(EU) 2024/260Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/260 ze dne 12. ledna 2024 o povolení kmínového esenciálního oleje z Cuminum cyminum L., fenyklové tinktury z Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, andělikové tinktury z Angelica sinensis (Oliv.) Diels, petrželové tinktury z Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, badyánové tinktury z Illicium verum Hook f., esenciálního oleje z ločidla čertova lejna Ferula-assa-foetida L., esenciálního oleje z kopru Anethum graveolens L. a tinktury z kopru Anethum graveolens L. jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat

Publikováno: Úř. věst. L 260, 15.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2024 Nabývá účinnosti: 4. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/260

15.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/260

ze dne 12. ledna 2024

o povolení kmínového esenciálního oleje z Cuminum cyminum L., fenyklové tinktury z Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, andělikové tinktury z Angelica sinensis (Oliv.) Diels, petrželové tinktury z Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, badyánové tinktury z Illicium verum Hook f., esenciálního oleje z ločidla čertova lejna Ferula-assa-foetida L., esenciálního oleje z kopru Anethum graveolens L. a tinktury z kopru Anethum graveolens L. jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. V čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky kmínový esenciální olej z Cuminum cyminum L., fenyklová tinktura z Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, petrželová tinktura z Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, badyánová tinktura z Illicium verum Hook f., tinktura z kopru Anethum graveolens, anděliková tinktura z Angelica sinensis (Oliv.) Diels, esenciální olej z ločidla čertova lejna Ferula-assa-foetida L. a esenciální olej z kopru Anethum graveolens L. byly povoleny bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Tyto látky byly v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty náležející do kategorie „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o povolení kmínového esenciálního oleje z Cuminum cyminum L., fenyklové tinktury z Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, petrželové tinktury z Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, badyánové tinktury z Illicium verum Hook f., tinktury z kopru Anethum graveolens, andělikové tinktury z Angelica sinensis (Oliv.) Diels, esenciálního oleje z ločidla čertova lejna Ferula-assa-foetida L. a esenciálního oleje z kopru Anethum graveolens L. pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003. Žadatel následně stáhl žádost o povolení andělikové tinktury z Angelica sinensis (Oliv.) Diels, pokud jde o použití této látky pro všechny druhy zvířat kromě drůbeže, koní, psů a koček, o povolení esenciálního oleje z ločidla čertova lejna Ferula-assa-foetida L., pokud jde o použití této látky pro všechny druhy zvířat kromě psů a koček, a o povolení esenciálního oleje z kopru Anethum graveolens L., pokud jde o všechny druhy zvířat kromě psů a koček.

(4)

Žadatel požádal o povolení uvedených doplňkových látek pro použití rovněž ve vodě k napájení. Kromě toho se žádost o povolení andělikové tinktury z Angelica sinensis (Oliv.) Diels pro drůbež týkala pouze použití ve vodě k napájení. Nařízení (ES) č. 1831/2003 však neumožňuje povolení „zchutňujících látek“ pro použití ve vodě k napájení. Použití uvedených doplňkových látek ve vodě k napájení by proto nemělo být povoleno.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 22. listopadu 2022 (3) k závěru, že za navrhovaných podmínek použití jsou látky kmínový esenciální olej Cuminum cyminum L., fenyklová tinktura z Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, anděliková tinktura z Angelica sinensis (Oliv.) Diels, petrželová tinktura z Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, badyánová tinktura z Illicium verum Hook f., esenciální olej z kopru Anethum graveolens L. a tinktura z kopru Anethum graveolens L. bezpečné pro cílové druhy, spotřebitele a životní prostředí. Pokud jde o esenciální olej z ločidla čertova lejna Ferula-assa-foetida L., dospěl úřad k závěru, že tato látka je bezpečná pro psy a kočky a že neexistují důkazy o rizicích pro životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že esenciální olej z kopru, kmínový esenciální olej, tinktura z kopru, fenyklová tinktura, olej z ločidla čertova lejna, anděliková tinktura, petrželová tinktura a badyánová tinktura by měly být považovány za dráždivé pro kůži a oči a za látky senzibilizující kůži a dýchací cesty. Úřad dospěl k závěru, že při manipulaci s kmínovým esenciálním olejem, esenciálním olejem z kopru, tinkturou z kopru, fenyklovou tinkturou a badyánovou tinkturou nelze vyloučit expozici nechráněných uživatelů estragolu (a dillapiolu), a proto by v zájmu snížení rizika měla být expozice uživatelů minimalizována. Úřad dále dospěl k závěru, že při manipulaci s petrželovou tinkturou nelze vyloučit expozici nechráněných uživatelů apiolu, elemicinu a myristicinu, a proto by v zájmu snížení rizika měla být expozice uživatelů minimalizována. Úřad navíc dospěl k závěru, že jelikož uvedené látky jsou uznávány jako potravinářská aromata a jejich funkce v krmivech bude v zásadě stejná jako v potravinách, nepovažuje se za nutné dále prokazovat jejich účinnost. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že kmínový esenciální olej z Cuminum cyminum L., fenyklová tinktura z Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, anděliková tinktura z Angelica sinensis (Oliv.) Diels, petrželová tinktura z Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, badyánová tinktura z Illicium verum Hook f., olej z ločidla čertova lejna Ferula-assa-foetida L., esenciální olej z kopru Anethum graveolens L. a tinktura z kopru Anethum graveolens L. splňují podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 pro některé druhy zvířat. Používání těchto látek by proto mělo být pro tyto druhy zvířat povoleno. Komise se domnívá, že bezpečnostní důvody nevyžadují stanovení maximálního obsahu pro esenciální olej z ločidla čertova lejna Ferula-assa-foetida L. a pro esenciální olej z kopru Anethum graveolens L. Široké rozpětí expozice a nepřítomnost látek vzbuzujících obavy umožňují stanovit maximální doporučený obsah. Aby se umožnila lepší kontrola, doporučený maximální obsah by měl být uveden na etiketě doplňkových látek. Je-li tento obsah překročen, měly by být na etiketě dotčených premixů uvedeny určité informace. V případě látek kmínový esenciální olej z Cuminum cyminum L., fenyklová tinktura z Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, petrželová tinktura z Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, badyánová tinktura z Illicium verum Hook f., anděliková tinktura z Angelica sinensis (Oliv.) Diels a tinktura z kopru Anethum graveolens L. se Komise domnívá, že přítomnost látek vzbuzujících obavy vyžaduje, aby byl stanoven maximální obsah v kompletním krmivu a aby se omezila kombinace těchto doplňkových látek s jinými doplňkovými látkami obsahujícími látky vzbuzující obavy. Vedle toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů daných doplňkových látek.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení dotčených látek, je vhodné stanovit přechodné období, které zúčastněným stranám umožní připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1.   Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před dnem 4. srpna 2024 v souladu s pravidly použitelnými před dnem 4. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před dnem 4. února 2025 v souladu s pravidly použitelnými před dnem 4. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před dnem 4. února 2026 v souladu s pravidly použitelnými před dnem 4. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2022;20(12):7690, EFSA Journal 2023;21(1):7691, EFSA Journal 2022;20(12):7692, EFSA Journal 2023;21(1):7693, EFSA Journal 2023;21(1):7694, EFSA Journal 2022;20(12):7695, EFSA Journal 2022;20(12):7689, EFSA Journal 2022;20(12):7688.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

 

2b161-eo

Kmínový esenciální olej

Složení doplňkové látky

Kmínový esenciální olej získaný z plodů Cuminum cyminum L.

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Kmínový esenciální olej získaný parní destilací plodů Cuminum cyminum L. podle definice Rady Evropy (1).

Specifikace

Kuminaldehyd (4-isopropylbenzaldehyd): 15–46 %

γ-terpinen: 13–32 %

β-pinen (pin-2(10)-en): 7–20 %

α-pinen (pin-2(3)-en): 0,3–2 %

Estragol: nejvýše 0,05 %

Dillapiol: nejvýše 0,05 %

Číslo CAS: 8014-13-9

Číslo FEMA: 2343

Číslo CoE: 161

Analytická metoda  (2)

Pro stanovení α-pinenu a kuminaldehydu (fytochemických markerů) v doplňkové látce: plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID)

Všechny druhy zvířat

15

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs kmínového esenciálního oleje s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství estragolu a dillapiolu v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky v maximálním nebo doporučeném obsahu pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

4.2.2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b200-t

Fenyklová tinktura

Složení doplňkové látky

Fenyklová tinktura ze sušených plodů Foeniculum vulgare Mill.

ssp. vulgare var. dulce

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Fenyklová tinktura ze sušených plodů Foeniculum vulgare Mill.

ssp. vulgare var. dulce získaná rozšířenou extrakcí vodou / ethanolovým rozpouštědlem podle definice Rady Evropy (3).

Specifikace

Obsah sušiny: nejvýše 3 %

Celkové množství polyfenolů: 0,05–0,07 %

Flavonoidy: 0,004–0,007 %

Anisaldehyd: 0,003–0,005 %

Anethol: 0,0005–0,0007 %

Estragol: nejvýše 0,0006 %

Číslo FEMA: 2482

Číslo CoE: 200

Analytická metoda  (4)

Pro charakterizaci doplňkové látky:

spektrofotometrie pro stanovení celkového množství polyfenolů a

vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) pro stanovení celkového množství flavonoidů a fytochemického markeru anisaldehydu

Všechny druhy zvířat kromě koní

Koně

50

200

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs fenyklové tinktury s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství estragolu v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky v maximálním nebo doporučeném obsahu pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

4.2.2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b92456-t

Anděliková tinktura

Složení doplňkové látky

Anděliková tinktura z kořenů Angelica sinensis (Oliv.) Diels

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Anděliková tinktura z kořenů Angelica sinensis (Oliv.) Diels získaná extrakcí vodou / ethanolovým rozpouštědlem podle definice Rady Evropy (5).

Specifikace

Obsah sušiny: nejvýše 10 %

Kyselina ferulová: 0,004–0,007 %

Kyselina chlorogenová: 0,001–0,006 %

Safrol: nejvýše 0,0001 %

Furokumariny: nejvýše 0,0001 %

Analytická metoda  (6)

Pro stanovení kyseliny ferulové a kyseliny chlorogenové (fytochemických markerů) v doplňkové látce: vysokoúčinná kapalinová chromatografie s detekcí s fotodiodovým polem (HPLC-DAD)

Koně

Psi

Kočky

123

481

184

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs andělikové tinktury s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství furokumarinů a safrolu v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky v maximálním nebo doporučeném obsahu pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

4.2.2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b2835-t

Petrželová tinktura

Složení doplňkové látky

Petrželová tinktura ze semen Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Petrželová tinktura ze semen Petroselinum crispum (Mill.) Fuss získaná rozšířenou extrakcí vodou / ethanolovým rozpouštědlem podle definice Rady Evropy (7).

Specifikace

Obsah sušiny: nejvýše 0,9 %

Celkové množství polyfenolů: 0,018–0,022 %

Celkové množství flavonoidů: 0,004–0,012 %

Apiol: nejvýše 0,0092 %

Elemicin: nejvýše 0,0016 %

Myristicin: nejvýše 0,0011 %

Číslo FEMA: 2835 (8)

Analytická metoda  (9)

Pro charakterizaci doplňkové látky:

spektrofotometrie pro stanovení celkového množství polyfenolů a

vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) pro stanovení celkového množství flavonoidů, myristicinu a apiolu.

Všechny druhy zvířat kromě koní

Koně

50

200

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs petrželové tinktury s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství apiolu, elemicinu a myristicinu v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky v maximálním nebo doporučeném obsahu pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

4.2.2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b2095-t

Badyánová tinktura

Složení doplňkové látky

Badyánová tinktura z plodů (oplodí a semen) Illicium verum Hook

f.

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Badyánová tinktura z plodů (oplodí a semen) Illicium verum Hook

f. získaná rozšířenou extrakcí vodou / ethanolovým rozpouštědlem podle definice Rady Evropy (10).

Specifikace

Obsah sušiny: nejvýše 2,2 %

Celkové množství polyfenolů: 0,21–0,31 %

Celkové množství flavonoidů: 0,022–0,024 %

Rutin: 0,0024–0,0044 %

Anethol: 0,0172–0,0182 %

Estragol: nejvýše 0,00039 %

Safrol: nejvýše 0,0010 %

Číslo FEMA: 2095 (11)

Analytická metoda (12)

Pro charakterizaci doplňkové látky:

spektrofotometrie pro stanovení celkového množství polyfenolů a

vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) pro stanovení celkového množství flavonoidů a anetholu

Všechny druhy zvířat kromě koní

Koně

50

200

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

Směs badyánové tinktury s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství estragolu a safrolu v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky v maximálním nebo doporučeném obsahu pro daný druh nebo kategorii zvířat.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

4.2.2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b196-eo

Esenciální olej z ločidla čertova lejna

Složení doplňkové látky

Esenciální olej z ločidla čertova lejna z oddenku Ferula-assa-foetida L.

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Esenciální olej z ločidla čertova lejna získaný parní destilací sušené gumové pryskyřice z řezu oddenku Ferula assa-foetida L. podle definice Rady Evropy (13).

Specifikace

(E)-2-butyl 3-(methylthio)-2-propenyldisulfid: 20–45 %

(E)-sek-butyl-propenyldisulfid: 8–25 %

(Z)-sek-butyl-propenyldisulfid: 8–24 %

di-sek-butyl-disulfid: 4–16 %

Číslo CAS: 9000-04-8

Číslo FEMA: 2108

Číslo CoE: 196

Analytická metoda  (14)

Pro stanovení (E)-sek-butyl-propenyldisulfidu (fytochemického markeru) v doplňkové látce: plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID)

Kočky

Psi

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje:

„Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %:

1,5 mg pro psy

0,2 mg pro kočky“

4.

Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

4.2.2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b42-eo

Esenciální olej z kopru

Složení doplňkové látky

Esenciální olej z kopru ze stonků a listů Anethum graveolens L.

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Esenciální olej z kopru získaný ze stonků a listů Anethum graveolens L. parní destilací podle definice Rady Evropy (15).

Specifikace

Karvon: 28–45 %

Limonen: 16–35 %

α-felandren: 16–31 %

Ether kopru (3,6-fimethyl-2,3,3a,4,5,7a-hexahydrobenzofuran): 4–9 %

Estragol: nejvýše 0,0003 %

Myristicin: nejvýše 0,005 %

Apiol: nejvýše 0,0003 %

Dillapiol: nejvýše 0,01 %

Číslo CAS: 8006-75-5

Číslo FEMA: 2383

Číslo CoE: 42

Analytická metoda  (16)

Pro stanovení karvonu (fytochemického markeru) v doplňkové látce: plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID)

Psi

Kočky

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje:

„Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %:

7 mg pro psy

5 mg pro kočky“

4.

Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.

5.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

4.2.2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b42-t

Tinktura z kopru

Složení doplňkové látky

Tinktura z kopru z plodů Anethum graveolens L.

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Tinktura z kopru získaná ze sušených plodů Anethum graveolens L. rozšířenou extrakcí

vodou / ethanolovým rozpouštědlem podle definice Rady Evropy (17).

Specifikace

Obsah sušiny: nejvýše 1,1 %

Celkové množství polyfenolů: 0,02–0,03 %

Flavonoidy: 0,01–0,02 %

Karvon: 0,001–0,005 %

Estragol: nejvýše 1,2 mg/kg

Číslo FEMA: 2382

Číslo CoE: 42

Analytická metoda  (18)

Pro charakterizaci doplňkové látky (tinktury z kopru):

spektrofotometrie pro stanovení celkového množství polyfenolů a

vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) pro stanovení celkového množství flavonoidů a fytochemického markeru karvonu

Všechny druhy zvířat kromě koní

Koně

50

200

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs tinktury z kopru s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství estragolu v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

4.2.2034


(1)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007)

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007)

(4)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(5)   1 Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007)

(6)   2 Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(7)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007)

(8)  Toto číslo odpovídá petrželi.

(9)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(10)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007)

(11)  Toto číslo odpovídá badyánu.

(12)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(13)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007)

(14)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(15)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007)

(16)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(17)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007)

(18)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/260/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU