(EU) 2024/256Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/256 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1158 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu

Publikováno: Úř. věst. L 256, 18.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. února 2024 Nabývá účinnosti: 7. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/256

18.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/256

ze dne 17. ledna 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1158 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 54 odst. 4 první pododstavec písm. b) a čl. 90 první pododstavec písm. a), c) a f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1158 (3) ukládá podmínky dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu.

(2)

V prováděcím nařízení (EU) 2020/1158 byla chybně vynechána poznámka pod čarou definující, jak se má uplatňovat maximální limit na koncentráty nebo sušené produkty, a měla by být proto znovu vložena.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/628 (4) o vzorových úředních osvědčeních pro některá zvířata a zboží bylo zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2235 (5) a srovnávací tabulka v příloze VI uvedeného nařízení obsahuje chyby, pokud jde o odkazy na odpovídající články obou aktů. Uvedené chyby ve srovnávací tabulce se týkají článků prováděcího nařízení (EU) 2019/628 uvedených v prováděcím nařízení (EU) 2020/1158, a proto by měl být odkaz na články prováděcího nařízení (EU) 2019/628 nahrazen správným odkazem na články prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

(4)

Článek 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/1158 vyžaduje, aby každá zásilka produktů ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I uvedeného prováděcího nařízení, které jsou uvedeny na seznamu v příloze II uvedeného prováděcího nařízení, s odkazem na příslušný kód KN z kombinované nomenklatury, byla doprovázena příslušným úředním osvědčením a identifikována identifikačním kódem, který má být uveden v úředním osvědčení a ve společném zdravotním vstupním dokladu.

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1832 (6), které je použitelné od ledna 2022, byly zavedeny nové kódy KN pro houby rodu Cantharellus (KN 0709 53), Boletus (KN 0709 52), shiitake (KN 0709 54, KN 0712 34), macutake (KN 0709 55) a lanýže (KN 0709 56, KN 0710 80 95, KN 2001 90 97). Před touto změnou celní nomenklatury byly tyto houby uvedeny pod kódem KN 0709 59. V zájmu právní jistoty a jasnosti by proto prováděcí nařízení (EU) 2020/1158 mělo být aktualizováno, aby odráželo tyto změny kódů KN.

(6)

Aby se zajistilo harmonizované uplatňování podmínek pro dovoz potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí v celé Unii a aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, je důležité vyjasnit, že podmínky pro vstup do Unie se vztahují na všechny produkty obsahující volně rostoucí houby a volně rostoucí plody rodu Vaccinium nebo z nich získané, a tak zabránit jakékoli právní nejistotě. Proto by měly být doplněny nové položky.

(7)

Některé produkty, na něž se dříve nevztahovaly podmínky dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí, by měly být doplněny do přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2020/1158. To se týká zejména směsí ořechů a sušeného ovoce, džemů, ovocných želé, marmelád, ovocných nebo ořechových protlaků (pyré) a ovocných nebo ořechových past, směsí šťáv, aromatizovaných vod a některých potravinářských výrobků sestávajících z několika složek obsahujících uvedené houby a plody. Zařazení těchto produktů by zajistilo vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zabránilo by pochybnostem o tom, že podmínky pro vstup do Unie se vztahují na všechny produkty obsahující volně rostoucí houby nebo volně rostoucí plody uvedené na seznamu nebo z nich získané.

(8)

Kromě toho by v souladu s čl. 5 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2020/1158 měly být fyzické kontroly produktů uvedených v příloze II uvedeného prováděcího nařízení, které podléhají kontrolám na stanovišti hraniční kontroly, prováděny na stanovišti hraniční kontroly nebo na určeném kontrolním místě.

(9)

Vzhledem k tomu, že některé potraviny obsahující volně rostoucí houby nebo volně rostoucí bobulové ovoce mohou obsahovat rovněž složky živočišného původu, měly by být fyzické kontroly těchto potravin prováděny pouze na stanovišti hraniční kontroly.

(10)

Aby mohly hospodářské subjekty přijmout nezbytná opatření ke splnění požadavků na odběr vzorků, analýzu a osvědčení u produktů, jichž se toto opatření týká, a aby byl umožněn hladký přechod na nová pravidla, je vhodné stanovit přechodné období, během něhož nemusí být zásilky produktů kódů KN ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 a ex 1905 doprovázeny úředním osvědčením podle čl. 3 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/1158.

(11)

Pro některé volně rostoucí houby dříve uvedené pod kódem KN ex 0709 59 byly od roku 2020 stanoveny nové kódy KN, tj. ex 0709 52 00, ex 0709 53 00, ex 0709 54 00, ex 0709 55 00, ex 0709 56 00 a ex 0712 34 00. Kromě toho se se zpracovanými volně rostoucími lanýži dříve uvedenými pod kódy KN ex 0710 80 69 a ex 2001 90 50 obchoduje pod kódy KN ex 7108095 a ex 2001 90 97. Proto pro tyto produkty není nutné stanovit přechodná opatření, neboť na ně se již vztahuje čl. 3 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/1158.

(12)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1158 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/1158

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1158 se mění takto:

1)

v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Produkty musí splňovat tyto kumulované nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace pro cesium-137 (*1):

a)

370 Bq/kg u mléka a mléčných výrobků a u potravin pro kojence a malé děti podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 609/2013;

b)

600 Bq/kg u všech ostatních dotčených produktů.

(*1)  Úroveň použitelná na koncentráty nebo dehydratované produkty se vypočítá na základě rekonstituovaného produktu připraveného ke spotřebě.“ "

2)

v článku 4 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   Úřední osvědčení, které se nepředává do systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) příslušným orgánem třetí země, který je vydává, musí dále splňovat požadavky na vzorová úřední osvědčení, která se nepředávají do IMSOC, stanovené v článku 5 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

4.   Příslušné orgány mohou vydat náhradní úřední osvědčení pouze v souladu s pravidly stanovenými v článku 6 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.“

3)

v článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zásilky produktů jiného než živočišného původu uvedených v čl. 3 odst. 3 podléhají úředním kontrolám při vstupu do Unie na stanovišti hraniční kontroly a/nebo na určeném kontrolním místě.

Zásilky produktů uvedených v čl. 3 odst. 3, které obsahují složku nebo složky živočišného původu, podléhají úředním kontrolám při vstupu do Unie na stanovišti hraniční kontroly.“

4)

Příloha II se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodné opatření

Zásilky produktů kódů KN ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 a ex 1905, které byly odeslány do Unie ze třetí země uvedené na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2020/1158 před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, mohou vstoupit do Unie do 7. března 2024, aniž by byly doprovázeny úředním osvědčením podle čl. 3 odst. 3 uvedeného prováděcího nařízení za podmínky, že splňují všechny ostatní požadavky práva Unie, které se na ně vztahují.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)   Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1158 ze dne 5. srpna 2020 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 257, 6.8.2020, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/628 ze dne 8. dubna 2019 o vzorových úředních osvědčeních pro některá zvířata a zboží a o změně nařízení (ES) č. 2074/2005 a prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tato vzorová osvědčení (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 101).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 385, 29.10.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Seznam produktů, na něž se vztahují podmínky stanovené v čl. 3 odst. 3

Kód KN

Popis

 

Potraviny uvedené níže jako směsi se týkají směsí obsahujících volně rostoucí houby a/nebo volně rostoucí plody rodu Vaccinium v množství vyšším než 20 % buď jako jediný produkt, nebo jako souhrn obsahu volně rostoucích hub a volně rostoucích plodů rodu Vaccinium.

ex 0709 51 00

houby rodu Agaricus, čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích hub rodu Agaricus, čerstvé nebo chlazené

ex 0709 52 00

houby rodu Boletus, čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích hub rodu Boletus, čerstvé nebo chlazené

ex 0709 53 00

houby rodu Cantharellus, čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích hub rodu Cantharellus, čerstvé nebo chlazené

ex 0709 54 00

shiitake (Lentinus edodes), čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích shiitake (Lentinus edodes), čerstvé nebo chlazené

ex 0709 55 00

macutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum), čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích macutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum), čerstvé nebo chlazené

ex 0709 56 00

lanýže (Tuber spp.), čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích lanýžů (Tuber spp.), čerstvé nebo chlazené

ex 0709 59 00

ostatní houby, čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

směsi ostatních pěstovaných a volně rostoucích hub, čerstvé nebo chlazené

ex 0710 80 61

houby rodu Agaricus (nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích hub rodu Agaricus (nevařených nebo vařených ve vodě nebo v páře), zmrazené

ex 0710 80 69

ostatní houby (nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, kromě pěstovaných hub

směsi ostatních pěstovaných a volně rostoucích hub (nevařených nebo vařených ve vodě nebo v páře), zmrazené

ex 0710 80 95

lanýže (Tuber spp.) (nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích lanýžů (nevařených nebo vařených ve vodě nebo v páře), zmrazené

ex 0711 51 00

houby rodu Agaricus, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích hub rodu Agaricus, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

ex 0711 59 00

ostatní houby a lanýže, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, kromě pěstovaných hub

směsi ostatních pěstovaných a volně rostoucích hub a lanýžů, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

ex 0712 31 00

houby rodu Agaricus sušené, v celku, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích hub rodu Agaricus, sušených, v celku, též rozřezaných na kousky nebo plátky, rozdrcených nebo v prášku, avšak jinak neupravovaných

ex 0712 32 00

ucho jidášovo (Auricularia spp.) sušené, v celku, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích hub ucho jidášovo (Auricularia spp.), sušených, v celku, též rozřezaných na kousky nebo plátky, rozdrcených nebo v prášku, avšak jinak neupravovaných

ex 0712 33 00

rosolovka (Tremella spp.) sušená, v celku, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích rosolovek (Tremella spp.), sušených, v celku, též rozřezaných na kousky nebo plátky, rozdrcených nebo v prášku, avšak jinak neupravovaných

ex 0712 34 00

shiitake (Lentinus edodes) sušené, v celku, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích shiitake (Lentinus edodes), sušených, v celku, též rozřezaných na kousky nebo plátky, rozdrcených nebo v prášku, avšak jinak neupravovaných

ex 0712 39 00

ostatní houby a lanýže sušené, v celku, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub

směsi ostatních pěstovaných a volně rostoucích hub a lanýžů, sušených, též rozřezaných na kousky nebo plátky, rozdrcených nebo v prášku, avšak jinak neupravovaných

ex 2001 90 50

houby připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích hub připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

ex 2001 90 97

lanýže (Tuber spp.) připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích hub a lanýžů (Tuber spp.) připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

ex 2003

houby a lanýže připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, kromě pěstovaných hub

směsi pěstovaných a volně rostoucích hub a lanýžů připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové

ex 0810 40

volně rostoucí brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium, čerstvé

směsi volně rostoucích a pěstovaných brusinek, borůvek a jiných plodů rodu Vaccinium, čerstvé

ex 0811 90 50

volně rostoucí plody druhu Vaccinium myrtillus, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

směsi volně rostoucích a pěstovaných plodů druhu Vaccinium myrtillus, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 0811 90 70

volně rostoucí plody druhu Vaccinium myrtilloidesVaccinium angustifolium, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

směsi volně rostoucích a pěstovaných plodů druhu Vaccinium myrtilloidesVaccinium angustifolium, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 0811 90 95

ostatní volně rostoucí plody rodu Vaccinium, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

směsi ostatních volně rostoucích a pěstovaných plodů rodu Vaccinium, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 0812 90 40

volně rostoucí plody druhu Vaccinium myrtillus, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

směsi volně rostoucích a pěstovaných plodů druhu Vaccinium myrtillus, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

ex 0813 40 95

volně rostoucí plody rodu Vaccinium, sušené

ex 0813 50 15

ex 0813 50 19

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

směsi sušeného ovoce nebo ořechů a sušeného ovoce obsahující volně rostoucí plody rodu Vaccinium

ex 2007

džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné nebo ořechové protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, vyrobené z volně rostoucích plodů rodu Vaccinium nebo ze zpracovaných produktů z nich a/nebo obsahující tyto volně rostoucí plody nebo zpracované produkty

ex 2008 93

volně rostoucí brusinky (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

směsi volně rostoucích a pěstovaných brusinek (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

ex 2008 97

Směsi ovoce, ořechů a jiných jedlých částí rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující volně rostoucí plody rodu Vaccinium

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34

ex 2008 99 37

ex 2008 99 40

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

ostatní volně rostoucí plody rodu Vaccinium, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

směsi ostatních volně rostoucích a pěstovaných plodů rodu Vaccinium, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

ex 2009 81

brusinková šťáva z volně rostoucích plodů (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

brusinková šťáva ze směsi volně rostoucích a pěstovaných plodů (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 2009 89 35

ex 2009 89 38

ex 2009 89 79

ex 2009 89 86

ex 2009 89 89

ex 2009 89 99

Ostatní šťávy z volně rostoucích plodů rodu Vaccinium, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 2009 90 21

ex 2009 90 29

ex 2009 90 51

ex 2009 90 59

ex 2009 90 94

ex 2009 90 96

ex 2009 90 98

směsi šťáv vyrobené z volně rostoucích plodů rodu Vaccinium nebo ze zpracovaných produktů z nich a/nebo obsahující tyto volně rostoucí plody nebo zpracované produkty

ex 2202 10

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná obsahující šťávu nebo jiné zpracované produkty z volně rostoucích plodů rodu Vaccinium

ex 2202 99

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje obsahující šťávu nebo jiné zpracované produkty z volně rostoucích plodů rodu Vaccinium

 

Z důvodu rizika radioaktivní kontaminace se níže uvedené potraviny týkají potravin sestávajících ze dvou nebo více složek, které obsahují jakékoli jednotlivé produkty zařazené na výše uvedený seznam v množství větším než 20 % buď jako jediný produkt, nebo jako souhrn produktů uvedených na seznamu

ex 1704 90

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao, jiné než žvýkací guma, též obalené cukrem

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

ex 1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao: hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/256/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU