(EU) 2024/286Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/286 ze dne 16. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002

Publikováno: Úř. věst. L 286, 17.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. února 2024 Nabývá účinnosti: 6. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/286

17.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/286

ze dne 16. ledna 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 47 odst. 2 první pododstavec písm. b) a čl. 54 odst. 4 první pododstavec písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 (3) stanoví pravidla týkající se dočasného zintenzivnění úředních kontrol při vstupu určitých zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu z určitých třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I uvedeného prováděcího nařízení do Unie a zavedení zvláštních podmínek pro vstup určitých zásilek potravin a krmiv z určitých třetích zemí uvedených v příloze II uvedeného prováděcího nařízení do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny, včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny, mikrobiologické kontaminace, kontaminace barvivy Sudan, rhodaminem B a rostlinnými toxiny.

(2)

Článek 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 stanoví povinnost Komise pravidelně přezkoumávat seznamy uvedené v přílohách daného prováděcího nařízení v období nepřesahujícím šest měsíců s cílem zohlednit nové informace týkající se rizik pro lidské zdraví a nesouladu s právními předpisy Unie. Tyto nové informace zahrnují údaje vyplývající z oznámení obdržených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) zřízeného nařízením (ES) č. 178/2002, jakož i údaje a informace o zásilkách a výsledky kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol provedených členskými státy a oznámených Komisi.

(3)

Nedávná oznámení obdržená prostřednictvím systému RASFF poukazují na existenci vážného přímého či nepřímého rizika pro lidské zdraví plynoucího z určitých potravin nebo krmiv. Z úředních kontrol provedených členskými státy u určitých potravin a krmiv jiného než živočišného původu v prvním pololetí 2023 dále vyplývá, že seznamy v přílohách I a II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by v zájmu ochrany lidského zdraví v Unii měly být změněny.

(4)

Zásilky potravin sestávajících ze dvou nebo více složek uvedených v bodě 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 a obsahujících jakékoli potraviny uvedené v bodě 1 uvedené přílohy podléhají od října 2019 zesíleným úředním kontrolám z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny. Úřední kontroly prováděné členskými státy u těchto komodit svědčí o celkově uspokojivé míře souladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Zesílené úřední kontroly již proto nejsou u uvedených komodit odůvodněné, příslušná ustanovení v článcích 1 a 8 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by měla být změněna a bod 2 v příloze II uvedeného prováděcího nařízení by měl být zrušen.

(5)

U zásilek lablabu purpurového (Lablab purpureus) z Bangladéše poukazují údaje získané z oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví z důvodu možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné při dovozu této komodity z Bangladéše požadovat zesílené úřední kontroly. Uvedená komodita by proto měla být zařazena do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásilek vstupujících do Unie.

(6)

V systému TARIC bylo u kódů KN zavedeno nové třídění TARIC pro odlišení mučenky Passiflora ligularisPassiflora edulis. Je proto vhodné změnit v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 u položky týkající se mučenky (Passiflora ligularisPassiflora edulis) z Kolumbie podpoložku TARIC u kódu KN ex 0810 90 20.

(7)

U zásilek listů révy vinné z Egypta poukazují údaje získané z oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví z důvodu možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné při dovozu této komodity z Egypta požadovat zesílené úřední kontroly. Uvedená komodita by proto měla být zařazena do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásilek vstupujících do Unie.

(8)

Máta (Mentha) z Izraele (4) podléhá od ledna 2023 zesíleným úředním kontrolám z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů. Úřední kontroly prováděné členskými státy u této komodity svědčí o celkově uspokojivé míře souladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Zesílené úřední kontroly již proto nejsou u uvedené komodity odůvodněné a příslušná položka v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by měla být zrušena.

(9)

U zásilek fazolí (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) z Indie byla při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s články 5 a 6 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěna vysoká míra nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů. Proto je namístě zvýšit v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek vstupujících do Unie prováděny, na 30 %.

(10)

Guarová guma z Indie podléhá od února 2015 zesíleným úředním kontrolám z důvodu rizika kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny. Úřední kontroly prováděné členskými státy svědčí o zlepšení, pokud jde o soulad s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Zesílené úřední kontroly na úrovni 50 % zásilek vstupujících do Unie již proto nejsou u uvedené komodity odůvodněné a četnost kontrol v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by měla být snížena na 30 % zásilek vstupujících do Unie.

(11)

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky z Jižní Koreje podléhají od prosince 2021 zesíleným úředním kontrolám z důvodu rizika kontaminace ethylenoxidem. Úřední kontroly prováděné členskými státy u těchto komodit svědčí o celkově uspokojivé míře souladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Zesílené úřední kontroly již proto nejsou u uvedených komodit odůvodněné a příslušná položka v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by měla být zrušena.

(12)

Instantní nudle obsahující koření/ochucovadla nebo omáčky z Jižní Koreje podléhají od prosince 2021 zesíleným úředním kontrolám z důvodu rizika kontaminace ethylenoxidem. Úřední kontroly prováděné členskými státy svědčí o zlepšení, pokud jde o soulad s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Zesílené úřední kontroly na úrovni 20 % zásilek vstupujících do Unie již proto nejsou u uvedené komodity odůvodněné a četnost kontrol v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by měla být snížena na 10 % zásilek vstupujících do Unie.

(13)

U zásilek fazolí (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) ze Šrí Lanky poukazují údaje získané z oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví z důvodu možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné při dovozu této komodity ze Šrí Lanky požadovat zesílené úřední kontroly. Uvedená komodita by proto měla být zařazena do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásilek vstupujících do Unie.

(14)

U zásilek vigny čínské (Vigna unguiculata) z Madagaskaru byla při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s články 5 a 6 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěna vysoká míra nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů. Proto je namístě zvýšit v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek vstupujících do Unie prováděny, na 30 %.

(15)

U zásilek rýže z Pákistánu byla při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s články 5 a 6 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěna vysoká míra nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů. Proto je namístě zvýšit v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek vstupujících do Unie prováděny, na 10 %.

(16)

U zásilek mučenky (Passiflora ligularisPassiflora edulis) z Thajska poukazují údaje získané z oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví z důvodu možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné při dovozu těchto komodit z Thajska požadovat zesílené úřední kontroly. Uvedené komodity by proto měly být zařazeny do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 10 % zásilek vstupujících do Unie.

(17)

U zásilek semen římského kmínu z Turecka byla při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s články 5 a 6 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěna vysoká míra nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci pyrrolizidinovými alkaloidy. Proto je namístě zvýšit v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek vstupujících do Unie prováděny, na 30 %.

(18)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké) z Ugandy podléhají od prosince 2021 zesíleným úředním kontrolám z důvodu rizika kontaminace ethylenoxidem. Úřední kontroly prováděné členskými státy u této komodity svědčí o celkově uspokojivé míře souladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Zesílené úřední kontroly již proto nejsou u uvedené komodity odůvodněné a příslušná položka v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by měla být zrušena.

(19)

U zásilek durianu (Durio zibethinus) z Vietnamu poukazují údaje získané z oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví z důvodu možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné při dovozu této komodity z Vietnamu požadovat zesílené úřední kontroly. Uvedená komodita by proto měla být zařazena do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 10 % zásilek vstupujících do Unie.

(20)

U zásilek paprik rodu Capsicum (jiných než sladkých) z Indie byla při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s články 7 a 8 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěna vysoká míra nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů. Proto je namístě zvýšit v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek vstupujících do Unie prováděny, na 30 %.

(21)

U zásilek sezamových semen z Indie byla při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s články 7 a 8 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěna vysoká míra nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci salmonelami. Proto je namístě zvýšit v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek vstupujících do Unie prováděny, na 30 %.

(22)

Sezamová semena z Indie podléhají od října 2020 zesíleným úředním kontrolám a zvláštním podmínkám při vstupu do Unie z důvodu rizika kontaminace ethylenoxidem. Úřední kontroly prováděné členskými státy svědčí o zlepšení, pokud jde o soulad s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Zesílené úřední kontroly na úrovni 50 % zásilek vstupujících do Unie již proto nejsou u uvedené komodity odůvodněné a četnost kontrol v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by měla být snížena na 30 % zásilek vstupujících do Unie.

(23)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(24)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 se mění takto:

1.

v čl. 1 odst. 1 se písmeno b) mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„zvláštní podmínky pro vstup následujících kategorií zásilek potravin a krmiv do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, mikrobiologické kontaminace, kontaminace barvivy Sudan, rhodaminem B a rostlinnými toxiny v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 178/2002:“;

b)

bod ii) se zrušuje;

2.

v článku 8 se zrušují odstavce 3 a 4;

3.

přílohy I a II se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)   Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Úř. věst. L 277, 29.10.2019, s. 89).

(4)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou po 5. červnu 1967 pod správou Státu Izrael, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, které pocházejí z určitých třetích zemí a podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly a na kontrolních místech

Řádek

Země původu

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN  (1)

Třídění TARIC

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Ázerbájdžán (AZ)

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

 

 

 

 

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

 

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

Lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14

15

Aflatoxiny

20

 

ex 2008 97 16

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

15

 

 

 

 

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olej z lískových ořechů

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(Potraviny)

 

 

 

 

2

Bangladéš (BD)

Lablab purpurový (Lablab purpureus)

(Potraviny)

ex 0708 90 00

30

Rezidua pesticidů  (3)

20

3

Brazílie (BR)

Para ořechy ve skořápce

0801 21 00

 

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce

(Potraviny)

ex 0813 50 31

20

 

 

 

 

ex 0813 50 39

20

Aflatoxiny

50

 

 

ex 0813 50 91

20

 

 

 

 

ex 0813 50 99

20

 

 

 

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91

 

Rezidua pesticidů  (3)

30

 

2008 11 96

 

 

2008 11 98

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

4

Pobřeží slonoviny (CI)

Palmový olej

1511 10 90

 

 

 

 

(Potraviny)

1511 90 11

 

Barviva Sudan  (14)

20

 

ex 1511 90 19

90

 

 

1511 90 99

 

 

 

5

Čína (CN)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91

 

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Aflatoxiny

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Sladké papriky (Capsicum

annuum)

(Potraviny – drcené nebo mleté)

ex 0904 22 00

11

Salmonely  (4)

10

 

 

Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

0902

 

Rezidua pesticidů  (3)  (5)

20

6

Kolumbie (CO)

Mučenka (Passiflora ligularisPassiflora edulis)

(Potraviny)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Rezidua pesticidů  (3)

10

7

Dominikánská republika (DO)

Sladké papriky (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Rezidua pesticidů  (3)  (17)

50

0710 80 51

 

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

8

Egypt (EG)

Sladké papriky (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Rezidua pesticidů  (3)  (6)

30

 

 

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Pomeranče

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 10

 

Rezidua pesticidů  (3)

30

 

 

Skořicové jablko (Annona squamosa)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 75

20

Rezidua pesticidů  (3)

20

Listy révy vinné

(Potraviny)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Rezidua pesticidů  (3)

20

9

Gruzie (GE)

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

 

 

 

 

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

 

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

Lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14

15

Aflatoxiny

30

 

 

 

ex 2008 97 16

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

15

 

 

 

 

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olej z lískových ořechů

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(Potraviny)

 

 

 

 

10

Gambie (GM)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91

 

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

Aflatoxiny

50

 

ex 2008 19 92

40

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

 

 

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

11

Izrael (IL)  (16)

Bazalka (Ocimum basilicum)

(Potraviny)

ex 1211 90 86

20

Rezidua pesticidů  (3)

10

12

Indie (IN)

Listy pepře betelového (Piper betle L.)

(Potraviny)

ex 1404 90 00  (11)

10

Salmonely  (4)

30

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Rezidua pesticidů  (3)  (7)  (8)

20

 

 

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0710 80 95

30

 

 

Moringa olejodárná (Moringa oleifera)

ex 0709 99 90

10

Rezidua pesticidů  (3)

20

 

 

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0710 80 95

75

 

 

Rýže

(Potraviny)

1006

 

Aflatoxiny a

ochratoxin A

5

 

 

 

 

 

Rezidua pesticidů  (3)

10

 

 

 

 

 

Fazole (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

ex 0708 20 00

10

Rezidua pesticidů  (3)

30

 

 

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvajáva (Psidium guajava)

(Potraviny)

ex 0804 50 00

30

Rezidua pesticidů  (3)

30

 

 

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatoxiny

30

 

 

 

 

Papriky rodu Capsicum

(sladké nebo jiné než sladké)

(Potraviny – sušené, pražené,

drcené nebo mleté)

0904 21 10

 

Aflatoxiny

10

 

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

 

ex 0904 21 90

20

 

 

ex 2005 99 10

10; 90

 

 

ex 2005 99 80

94

 

 

Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů  (13)

20

 

 

Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

 

 

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

 

 

Guarová guma

(Potraviny a krmiva)

1302 32 90

 

Rezidua pesticidů  (13)

20

Pentachlorfenol a dioxiny

30

Semena římského kmínu

0909 31 00

 

Rezidua pesticidů  (3)

20

Semena římského kmínu, drcená nebo mletá

(Potraviny)

0909 32 00

13

Keňa (KE)

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

 

Rezidua pesticidů  (3)

10

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 

 

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

20

Rezidua pesticidů  (3)

20

ex 0710 80 59

20

14

Jižní Korea (KR)

Instantní nudle obsahující koření/ochucovadla nebo omáčky

(Potraviny)

ex 1902 30 10

30

Rezidua pesticidů  (13)

10

15

Šrí Lanka (LK)

Gotukola (Centella asiatica)

(Potraviny)

ex 1211 90 86

60

Rezidua pesticidů  (3)

50

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Potraviny)

ex 0709 99 90

35

Rezidua pesticidů  (3)

50

Fazole (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo

zmrazená)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Rezidua pesticidů  (3)

20

16

Madagaskar (MG)

Vigna čínská (Vigna unguiculata)

(Potraviny)

0713 35 00

 

Rezidua pesticidů  (3)

30

17

Mexiko (MX)

Zelená papája (Carica papaya)

(Potraviny – čerstvé a chlazené)

0807 20 00

 

Rezidua pesticidů  (3)

20

18

Malajsie (MY)

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

(Potraviny – čerstvé)

ex 0810 90 20

20

Rezidua pesticidů  (3)

50

19

Pákistán (PK)

Směsi koření

(Potraviny)

0910 91 10

0910 91 90

 

Aflatoxiny

50

 

 

Rýže

(Potraviny)

1006

 

Aflatoxiny a

ochratoxin A

10

 

 

 

 

 

Rezidua pesticidů  (3)

10

 

 

 

 

 

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

20

Rezidua pesticidů  (3)

20

 

 

ex 0710 80 59

20

20

Rwanda (RW)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

20

Rezidua pesticidů  (3)

20

ex 0710 80 59

20

21

Súdán (SD)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91

 

 

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

 

2008 11 98

 

Aflatoxiny

50

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

 

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta z podzemnice olejné

( Potraviny a krmiva )

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

22

Sýrie (SY)

Tahina a chalva ze sezamových semen

(Potraviny)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

40

40

Salmonely  (2)

20

23

Thajsko (TH)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

20

Rezidua pesticidů  (3)  (8)

30

ex 0710 80 59

20

Mučenka (Passiflora ligularisPassiflora edulis)

(Potraviny – čerstvé)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Rezidua pesticidů  (3)

10

24

Turecko (TR)

Citrony (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)

0805 50 10

 

Rezidua pesticidů  (3)

30

 

 

Grapefruity

(Potraviny)

0805 40 00

 

Rezidua pesticidů  (3)

30

 

 

Granátová jablka

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 75

30

Rezidua pesticidů  (3)  (9)

30

 

 

Sladké papriky (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Rezidua pesticidů  (3)  (10)

20

 

 

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

 

 

Semena římského kmínu

0909 31 00

 

Pyrrolizidinové alkaloidy

30

Semena římského kmínu, drcená nebo mletá

(Potraviny)

0909 32 00

 

 

 

Sušené oregano

(Potraviny)

ex 1211 90 86

40

Pyrrolizidinové alkaloidy

20

 

 

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely  (2)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů  (13)

20

 

 

Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

 

 

 

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

 

25

Uganda (UG)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (3)

50

26

Spojené státy americké (US)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Aflatoxiny

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

27

Vietnam (VN)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

20

Rezidua pesticidů  (3)  (12)

50

ex 0710 80 59

20

Instantní nudle obsahující koření/ochucovadla nebo omáčky

(Potraviny)

ex 1902 30 10

30

Rezidua pesticidů  (13)

20

Durian (Durio zibethinus)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0810 60 00

 

Rezidua pesticidů  (3)

10

PŘÍLOHA II

Potraviny a krmiva z určitých třetích zemí podléhající zvláštním podmínkám pro vstup do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, mikrobiologické kontaminace, kontaminace barvivy Sudan, rhodaminem B a rostlinnými toxiny

1.   Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě i)

Řádek

Země původu

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN (18)

Třídění TARIC

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Bangladéš (BD)

Potraviny obsahující listy pepře betelového (Piper betle) nebo z nich sestávající

(Potraviny)

ex 1404 90 00  (25)

10

Salmonely  (22)

50

2

Bolívie (BO)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91

 

 

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92

40

Aflatoxiny

50

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brazílie (BR)

Černý pepř (Piper nigrum)

(Potraviny – nedrcené ani nemleté)

ex 0904 11 00

10

Salmonely  (19)

50

4

Čína (CN)

Xanthan

(Potraviny a krmiva)

ex 3913 90 00

40

Rezidua pesticidů (26)

20

5

Dominikánská republika (DO)

Lilek (Solanum

melongena)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0709 30 00

 

Rezidua pesticidů (20)

50

 

 

Fazole (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0708 20 00

10

Rezidua pesticidů (20)  (28)

30

 

 

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

6

Egypt (EG)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

 

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92

40

Aflatoxiny

30

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

7

Etiopie (ET)

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0904

 

Aflatoxiny

50

 

 

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

(Potraviny – sušené koření)

0910

 

 

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

8

Ghana (GH)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

50

Aflatoxiny

50

 

 

 

ex 2008 19 92

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Palmový olej

1511 10 90

 

 

 

 

 

(Potraviny)

1511 90 11

 

Barviva Sudan (27)

50

 

 

 

ex 1511 90 19

90

 

 

 

1511 90 99

 

 

 

9

Indonésie (ID)

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatoxiny

30

10

Indie (IN)

Listy curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Potraviny – čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené)

ex 1211 90 86

10

Rezidua pesticidů (20)  (29)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

 

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

 

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

2008 11 98

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

50

Aflatoxiny

50

 

 

 

ex 2008 19 92

40

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

20

Rezidua pesticidů (20)  (21)

30

ex 0710 80 59

20

 

 

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely  (22)

30

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Sezamová semena

(Potraviny a krmiva)

1207 40 90

 

Rezidua pesticidů (26)

30

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin nebo guarovou gumu

(Potraviny)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Rezidua pesticidů (26)

20

 

 

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

(Potraviny – sušené koření)

0904

 

Rezidua pesticidů (26)

20

 

 

Vanilka

(Potraviny – sušené koření)

0905

 

Rezidua pesticidů (26)

20

 

 

Skořice a květy skořicovníku

(Potraviny – sušené koření)

0906

 

Rezidua pesticidů (26)

20

 

 

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

(Potraviny – sušené koření)

0907

 

Rezidua pesticidů (26)

20

 

 

Muškátový oříšek, muškátový květ a kardamom

(Potraviny – sušené koření)

0908

 

Rezidua pesticidů (26)

20

 

 

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, římského kmínu nebo kořenného kmínu a jalovcové bobulky

(Potraviny – sušené koření)

0909

 

Rezidua pesticidů (26)

20

 

 

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

(Potraviny – sušené koření)

0910

 

Rezidua pesticidů (26)

20

 

 

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice

(Potraviny)

2103

 

Rezidua pesticidů (26)

20

 

 

Uhličitan vápenatý

(Potraviny a krmiva)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 2530 90 70

2836 50 00

55

60

10

Rezidua pesticidů (26)

30

 

 

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky (30)

(Potraviny)

ex 1302

ex 2106

 

Rezidua pesticidů (26)

20

11

Írán (IR)

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

 

 

 

 

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

 

 

Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13

20

Aflatoxiny

50

 

 

ex 2008 19 93

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

Mouka, krupice a prášek z pistácií

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Potraviny)

 

 

 

 

12

Libanon (LB)

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamin B (31)

50

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citronové, nezmrazené)

ex 2005 99 80

93

Rhodamin B (31)

50

13

Šrí Lanka (LK)

Papriky rodu Capsicum

(sladké nebo jiné než sladké)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

0904 21 10

 

Aflatoxiny

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

14

Malajsie (MY)

Směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin

(Potraviny)

ex 2106 90 92

 

Rezidua pesticidů (26)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

15

Nigérie (NG)

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

16

Súdán (SD)

Sezamová semena

1207 40 90

 

Salmonely  (22)

50

 

 

(Potraviny)

ex 2008 19 19

40

 

 

 

ex 2008 19 99

40

17

Turecko (TR)

Sušené fíky

0804 20 90

 

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky

ex 0813 50 99

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sušená pasta z fíků

ex 2007 10 10

50

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

20

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

01; 02

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50

31

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

21

 

 

 

 

Sušené fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 97 12

11

 

 

 

 

ex 2008 97 14

11

 

 

 

 

ex 2008 97 16

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51

11

Aflatoxiny

30

 

ex 2008 97 59

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

11

 

 

 

 

 

ex 2008 99 28

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 34

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 37

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 40

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 49

60

 

 

 

 

 

ex 2008 99 67

95

 

 

 

 

 

ex 2008 99 99

60

 

 

 

 

Mouka, krupice a prášek ze sušených fíků

ex 1106 30 90

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Potraviny)

 

 

 

 

 

 

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

 

 

 

 

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

 

 

 

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

 

 

Pistácie, jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13

20

Aflatoxiny

50

 

 

ex 2008 19 93

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

Mouka, krupice a prášek z pistácií

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Potraviny)

 

 

 

 

 

 

Listy révy vinné

(Potraviny)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Rezidua pesticidů (20)  (23)

50

 

 

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 21 ;

0805 22 00 ;

0805 29 00

 

Rezidua pesticidů (20)

20

 

 

Pomeranče

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 10

 

Rezidua pesticidů (20)

30

 

 

Směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin

(Potraviny)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Rezidua pesticidů (26)

20

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra určená k uvedení na trh pro konečného spotřebitele (32)  (33)

(Potraviny)

ex 1212 99 95

20

Kyanid

50

18

Uganda (UG)

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

19

Spojené státy americké (US)

Výtažek z vanilky

(Potraviny)

1302 19 05

 

Rezidua pesticidů (26)

20

20

Vietnam (VN)

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90

20

Rezidua pesticidů (20)  (24)

50

 

 

ex 0710 80 95

30

 

 

Pitahaya (dračí ovoce)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 20

10

Rezidua pesticidů (20)  (24)

20

 

 

 

 

3.   Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě iii)

Řádek

Země původu

Země, ze které jsou zásilky odeslány do Unie

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN (34)

Třídění TARIC

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Spojené státy americké (US)

Turecko (TR)  (35)

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Aflatoxiny

50

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

ex 0813 50 99

60

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistácie, jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Mouka, krupice a prášek z pistácií

ex 1106 30 90

50

(Potraviny)

 

 


(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. a).

(3)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(4)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. b).

(5)  Rezidua tolfenpyradu.

(6)  Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.

(7)  Rezidua diafenthiuronu.

(8)  Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.

(9)  Rezidua prochlorazu.

(10)  Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)) a thiofanát-methylu.

(11)  Potraviny obsahující listy pepře betelového (Piper betle) nebo z nich sestávající, deklarované mimo jiné pod kódem KN 1404 90 00.

(12)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.

(13)  Rezidua ethylenoxidu (suma ethylenoxidu a 2-chlorethanolu, vyjádřeno jako ethylenoxid). U potravinářských přídatných látek se použije maximální limit reziduí (MLR) 0,1 mg/kg (mez stanovitelnosti, LOQ). Zákaz používání ethylenoxidu je stanoven v nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(14)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6). Obsah reziduí barviv Sudan, při použití analytické metody s LOQ, musí být nižší než 0,5 mg/kg.

(15)  Hotové výrobky i suroviny obsahující rostlinné látky určené pro výrobu doplňků stravy, které jsou deklarovány pod kódy KN uvedenými ve sloupci „Kód KN“.

(16)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou po 5. červnu 1967 pod správou Státu Izrael, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(17)  Rezidua acefátu.

(18)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(19)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. b).

(20)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(21)  Rezidua karbofuranu.

(22)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. a).

(23)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a metrafenonu.

(24)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.

(25)  Potraviny obsahující listy pepře betelového (Piper betle) nebo z nich sestávající, deklarované mimo jiné pod kódem KN 1404 90 00.

(26)  Rezidua ethylenoxidu (suma ethylenoxidu a 2-chlorethanolu, vyjádřeno jako ethylenoxid). U potravinářských přídatných látek se použije MLR 0,1 mg/kg (LOQ). Zákaz používání ethylenoxidu je stanoven v nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(27)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6). Obsah reziduí barviv Sudan, při použití analytické metody s LOQ, musí být nižší než 0,5 mg/kg.

(28)  Rezidua amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’) a dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu).

(29)  Rezidua acefátu.

(30)  Hotové výrobky i suroviny obsahující rostlinné látky určené pro výrobu doplňků stravy, které jsou deklarovány pod kódy KN uvedenými ve sloupci „Kód KN“.

(31)  Pro účely této přílohy musí být obsah reziduí rhodaminu B, při použití analytické metody s LOQ, nižší než 0,1 mg/kg.

(32)   „Nezpracované produkty“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(33)   „Uvádění na trh“ a „konečný spotřebitel“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(34)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(35)  V souladu s články 10 a 11 musí být k zásilkám připojeny výsledky odběru vzorků a analýz provedených na uvedených zásilkách a úřední osvědčení vydané zemí, ze které jsou uvedené zásilky odeslány do Unie.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/286/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU