(EU) 2024/265Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/265 ze dne 17. ledna 2024 o povolení zinečnato-betainového komplexu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě vodních živočichů chovaných v systémech mořské akvakultury

Publikováno: Úř. věst. L 265, 18.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. února 2024 Nabývá účinnosti: 7. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/265

18.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/265

ze dne 17. ledna 2024

o povolení zinečnato-betainového komplexu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě vodních živočichů chovaných v systémech mořské akvakultury

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení zinečnato-betainového komplexu. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení zinečnato-betainového komplexu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 11. ledna 2023 k závěru (2), že zinečnato-betainový komplex je za navržených podmínek použití bezpečný pro všechny druhy zvířat i spotřebitele, pokud nejsou překročena maximální povolená množství celkového zinku v krmivech. Pokud jde o bezpečnost zinečnato-betainového komplexu pro životní prostředí, dostupné údaje neumožňují dospět k závěru o jeho bezpečnosti pro mořský sediment, je-li tato látka používána v klecích v moři. Úřad dále dospěl k závěru, že zinečnato-betainový komplex je vzhledem k přítomnosti niklu považován za látku senzibilizující kůži a dýchací cesty. Je dráždivý pro oči, ale není dráždivý pro kůži. Úřad dospěl k závěru, že dotčená látka jako zdroj zinku účinně pokrývá potřeby zvířat. Úřad se nedomníval, že jsou zapotřebí zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že zinečnato-betainový komplex splňuje podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Používání uvedené látky by proto mělo být povoleno. Vedle toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2023;21(2):7819


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Obsah prvku (Zn) v mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků

3b616

Zinečnato-betainový komplex

Složení doplňkové látky:

Komplex zinku a betainu s nejméně 20 % zinku a nejméně 41 % betainu

Nikl: nejvýše 60 mg/kg

Pevná forma

Charakteristika účinných látek:

Název: katena-[μ3-sulfáto

-(trimethylammonio)acetáto-zinkum(II)]

Chemický vzorec: [Zn((CH3)3NCH2COO) (SO4)]n

Specifikace

nejméně 20 % zinku

nejméně 41 % betainu

9 %–12 % síry

maximálně 5 % vlhkosti

Analytické metody:  (1)

Pro kvantifikaci celkového obsahu zinku v doplňkové látce:

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, ICP-AES (EN 15621 nebo EN 15510) nebo

atomová absorpční spektrometrie, AAS (ISO 6869)

Pro kvantifikaci celkového obsahu zinku v premixech:

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, ICP-AES (EN 15621 nebo EN 15510) nebo

atomová absorpční spektrometrie, AAS (ISO 6869) nebo

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, ICP-MS (EN 17053)

Pro kvantifikaci celkového obsahu zinku v krmné směsi:

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, ICP-AES (EN 15621 nebo EN 15510) nebo

atomová absorpční spektrometrie, AAS (nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (příloha IV část C) nebo ISO 6869) nebo

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, ICP-MS (EN 17053)

Pro kvantifikaci betainu v doplňkové látce:

vysokoúčinná kapalinová chromatografie s detekcí indexu lomu (HPLC-RI).

Pro kvantifikaci síry a síranu v doplňkové látce:

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, ICP-AES (EN 15621)

Důkaz tvorby komplexní vazby mezi zinkem, betainem a síranem: rentgenová difrakce prášku (XRD) (2)

psi

kočky

200

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

7. února 2034

selata

prasnice

králíci

ryby chované v systémech pevninské akvakultury, jiné než lososovití

150

telata (mléčná krmná směs)

lososovití chovaní v systémech pevninské akvakultury

180

ostatní druhy a kategorie kromě vodních živočichů chovaných v systémech mořské akvakultury

120


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Difraktometr Stadi P od firmy Stoe s Guinierovou geometrií používající Cu-Κα1 radiaci (Johann Gemonochromator) a detektor polohy destičky IP-PSD od firmy Stoe.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/265/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU