(EU) 2024/252Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/252 ze dne 16. ledna 2024 o obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012

Publikováno: Úř. věst. L 252, 17.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. února 2024 Nabývá účinnosti: 6. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/252

17.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/252

ze dne 16. ledna 2024

o obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus plantarum DSM 23375) byl povolen jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat na dobu deseti let prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1065/2012 (2).

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla předložena žádost o obnovení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o její zařazení do kategorie „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 12. května 2023 (3) k závěru, že přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 je za stávajících povolených podmínek použití, včetně navrhovaného použití nového nosiče v receptuře přípravku, i nadále bezpečný pro všechny druhy zvířat, spotřebitele a životní prostředí. Úřad dospěl rovněž k závěru, že tato doplňková látka není dráždivá pro kůži nebo oči, ale vzhledem ke své bílkovinné povaze by měla být považována za látku senzibilizující dýchací cesty. Úřad nebyl schopen dospět k závěru ohledně potenciálu této doplňkové látky senzibilizovat kůži. Úřad rovněž uvedl, že v souvislosti s obnovením povolení není nutné posuzovat účinnost doplňkové látky.

(5)

Referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 konstatovala, že závěry a doporučení učiněné při posouzení provedeném ohledně metody analýzy přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 jako doplňkové látky v souvislosti s předchozím povolením jsou platné a použitelné i pro stávající žádost. V souladu s čl. 5 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (4) se proto hodnotící zpráva referenční laboratoře nevyžaduje.

(6)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 splňuje podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Proto by povolení uvedené doplňkové látky mělo být obnoveno. Kromě toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.

(7)

V důsledku obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 jako doplňkové látky by mělo být odpovídajícím způsobem změněno prováděcí nařízení (EU) č. 1065/2012.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení látky Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z obnovení povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení povolení

Povolení přípravku uvedeného v příloze, náležejícího do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012

V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012 se zrušuje položka 1k20716 pro „Lactobacillus plantarum (DSM 23375)“.

Článek 3

Přechodná ustanovení

Přípravek uvedený v příloze a krmiva, která jej obsahují, vyrobené a označené před dnem 6. února 2025 v souladu s pravidly platnými před dnem 6. února 2024, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1065/2012 ze dne 13. listopadu 2012 o povolení přípravků z Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 314, 14.11.2012, s. 15).

(3)   EFSA Journal 2023;21(6):8054.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k20716

Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 s obsahem nejméně 2 × 1010 CFU/g doplňkové látky.

Pevná forma

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

6. února 2034

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787)

Identifikace Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/252/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU