(EU) 2024/250Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/250 ze dne 10. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formáty a kódy pro společné požadavky na údaje pro účely výměny a uchovávání některých informací podle celních předpisů

Publikováno: Úř. věst. L 250, 12.2.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. března 2027
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2015/2447;

Provádí předpisy

(EU) 2015/2447;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2015/2446; (EU) 2016/341; (EU) 2016/578;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/250

12.2.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/250

ze dne 10. ledna 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formáty a kódy pro společné požadavky na údaje pro účely výměny a uchovávání některých informací podle celních předpisů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Provádění nařízení (EU) č. 952/2013 ukázalo, že je třeba změnit prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (2), aby bylo možné aktualizovat formáty a kódy společných požadavků na údaje pro účely uchovávání informací a jejich výměny mezi celními orgány, jakož i mezi celními orgány a hospodářskými subjekty. Společné požadavky na údaje je třeba aktualizovat (, aby se zajistilo, aby byly elektronické celní systémy používané pro různé druhy celních prohlášení, oznámení a důkazu o celním statusu zboží Unie interoperabilní i po společných požadavků na údaje.

(2)

Příloha A prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 stanoví formáty a kódy společných požadavků na údaje pro výměnu a uchovávání informací potřebných pro žádosti a rozhodnutí. Aby bylo možné významně modernizovat elektronické systémy související se systémem rozhodování celních orgánů (CDS) a systémem řízení záruk (GUM), měla by být příloha A uvedeného prováděcího nařízení změněna, aby se zachovala harmonizace mezi různými elektronickými systémy pro žádosti a rozhodnutí celních orgánů. Znění přílohy A prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by mělo být vzhledem k rozsahu nutných změn nahrazeno v celém rozsahu.

(3)

Příloha B prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 stanoví formáty a kódy společných požadavků na údaje pro výměnu a uchovávání informací potřebných pro prohlášení, oznámení a důkaz o celním statusu zboží Unie. Aby bylo dosaženo harmonizace mezi různými elektronickými systémy pro celní prohlášení, oznámení a důkaz o celním statusu zboží Unie, měla by být uvedená příloha změněna. Vzhledem k rozsahu nutných změn by mělo být znění přílohy B prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 nahrazeno v celém rozsahu.

(4)

Příloha 12-01 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 stanoví formáty a kódy společných požadavků na údaje pro registraci hospodářských subjektů a jiných osob. Aby měly celní orgány k dispozici relevantní informace, je nezbytné uvádět také adresu stálých provozoven na celním území Unie daných hospodářských subjektů usazených ve třetí zemi, a proto je pro tyto informace třeba stanovit formáty a kódy. Kromě toho je třeba aktualizovat některé formáty stanovené v příloze 12-01 uvedeného prováděcího nařízení, aby se zachovala harmonizace s přílohami A a B uvedeného prováděcího nařízení. Vzhledem k rozsahu nutných změn by mělo být znění přílohy 12-01 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 nahrazeno.

(5)

Je nezbytné odložit uplatňování těch změn, které mají významný dopad na elektronické systémy, aby Komise, orgány členských států i hospodářské subjekty mohly odpovídajícím způsobem přizpůsobit své elektronické systémy a aby se členským státům a hospodářským subjektům poskytl čas, aby mohly vyhovět změněným požadavkům na údaje, jakož i změnám ohledně formátů a kódů. Některé změny jsou již ve stávajícím vývoji IT zohledněny, ale některé změny budou vyžadovat změny elektronických systémů, které se dosud neplánují. Členské státy i hospodářské subjekty potřebují stabilní základ, aby se mohly na tyto změny připravit a zajistit nezbytné investice. Je proto nezbytné zavést změny, které se budou uplatňovat až jeden až čtyři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost v závislosti na konkrétním vývoji v oblasti IT.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 se mění takto:

(1)

článek 2 se mění takto:

a)

odstavce 5 a 6 se zrušují;

b)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Do dat uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu (AES) dle celního kodexu Unie nebo modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578, jestliže se žádost o povolení zakládá na celním prohlášení podle čl. 163 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, se v souvislosti s dalšími datovými prvky potřebnými pro tuto žádost použijí formáty a kódy uvedené v příloze 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.“

;

(2)

v článku 7 se zrušují odstavce 4 a 5;

(3)

příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

(4)

příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení;

(5)

příloha 12-01 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Ustanovení čl. 1 odstavců 1 až 4 se použije od 3. března 2024.

3.   Ustanovení čl. 1 odstavce 5 se použije ode dne 1. března 2027.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA A

FORMÁTY A KÓDY SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ NA ÚDAJE PRO ŽÁDOSTI A ROZHODNUTÍ (Čl. 2 odst. 1)

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1

Obecné vysvětlující poznámky

1)

Ustanovení obsažená v následujících poznámkách se vztahují na všechny hlavy této přílohy.

2)

Formáty, kódy a případně struktura požadavků na údaje uvedených v této příloze se použijí v souvislosti s požadavky na údaje pro žádosti a rozhodnutí podle přílohy A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

3)

Formáty a kódy vymezené v této příloze se vztahují na žádosti a rozhodnutí učiněná s použitím metod elektronického zpracování dat, jakož i na žádosti a rozhodnutí v listinné podobě.

4)

Hlava II obsahuje formáty a kardinality datových prvků a případně odkazy na seznamy kódů pro žádosti a rozhodnutí.

5)

Kdykoli mají informace obsažené v žádosti nebo rozhodnutí, jichž se týká příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, podobu kódů, použije se seznam kódů stanovený v hlavě III této přílohy.

6)

Velikost datového prvku žadateli nebrání v poskytnutí dostatečných informací. Pokud pro nezbytné podrobnosti nepostačuje daný formát datového prvku, použijí se přílohy.

7)

Výrazem „Druh/délka“‘ ve vysvětlivce týkající se atributu se označují požadavky na Druh dat a jejich délku. Kódy pro tyto Druhy dat jsou:

a

alfabetické

n

numerické

an

alfanumerické.

Číslo uvedené za kódem udává přípustnou délku údaje. Dvě tečky uvedené případně před indikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, avšak že maximálně může obsahovat počet číslic stanovený indikátorem. Desetinná čárka v označení délky dat znamená, že atribut může obsahovat desetinná čísla, přičemž číslice před desetinnou čárkou udává celkovou délku atributu a číslice za čárkou celkový počet desetinných míst.

Příklady délky a formátu polí:

a1

1 alfabetický znak, pevná délka;

n2

2 numerické znaky, pevná délka;

an3

3 alfanumerické znaky, pevná délka;

a..4

až 4 alfabetické znaky;

n..5

až 5 numerických znaků;

an..6

až 6 alfanumerických znaků;

n..7,2

až 7 numerických znaků včetně nejvýše 2 desetinných míst; oddělovací znak je pohyblivý.

8)

Pro zkratky a akronymy použité v této příloze platí tento výklad:

Zkratka/akronym

Význam

DP

Datový prvek

Kard.

Kardinalita

Nepoužije se

Nepoužije se

Čl.

Článek

odst.

Odstavec

UCC

Celní kodex Unie – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

UCC DA

Akt v přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie – nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

UCC IA

Prováděcí akt k celnímu kodexu Unie – prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

9)

Kardinalita odkazuje na nejvyšší možný počet opakování daného datového prvku v příslušné žádosti nebo rozhodnutí.

10)

Používají se tyto odkazy na seznamy kódů definované v mezinárodních standardech, mezinárodních normách nebo v právních aktech Unie:

 

Krátký název

Zdroj

Definice

1.

Kód měny

ISO 4217

Třípísmenný alfabetický kód definovaný mezinárodní normou ISO 4217

2.

Kód GEONOM

Nařízení Komise (EU) 2020/1470

Alfabetické kódy Unie pro země a území vycházejí ze stávajících dvoupísmenných kódů ISO (a2), pokud jsou v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1470 ze dne 12. října 2020 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky (1).

V souvislosti s tranzitními operacemi nebo žádostmi a rozhodnutími týkajícími se zapojených partnerských zemí dohod o vzájemném uznávání, které nejsou členskými státy Unie, se použije dvoupísmenný kód země ISO 3166 a pro Severní Irsko se použije kód „XI“.

3.

UN/LOCODE

Doporučení EHK OSN č. 16

UN/LOCODE podle definice v doporučení Evropské hospodářské komise OSN č. 16.

4.

Kód jazyka

ISO 639-1

Dvoupísmenné kódy ISO podle definice v ISO 639-1 z roku 2002

5.

Kód HS

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87

Ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, čl. 3 odst. 1 písm. a).

Dostupné kódy jsou zveřejněny v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

6.

Kód KN

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87

Ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, čl. 3 odst. 1 písm. b).

Dostupné kódy jsou zveřejněny v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

7.

Kód TARIC

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87

Ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, čl. 3 odst. 2.

Kódy jsou k dispozici v publikacích TARIC na internetových stránkách GŘ TAXUD.

8.

Doplňkový kód TARIC

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87

Ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, čl. 3 odst. 3.

Kódy jsou k dispozici v publikacích TARIC na internetových stránkách GŘ TAXUD (v případě kódů Unie) a prostřednictvím celních správ členských států EU na jejich příslušných internetových stránkách (v případě vnitrostátních kódů).

9.

Druh opatření TARIC

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87

Ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, článek 6.

Druhy opatření TARIC jsou k dispozici v publikacích TARIC na internetových stránkách GŘ TAXUD.

11)

Požadavky na údaje spolu s různými formáty, kardinalitami prvky a dostupnými kódy pro použití v konkrétních sloupcích (soubory údajů týkající se konkrétních žádostí nebo rozhodnutí) vstoupí v platnost v různých fázích v závislosti na plánované dostupnosti aktualizací IT systémů nebo jejich vývoji. Odpovídající fáze je uvedena v hlavě I oddíle 2 (Legenda k tabulce) přílohy A nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

HLAVA II

FORMÁTY, KARDINALITY A ODKAZY NA PLATNÉ SEZNAMY KÓDŮ SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ NA ÚDAJE PRO ŽÁDOSTI A ROZHODNUTÍ

ODDÍL 1

Úvod

Tato hlava obsahuje tabulku datových prvků s formáty, kardinalitami a případně odkazy na seznamy kódů pro žádosti a rozhodnutí.

ODDÍL 2

Tabulka datových prvků

DP č.

Staré číslo DP

Název datového prvku / třídy

Název dílčího datového prvku / dílčí třídy

Název dílčího datového prvku / atributu

Formát

Kard.

Seznam kódů v hlavě III (A/N)

Poznámky / odkazy na seznam kódů

31 01 000 000

1/1

Druh kódu žádosti/rozhodnutí

 

 

 

1 x

 

 

31 01 000 002

1/1

 

 

Druh

an..4

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III na seznamu kódů: CL-3101

31 02 000 000

1/2

Podpis/ověření

 

 

 

1 x

 

 

31 02 000 202

1/2

 

 

Ověření

an..256

1 x

N

 

31 03 000 000

1/3

Druh žádosti

 

 

 

1 x

 

 

31 03 000 008

1/3

 

 

Kód

n1

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III na seznamu kódů: CL-3103

31 03 010 000

1/3

 

Referenční číslo rozhodnutí

 

 

1 x

 

 

31 03 010 020

1/3

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

31 03 010 205

1/3

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

31 03 010 001

1/3

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

31 04 000 000

1/4

Územní platnost – Unie

 

 

 

1 x

 

 

31 04 000 008

1/4

 

 

Kód

n1

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III na seznamu kódů: CL-3104

31 04 010 000

1/4

 

Členské státy Evropské unie

 

 

99 x

 

 

31 04 010 020

1/4

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

31 05 000 000

1/5

Územní platnost – země společného tranzitního režimu

 

 

 

99 x

 

 

31 05 000 020

1/5

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

31 06 000 000

1/6

Referenční číslo rozhodnutí

 

 

 

1 x

 

 

31 06 000 020

1/6

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

31 06 000 205

1/6

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

31 06 000 001

1/6

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

31 07 000 000

1/7

Rozhodující celní orgán

 

 

 

1 x

 

 

31 07 000 301

1/7

 

 

Kód celního úřadu

an8

1 x

N

Struktura kódů je definována v hlavě III (DEF-3107)

32 01 000 000

2/1

Další žádosti a rozhodnutí týkající se závazných informací v držení žadatele

 

 

 

1 x

 

 

32 01 000 213

2/1

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Dostupné kódy: „1“ – „ano“; „0“ – „ne“

32 01 010 000

2/1

 

Země podání žádosti

 

 

99 x

 

 

32 01 010 020

2/1

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

32 01 010 214

2/1

 

 

Místo podání žádosti

an..35

1 x

N

 

32 01 020 000

2/1

 

Datum podání žádosti

 

 

99 x

 

 

32 01 020 207

2/1

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

32 01 030 000

2/1

 

Referenční číslo rozhodnutí

 

 

99 x

 

 

32 01 030 020

2/1

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

32 01 030 205

2/1

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

32 01 030 001

2/1

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

32 01 030 215

2/1

 

 

Datum vydání rozhodnutí

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

32 01 040 000

2/1

 

Počáteční datum rozhodnutí

 

 

99 x

 

 

32 01 040 207

2/1

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

32 01 050 000

2/1

 

Zbožový kód

 

 

99 x

 

 

32 01 050 056

2/1

 

 

Kód položky harmonizovaného systému

an6

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 5

32 01 050 057

2/1

 

 

Kód kombinované nomenklatury

an2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 6

32 01 050 058

2/1

 

 

Kód TARIC

an2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 7

32 01 050 059

2/1

 

 

Doplňkový kód TARIC

an4

99 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 8. U žádosti ZISZ je kardinalita omezena na 2x

32 02 000 000

2/2

Rozhodnutí týkající se závazných informací vydaná jiným držitelům

 

 

 

1 x

 

 

32 02 000 213

2/2

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Dostupné kódy: „1“ – „ano“; „0“ – „ne“

32 02 010 000

2/2

 

Referenční číslo rozhodnutí

0

0

99 x

 

 

32 02 010 020

2/2

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

32 02 010 205

2/2

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

32 02 010 001

2/2

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

32 02 020 000

2/2

 

Počáteční datum rozhodnutí

 

 

99 x

 

 

32 02 020 207

2/2

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

32 02 030 000

2/2

 

Zbožový kód

 

 

99 x

 

 

32 02 030 056

2/2

 

 

Kód položky harmonizovaného systému

an6

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 5

32 02 030 057

2/2

 

 

Kód kombinované nomenklatury

an2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 6

32 02 030 058

2/2

 

 

Kód TARIC

an2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 7

32 02 030 059

2/2

 

 

Doplňkový kód TARIC

an4

99 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 8 U žádosti ZISZ je kardinalita omezena na 2x

32 03 000 000

2/3

Probíhající či ukončená právní nebo správní řízení

 

 

 

99 x

 

 

32 03 000 020

2/3

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

32 03 000 221

2/3

 

 

Název soudu

an..70

1 x

N

 

32 03 010 000

2/3

 

Adresa soudu

 

 

1 x

 

 

32 03 010 020

2/3

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

32 03 010 021

2/3

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

 

32 03 010 022

2/3

 

 

Město

an..35

1 x

N

 

32 03 020 000

2/3

 

Odkaz na jednotlivá právní či správní řízení

 

 

99 x

 

 

32 03 020 222

2/3

 

 

Odkaz a relevantní informace

an..512

1 x

N

 

32 04 000 000

2/4

Přiložené dokumenty

 

 

 

1 x

 

 

32 04 000 223

2/4

 

 

Celkový počet přiložených dokumentů

n..3

1 x

N

 

32 04 010 000

2/4

 

Dokument

 

 

999 x

 

 

32 04 010 224

2/4

 

 

Název dokumentu

an..2560

1 x

N

0

32 04 010 225

2/4

 

 

Identifikační číslo dokumentu

an..70

1 x

N

0

32 04 010 226

2/4

 

 

Datum dokumentu

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

32 04 010 119

2/4

 

 

Příloha

binární

1 x

N

0

32 05 000 000

2/5

Skladovací zařízení

0

0

0

999 x

0

0

32 05 010 000

2/5

 

Identifikace

 

0

1 x

0

0

32 05 010 134

2/5

 

 

Identifikace

an..35

1 x

N

0

32 05 020 000

2/5

 

Adresa

0

0

1 x

0

0

32 05 020 016

2/5

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

32 05 020 019

2/5

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

32 05 020 020

2/5

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

32 05 020 021

2/5

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

32 05 020 022

2/5

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

32 05 030 000

2/5

 

Podrobnosti

0

0

1 x

0

0

32 05 030 009

2/5

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

33 01 000 000

3/1

Žadatel / držitel povolení nebo rozhodnutí

0

0

0

1 x

0

0

33 01 000 016

3/1

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

33 01 000 227

3/1

 

 

Celé jméno

an..512

1 x

N

0

33 01 010 000

3/1

 

Adresa

0

0

1 x

0

0

33 01 010 019

3/1

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

33 01 010 020

3/1

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

33 01 010 021

3/1

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

33 01 010 022

3/1

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

33 01 020 000

3/1

 

Žadatel

0

0

1 x

0

0

33 01 020 228

3/1

 

 

Kód jazyka

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 4

33 02 000 000

3/2

Identifikace žadatele / držitele povolení nebo rozhodnutí

0

0

0

1 x

0

0

33 02 000 229

3/2

 

 

Číslo EORI

an..17

1 x

N

0

33 02 000 230

3/2

 

 

Identifikační číslo pro účely DPH

an..17

99 x

N

0

33 02 000 231

3/2

 

 

Číslo TIN

an..17

99 x

N

0

33 02 000 124

3/2

 

 

Zákonné registrační číslo

an..35

1 x

N

0

33 03 000 000

3/3

Zástupce

 

0

0

1 x

0

0

33 03 000 016

3/3

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

33 03 010 000

3/3

 

Adresa

0

0

1 x

0

0

33 03 010 019

3/3

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

33 03 010 020

3/3

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

33 03 010 021

3/3

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

33 03 010 022

3/3

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

33 03 020 000

3/4

 

Identifikace zástupce

0

0

1 x

0

0

33 03 020 229

3/4

 

 

Číslo EORI

an..17

1 x

N

0

33 05 000 000

3/5

Jméno a kontaktní údaje osoby nebo osob odpovědných za celní záležitosti žadatele

0

0

0

99 x

0

0

33 05 000 016

3/5

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

33 05 000 237

3/5

 

 

Vnitrostátní identifikační číslo

an..35

1 x

N

0

33 05 000 238

3/5

 

 

Datum narození

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

33 05 000 229

3/5

 

 

Číslo EORI

an..17

1 x

N

0

33 05 010 000

3/5

 

Kontaktní údaje

0

0

9 x

0

0

33 05 010 234

3/5

 

 

Telefonní číslo

an..50

1 x

N

0

33 05 010 076

3/5

 

 

E-mailová adresa

an..256

1 x

N

0

33 06 000 000

3/6

Kontaktní osoba odpovědná za žádost

0

0

0

1 x

0

0

33 06 000 016

3/6

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

33 06 000 234

3/6

 

 

Telefonní číslo

an..50

1 x

N

0

33 06 000 076

3/6

 

 

E-mailová adresa

an..256

1 x

N

0

33 07 000 000

3/7

Osoba, která je pověřena vedením společnosti žadatele nebo vykonává kontrolu nad řízením společnosti

 

0

0

99 x

0

0

33 07 010 000

3/7

 

Kontaktní údaje

 

0

1 x

0

0

33 07 010 016

3/7

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

33 07 010 019

3/7

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

33 07 010 020

3/7

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

33 07 010 021

3/7

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

33 07 010 022

3/7

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

33 07 020 000

3/7

 

Zvláštní informace

0

0

1 x

0

0

33 07 020 237

3/7

 

 

Vnitrostátní identifikační číslo

an..35

1 x

N

0

33 07 020 238

3/7

 

 

Datum narození

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

33 08 000 000

3/8

Vlastník zboží

0

0

0

99 x

0

0

33 08 000 016

3/8

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

33 08 010 000

3/8

 

Adresa

0

0

1 x

0

0

33 08 010 019

3/8

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

33 08 010 020

3/8

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

33 08 010 021

3/8

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

33 08 010 022

3/8

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

34 01 000 000

4/1

Místo

0

0

0

Nepoužije se

0

0

34 01 000 022

4/1

 

 

Město

Nepoužije se

Nepoužije se

N

0

34 02 000 000

4/2

Datum

 

0

0

1 x

0

0

34 02 000 207

4/2

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

34 03 000 000

4/3

Místo, u kterého je vedeno nebo zpřístupněno hlavní účetnictví pro celní účely

 

0

0

1 x

0

0

34 03 010 000

4/3

 

Adresa

 

0

1 x

0

0

34 03 010 019

4/3

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

34 03 010 020

4/3

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

34 03 010 021

4/3

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

34 03 010 022

4/3

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

34 03 020 000

4/3

 

UN/LOCODE

0

0

1 x

0

0

34 03 020 036

4/3

 

 

UN/LOCODE

an..17

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 3

34 04 000 000

4/4

Místo, na kterém jsou uchovávány záznamy

0

0

0

99 x

0

0

34 04 000 016

4/4

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

34 04 010 000

4/4

 

Adresa

0

0

1 x

0

0

34 04 010 019

4/4

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

34 04 010 020

4/4

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

34 04 010 021

4/4

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

34 04 010 022

4/4

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

34 04 020 000

4/4

 

UN/LOCODE

0

0

1 x

0

0

34 04 020 036

4/4

 

 

UN/LOCODE

an..17

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 3

34 05 000 000

4/5

První místo použití nebo zpracování

0

0

0

1 x

0

0

34 05 010 000

4/5

 

Údaje o umístění

 

0

1 x

0

0

34 05 010 045

4/5

 

 

Druh umístění

a1

1 x

A

Použijí se kódy podle definice v příloze B tohoto nařízení pro DP 16 15 045 000

34 05 010 046

4/5

 

 

Kvalifikátor identifikace

a1

9 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny na seznamu kódů CL-3405

34 05 010 036

4/5

 

 

UN/LOCODE

an..17

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 3

34 05 010 052

4/5

 

 

Číslo povolení

an..35

1 x

N

0

34 05 010 053

4/5

 

 

Další identifikátor

an..8

1 x

N

0

34 05 020 000

4/5

 

Celní úřad

0

0

1 x

0

0

34 05 020 001

4/5

 

 

Referenční číslo

an8

1 x

N

Použije-li se celní úřad, rozumí se příslušný celní úřad vykonávající dohled nad místem prvního použití nebo zpracování. Identifikátor (Referenční číslo) celního úřadu se řídí strukturou vymezenou v hlavě III (DEF-3107)

34 05 030 000

4/5

 

GNSS

0

0

1 x

0

0

34 05 030 049

4/5

 

 

Zeměpisná šířka

an..17

1 x

N

0

34 05 030 050

4/5

 

 

Zeměpisná délka

an..17

1 x

N

0

34 05 040 000

4/5

 

Hospodářský subjekt

0

0

1 x

0

0

34 05 040 017

4/5

 

 

Identifikační číslo

an..17

1 x

N

0

34 05 050 000

4/5

 

Adresa

0

0

1 x

0

0

34 05 050 019

4/5

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

34 05 050 021

4/5

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

34 05 050 022

4/5

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

34 05 050 020

4/5

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

34 05 060 000

4/5

 

Poštovní směrovací číslo adresa

0

0

1 x

0

0

34 05 060 021

4/5

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

34 05 060 025

4/5

 

 

Číslo domu

an..35

1 x

N

0

34 05 060 020

4/5

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

34 05 070 000

4/5

 

Kontaktní osoba

0

0

9 x

0

0

34 05 070 016

4/5

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

34 05 070 234

4/5

 

 

Telefonní číslo

an..50

1 x

N

0

34 05 070 076

4/5

 

 

E-mailová adresa

an..256

1 x

N

0

34 06 000 000

4/6

[požadované] Počáteční datum rozhodnutí

0

0

0

1 x

0

0

34 06 000 207

4/6

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

34 06 000 009

4/6

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

34 07 000 000

4/7

Datum skončení platnosti rozhodnutí

 

0

0

1 x

0

0

34 07 000 207

4/7

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

34 08 000 000

4/8

Umístění zboží

 

0

0

9 999 x

0

0

34 08 010 000

4/8

 

Údaje o umístění

 

0

1 x

0

0

34 08 010 046

4/8

 

 

Kvalifikátor identifikace

a1

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny na seznamu kódů CL-3405

34 08 010 036

4/8

 

 

UN/LOCODE

an..17

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 3

34 08 010 052

4/8

 

 

Číslo povolení

an..35

1 x

N

0

34 08 010 053

4/8

 

 

Další identifikátor

an..8

1 x

N

0

34 08 020 000

4/8

 

Celní úřad

0

0

1 x

0

0

34 08 020 001

4/8

 

 

Referenční číslo

an8

1 x

N

Identifikační referenční číslo celního úřadu se řídí strukturou vymezenou v hlavě III (DEF-3107)

34 08 030 000

4/8

 

GNSS

0

0

1 x

0

0

34 08 030 049

4/8

 

 

Zeměpisná šířka

an..17

1 x

N

0

34 08 030 050

4/8

 

 

Zeměpisná délka

an..17

1 x

N

0

34 08 040 000

4/8

 

Hospodářský subjekt

0

0

1 x

0

0

34 08 040 017

4/8

 

 

Identifikační číslo

an..17

1 x

N

0

34 08 050 000

4/8

 

Adresa

0

0

1 x

0

0

34 08 050 019

4/8

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

34 08 050 021

4/8

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

34 08 050 022

4/8

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

34 08 050 020

4/8

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

34 08 060 000

4/8

 

Poštovní směrovací číslo adresa

0

0

1 x

0

0

34 08 060 021

4/8

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

34 08 060 025

4/8

 

 

Číslo domu

an..35

1 x

N

0

34 08 060 020

4/8

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

34 08 070 000

4/8

 

Kontaktní osoba

0

0

9 x

0

0

34 08 070 016

4/8

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

34 08 070 234

4/8

 

 

Telefonní číslo

an..50

1 x

N

0

34 08 070 076

4/8

 

 

E-mailová adresa

an..256

1 x

N

0

34 09 000 000

4/9

Místo (místa) zpracování, přepracování nebo použití

0

0

0

999 x

0

0

34 09 010 000

4/9

 

Údaje o umístění

 

0

1 x

0

0

34 09 010 046

4/9

 

 

Kvalifikátor identifikace

a1

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny na seznamu kódů CL-3405

34 09 010 036

4/9

 

 

UN/LOCODE

an..17

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 3

34 09 010 052

4/9

 

 

Číslo povolení

an..35

1 x

N

0

34 09 010 053

4/9

 

 

Další identifikátor

an..8

1 x

N

0

34 09 020 000

4/9

 

Celní úřad

0

0

1 x

0

0

34 09 020 001

4/9

 

 

Referenční číslo

an8

1 x

N

Použije-li se celní úřad, rozumí se příslušný celní úřad vykonávající dohled nad místem zušlechtění nebo použití.

Identifikátor (Referenční číslo) celního úřadu se řídí strukturou vymezenou v hlavě III (DEF-3107)

34 09 030 000

4/9

 

GNSS

0

0

1 x

0

0

34 09 030 049

4/9

 

 

Zeměpisná šířka

an..17

1 x

N

0

34 09 030 050

4/9

 

 

Zeměpisná délka

an..17

1 x

N

0

34 09 040 000

4/9

 

Hospodářský subjekt

0

0

1 x

0

0

34 09 040 017

4/9

 

 

Identifikační číslo

an..17

1 x

N

0

34 09 050 000

4/9

 

Adresa

0

0

1 x

0

0

34 09 050 019

4/9

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

34 09 050 021

4/9

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

34 09 050 022

4/9

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

34 09 050 020

4/9

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

34 09 060 000

4/9

 

Poštovní směrovací číslo adresa

0

0

1 x

0

0

34 09 060 021

4/9

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

34 09 060 025

4/9

 

 

Číslo domu

an..35

1 x

N

0

34 09 060 020

4/9

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

34 09 070 000

4/9

 

Kontaktní osoba

0

0

9 x

0

0

34 09 070 016

4/9

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

34 09 070 234

4/9

 

 

Telefonní číslo

an..50

1 x

N

0

34 09 070 076

4/9

 

 

E-mailová adresa

an..256

1 x

N

0

34 10 000 000

4/10

Celní úřad(y) propuštění

0

0

0

999 x

0

0

34 10 000 301

4/10

 

 

Kód celního úřadu

an8

1 x

N

Identifikátor celního úřadu (Kód celního úřadu) se řídí strukturou vymezenou v hlavě III (DEF-3107)

34 11 000 000

4/11

Celní úřad(y) vyřizující režim

 

0

0

999 x

0

0

34 11 000 301

4/11

 

 

Kód celního úřadu

an8

1 x

N

Identifikátor celního úřadu (Kód celního úřadu) se řídí strukturou vymezenou v hlavě III (DEF-3107)

34 12 000 000

4/12

Celní úřad záruky

 

0

0

1 x

0

0

34 12 000 301

4/12

 

 

Kód celního úřadu

an8

1 x

N

Identifikátor celního úřadu (Kód celního úřadu) se řídí strukturou vymezenou v hlavě III (DEF-3107)

34 13 000 000

4/13

Celní úřad vykonávající dohled

 

0

0

1 x

0

0

34 13 000 301

4/13

 

 

Kód celního úřadu

an8

1 x

N

Identifikátor celního úřadu (Kód celního úřadu) se řídí strukturou vymezenou v hlavě III (DEF-3107)

34 14 000 000

4/14

Celní úřad(y) určení

 

0

0

9 999 x

0

0

34 14 000 301

4/14

 

 

Kód celního úřadu

an8

1 x

N

Identifikátor celního úřadu (Kód celního úřadu) se řídí strukturou vymezenou v hlavě III (DEF-3107)

34 15 000 000

4/15

Celní úřad(y) odeslání

 

0

0

9 999 x

0

0

34 15 000 301

4/15

 

 

Kód celního úřadu

an8

1 x

N

Identifikátor celního úřadu (Kód celního úřadu) se řídí strukturou vymezenou v hlavě III (DEF-3107)

34 16 000 000

4/16

Lhůta

 

0

0

99 x

0

0

34 16 000 313

4/16

 

 

Minuty

n..4

1 x

N

0

34 16 000 314

4/16

 

 

Kód země členského státu

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

34 17 000 000

4/17

Lhůta pro vyřízení režimu

 

0

0

1 x

0

0

34 17 000 213

4/17

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“) pro informaci, zda je lhůta pro vyřízení režimu automaticky prodloužena u veškerého zboží, které se k tomuto datu stále nachází v režimu, pokud lhůta pro vyřízení režimu uplyne k určitému datu pro veškeré zboží propuštěné v daném období do režimu.

34 17 000 008

4/17

 

 

Kód

n1

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III, CL-3417

34 17 000 245

4/17

 

 

Období

n..2

1 x

N

0

34 17 000 009

4/17

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

34 18 000 000

4/18

Vyúčtování režimu

 

0

0

1 x

 

0

34 18 000 213

4/18

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“), pro informaci, zda je nutné využití vyúčtování režimu

34 18 000 246

4/18

 

 

Lhůta

n2

1 x

N

0

34 18 000 009

4/18

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

35 01 000 000

5/1

Informace o zboží

 

0

0

9 999 x

 

Pokud jde o rozhodnutí týkající se závazných informací (sloupce ZISZ, ZIPZ, ZIUCH), je kardinalita 1x

35 01 010 000

5/1

 

Zbožový kód

 

0

1 x

 

0

35 01 010 056

5/1

 

 

Kód položky harmonizovaného systému

an..6

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 5

35 01 010 057

5/1

 

 

Kód kombinované nomenklatury

an2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 6

35 01 010 058

5/1

 

 

Kód TARIC

an2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 7

35 01 011 000

5/1

 

Doplňkový kód TARIC

0

0

99 x

0

0

35 01 011 247

5/1

 

 

Doplňkový kód TARIC (Unie)

an4

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 8

35 01 011 060

5/1

 

 

Vnitrostátní doplňkový kód

an..4

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 8

35 01 012 000

5/1

 

Zvláštní záznamy

0

0

9 x

0

0

35 01 012 315

5/1

 

 

Druh opatření TARIC

an..6

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 9

35 01 012 020

5/1

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

35 01 012 009

5/1

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

35 01 020 000

5/2

 

Popis zboží

0

0

1 x

N

0

35 01 020 213

5/2

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“), pro informaci, zda se v popisu uvedou zvláštní ustanovení

35 01 020 009

5/2

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

35 01 020 321

[NOVÉ]

 

 

Fyzický popis

an..2560

1 x

N

0

35 01 020 322

[NOVÉ]

 

 

Funkce nebo použití

an..2560

1 x

N

0

35 01 020 323

[NOVÉ]

 

 

Složení zboží

an..2560

1 x

N

0

35 01 020 324

[NOVÉ]

 

 

Vlastnosti součástí/složek zboží

an..2560

1 x

N

0

35 01 030 000

5/3

 

Množství zboží

0

0

1 x

0

0

35 01 031 000

5/3

 

Informace jiné než závazné týkající se množství zboží

 

0

1 x

0

0

35 01 031 249

5/3

 

 

Měrná jednotka

an..4

1 x

N

0

35 01 031 006

5/3

 

 

Množství

n..16,6

1 x

N

0

35 01 032 000

5/3

 

Závazné informace týkající se množství zboží

0

0

1 x

0

0

35 01 032 249

5/3

 

 

Měrná jednotka

an..4

1 x

N

0

35 01 032 006

5/3

 

 

Množství

n..16,6

1 x

N

0

35 01 040 000

5/4

 

Hodnota zboží

0

0

1 x

0

0

35 01 040 012

5/4

 

 

Měna

a3

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 1

35 01 040 014

5/4

 

 

Částka

n..16,2

1 x

N

0

35 01 050 000

5/5

 

Výtěžnost

0

0

1 x

0

0

35 01 050 009

5/5

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

35 01 060 000

5/6

 

Rovnocenné zboží

0

0

1 x

0

0

35 01 060 213

5/6

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“) pro informaci, zda bude zboží, které není zbožím Unie a bude navrženo k propuštění do volného oběhu, podléhat prozatímnímu nebo konečnému antidumpingovému, vyrovnávacímu, ochrannému clu nebo jakémukoli dodatečnému clu vyplývajícímu z pozastavení koncesí

35 01 060 008

5/6

 

 

Kód

n1

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III CL-3501-1

35 01 060 253

5/6

 

 

Obchodní jakost a technické vlastnosti zboží

an..2560

1 x

N

0

35 01 061 000

5/6

 

Zbožový kód rovnocenného zboží

0

0

1 x

 

0

35 01 061 056

5/6

 

 

Kód položky harmonizovaného systému

an6

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 5

35 01 061 057

5/6

 

 

Kód kombinované nomenklatury

an2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 6

35 01 080 000

5/8

 

Ztotožnění zboží

0

0

9 x

0

0

35 01 080 008

5/8

 

 

Kód

n1

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III CL-3501-1

35 01 080 009

5/8

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

35 01 090 000

6/2

 

Hospodářské podmínky

0

0

1 x

0

0

35 01 090 008

6/2

 

 

Kód

n..2

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III CL-3501-2

35 01 090 009

6/2

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

35 07 000 000

5/7

Zušlechtěné výrobky

0

0

0

999 x

0

0

35 07 010 000

5/7

 

Zbožový kód

 

0

1 x

 

0

35 07 010 056

5/7

 

 

Kód položky harmonizovaného systému

an..6

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 5

35 07 010 057

5/7

 

 

Kód kombinované nomenklatury

an2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 6

35 07 010 058

5/7

 

 

Kód TARIC

an2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 7

35 07 011 000

5/7

 

Doplňkový kód TARIC

0

0

99 x

0

0

35 07 011 247

5/7

 

 

Doplňkový kód TARIC (Unie)

an4

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 8

35 07 020 000

5/7

 

popis zboží

0

0

1 x

0

0

35 07 020 254

5/7

 

0

popis zboží

an..2560

1 x

N

0

35 09 000 000

5/9

Vyloučené kategorie nebo pohyby zboží

 

0

0

999 x

0

0

35 09 000 056

5/9

 

 

Kód položky harmonizovaného systému

an6

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 5

35 09 010 000

5/9

 

Pohyb

0

0

999 x

 

0

35 09 010 009

5/9

 

 

Text

an..512

1 x

N

0

36 01 000 000

6/1

Zákazy a omezení

0

0

0

1 x

0

0

36 01 000 009

6/1

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

36 03 000 000

6/3

Obecné poznámky

 

0

0

1 x

0

0

36 03 000 009

6/3

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

36 04 000 000

NOVÉ

Standardizovaná výměna informací (INF)

 

0

0

1 x

0

0

36 04 000 002

NOVÉ

 

 

Druh

n1

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III, CL-3604

36 04 000 009

NOVÉ

 

 

Text

an..2560

1 x

N

Tento datový prvek se použije, pokud se k upřesnění jiných prostředků elektronické výměny informací použije jiný datový prvek než INF (v případě použití kódu „0“ nebo „2“), nebo k určení Druhu INF (v případě použití kódu „1“)

37 01 000 000

7/1

Druh transakce

 

0

0

1 x

0

0

37 01 000 213

7/1

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III CL-3701

37 01 000 256

7/1

 

 

Druh zvláštního režimu

an..70

1 x

N

0

37 02 000 000

7/2

Druh celního režimu

 

0

0

99 x

0

0

37 02 000 257

7/2

 

 

Kód režimu

an2

1 x

N

K označení druhu celního režimu se použijí kódy stanovené v příloze B pro DP 11 09 001 000 (Požadovaný režim)

37 02 010 000

7/2

 

Referenční číslo rozhodnutí

0

0

99 x

 

0

37 02 010 020

7/2

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

37 02 010 205

7/2

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

37 02 010 001

7/2

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

37 02 020 000

7/2

 

Referenční číslo žádosti

0

0

99 x

 

0

37 02 020 020

7/2

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

37 02 020 205

7/2

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

37 02 020 001

7/2

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

37 03 000 000

7/3

Druh prohlášení

0

0

0

99 x

0

0

37 03 000 008

7/3

 

 

Kód

n1

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny na seznamu kódů CL-3703

37 03 010 000

7/3

 

Referenční číslo rozhodnutí

0

0

1 x

 

0

37 03 010 020

7/3

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

37 03 010 205

7/3

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

37 03 010 001

7/3

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

37 03 020 000

7/3

 

Referenční číslo žádosti

0

0

1 x

 

0

37 03 020 020

7/3

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

37 03 020 205

7/3

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

37 03 020 001

7/3

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

37 04 000 000

7/4

Počet operací

0

0

0

99 x

0

0

37 04 000 258

7/4

 

 

Počet zásilek

n..7

1 x

N

0

37 04 000 259

7/4

 

 

Počet operací za měsíc

n..7

1 x

N

0

37 04 000 298

7/4

 

 

Členský stát

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

37 05 000 000

7/5

Podrobnosti o plánovaných činnostech

 

0

0

99 x

0

0

37 05 000 298

7/5

 

 

Členský stát

a2

1 x

0

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

37 05 000 244

7/5

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

38 01 000 000

8/1

Druh hlavního účetnictví pro celní účely

 

0

0

1 x

0

0

38 01 000 009

8/1

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

38 02 000 000

8/2

Druh záznamů

 

0

0

99 x

0

0

38 02 000 009

8/2

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

38 02 000 316

8/2

 

 

Výpis Druhu záznamů

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

38 03 000 000

8/3

Přístup k údajům

 

0

0

1 x

0

0

38 03 000 009

8/3

 

 

Text

an..512

1 x

N

0

38 04 000 000

8/4

Vzorky atd.

 

0

0

1 x

0

0

38 04 000 213

8/4

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

38 05 000 000

8/5

Zvláštní záznamy

 

0

0

1 x

0

0

38 05 000 009

8/5

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

38 06 000 000

8/6

Jistota

 

0

0

1 x

0

0

38 06 000 260

8/6

 

 

Indikátor požadavku

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano, jistota se požaduje“; „0“ pro „ne, jistota se nepožaduje“)

38 06 000 069

8/6

 

 

Referenční číslo jistoty (GRN)

an..24

99 x

N

0

38 06 000 001

8/6

 

 

Referenční číslo (jiné)

an..35

99 x

N

0

38 06 000 009

8/6

 

 

Text

an..512

1 x

N

0

38 07 000 000

8/7

Referenční částka podle jednotlivých povolení

 

0

0

1 x

0

0

38 07 000 012

8/7

 

 

Měna

a3

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 1

38 07 000 071

8/7

 

 

Částka, která má být zajištěna

n..16,2

1 x

N

0

38 08 000 000

8/8

Převod práv a povinností

 

0

0

1 x

0

0

38 08 000 213

8/8

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“) pro informaci, zda se použije povolení k převodu práv a povinností mezi držiteli režimu v souladu s článkem 218 kodexu.

38 08 000 009

8/8

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

38 08 010 000

NOVÉ

 

Nabyvatel

0

0

99 x

0

0

38 08 010 016

NOVÉ

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

38 08 010 019

NOVÉ

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

38 08 010 020

NOVÉ

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

38 08 010 021

NOVÉ

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

38 08 010 022

NOVÉ

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

38 08 010 134

NOVÉ

 

 

Identifikace

an..17

1 x

N

0

38 08 010 317

NOVÉ

 

 

Referenční číslo povolení TORO

an..35

1 x

N

0

38 08 010 009

NOVÉ

 

 

Text

an..512

1 x

N

0

38 09 000 000

8/9

Klíčová slova

0

0

0

99 x

0

0

38 09 000 262

8/9

 

 

Klíčová slova

an..70

1 x

N

0

38 11 000 000

8/11

Skladování zboží Unie

 

0

0

1 x

0

0

38 11 000 213

8/11

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

38 11 000 009

8/11

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

38 12 000 000

8/12

Souhlas se zveřejněním seznamu držitelů povolení

 

0

0

1 x

0

0

38 12 000 213

8/12

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

38 13 000 000

8/13

Metoda výpočtu částky dovozního cla podle čl. 86 odst. 3 kodexu

 

0

0

1 x

0

0

38 13 000 008

8/13

 

 

Kód

n1

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III CL-3813

38 13 000 009

NOVÉ

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

42 01 000 000

II/1

Opětovné vydání rozhodnutí o ZISZ

 

0

0

1 x

0

0

42 01 010 000

II/1

 

Referenční číslo rozhodnutí o ZISZ

0

0

1 x

 

0

42 01 010 020

II/1

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

42 01 010 205

II/1

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

N

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

42 01 010 001

II/1

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

42 01 020 000

II/1

 

Platnost rozhodnutí o ZISZ

0

0

1 x

 

0

42 01 020 207

II/1

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

42 01 030 000

II/1

 

Zbožový kód

0

0

1 x

 

0

42 01 030 008

II/1

 

 

Kód

an..22

1 x

N

0

42 02 000 000

II/2

Celní nomenklatura

0

0

0

1 x

0

0

42 02 000 008

 

 

 

Kód

an2

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III CL-4202

42 02 000 266

II/2

 

 

Název jiné nomenklatury

an..70

1 x

N

0

42 03 000 000

II/3

Obchodní název zboží a další informace

 

0

0

1 x

0

0

42 03 000 009

II/3

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

42 04 000 000

II/4

Odůvodnění zařazení zboží

 

0

0

1 x

0

0

42 04 000 009

II/4

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

42 05 000 000

II/5

Podklady předložené žadatelem, na jejichž základě bylo rozhodnutí o ZISZ vydáno

 

0

0

99 x

0

0

42 05 000 213

II/5

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

42 05 010 000

II/5

 

Příloha

0

0

99 x

0

0

42 05 010 267

II/5

 

 

ID

an..40

1 x

N

0

42 05 010 121

II/5

 

 

Popis

an..2560

1 x

N

0

42 05 010 269

II/5

 

 

Náhled

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

42 05 010 270

II/5

 

 

Zmenšený náhled

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

42 05 010 271

II/5

 

 

Indikátor důvěrné povahy

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

42 06 000 000

II/6

Obrázky

0

0

0

99 x

0

0

42 06 000 213

II/6

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

42 06 010 000

II/6

 

Obrázek

0

0

99 x

0

0

42 06 010 267

II/6

 

 

ID

an..40

1 x

N

0

42 06 010 121

II/6

 

 

Popis

an..2560

1 x

N

0

42 06 010 269

II/6

 

 

Zastupování

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

42 06 010 270

II/6

 

 

Omezené zastupování

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

42 06 010 271

II/6

 

 

Indikátor důvěrné povahy

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

42 07 000 000

II/7

Datum podání žádosti

0

0

0

1 x

0

0

42 07 000 207

II/7

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

42 08 000 000

II/8

Datum ukončení prodlouženého používání

 

0

0

1 x

0

0

42 08 000 207

II/8

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

42 09 000 000

II/9

Důvod zrušení platnosti

 

0

0

1 x

0

0

42 09 000 008

II/9

 

 

Kód

n2

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny na seznamu kódů CL-4209

42 10 000 000

II/10

Registrační číslo žádosti

 

0

0

1 x

0

Struktura je definována v hlavě III (DEF-3106)

42 10 000 020

II/10

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

42 10 000 205

II/10

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

42 10 000 001

II/10

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

43 01 000 000

III/1

Právní základ

 

0

0

1 x

0

0

43 01 000 009

III/1

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

43 02 000 000

III/2

Popis zboží

 

0

0

99 x

0

0

43 02 000 325

III/2

 

 

Obchodní označení zboží

an..2560

1 x

N

0

43 02 010 000

III/2

 

Složení zboží

0

0

1 x

 

0

43 02 010 009

III/2

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

43 02 010 271

III/2

 

 

Indikátor důvěrné povahy

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

43 03 000 000

III/3

Informace umožňující určení původu

0

0

0

99 x

0

0

43 03 000 327

III/3

 

 

Změna čísla celního sazebníku

n1

1 x

N

Případně se uvede 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“), pokud došlo ke změně čísla celního sazebníku

43 03 000 328

III/3

 

 

Přidaná hodnota

n1

1 x

N

Případně se uvede 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“), pokud se určení původu zakládá na přidané hodnotě

43 03 010 000

III/3

 

Okolnosti určující získání původu

0

0

1 x

 

0

43 03 010 009

III/3

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

43 03 010 271

III/3

 

 

Indikátor důvěrné povahy

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

43 03 020 000

III/3

 

Popis postupu nebo zušlechtění

0

0

1 x

 

0

43 03 020 009

III/3

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

43 03 020 271

III/3

 

 

Indikátor důvěrné povahy

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

43 05 000 000

III/5

Země původu a právní rámec

0

0

0

1 x

0

0

43 05 000 020

III/5

 

 

Kód země

a2

1 x

N

0

43 05 000 274

III/5

 

 

Právní rámec

an..2560

1 x

N

0

43 06 000 000

III/6

Odůvodnění přidělení původu

 

0

0

1 x

0

0

43 06 000 009

III/6

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

43 07 000 000

III/7

Cena ze závodu

 

0

0

1 x

0

0

43 07 000 014

III/7

 

 

Částka

n..16,2

1 x

N

0

43 08 000 000

III/8

Hlavní použité materiály, země původu, kód kombinované nomenklatury a hodnota

 

0

0

99 x

0

0

43 08 000 275

III/8

 

 

Použité materiály

an..2560

1 x

N

0

43 08 000 273

III/8

 

 

Země původu

a2

1 x

N

0

43 08 000 057

III/8

 

 

Kód kombinované nomenklatury

an..22

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 6

43 08 000 276

III/8

 

 

Hodnota

n..16,2

1 x

N

0

43 09 000 000

III/9

Popis zpracování nezbytného k získání statusu původu

 

0

0

1 x

0

0

43 09 000 009

III/9

 

 

Text

an..2560

1 x

N

0

43 10 000 000

III/10

Jazyk

 

0

0

1 x

0

0

43 10 000 228

III/10

 

 

Kód jazyka

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 4

43 11 000 000

[NOVÉ]

Podklady předložené žadatelem, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o ZIPZ

 

0

0

1 x

0

0

43 11 000 213

[NOVÉ]

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

43 11 010 000

[NOVÉ]

 

Příloha

0

0

99 x

0

0

43 11 010 267

[NOVÉ]

 

 

ID

an..40

1 x

N

0

43 11 010 121

[NOVÉ]

 

 

Popis

an..2560

1 x

N

0

43 11 010 269

[NOVÉ]

 

 

Zastupování

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

43 11 010 270

[NOVÉ]

 

 

Omezené zastupování

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

43 11 010 271

[NOVÉ]

 

 

Indikátor důvěrné povahy

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

43 12 000 000

[NOVÉ]

Obrázky

0

0

0

99 x

0

0

43 12 000 213

[NOVÉ]

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

43 12 010 000

[NOVÉ]

 

Obrázek

0

0

99 x

0

0

43 12 010 267

[NOVÉ]

 

 

ID

an..40

1 x

N

0

43 12 010 121

[NOVÉ]

 

 

Popis

an..2560

1 x

N

0

43 12 010 269

[NOVÉ]

 

 

Zastupování

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

43 12 010 270

[NOVÉ]

 

 

Omezené zastupování

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

43 12 010 271

[NOVÉ]

 

 

Indikátor důvěrné povahy

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

43 13 000 000

[NOVÉ]

Datum podání žádosti

0

0

0

1 x

0

0

43 13 000 207

[NOVÉ]

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

43 14 000 000

[NOVÉ]

Datum ukončení prodlouženého používání

 

0

0

1 x

0

0

43 14 000 207

[NOVÉ]

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

43 15 000 000

[NOVÉ]

Důvod zrušení platnosti

 

0

0

1 x

0

0

43 15 000 008

[NOVÉ]

 

 

Kód

n2

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny na seznamu kódů CL-4315

43 16 000 000

[NOVÉ]

Registrační číslo žádosti

 

0

0

1 x

0

Struktura je definována v hlavě III (DEF-3106)

43 16 000 020

[NOVÉ]

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

43 16 000 205

[NOVÉ ]

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

43 16 000 001

[NOVÉ ]

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

43 17 000 000

[NOVÉ ]

Druh transakce (ZIPZ)

 

0

0

1 x

0

0

43 17 000 008

[NOVÉ ]

 

 

Kód

an..2

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny na seznamu kódů CL-4317

63 01 000 000

[NOVÉ ]

Právní základ pro určení celní hodnoty

 

0

0

1 x

0

0

63 01 000 008

[NOVÉ ]

 

 

Kód

n..2

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny na seznamu kódů CL-6301

63 02 000 000

[NOVÉ ]

Působnost ZIUCH

 

0

0

1 x

0

0

63 02 000 008

[NOVÉ ]

 

 

Kód

n2

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny na seznamu kódů CL-6302

63 03 000 000

[NOVÉ ]

Informace o metodě oceňování nebo jeho kritériích

 

0

0

1 x

0

0

63 03 000 009

[NOVÉ ]

 

 

Text

an..2650

1 x

N

0

63 03 000 213

[NOVÉ ]

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

63 03 010 000

[NOVÉ ]

 

Příloha

0

 

1 x

 

0

63 03 010 017

[NOVÉ ]

 

 

Identifikační číslo

an..70

1 x

N

0

63 03 010 207

[NOVÉ ]

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

63 03 010 224

[NOVÉ ]

 

 

Název dokumentu

an..70

1 x

N

0

63 03 010 121

[NOVÉ ]

 

 

Popis

an..2650

1 x

N

0

63 03 010 269

[NOVÉ ]

 

 

Zastupování

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

63 03 010 270

[NOVÉ ]

 

 

Omezené zastupování

binární

1 x

N

Soubory v binárním formátu nejsou běžnými textovými soubory. Mezi Druhické příklady patří (nejde o vyčerpávající výčet) pdf, jpg, png. Povolené Druhy souborů při výměně informací jsou přesně uvedeny v příslušných technických specifikacích příslušných informačních systémů.

63 04 000 000

[NOVÉ ]

Indikátor důvěrné povahy

0

0

0

1 x

0

0

63 04 000 009

[NOVÉ ]

 

 

Text

an..512

1 x

N

0

63 05 000 000

[NOVÉ ]

Odůvodnění vhodné metody oceňování nebo jeho kritérií

 

0

0

1 x

0

0

63 05 000 009

[NOVÉ ]

 

 

Text

an..2650

1 x

N

0

63 06 000 000

[NOVÉ ]

Datum podání žádosti

 

0

0

1 x

0

0

63 06 000 207

[NOVÉ ]

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

63 07 000 000

[NOVÉ ]

Datum ukončení prodlouženého používání

 

0

0

1 x

0

0

63 07 000 207

[NOVÉ ]

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

63 08 000 000

[NOVÉ ]

Důvod zrušení platnosti

 

0

0

1 x

0

0

63 08 000 008

[NOVÉ ]

 

 

Kód

n2

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v CL-6308

63 09 000 000

[NOVÉ ]

Registrační číslo žádosti

 

0

0

1 x

0

Struktura je definována v hlavě III (DEF-3106)

63 09 000 020

[NOVÉ ]

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

63 09 000 205

[NOVÉ ]

 

 

Druh kódu rozhodnutí

an..4

1 x

A

Podle definice DP 31 01 000 002 (CL-3101)

63 09 000 001

[NOVÉ ]

 

 

Referenční číslo

an..29

1 x

N

Jedinečné referenční číslo přidělené rozhodujícím celním orgánem

63 10 000 000

[NOVÉ ]

Jazyk

 

0

0

1 x

0

0

63 10 000 228

[NOVÉ ]

 

 

Kód jazyka

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 4

44 01 000 000

IV/1

Právní postavení žadatele

 

0

0

1 x

0

0

44 01 000 244

IV/1

 

 

Volný text

an..50

1 x

N

0

44 02 000 000

IV/2

Datum založení

 

0

0

1 x

0

0

44 02 000 207

IV/2

 

 

Datum

n8

1 x

N

Formát je nastaven jako „rrrrmmdd“, přičemž „rrrr“ označuje rok, „mm“ označuje měsíc, „dd“ označuje den.

44 03 000 000

IV/3

Role žadatele v mezinárodním dodavatelském řetězci

 

0

0

99 x

0

0

44 03 000 008

IV/3

 

 

Kód

an..3

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v CL-4403

44 03 000 009

IV/3

 

 

Text

an..100

1 x

N

0

44 04 000 000

IV/4

Členské státy, v nichž jsou vykonávány činnosti spojené s celním řízením

 

0

0

99 x

0

0

44 04 010 000

IV/4

 

Adresa

 

0

1 x

0

0

44 04 010 020

IV/4

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

44 04 010 019

IV/4

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

44 04 010 021

IV/4

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

44 04 010 022

IV/4

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

44 04 020 000

IV/4

 

Druh zařízení

0

0

1 x

 

0

44 04 020 244

IV/4

 

 

Volný text

an..70

1 x

N

0

44 05 000 000

IV/5

Informace o překročení hranic

0

0

0

99 x

0

0

44 05 000 301

IV/5

 

 

Kód celního úřadu

an8

1 x

N

Struktura kódů je definována v hlavě III (DEF-3107)

44 06 000 000

IV/6

Již udělené zjednodušení a úlevy, bezpečnostní osvědčení

 

0

0

99 x

0

0

44 06 000 278

IV/6

 

 

Druh zjednodušení/úlevy

an..70

1 x

N

0

44 06 000 279

IV/6

 

 

Identifikační číslo osvědčení

an..35

1 x

N

0

44 06 000 020

IV/6

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

44 06 000 280

IV/6

 

 

Kód celního režimu

an..5

1 x

N

K označení Druhu celního režimu se použijí kódy stanovené v příloze B pro DP 11 09 001 000 (Požadovaný režim)

44 07 000 000

IV/7

Souhlas s výměnou informací

 

0

0

1 x

0

0

44 07 000 213

IV/7

 

 

Ukazatel

n1

1 x

N

Uvede se 1 nebo 0 („1“ pro „ano“, „0“ pro „ne“)

44 07 000 281

IV/7

 

 

Transliterovaný název

an..70

1 x

N

0

44 07 000 283

IV/7

 

 

Transliterace ulice a čísla domu

an..70

1 x

N

0

44 07 000 284

IV/7

 

 

Transliterace poštovního směrovacího čísla

an..17

1 x

N

0

44 07 000 285

IV/7

 

 

Transliterace města

an..35

1 x

N

0

44 07 000 286

IV/7

 

 

E-mail

an..70

1 x

N

0

44 07 000 020

IV/7

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

44 08 000 000

IV/8

Stálá provozovna

 

0

0

99 x

0

0

44 08 000 016

IV/8

 

 

Název

an..70

1 x

N

0

44 08 000 019

IV/8

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

44 08 000 020

IV/8

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

44 08 000 021

IV/8

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

44 08 000 022

IV/8

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

44 08 000 230

IV/8

 

 

Identifikační číslo pro účely DPH

an..17

1 x

N

0

44 09 000 000

IV/9

Kancelář(e), ve které je uchovávána a zpřístupňována celní dokumentace

 

0

0

99 x

0

0

44 09 000 016

IV/9

 

 

Název

an..70

1 x

N

0

44 09 000 019

IV/9

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

44 09 000 020

IV/9

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

44 09 000 021

IV/9

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

44 09 000 022

IV/9

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

44 10 000 000

IV/10

Místo, na kterém jsou uchovávány informace o obecných logistických řídicích činnostech v Unii nebo na kterém jsou tyto informace přístupné

 

0

0

1 x

0

0

44 10 000 016

IV/10

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

44 10 000 019

IV/10

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N

0

44 10 000 020

IV/10

 

 

Kód země

a2

1 x

N

Hlava I oddíl 1 odst. 10 bod 2

44 10 000 021

IV/10

 

 

Poštovní směrovací číslo

an..17

1 x

N

0

44 10 000 022

IV/10

 

 

Město

an..35

1 x

N

0

44 11 000 000

IV/11

Obchodní činnosti

 

0

0

99 x

0

0

44 11 000 287

IV/11

 

 

Kód NACE

an..4

1 x

N

0

44 11 010 000

IV/11

 

Popis

0

0

1 x

0

0

44 11 010 009

IV/11

 

 

Text

an..512

1 x

N

0

44 12 000 000

NOVÉ

Kód velikosti žadatele

0

0

0

1 x

0

0

44 12 000 288

NOVÉ

 

 

Kód velikosti

an..3

1 x

A

Dostupné kódy jsou uvedeny v hlavě III, CL-4412

44 13 000 000

NOVÉ

Korespondenční adresa

 

0

0

1 x

0

0

44 13 000 016

NOVÉ

 

 

Jméno

an..70

1 x

N

0

44 13 000 019

NOVÉ

 

 

Ulice a číslo domu

an..70

1 x

N