(EU) 2024/267Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/267 ze dne 17. ledna 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek DEC-SPORE 200 Plus v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Publikováno: Úř. věst. L 267, 18.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. února 2024 Nabývá účinnosti: 7. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/267

18.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/267

ze dne 17. ledna 2024

o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „DEC-SPORE 200 Plus“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. září 2017 předložila společnost Veltek Associates Inc. Europe Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek s názvem „DEC-SPORE 200 Plus“, který je typem přípravku 2 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Nizozemska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-WV034235-09.

(2)

Přípravek „DEC-SPORE 200 Plus“ obsahuje jako účinnou látku peroxyoctovou kyselinu, která je zařazena na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typ přípravku 2.

(3)

Dne 30. srpna 2022 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 23. března 2023 Komisi své stanovisko (2), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro přípravek „DEC-SPORE 200 Plus“ a závěrečnou zprávu o posouzení tohoto jednotlivého biocidního přípravku.

(5)

Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že přípravek „DEC-SPORE 200 Plus“ spadá do definice „jednotlivý biocidní přípravek“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. r) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilý pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 14. dubna 2023 agentura předala Komisi návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro přípravek „DEC-SPORE 200 Plus“.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Veltek Associates Inc. Europe se uděluje povolení Unie s číslem EU-0030727-0000 pro dodávání jednotlivého biocidního přípravku „DEC-SPORE 200 Plus“ na trh a jeho používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 7. února 2024 do dne 31. ledna 2034.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  ECHA opinion of 2 March 2023 on the Union authorisation of the single biocidal product ‘DEC-SPORE 200 Plus‘ (ECHA/BPC/374/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku

DEC-SPORE 200 Plus

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení:

Číslo záznamu v registru R4BP:

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Obchodní název (názvy) přípravku

Obchodní název

DEC-SPORE 200 Plus

DEC-SPORE 300 Plus

1.2.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

 

Adresa

 

Číslo povolení

 

Číslo záznamu v registru R4BP

 

Datum udělení povolení

 

Datum skončení platnosti povolení

 

1.3.   Výrobce (výrobci) přípravku

Jméno výrobce

Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))

Adresa výrobce

One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 3200, 19103 Philadelphia PA Spojené státy

Umístění výrobních závodů

Tonawanda Plant, 35 Sawyer Avenue, 14150 Tonawanda, NY Spojené státy

1.4.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

kyselina peroxyoctová

Jméno výrobce

Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))

Adresa výrobce

One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 3200, 19103 Philadelphia, PA Spojené státy

Umístění výrobních závodů

Tonawanda Plant, 35 Sawyer Avenue, 14150 Tonawanda, NY Spojené státy

2.   SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU A JEHO TYP SLOŽENÍ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Kyselina peroxyoctová

 

Účinná látka

79-21-0

201-186-8

5,13

Kyselina octová (ledová)

Kyselina octová

Neúčinná látka

64-19-7

200-580-7

10,4

Peroxid vodíku

Peroxid vodíku

Neúčinná látka

7722-84-1

231-765-0

21,7

2.2.   Typ složení přípravku

SL – Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti

Zahřívání může způsobit požár.

Může být korozivní pro kovy.

Zdraví škodlivý při požití.

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

Zdraví škodlivý při vdechování.

Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte pouze v původním balení.

Nevdechujte prach.

Nevdechujte páry.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Kontaminovaný oděv svlékněte. A před opětovným použitím vyperte.

Odstraňte obsah v souladu s místními/státními předpisy.

Odstraňte obal v souladu s místními/státními předpisy.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Skladujte uzamčené.

4.   POVOLENÉ(Á) POUŽITÍ

4.1.   Popis použití

Tabulka 1.

Použití # 1 – Použití č. 1: Použití povrchových dezinfekčních prostředků – v interiéru

Typ přípravku

Typ přípravku 02 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Bakteriální buňky

Latinský název: Druhy kvasinek

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Buněčné kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční přípravek pouze pro průmyslové použití. Pro vnitřní použití na podlahách, stěnách a jiných tvrdých neporézních površích, jako jsou mimo jiné obecné povrchy, nástroje, stoly, police atd. v čistých prostorách výrobních zařízení pro farmaceutické, biofarmaceutické, zdravotnické a diagnostické výrobky.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Desinfekce povrchu namáčením nebo postřikem. Lze použít mop, hadřík nebo utěrku k rozetření přípravku.

Podrobný popis:

-

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: 100 ml/m2

Ředění (%): 0,5 % v/v Přípravek nařeďte v poměru 1:200 s vodou, případně ručně nalijte (například 5 ml přípravku do 995 ml vody) nebo použijte systém SimpleMix.

Počet a načasování aplikace:

Přípravek se běžně aplikuje 1krát denně

Kontaktní doba:

5 minut pro baktericidní a levurocidní ošetření.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Vysokohustotní polyetylén (HDPE) lahve 75 ml (neprůhledné)

HDPE lahve 473 ml (neprůhledné) – balení SimpleMix

HDPE lahve 503 ml (neprůhledné)

HDPE lahve 3,79 l (neprůhledné) – balení SimpleMix

Každá láhev je minimálně v dvojitém obalu (více obalů na přání zákazníka) v průhledných polyethylen s nízkou hustotou (LDPE) sáčcích, které jsou tepelně uzavřené a uložené v kartonovém přepravním balení. Není nabízeno v jednotlivých lahvích. Prodává se pouze ve zcela uzavřených boxech.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Povrch důkladně očistěte a opláchněte. Před dezinfekcí případně odstraňte z povrchu přebytečnou vodu. Připravte dezinfekční roztok (1:200). Aplikujte důkladně podle pokynů k použití: Povrch důkladně navlhčete a nechte uschnout na vzduchu. Oplachování není nutné, ale v případě potřeby je možné jej provést.

Ruční příprava roztoku

Použitelná naředěná směs v poměru 1:200.

1.

Odměřte 995 ml vody do čisté nebo sterilizované nádoby.

2.

Přidejte 5 ml přípravku.

3.

Nádobu bezpečně uzavřete. Zavřenou nádobu otáčejte, aby se dobře promíchala.

4.

V případě potřeby lze provést poměrná ředění pro jiná množství.

Příprava roztoku pomocí balení SimpleMix. (Písemné pokyny naleznete na uzávěru lahve nebo v brožuře s návodem k použití SimpleMix):

Nádoba SimpleMix (473 ml nebo 3,79 litru) je předem naplněna vodou a koncentrátem přípravku pro získání konečného roztoku v poměru 1:200.

1.

Otevřete velký uzávěr systému SimpleMix.

2.

Zatlačte na vnitřní malou lahvičku pro uvolnění porce koncentrátu uvnitř obalu do vody uvnitř obalu.

3.

Znovu nasaďte a zavřete velké víčko.

4.

Pokud je nádobou láhev o objemu 3,79 litru, také zajistěte, aby otvírací víčko k nalévání na hlavní láhvi bylo těsně zavřené. Láhve o objemu 473 ml mají pouze jedno velké víčko a spouštěcí postřikovač.

5.

Otáčejte zavřenou nádobou 15 sekund.

6.

Nalijte z velké lahve do mechanické postřikovací zařízení nebo podle použijte přiložený rozprašovač se spouští o objemu 473 ml.

Použijte mechanické postřikovací zařízení k aplikaci přípravku nebo aplikujte přípravek na povrch jiným způsobem a pak použijte hadřík, mop nebo utěrku k rozetření. Ujistěte se, že jste povrchy zcela namočili, nechte působit alespoň 5 minut.

Pokud je přípravek používán na stěny, může být k úplnému navlhčení povrchu zapotřebí více aplikací.

Oplachování není nutné, ale v případě potřeby je možné jej provést.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro neředěný přípravek:

 

Zajistěte dostatečné větrání s minimálně 10 výměnami vzduchu za hodinu (ACH). Délka pobytu v ošetřených prostorách by měla být minimalizována.

 

Používání prostředků pro ochranu dýchacích cest (RPE) v souladu s Evropskou normou EN 14387 nebo jejím ekvivalentem zajišťující faktor ochrany 4 je povinné. Je požadován alespoň motorový respirátor čistící vzduch s helmou/kuklou/maskou (TH1/TM1) nebo polomaskou/plnou maskou s kombinovaným plynovým filtrem/P2 (typ filtru AB1, hnědý/šedý typ filtru).

 

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím klasifikované na základě Evropské normy EN 374 nebo jejího ekvivalentu – materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku – a ochrannou kombinézu (alespoň typu 6 EN 13034 nebo ekvivalent), nepropustnou pro biocidní přípravek v průběhu manipulace.

 

Používání ochrany očí nebo obličeje v souladu s EN 16321 nebo jejím ekvivalentem při manipulaci s přípravkem je povinné.

 

Po použití ochranné rukavice zlikvidujte.

 

To platí bez ohledu na použitelnost směrnice Rady 98/24/ES a další legislativy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na straně zaměstnavatelů.

 

Úplné názvy norem EN a právních předpisů naleznete v oddílu 6.

Pro zředěný přípravek (0,5 % v/v):

 

U naředěných přípravků nejsou vyžadována žádná opatření ke zmírnění rizika.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k používání

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k používání

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k používání

4.2.   Popis použití

Tabulka 2.

Použití # 2 – Použití č. 2: Dezinfekční prostředek na povrchy – v interiéru – sporicidní použití

Typ přípravku

Typ přípravku 02 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakteriální spory

Obecný název: Bakteriální spory

Vývojové stadium: Bakteriální spory

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Bakteriální buňky

Latinský název: Druhy kvasinek

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Buněčné kvasinky

Latinský název: Houby

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Houby

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční prostředek pouze pro průmyslové použití. Pro vnitřní použití na podlahách, stěnách a jiných tvrdých neporézních površích, jako jsou mimo jiné obecné povrchy, nástroje, stoly, police atd. v čistých prostorách výrobních zařízení pro farmaceutické, biofarmaceutické, zdravotnické a diagnostické výrobky.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Desinfekce povrchu namáčením nebo postřikem. Lze použít mop, hadřík nebo utěrku k rozetření přípravku.

Podrobný popis:

-

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: 100 ml/m2

Ředění (%): 6,7 % v/v Přípravek nařeďte v poměru 1:15 s vodou, případně ručně nalijte (například 67 ml přípravku do 933 ml vody) nebo použijte systém SimpleMix.

Počet a načasování aplikace:

Přípravek se běžně aplikuje 1krát denně

Kontaktní doba:

5 minut pro baktericidní, levurocidní a fungicidní ošetření

15 minut pro sporicidní ošetření

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Vysokohustotní polyetylén (HDPE) lahve 75 ml (neprůhledné)

HDPE lahve 473 ml (neprůhledné) – balení SimpleMix

HDPE lahve 503 ml (neprůhledné)

HDPE lahve 3,79 l (neprůhledné) – balení SimpleMix

Každá láhev je minimálně v dvojitém obalu (více obalů na přání zákazníka) v průhledných polyethylen s nízkou hustotou (LDPE) sáčcích, které jsou tepelně uzavřené a uložené v kartonovém přepravním balení. Není nabízeno v jednotlivých lahvích. Prodává se pouze ve zcela uzavřených boxech.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Povrch důkladně očistěte a opláchněte. Před dezinfekcí případně odstraňte z povrchu přebytečnou vodu. Připravte dezinfekční roztok (1:15). Aplikujte důkladně podle pokynů k použití: Povrch důkladně navlhčete a nechte uschnout na vzduchu. Oplachování není nutné, ale v případě potřeby je možné jej provést.

Ruční příprava roztoku:

Použitelná naředěná směs v poměru 1:15.

1.

Odměřte 3,75 l vody do čisté nebo sterilizované nádoby.

2.

Přidejte 250 ml přípravku.

3.

Nádobu bezpečně uzavřete. Zavřenou nádobu otáčejte, aby se dobře promíchala.

4.

V případě potřeby lze provést poměrná ředění pro jiná množství.

Příprava roztoku pomocí balení SimpleMix (473 ml nebo 3,79 litru). (Písemné pokyny naleznete na uzávěru lahve nebo v brožuře s návodem k použití SimpleMix.):

[POZNÁMKA: Z nádoby SimpleMix s označením „Sporicidní“ se získá konečný roztok v poměru 1:15.]

1.

Otevřete velký uzávěr systému SimpleMix.

2.

Zatlačte na vnitřní malou lahvičku pro uvolnění porce koncentrátu uvnitř obalu do vody uvnitř obalu.

3.

Znovu nasaďte a zavřete velké víčko.

4.

Pokud je nádobou láhev o objemu 3,79 litru, také zajistěte, aby otvírací víčko k nalévání na hlavní láhvi bylo těsně zavřené. Láhve o objemu 473 ml mají pouze jedno velké víčko a spouštěcí postřikovač.

5.

Otáčejte zavřenou nádobou 15 sekund.

6.

Nalijte z velké lahve do mechanické postřikovací zařízení nebo podle použijte přiložený rozprašovač se spouští o objemu 473 ml.

(Písemné pokyny naleznete na uzávěru lahve nebo v brožuře s návodem k použití SM-01-E SimpleMix.)

Použijte mechanické postřikovací zařízení k aplikaci přípravku nebo aplikujte přípravek na povrch jiným způsobem a pak použijte hadřík, mop nebo utěrku k rozetření. Ujistěte se, že jste povrchy zcela namočili, nechte působit alespoň 5 minut pro baktericidní, kvasinkové a fungicidní ošetření nebo 15 minut pro sporicidní ošetření.

Pokud je přípravek používán na stěny, může být k úplnému navlhčení povrchu zapotřebí více aplikací.

Oplachování není nutné, ale v případě potřeby je možné jej provést.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro neředěný přípravek:

 

Zajistěte dostatečné větrání s minimálně 10 výměnami vzduchu za hodinu (ACH). Délka pobytu v ošetřených prostorách by měla být minimalizována.

 

Používání prostředků pro ochranu dýchacích cest (RPE) v souladu s Evropskou normou EN 14387 nebo jejím ekvivalentem zajišťující faktor ochrany 4 je povinné. Je požadován alespoň motorový respirátor čistící vzduch s helmou/kuklou/maskou (TH1/TM1) nebo polomaskou/plnou maskou s kombinovaným plynovým filtrem/P2 (typ filtru AB1, hnědý/šedý typ filtru).

 

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím v souladu s EN 374 nebo jejím ekvivalentem – materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku – ochrannou kombinézu (alespoň typu 6 EN 13034 nebo ekvivalent), nepropustnou pro biocidní přípravek v průběhu manipulace.

 

Používání ochrany očí nebo obličeje v souladu s EN 16321 nebo jejím ekvivalentem při manipulaci s přípravkem je povinné.

 

Po použití ochranné rukavice zlikvidujte.

 

To platí bez ohledu na použitelnost směrnice Rady 98/24/ES a další legislativy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na straně zaměstnavatelů.

Pro naředěný přípravek (6,7 % v/v):

 

Zajistěte dostatečné větrání s minimálně 10 výměnami vzduchu za hodinu (ACH). Délka pobytu v ošetřených prostorách by měla být minimalizována.

 

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím v souladu s EN 374 nebo jejím ekvivalentem – materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku – ochrannou kombinézu (alespoň typu 6 EN 13034 nebo ekvivalent), nepropustnou pro biocidní přípravek v průběhu manipulace.

 

Používání prostředků pro ochranu dýchacích cest (RPE) v souladu s Evropskou normou EN 14387 nebo jejím ekvivalentem zajišťující faktor ochrany 4 je povinné pro stírání a faktorem 10 pro aplikaci rozprašovačem se spouští a stírání mopem. Je požadován alespoň motorový respirátor čistící vzduch s helmou/kuklou/maskou (TH1/TM1) nebo polomaskou/plnou maskou s kombinovaným plynovým filtrem/P2 (typ filtru AB1, hnědý/šedý typ filtru).

V případě proudění větrání 30 ACH:

 

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím v souladu s EN 374 nebo jejím ekvivalentem – materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku – ochrannou kombinézu (alespoň typu 6 EN 13034 nebo ekvivalent), nepropustnou pro biocidní přípravek v průběhu manipulace.

 

Používání ochrany očí nebo obličeje při manipulaci s přípravkem je povinné.

 

Po použití ochranné rukavice zlikvidujte.

 

To platí bez ohledu na použitelnost směrnice Rady 98/24/ES a další legislativy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na straně zaměstnavatelů.

 

Nechráněné osoby se musejí zdržovat mimo ošetřované prostory, dokud povrchy nevyschnou.

Úplné názvy norem EN a právních předpisů naleznete v oddílu 6.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k používání

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k používání

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k používání

5.   OBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ (1)

5.1.   Pokyny pro používání

Viz pokyny pro konkrétní případy použití

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Nechráněné osoby musí být vyloučeny z ošetřených oblastí, pokud koncentrace peroxidu vodíku a/nebo kyseliny peroctové ve vzduchu překračují příslušné hodnoty AEC ve vzduchu (1,25 mg/m3 pro peroxid vodíku a 0,5 mg/m3 pro kyselinu peroctovou nebo nižší příslušnou národní referenční hodnotu).

Pokud koncentrace peroxidu vodíku, kyseliny peroctové a/nebo kyseliny octové v ovzduší překročí příslušné přijatelné hodnoty vystavení koncentraci nebo pokud není možné monitorování koncentrací v ovzduší, musejí vystavené osoby/uživatelé používat vhodné ochranné prostředky dýchacích cest.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Pro neředěný přípravek:

 

PŘI POZŘENÍ: Neprodleně vypláchněte ústa Podejte vystavené osobě něco k pití, pokud je schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte 112 nebo číslo ambulance a vyhledejte lékařkou pomoc.

 

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Neprodleně omyjte pokožku velkým množstvím vody. Poté svlékněte veškerý potřísněný oděv a před dalším použitím ho vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

PŘI KONTAKTU S OČIMA: Neprodleně oplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte v oplachování po dobu nejméně 15 minut. Volejte 112 nebo číslo ambulance a vyhledejte lékařkou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál/lékaře:

 

Oči je třeba opakovaně vyplachovat během transportu k lékaři, pokud je oko vystaveno působení alkalických chemikálií (pH vyšší než 11), aminů a kyselin, jako je kyselina octová, mravenčí nebo propionová.

 

PŘI VDECHNUTÍ: Přejděte na čerstvý vzduch a zůstaňte v klidu a v poloze usnadňující dýchání.

 

V případě projevu příznaků: Volejte 112 nebo číslo ambulance a vyhledejte lékařkou pomoc.

 

Pokud se příznaky nedostaví: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

V případě potřeby zahajte opatření na podporu života a poté volejte na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Pro zředěný přípravek (0,5 % v/v a 6,7 % v/v):

 

PŘI VDECHNUTÍ: V případě projevu příznaků volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

PŘI POZŘENÍ: Vypláchněte ústa. Podejte vystavené osobě něco k pití, pokud je schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Svlékněte veškerý potřísněný oděv a před dalším použitím ho vyperte. Omyjte pokožku vodou. Pokud se objeví podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. V případě rozlití nebo expozice volejte Emergency Response Service (Služba tísňové reakce) z Evropy v angličtině a ve 23 evropských jazycích na telefon CARECHEM24 na číslo +44 1235 239 670, v arabském jazyce +44 1235 239 671.

Nouzová opatření na ochranu životního prostředí:

Zabraňte (přímému) úniku (neředěného přípravku) do životního prostředí/kanalizace.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Ujistěte se, že je nádoba zcela prázdná.

Prázdnou nádobu znovu nepoužívejte.

S prázdnými nádobami zacházejte se stejnou opatrností a bezpečnostními opatřeními jako s plnými nádobami. Prázdnou nádobu třikrát vypláchněte vodou z vodovodu, poté ji nabídněte k recyklaci nebo opětovnému použití, případně ji zlikvidujte na skládce nebo ji spalte, pokud to povolují národní a místní úřady.

Likvidace tohoto obalu musí být vždy v souladu s právními předpisy o likvidaci odpadů a regionálními požadavky místních úřadů.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte na chladném místě.

Přípravek uchovávejte v původní odvětrávané nádobě.

Neskladujte na boku nebo vzhůru nohama.

Zabraňte poškození nebo promáčknutí obalu.

Zabraňte kontaminaci vody, potravin a krmiv při skladování a likvidaci přípravku.

Obal nechávejte bezpečně zavřený.

Skladujte při teplotě nad 0 °C a pod 30 °C.

Doba použitelnosti: 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy norem EN a uvedených právních předpisů.

EN 14387 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Protiplynové a kombinované filtry – Požadavky, zkoušení a značení.

EN 16321 – Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití.

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům. Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika.

EN 13034 – Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím. Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]).

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/267/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU