(EU) 2024/251Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/251 ze dne 16. ledna 2024 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 a přípravku z Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, o změně prováděcích nařízení (EU) č. 1065/2012, (EU) č. 1119/2012, (EU) č. 1113/2013 a (EU) č. 304/2014 a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 990/2012 a (EU) 2019/764

Publikováno: Úř. věst. L 251, 17.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. února 2024 Nabývá účinnosti: 6. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/251

17.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/251

ze dne 16. ledna 2024

o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 a přípravku z Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, o změně prováděcích nařízení (EU) č. 1065/2012, (EU) č. 1119/2012, (EU) č. 1113/2013 a (EU) č. 304/2014 a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 990/2012 a (EU) 2019/764

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Přípravky Lactiplantibacillus plantarum (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus plantarum) CNCM I-3235 a Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U) byly prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1065/2012 (2) povoleny na dobu deseti let jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat.

(3)

Přípravek Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 byl prováděcím nařízením Komise (EU) č. 304/2014 (3) povolen na dobu deseti let jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat.

(4)

Přípravky Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M – DSM 11673) a Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 byly prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1119/2012 (4) povoleny na dobu deseti let jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat.

(5)

Přípravek Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 (dříve taxonomicky identifikované jako Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U) byl prováděcím nařízením Komise (EU) č. 990/2012 (5) povolen na dobu deseti let jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat.

(6)

Přípravek Lentilactobacillus buchneri (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus buchneri) NCIMB 40788/CNCM I-4323 byl prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1113/2013 (6) povolen na dobu deseti let jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat.

(7)

Přípravek z Lentilactobacillus hilgardii (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus hilgardii) CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus buchneri) CNCM I-4323/NCIMB 40788 byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/764 (7) povolen na dobu deseti let jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat.

(8)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 a přípravku z Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, s požadavkem na zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(9)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 31. ledna 2023 (8) k závěru, že výše uvedené přípravky jsou za stávajících podmínek povolení nadále bezpečné pro všechny druhy zvířat, spotřebitele i životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že uvedené doplňkové látky by měly být považovány za látky senzibilizující dýchací cesty. Vzhledem k absenci údajů nebylo možné vyvodit žádné závěry ohledně potenciálu uvedených doplňkových látek senzibilizovat kůži a dráždit kůži a oči, kromě případu Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, který je považován za látku nedráždivou pro kůži a oči. Úřad rovněž uvedl, že v souvislosti s obnovením povolení není nutné posuzovat účinnost uvedených doplňkových látek.

(10)

Referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 konstatovala, že závěry a doporučení učiněné při posouzeních provedených ohledně metody analýzy přípravků Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 a přípravku z Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 v souvislosti s předchozími povoleními jsou platné a použitelné i pro stávající žádost. V souladu s čl. 5 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (9) se proto hodnotící zpráva referenční laboratoře nevyžaduje.

(11)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že přípravky Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 a přípravek z Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 splňují podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Proto by povolení uvedených doplňkových látek mělo být obnoveno. Vedle toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.

(12)

V důsledku obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 a přípravku z Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 jako doplňkových látek by se měla změnit prováděcí nařízení (EU) č. 1065/2012, (EU) č. 1119/2012, (EU) č. 1113/2013 a (EU) č. 304/2014 a zrušit prováděcí nařízení (EU) č. 990/2012 a (EU) 2019/764.

(13)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 a přípravku z Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788, pokud jde o změnu taxonomie mikroorganismů obsažených v uvedených přípravcích, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z obnovení příslušných povolení.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení povolení

Povolení přípravků uvedených v příloze, náležejících do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012

V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012 se zrušuje položka 1k20717 pro Lactobacillus plantarum (CNCM I-3235) a položka 1k20722 pro Lactobacillus plantarum (CNCM MA 18/5U).

Článek 3

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 1119/2012

V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1119/2012 se zrušuje položka 1k2104 pro Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673 a položka 1k2106 pro Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455.

Článek 4

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 1113/2013

V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1113/2013 se zrušuje položka 1k20739 pro Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323.

Článek 5

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 304/2014

V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 304/2014 se zrušuje položka 1k21009 pro Pediococcus acidilactici CNCM I-3237.

Článek 6

Zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 990/2012 a (EU) 2019/764

Prováděcí nařízení (EU) č. 990/2012 a (EU) 2019/764 se zrušují.

Článek 7

Přechodná ustanovení

Přípravky Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 a přípravek z Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 uvedené v příloze a krmiva obsahující tyto přípravky, vyrobené a označené přede dnem 6. února 2025 v souladu s pravidly platnými přede dnem 6. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1065/2012 ze dne 13. listopadu 2012 o povolení přípravků z Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 314, 14.11.2012, s. 15).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 304/2014 ze dne 25. března 2014 o povolení přípravků Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 a Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 90, 26.3.2014, s. 8).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1119/2012 ze dne 29. listopadu 2012 o povolení přípravků Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 a NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 a DSM 3677 a Lactobacillus buchneri DSM 13573 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 330, 30.11.2012, s. 14).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 990/2012 ze dne 25. října 2012 o povolení přípravku z Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 297, 26.10.2012, s. 15).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1113/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o povolení přípravků Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 a Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 298, 8.11.2013, s. 29).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/764 ze dne 14. května 2019 o povolení přípravku z Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 126, 15.5.2019, s. 1).

(8)   EFSA Journal 2023;21(2):7865.

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k20717

Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235 s obsahem nejméně 5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivační metoda: EN 15787

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 2 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

6. února 2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k20722

Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 s obsahem nejméně 2 × 1010 CFU/g doplňkové látky

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736

Analytická metoda  (2)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivační metoda: EN 15787

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

6. února 2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k21009

Pediococcus acidilactici CNCM I-3237

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Pediococcus acidilactici CNCM I-3237

Analytická metoda  (3)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivační metoda: EN 15786

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 5 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

6. února 2034

1k2104

Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622 s obsahem nejméně 3 × 109 CFU/g doplňkové látky

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622

Analytická metoda  (3)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivační metoda: EN 15786

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 3 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

6. února 2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2106

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 s obsahem nejméně 3 × 109 CFU/g doplňkové látky

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Analytická metoda  (4)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivační metoda: EN 15786

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 3 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

6. února 2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2111

Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661

Složení doplňkové látky

Přípravek Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 s obsahem nejméně 1 × 108 CFU/g doplňkové látky

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661

Analytická metoda  (5)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivační metoda: EN 15787

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

6. února 2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k20739

Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323

Složení doplňkové látky

Přípravek Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 s obsahem nejméně 3 × 109 CFU/g doplňkové látky

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323

Analytická metoda  (6)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivační metoda: EN 15787

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

6. února 2034


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k20757

Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 s obsahem nejméně 1,5 × 1011 CFU/g doplňkové látky (poměr 1:1)

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788

Analytická metoda  (7)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivační metoda: EN 15787

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) – CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 3 × 108 CFU/kg (L. hilgardii CNCM I-4785 a L. buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 v poměru 1:1) čerstvého materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (8).

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

6. února 2034


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(4)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(5)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(6)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(7)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(8)  Krmiva, která lze silážovat snadno: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. Krmiva, která lze silážovat s mírnými obtížemi: 1,5–3,0 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. Prováděcí nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/251/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU