(EU) 2024/246Nařízení Komise (EU) 2024/246 ze dne 16. ledna 2024, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Pythium oligandrum kmen M1, Trichoderma atroviride kmen AGR2 a Trichoderma atroviride kmen AT10

Publikováno: Úř. věst. L 246, 17.1.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. února 2024 Nabývá účinnosti: 6. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/246

17.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/246

ze dne 16. ledna 2024,

kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Pythium oligandrum kmen M1, Trichoderma atroviride kmen AGR2 a Trichoderma atroviride kmen AT10

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro Pythium oligandrum kmen M1, Trichoderma atroviride kmen AGR2 a Trichoderma atroviride kmen AT10 nebyly stanoveny žádné specifické maximální limity reziduí (MLR). Proto se pro uvedené účinné látky použije standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/2314 (2) bylo obnoveno schválení účinné látky Pythium oligandrum kmen M1. Během přezkumu posouzení rizik dané účinné látky z hlediska pesticidů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3) dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) k závěru (4), že nebyly k dispozici některé informace, pokud jde o posouzení rizik z dietárního příjmu pro spotřebitele, a bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Jak je stanoveno ve zprávě o obnovení schválení uvedené účinné látky (5) v souvislosti s posouzením rizik podle nařízení (ES) č. 1107/2009, látka Pythium oligandrum kmen M1 není pro člověka patogenní, neočekává se, že by vytvářela toxiny, které mají význam pro lidské zdraví, a riziko pro člověka plynoucí z jejích metabolitů je zanedbatelné. S ohledem na přezkum posouzení rizik účinné látky Pythium oligandrum kmen M1 z hlediska pesticidů, zprávu o obnovení schválení a článek 5 a čl. 14 odst. 2 písm. a), c) a d) nařízení (ES) č. 396/2005 není třeba stanovit pro tuto účinnou látku MLR, a je proto vhodné zařadit Pythium oligandrum kmen M1 do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/216 (6) byla schválena účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride kmen AGR2. Během přezkumu posouzení rizik dané účinné látky z hlediska pesticidů podle nařízení (ES) č. 1107/2009 dospěl úřad k závěru (7), že nebyly k dispozici některé informace, pokud jde o posouzení rizik z dietárního příjmu pro spotřebitele, a bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Jak je stanoveno ve zprávě o přezkoumání uvedené účinné látky (8) v souvislosti s posouzením rizik podle nařízení (ES) č. 1107/2009, látka Trichoderma atroviride kmen AGR2 není pro člověka patogenní, neočekává se, že by vytvářela toxiny, které mají význam pro lidské zdraví, a riziko pro člověka plynoucí z jejích metabolitů je zanedbatelné. S ohledem na přezkum posouzení rizik účinné látky Trichoderma atroviride kmen AGR2 z hlediska pesticidů, zprávu o přezkoumání a článek 5 a čl. 14 odst. 2 písm. a), c) a d) nařízení (ES) č. 396/2005 není třeba stanovit pro tuto účinnou látku MLR, a je proto vhodné zařadit Trichoderma atroviride kmen AGR2 do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/199 (9) byla schválena účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride kmen AT10. Během přezkumu posouzení rizik dané účinné látky z hlediska pesticidů podle nařízení (ES) č. 1107/2009 dospěl úřad k závěru (10), že nebyly k dispozici některé informace, pokud jde o posouzení rizik z dietárního příjmu pro spotřebitele, a bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Jak je stanoveno ve zprávě o přezkoumání uvedené účinné látky (11) v souvislosti s posouzením rizik podle nařízení (ES) č. 1107/2009, látka Trichoderma atroviride kmen AT10 není pro člověka patogenní, neočekává se, že by vytvářela toxiny, které mají význam pro lidské zdraví, a riziko pro člověka plynoucí z jejích metabolitů je zanedbatelné. S ohledem na přezkum posouzení rizik účinné látky Trichoderma atroviride kmen AT10 z hlediska pesticidů, zprávu o přezkoumání a článek 5 a čl. 14 odst. 2 písm. a), c) a d) nařízení (ES) č. 396/2005 není třeba stanovit pro tuto účinnou látku MLR, a je proto vhodné zařadit Trichoderma atroviride kmen AT10 do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(5)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005 se v abecedním pořadí vkládají tyto položky: Pythium oligandrum kmen M1, Trichoderma atroviride kmen AGR2 a Trichoderma atroviride kmen AT10.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2314 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Pythium oligandrum kmen M1 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 307, 28.11.2022, s. 47).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pythium oligandrum strain M1 (EFSA Journal 2020;18(11):6296).

(5)  Renewal report for the active substance Pythium oligandrum strain M1 finalised in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed at its meeting on 14 October 2022 in view of the renewal of the approval of Pythium oligandrum strain M1 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1102.

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/216 ze dne 1. února 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AGR2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 30, 2.2.2023, s. 7).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain AGR2 (EFSA Journal 2022;20(3)).

(8)  Review report for the active substance Trichoderma atroviride strain AGR2 as a low-risk substance Finalised in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Animals, Food and Feed at its meeting on 9 December 2022 in view of the approval of Trichoderma atroviride strain AGR2 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 (https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1231).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/199 ze dne 30. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AT10 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 27, 31.1.2023, s. 22).

(10)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain AT10 (EFSA Journal 2022; 20(4):7200).

(11)  Review report for the active substance Trichoderma atroviride strain AT10 as low-risk substance Finalised in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed at its meeting on 9 December 2022 in view of the approval of Trichoderma atroviride strain AT10 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 (https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1268).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/246/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU