(EU) 2024/253Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/253 ze dne 9. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Limburgse vlaai (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 253, 16.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 2024 Nabývá účinnosti: 5. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/253

16.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/253

ze dne 9. ledna 2024

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Limburgse vlaai“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Limburgse vlaai“ předložená Nizozemskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Limburgse vlaai“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Limburgse vlaai“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 2.3 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. ledna 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

(2)   Úř. věst. C/2023/102, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/102/oj.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/253/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU