostatem),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti zdraví jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

POČET A NÁZVY PROMĚNNÝCH PRO OBLAST ZDRAVÍ

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné

Technické údaje

12 technických proměnných

Informace o sběru údajů

PRIMSTRAT

Stratum

PSU

Primární výběrová jednotka (PSU)

Identifikace

HHID

Identifikační číslo domácnosti

PID

Identifikační číslo respondenta

Váhy

WGT

Konečná individuální váha

Charakteristiky dotazování

PROXY

Povaha účasti na šetření

REFDATE

Referenční datum dotazování

INTMETHOD

Použitý způsob dotazování

INTLANG

Jazyk použitý pro dotazování

Místo

REGION

Region bydliště

COUNTRY

Země bydliště

DEG_URB

Stupeň urbanizace

Charakteristiky osob a domácností

11 sbíraných proměnných

1 odvozená proměnná

Demografické údaje

SEX

Pohlaví

AGE

Věk v celých letech

YEARBIRTH

Rok narození

PASSBIRTH

Narozeniny již měl/a

Státní občanství a přistěhovalecký původ

BIRTHPLACE

Země narození

CITIZEN

Země hlavní státní příslušnosti

BIRTHPLACEFATH

Země narození otce

BIRTHPLACEMOTH

Země narození matky

Složení domácnosti

PARTNERS

Partneři, kteří žijí v jedné domácnosti

HHNBPERS

Velikost domácnosti

HHNBPERS_0_13

Počet osob ve věku 13 let nebo méně

HHTYPE

Typ domácnosti

Účast na trhu práce

5 sbíraných proměnných

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

Základní charakteristiky zaměstnání

JOBISCO

Činnost v hlavním zaměstnání

LOCNACE

Ekonomická činnost místní jednotky v hlavním zaměstnání

FT_PT

Plný nebo částečný hlavní pracovní úvazek (sebezařazení)

JOBSTAT

Postavení v hlavním zaměstnání

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

1 sbíraná proměnná

Dosažený stupeň vzdělání

HATLEVEL

Dosažený stupeň vzdělání (nejvyšší stupeň úspěšně ukončeného vzdělání)

Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů

1 sbíraná proměnná

Celkový měsíční příjem domácnosti

HHINCOME

Běžný čistý měsíční příjem domácnosti

Zdravotní stav a zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

128 sbíraných proměnných

4 sbírané nepovinné proměnné

Minimální evropský zdravotní modul

HS1

Celkový subjektivně hodnocený zdravotní stav respondenta

HS2

Dlouhodobé zdravotní potíže

HS3

Omezení aktivit ze zdravotních důvodů

Nemoci a chronická onemocnění

CD1 A

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl astmatem (včetně alergického astmatu)

CD1B

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl chronickou bronchitidou, chronickou obstruktivní plicní nemocí či plicním emfyzémem

CD1C

Respondent v posledních dvanácti měsících prodělal infarkt myokardu (srdeční příhodu) nebo trpěl chronickými důsledky infarktu myokardu

CD1D

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl ischemickou chorobou srdeční či prodělal anginu pektoris

CD1E

Respondent měl v posledních dvanácti měsících vysoký krevní tlak

CD1F

Respondent v posledních dvanácti měsících prodělal mozkovou příhodu (krvácení do mozku, mozkovou trombózu) nebo trpěl chronickými důsledky mozkové příhody

CD1G

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl artrózou (s vyloučením artritidy)

CD1H

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl bolestí dolní části páteře nebo jinou chronickou vadou páteře

CD1I

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl bolestí krční části páteře nebo jinou chronickou vadou krční páteře

CD1J

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl cukrovkou

CD1K

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl alergií, např. alergickou rýmou, očním zánětem, dermatitidou, alergií na potraviny nebo jinou (kromě alergického astmatu)

CD1M

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl urinární inkontinencí, potížemi s kontrolou močového měchýře

CD1N

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl ledvinovými potížemi

CD1O

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl depresí

CD1P

Respondent měl v posledních dvanácti měsících vysokou hladinu krevních lipidů

CD1R

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl rakovinou (tj. byla mu sdělena onkologická diagnóza, podstoupil léčbu rakoviny, žil s rakovinou)

CD2

Celkový subjektivně hodnocený stav orálního zdraví respondenta

Nehody a zranění

AC1

Úraz v domácnosti nebo při volnočasových aktivitách v posledních dvanácti měsících

Bolest

PN1

Intenzita fyzické bolesti za poslední čtyři týdny

PN2

Omezení běžných úkonů v důsledku bolesti za poslední čtyři týdny (zahrnuje jak úkony mimo domácnost, tak v domácnosti)

Duševní zdraví, včetně závislostí

MH1 A

Doba, po kterou respondent projevoval nepatrný zájem o různé aktivity či malé potěšení z nich, za poslední dva týdny

MH1B

Doba, po kterou měl respondent pocit skleslosti, deprese či beznaděje, za poslední dva týdny

MH1C

Doba, po kterou měl respondent potíže s usínáním, spánkem anebo naopak s nadměrnou spavostí, za poslední dva týdny

MH1D

Doba, po kterou měl respondent pocit únavy nebo nedostatku energie, za poslední dva týdny

MH1E

Doba, po kterou respondent pociťoval nechutenství nebo se naopak přejídal, za poslední dva týdny

MH1F

Doba, po kterou měl respondent o sobě špatné mínění nebo pocit osobního selhání, či se domníval, že zklamal sebe nebo svou rodinu, za poslední dva týdny

MH1G

Doba, po kterou měl respondent problémy se soustředěním se na určitou věc, např. čtení novin či sledování televizního vysílání, za poslední dva týdny

MH1H

Doba, po kterou se respondent pohyboval či mluvil tak nezvykle pomalu, že si toho ostatní mohli povšimnout, nebo byl tak napjatý nebo neklidný, že neměl nikde stání, a to více, než je u něj obvyklé, za poslední dva týdny

MH2 A

Respondent se v posledních dvou týdnech cítil veselý a dobře naladěný

MH2B

Respondent se v posledních dvou týdnech cítil klidný a uvolněný

MH2C

Respondent se v posledních dvou týdnech cítil aktivní a plný síly

MH2D

Respondent se v posledních dvou týdnech budil svěží a odpočatý

MH2E

Respondent měl v posledních dvou týdnech pocit, že jeho každodenní život byl naplněn zajímavými věcmi

Omezení funkcí

PL1

Nošení dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček

PL2

Zrakové potíže i přes používání dioptrických brýlí či kontaktních čoček

PL3

Používání sluchové pomůcky

PL4

Potíže slyšet, co bylo řečeno během rozhovoru s jinou osobou v tiché místnosti, i přes použití sluchové pomůcky

PL5

Potíže slyšet, co bylo řečeno během rozhovoru s jinou osobou v hlučnější místnosti, i přes použití sluchové pomůcky

PL6

Potíže při chůzi po rovině na vzdálenost půl kilometru bez jakékoli pomoci

PL7

Potíže vyjít dvanáct schodů nebo sejít z dvanácti schodů

PL8

Potíže s pamětí nebo soustředěním

PL8 A

Potíže při komunikaci (používání obvyklého jazyka, například porozumět ostatním nebo být pochopen ostatními)

PL9

Potíže při kousání a žvýkání tvrdých potravin

Potíže při úkonech péče o vlastní osobu

PC1 A

Potíže najíst se sám

PC1B

Potíže při vstávání ze židle, usedání na židli, vstávání z postele či uléhání na postel

PC1C

Potíže při oblékání a svlékání

PC1D

Potíže při použití WC

PC1E

Potíže při koupání či sprchování

PC2

Respondent obvykle využívá pomoc při jednom či více úkonech osobní péče: stravování, vstávání ze židle, usedání na židli, vstávání z postele či uléhání na postel, oblékání a svlékání, použití WC, koupání či sprchování

PC3

Respondent potřebuje pomoc nebo větší míru pomoci s jedním či více úkony osobní péče: stravování, vstávání ze židle, usedání na židli, vstávání z postele či uléhání na postel, oblékání a svlékání, použití WC, koupání či sprchování

Potíže při úkonech v domácnosti

HA1 A

Potíže s přípravou stravy

HA1B

Potíže při použití telefonu

HA1C

Potíže při obstarávání nákupu

HA1D

Potíže při dodržování medikace

HA1E

Potíže při provádění lehkých prací v domácnosti

HA1F

Potíže při provádění občasných těžších domácích prací

HA1G

Potíže při hospodaření s finančními prostředky a vyřizování běžných administrativních záležitostí

HA2

Respondent obvykle využívá pomoc při jednom či více úkonech v domácnosti: příprava stravy, použití telefonu, obstarání nákupu, dodržení medikace, lehké či občasné těžší práce v domácnosti, hospodaření s finančními prostředky a vyřizování běžných administrativních záležitostí

HA3

Respondent potřebuje pomoc nebo větší míru pomoci s jedním či více úkony v domácnosti: příprava stravy, použití telefonu, obstarání nákupu, dodržení medikace, lehké či občasné těžší práce v domácnosti, hospodaření s finančními prostředky a vyřizování běžných administrativních záležitostí

Dočasné omezení aktivit (v důsledku zdravotních potíží)

AW2

Počet dnů pracovní absence ze zdravotních důvodů v posledních dvanácti měsících

Překážky v zapojení do určitých oblastí života

BA1

Respondent má v důsledku dlouhodobých zdravotních problémů (chronických onemocnění nebo vad) potíže vycházet z domova

BA2

Respondent má v důsledku dlouhodobých zdravotních problémů potíže používat různé formy dopravy

BA3

Respondent má v důsledku dlouhodobých zdravotních problémů potíže dostat se do veřejných budov včetně pohybu uvnitř těchto budov a využívání zařízení v nich

BA4 (nepovinný údaj)

Hlavní důvod, který přispívá k těmto potížím (jiný než dlouhodobé zdravotní problémy)

BA5

Respondent má v důsledku dlouhodobých zdravotních problémů potíže účastnit se společenských aktivit, jako je setkávání s rodinou nebo přáteli, návštěva restaurací nebo společenských akcí

BA6 (nepovinný údaj)

Hlavní důvod, který přispívá k potížím účastnit se společenských aktivit (jiný než dlouhodobé zdravotní problémy)

BA7

Respondent má v důsledku dlouhodobých zdravotních problémů potíže používat internet

Využívání zdravotní a dlouhodobé péče

HO12

Počet nocí strávených v lůžkovém zařízení v posledních dvanácti měsících

HO34

Počet přijetí k jednodenní hospitalizaci v lůžkovém zařízení v posledních dvanácti měsících

AM1

Poslední návštěva zubního lékaře či ortodontisty (za účelem osobní léčby)

AM2

Poslední návštěva praktického či rodinného lékaře (za účelem osobní léčby)

AM3

Počet návštěv praktického či rodinného lékaře za poslední čtyři týdny (za účelem osobní léčby)

AM4

Poslední návštěva lékaře specialisty (za účelem osobní léčby)

AM5

Počet návštěv lékaře specialisty za poslední čtyři týdny (za účelem osobní léčby)

AM6 A

Návštěva fyzioterapeuta či kinezioterapeuta v posledních dvanácti měsících

AM6B

Návštěva psychologa, psychoterapeuta či psychiatra v posledních dvanácti měsících

LT1

Respondentovi je pravidelně (alespoň jednou týdně) poskytována neformální péče či pomoc v důsledku chronického onemocnění, nemohoucnosti či pokročilého věku

LT2

Respondentovi jsou pravidelně (alespoň jednou týdně) poskytovány jakékoli (formální) služby domácí péče v důsledku chronického onemocnění, nemohoucnosti či pokročilého věku

LT3

Počet hodin týdně, v nichž jsou respondentovi pravidelně poskytovány (formální) služby domácí péče pro osobní potřebu

Užívání léků

MD1

Užívání léčivých přípravků předepsaných lékařem v posledních dvou týdnech (kromě antikoncepce)

MD2

Užívání léčivých přípravků, rostlinných léčivých přípravků či vitaminů bez lékařského předpisu v posledních dvou týdnech (kromě antikoncepce)

Preventivní péče

PA1

Poslední očkování proti chřipce

PA2

Poslední měření krevního tlaku zdravotnickým pracovníkem

PA3

Poslední měření hladiny cholesterolu v krvi zdravotnickým pracovníkem

PA4

Poslední měření hladiny cukru v krvi zdravotnickým pracovníkem

PA5

Poslední provedení testu na okultní krvácení ve stolici

PA6

Poslední provedení kolonoskopie

PA7

Poslední vyšetření na mamografu (rentgen prsu)

PA8

Poslední vyšetření stěru z děložního čípku

Přístup ke zdravotní péči

UN1 A

Neuspokojená potřeba zdravotní péče z důvodu dlouhých čekacích dob v posledních dvanácti měsících

UN2 A

Neuspokojená potřeba péče v oblasti duševního zdraví

UN2B

Hlavní důvod neuspokojené potřeby péče v oblasti duševního zdraví

Výška a tělesná hmotnost

BM1

Výška bez obuvi

BM2

Tělesná hmotnost bez oděvu a obuvi

Fyzická aktivita

PE1

Fyzická námaha při provádění pracovních aktivit (zahrnuty jsou jak placené pracovní úkony v rámci zaměstnání, tak činnosti bez odměny)

PE2

Počet dní v běžném týdnu, v nichž respondent při přemístění z místa na místo chodí pěšky po dobu alespoň deseti minut nepřetržitě

PE3

Čas strávený chůzí v rámci běžného dne

PE4

Počet dní v běžném týdnu, v nichž respondent používá při přemístění z místa na místo jízdní kolo po dobu alespoň deseti minut nepřetržitě

PE5

Čas strávený jízdou na kole v rámci běžného dne

PE6

Počet dnů v běžném týdnu, v nichž respondent provozuje sport, cvičí nebo se věnuje rekreačním (volnočasovým) fyzickým aktivitám, v jejichž důsledku dochází alespoň k určitému zvýšení dechové či tepové frekvence po dobu alespoň deseti minut nepřetržitě

PE7

Čas strávený sportem, cvičením či rekreačními (volnočasovými) fyzickými aktivitami v běžném týdnu

PE8

Počet dnů v běžném týdnu, v nichž se respondent věnuje aktivitám zaměřeným na posilování svalů

PE9

Čas strávený sezením v rámci běžného dne

Stravovací návyky

DH1

Četnost konzumace ovoce, s výjimkou ovocných šťáv

DH2

Počet porcí ovoce za den, s výjimkou ovocných šťáv

DH3

Četnost konzumace zeleniny či zeleninových salátů, s výjimkou zeleninových šťáv a brambor

DH4

Počet porcí zeleniny či zeleninových salátů za den, s výjimkou zeleninových šťáv a brambor

DH5

Četnost konzumace čistých ovocných nebo zeleninových šťáv

DH6

Četnost konzumace cukrem slazených nealkoholických nápojů

DH7

Četnost konzumace červeného masa

DH8

Četnost konzumace zpracovaných masných výrobků

Kouření

SK1

Četnost kouření tabákových výrobků

SK2

Průměrný počet vykouřených cigaret za den

SK3

Každodenní kouření tabákových výrobků v minulosti

SK4

Počet let, během nichž respondent kouřil tabákové výrobky každý den

SK5

Četnost vystavení kouři z tabákových výrobků ve vnitřních prostorách

SK6 A

Četnost používání zahřívaných tabákových výrobků

SK6B

Četnost používání elektronických cigaret nebo podobných elektronických zařízení

Konzumace alkoholu

AL1

Četnost konzumace alkoholických nápojů jakéhokoli druhu (pivo, víno, kvašený jablečný mošt (cider), lihoviny, míchané alkoholické nápoje, premixy, likéry, doma vyráběné alkoholické nápoje atd.) v posledních dvanácti měsících

AL2

Četnost konzumace alkoholických nápojů v rozmezí pondělí až čtvrtek

AL3

Průměrný počet alkoholických (standardních) nápojů v jednom dni (v rozmezí pondělí až čtvrtek)

AL4

Četnost konzumace alkoholických nápojů v rozmezí pátek až neděle

AL5

Průměrný počet alkoholických (standardních) nápojů v jednom dni (v rozmezí pátek až neděle)

AL6

Četnost rizikového jednorázového požívání alkoholických nápojů (odpovídajících 60 g čistého ethanolu či více) během posledních dvanácti měsíců

Sociální a environmentální faktory

SS1

Počet blízkých osob, na něž se člověk může spolehnout v případě závažných osobních problémů

SS2

Míra zájmu druhých osob o činnost respondenta

SS3

Možnost získání pomoci ze strany sousedů v případě potřeby

IC12

Respondent alespoň jednou týdně poskytuje péči či pomoc osobě či osobám s potížemi v důsledku chronického onemocnění, nemohoucnosti či pokročilého věku

IC3

Počet hodin týdně, v nichž respondent poskytuje péči či pomoc osobě či osobám s potížemi v důsledku chronického onemocnění, nemohoucnosti či pokročilého věku

Sebevražda (nepovinný údaj)

SU1

Respondent pomýšlel na spáchání sebevraždy

SU2

Respondent se pokusil spáchat sebevraždu


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/297/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU