(EU) 2024/239Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/239 ze dne 15. ledna 2024, kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 a (EU) 2022/320

Publikováno: Úř. věst. L 239, 16.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 2024 Nabývá účinnosti: 5. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/239

16.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/239

ze dne 15. ledna 2024,

kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 a (EU) 2022/320

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Používání lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z Citrus sinensis (L.) Osbeck jako doplňkových látek bylo povoleno prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1421 (2) pro všechny druhy zvířat na dobu deseti let. V článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 bylo omylem vynecháno ustanovení o přechodných opatřeních týkajících se krmných surovin a krmných směsí obsahujících dotčené doplňkové látky, které jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin. Kromě toho Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 29. září 2021 (3) nemohl dospět k závěru ohledně bezpečnosti lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z Citrus sinensis (L.) Osbeck jako doplňkových látek pro psy, kočky, okrasné ryby a okrasné ptactvo, jelikož tato zvířata obvykle nejsou vystavena vedlejším produktům citrusů. Úřad rovněž objasnil, že frakcionovaný pomerančový olej označený v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 jako 2b143-f-ii není určen k použití u koní, králíků, psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva. Uvedené druhy proto neměly být uvedeny ve sloupci „druh nebo kategorie zvířat“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1421, pokud jde o dotčené doplňkové látky. Název prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 by měl být odpovídajícím způsobem upraven, aby odrážel skutečnost, že povolení dotčených doplňkových látek se týká pouze určitých druhů zvířat.

(2)

Použití extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky bylo povoleno prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/652 (4) pro určité druhy zvířat na období deseti let. Ve svém stanovisku ze dne 23. června 2021 (5) nemohl úřad dospět k závěru ohledně bezpečnosti extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro psy, kočky a okrasné ryby, jelikož tato zvířata obvykle nejsou vystavena vedlejším produktům citrusů. Kromě toho byla omylem vynechána položka týkající se jiných druhů zvířat, než které jsou uvedeny v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/652. Sloupec „druh nebo kategorie zvířat“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/652 by proto měl odkazovat na všechny druhy zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva, které rovněž nejsou podle závěrů úřadu uvedených v jeho stanovisku ze dne 29. září 2021 běžně vystaveny vedlejším produktům citrusů.

(3)

Používání lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje jako doplňkových látek bylo povoleno prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1490 (6) pro určité druhy zvířat na období deseti let. Ve svém stanovisku ze dne 18. března 2021 (7) nemohl úřad dospět k závěru ohledně bezpečnosti lisovaného citronového oleje a jeho zbytkové frakce a limetového oleje jako doplňkových látek pro zvířata v zájmovém chovu a okrasné ryby, jelikož obvykle nejsou vystaveny vedlejším produktům citrusů. Okrasné ryby proto neměly být zařazeny do sloupce „druh nebo kategorie zvířat“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1490, pokud jde o doplňkovou látku označenou jako 2b141-eo. Kromě toho byla omylem vynechána položka týkající se jiných druhů zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva, které podle závěrů úřadu uvedených v jeho stanovisku ze dne 29. září 2021 rovněž nejsou běžně vystaveny vedlejším produktům citrusů, a měla by být proto zařazena do sloupce „druh nebo kategorie zvířat“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1490 pro doplňkové látky označené jako 2b139-eo, 2b139-rf a 2b141-eo. Rovněž byla omylem vynechána položka týkající se „jiných druhů zvířat“, a proto by měla být zařazena do sloupce „druh nebo kategorie zvířat“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1490 pro doplňkovou látku označenou jako 2b139-di.

(4)

Použití lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky bylo povoleno prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/320 (8) pro drůbež, prasata, přežvýkavce, koně, králíky a lososovité na období deseti let. V článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/320 bylo omylem vynecháno ustanovení o přechodných opatřeních týkajících se krmných surovin a krmných směsí obsahujících dotčenou doplňkovou látku, které jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin. Vedle toho byla ve sloupci „druh nebo kategorie zvířat“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/320 omylem vynechána položka týkající se „jiných druhů zvířat“. Ve svém stanovisku ze dne 5. května 2021 (9) nemohl úřad dospět k závěru ohledně bezpečnosti lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky pro psy, kočky a okrasné ryby, jelikož tato zvířata obvykle nejsou vystavena vedlejším produktům citrusů. Ve svém stanovisku ze dne 29. září 2021 dospěl úřad k závěru, že okrasné ptactvo rovněž není běžně vystaveno vedlejším produktům citrusů. Proto by ve sloupci „druh nebo kategorie zvířat“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/320 měla být uvedena položka týkající se jiných druhů zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva. Název prováděcího nařízení (EU) 2022/320 by měl být odpovídajícím způsobem upraven, aby odrážel skutečnost, že povolení lisované mandarinkové silice se týká širšího seznamu druhů zvířat.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 a (EU) 2022/320 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení oprav, je vhodné stanovit prodloužení přechodných období stanovených v prováděcích nařízeních (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 a (EU) 2022/320, aby se zúčastněné strany mohly připravit na plnění požadavků vyplývajících z uvedených oprav. Uvedená prováděcí nařízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna a oprava prováděcího nařízení (EU) 2022/1421

1.   Název prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 se nahrazuje tímto:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1421 ze dne 22. srpna 2022 o povolení lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z Citrus sinensis (L.) Osbeck jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat“.

2.   Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Přechodná opatření

1.   Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené přede dnem 5. srpna 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2025 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.“

3.   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změna a oprava prováděcího nařízení (EU) 2022/652

1.   Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/652 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Přechodná opatření

1.   Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené přede dnem 5. srpna 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2025 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.“

2.   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/652 se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Změna a oprava prováděcího nařízení (EU) 2022/1490

1.   Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1490 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Přechodná opatření

1.   Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené přede dnem 5. srpna 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2025 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.“

2.   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/1490 se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.

Článek 4

Změna a oprava prováděcího nařízení (EU) 2022/320

1.   Název prováděcího nařízení (EU) 2022/320 se nahrazuje tímto:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/320 ze dne 25. února 2022 o povolení lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat“.

2.   Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/320 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Přechodná opatření

1.   Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené přede dnem 5. srpna 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2025 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.“

3.   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/320 se nahrazuje přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1421 ze dne 22. srpna 2022 o povolení lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z Citrus sinensis (L.) Osbeck jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 218, 23.8.2022, s. 27).

(3)  Safety and efficacy of feed additives consisting of expressed sweet orange peel oil and its fractions from Citrus sinensis (L.) Osbeck for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(11):6891. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6891).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/652 ze dne 20. dubna 2022 o povolení extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat (Úř. věst. L 119, 21.4.2022, s. 74).

(5)  Safety and efficacy of a feed additive consisting of a flavonoid-rich dried extract of Citrusaurantium L. fruit (bitter orange extract) for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(7):6709. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6709).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1490 ze dne 1. března 2022 o povolení lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat (Úř. věst. L 234, 9.9.2022, s. 1).

(7)  Safety and efficacy of feed additives consisting of expressed lemon oil and its fractions from Citrus limon (L.) Osbeck and of lime oil from Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(4):6548. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6548).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/320 ze dne 25. února 2022 o povolení lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky pro drůbež, prasata, přežvýkavce, koně, králíky a lososovité (Úř. věst. L 55, 28.2.2022, s. 41).

(9)  Safety and efficacy of a feed additive consisting of expressed mandarin oil from the fruit peels of Citrus reticulata Blanco for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(6):6625. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6625).


PŘÍLOHA I

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b143-eo

Lisovaný pomerančový esenciální olej

Složení doplňkové látky

Lisovaný pomerančový esenciální olej z kůry plodů Citrus sinensis (L.) Osbeck (1).

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Esenciální olej získaný lisováním za studena z kůry plodů Citrus sinensis (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy (2).

V těkavé frakci:

d-limonen: 93–97 %

myrcen: 1,5–3,5 %

sabinen: 0,1–1,0 %

α-pinen: 0,4–0,8 %

linalol: 0,1–0,7 %

dekanal: 0,1–0,7 %

oktanal: 0,1–0,6 %

perillaldehyd: < 0,05 %

Číslo CAS: 8028-48-6

Číslo EINECS: 232-433-8

Číslo FEMA: 2825

Číslo CoE: 143

Analytická metoda  (3)

Pro stanovení d-limonenu (fytochemického markeru) v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (na základě ISO 3140)

Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže

Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu

Výkrm krůt

80

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu přidané do krmiv prostřednictvím těchto směsí nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

12. září 2032

Výkrm všech prasatovitých (Suidae)

172

Selata všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

144

Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

200

Přežvýkavci

130

Koně

230

Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva

50


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b143-di

Destilovaný pomerančový esenciální olej

Složení doplňkové látky

Destilát (těkavá frakce) pomerančového esenciálního oleje získaného z kůry plodů Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Těkavá frakce z destilace (za studena) lisovaného pomerančového esenciálního oleje získaného z kůry plodů Citrus sinensis (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy (4).

d-limonen: 93–97,5 %

myrcen: 1,5–3,5 %

sabinen: 0,2–1,0 %

α-pinen: 0,3–0,8 %

linalol: 0,05–0,5 %

oktanal: 0,05–0,4 %

perillaldehyd: < 0,005 %

Číslo CAS: 8028-48-6

Číslo CoE: 143

Analytická metoda  (5)

Pro stanovení d-limonenu (fytochemického markeru) v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (na základě ISO 3140)

Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže

Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu

Výkrm krůt

80

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu přidané do krmiv prostřednictvím těchto směsí nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

12. září 2032

Prasatovití (Suidae)

200

Přežvýkavci

130

Koně

225

Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva

80


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b143-f

Frakcionovaný pomerančový olej

Složení doplňkové látky

Frakcionovaný olej získaný z kůry plodů Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Frakcionovaný olej vyrobený frakční destilací lisovaného pomerančového esenciálního oleje získaného z kůry plodů Citrus sinensis (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy (6).

Netěkavá frakce: 10,5 %

V těkavé frakci:

d-limonen: 89–96 %

dekanal: 0,5–2 %

linalol: 0,7–1,7 %

myrcen: 0,1–1,0 %

geranial: 0,1–1,0 %

perillaldehyd: < 0,3 %

Číslo CAS: 8028-48-6

Číslo FEMA: 2822

Analytická metoda  (7)

Pro stanovení d-limonenu (fytochemického markeru) v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (na základě ISO 3140)

Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže

15,5

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu přidané do krmiv prostřednictvím těchto směsí nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

12. září 2032

Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu

23,5

Výkrm krůt

21

Výkrm všech prasatovitých (Suidae)

34

Selata všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

28,5

Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

41,5

Telata (mléčná krmná směs)

66,5

Ovce a kozy

Výkrm jiných přežvýkavců

62,5

Přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz

40,5

Koně

62,5

Králíci

25

Ryby kromě okrasných ryb

70

Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva

15,5


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b143-f-i

Frakcionovaný pomerančový olej

Složení doplňkové látky

Frakcionovaný olej získaný z kůry plodů Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Frakcionovaný olej vyrobený frakční destilací lisovaného pomerančového esenciálního oleje získaného z kůry plodů Citrus sinensis (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy (8).

Netěkavá frakce: 20,9 %

V těkavé frakci:

d-limonen: 79–89 %

dekanal: 3,0–5,0 %

linalol: 2,0–5,0 %

myrcen: 0,1–1,0 %

geranial: 0,5–1,8 %

perillaldehyd: < 0,6 %

Číslo CAS: 8028-48-6

Číslo FEMA: 2822

Analytická metoda  (9)

Pro stanovení d-limonenu (fytochemického markeru) v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (na základě ISO 11024)

Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže

5,5

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu přidané do krmiv prostřednictvím těchto směsí nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

12. září 2032

Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu

8

Výkrm krůt

7

Výkrm všech prasatovitých (Suidae)

11,5

Selata všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

9,5

Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

14

Telata (mléčná krmná směs)

23

Ovce a kozy

Výkrm jiných přežvýkavců

21,5

Přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz

14

Koně

21,5

Králíci

8,5

Ryby kromě okrasných ryb

24,5

Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva

5,5


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b143-f-ii

Frakcionovaný pomerančový olej

Složení doplňkové látky

Frakcionovaný olej získaný z kůry plodů Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Frakcionovaný olej vyrobený frakční destilací lisovaného pomerančového esenciálního oleje získaného z kůry plodů Citrus sinensis (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy (10).

Netěkavá frakce: 18 %

V těkavé frakci:

d-limonen: 85–95 %

linalol: 0,5–4 %

Číslo CAS: 8028-48-6

Číslo FEMA: 2822

Analytická metoda  (11)

Pro stanovení d-limonenu (fytochemického markeru) v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (na základě ISO 3140)

Všechny druhy zvířat kromě koní, králíků, psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje:

„Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %:

výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže, nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu, výkrm krůt, prasatovití (Suidae): 50 mg,

telata (mléčná krmná směs), ovce, kozy: 70 mg,

přežvýkavci kromě ovcí a koz: 60 mg,

jiné druhy a kategorie zvířat kromě koní, králíků, psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva: 2 mg.“

4.

Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.

5.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

12. září 2032


(1)  Synonyma: Citrus sinensis (L.) Pers., Citrus aurantium (L.) Dulcis.

(2)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(3)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(4)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(5)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(6)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(7)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(8)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(9)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(10)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(11)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


PŘÍLOHA II

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b136-ex

Extrakt z pomerančovníku hořkého

Složení doplňkové látky

Extrakt z plodů pomerančovníku hořkého (Citrusaurantium L.)

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Extrakt z plodů pomerančovníku hořkého (Citrusaurantium L.) podle definice Rady Evropy (1).

Flavonoidy: 45–55 %, z toho

naringin: 20–30 %

neohesperidin: 10–20 %

5-methoxypsoralen (známý také jako bergapten): ≤ 0,03 %

(-)-synefrin: ≤ 1 %

Číslo CoE: 136

Analytická metoda  (2)

Pro kvantifikaci naringinu (fytochemického markeru) v doplňkové látce:

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) se spektrofotometrickou (UV) detekcí

Všechny druhy zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva

 

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje:

„Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %:

výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže: 102 mg,

nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu: 151 mg,

výkrm krůt: 136 mg,

selata všech druhů čeledi prasatovití (Suidae): 182 mg,

výkrm všech prasatovitých (Suidae): 217 mg,

prasnice všech druhů čeledi prasatovití (Suidae): 268 mg,

přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz: 259 mg,

telata (mléčná krmná směs), ovce, kozy, výkrm jiných přežvýkavců, koně, lososovití a všechny ostatní druhy ryb: 400 mg,

králíci: 161 mg,

jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva: 102 mg.“

4.

Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.

5.

Směs extraktu z pomerančovníku hořkého s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství 5-methoxypsoralenu a (-)-synefrinu v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

6.

Směs extraktu z plodů pomerančovníku hořkého (Citrusaurantium L.) s jinými povolenými doplňkovými látkami získanými z Citrus aurantium L. není v krmivech povolena.

7.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

11. května 2032


(1)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


PŘÍLOHA III

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b139-eo

Lisovaný citronový esenciální olej

Složení doplňkové látky

Lisovaný citronový esenciální olej ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Lisovaný citronový esenciální olej získaný lisováním za studena ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy (1)

d-limonen: 60–73 %

β-pinen (pin-2(10)-en): 9–18 %

γ-terpinen: 6–12 %

α-pinen (pin-2(3)-en): 1,3–3,0 %

sabinen (4(10)-thujen): 0,3–3,0 %

geranial: 0,1–2,0 %

neral: 0,1–1,8 %

perillaldehyd: ≤ 0,023 %

furokumariny: ≤ 0,3 %

methoxykumariny: ≤ 0,06 %

Číslo CAS: 84929-31-7

Číslo FEMA: 2625

Číslo CoE: 139

Analytická metoda  (2)

Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 855)

Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže

35

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs lisovaného citronového esenciálního oleje s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu, furokumarinů a methoxykumarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

29. září 2032

Výkrm krůt

Lososovití a jiné druhy ryb kromě okrasných ryb

40

Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu

52

Výkrm všech prasatovitých (Suidae)

74

Selata všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

62

Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

92

Telata (mléčné krmné směsi)

Výkrm přežvýkavců kromě ovcí a koz

Přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz

90

Koně

137

Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva

30


Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b139- rf

Zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje

Složení doplňkové látky

Zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje získaná destilací citronového oleje lisovaného ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy (3)

Specifikace účinné látky:

d-limonen: 51–63 %

γ-terpinen: 8–17 %

geranial: 6–12 %

neral: 5–9 %

β-pinen (pin-2(10)-en): 0,3–5,5 %

β-bisabolen: 0,3–4 %

perillaldehyd: ≤ 0,092 %

furokumariny: ≤ 0,8 %

methoxykumariny: ≤ 0,22 %

Číslo CoE: 139

Analytická metoda  (4)

Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 855)

Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže

11

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu, furokumarinů a methoxykurmarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

29. září 2032

Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu

Výkrm krůt

Králíci

Lososovití a jiné druhy ryb kromě okrasných ryb

12

Přežvýkavci

20

Selata všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

20

Výkrm všech prasatovitých (Suidae)

24

Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

30

Koně

35

Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva

11


Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b139-di

Destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce)

Složení doplňkové látky

Destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce) získaný z citronového esenciálního oleje lisovaného ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce) získaný z citronového esenciálního oleje lisovaného ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy (5)

Specifikace účinné látky:

d-limonen: 66–78 %

β-pinen (pin-2(10)-en): 5–20 %

γ-terpinen: 1,5–9,5 %

α-pinen (pin-2(3)-en): 0,5–3,0 % sabinen: 0,3–3,0 %

furokumariny: ≤ 0,1 mg/kg

methoxykumariny: ≤ 0,1 mg/kg

Číslo CoE: 139

Analytická metoda  (6)

Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 855)

Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže

36

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství furokumarinů a methoxykumarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

29. září 2032

Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu

53

Králíci

56

Výkrm krůt

48

Selata všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

64

Výkrm všech prasatovitých (Suidae)

76

Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

94

Telata (mléčné krmné směsi)

Ovce a kozy

Výkrm jiných přežvýkavců

95

Koně

141

Přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz

91

Lososovití, okrasné ryby

a všechny ostatní druhy ryb

Psi

60

Jiné druhy a kategorie zvířat

30


Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b141-eo

Destilovaný limetový esenciální olej

Složení doplňkové látky

Destilovaný limetový esenciální olej získaný z neloupaných plodů rostlin druhu Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Destilovaný limetový esenciální olej získaný parní destilací z neloupaných plodů rostlin druhu Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle podle definice Rady Evropy (7)

Specifikace účinné látky:

d-limonen: 45–52 %

γ-terpinen: 10–14 %

terpinolen: 5,5–10,5 %

α-terpineol: 6–8 %

β-karyofylen: 0,2–0,8 %

furokumariny: ≤ 0,0083 %

methoxykumariny: ≤ 0,03 %

Číslo CoE: 141

Analytická metoda  (8)

Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 3519)

Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže

8,5

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs destilovaného limetového esenciálního oleje s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství furokumarinů a methoxykumarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

29. září 2032

Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu

12,5

Výkrm krůt

11

Selata všech druhů čeledi prasatovití (Suidae)

15

Výkrm všech prasatovitých (Suidae)

18

Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (Suidae) produkující mléko

22

Ovce a kozy

Výkrm jiných přežvýkavců

Koně

33,5

Telata (mléčné krmné směsi)

35,5

Přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz

21,5

Králíci

13,5

Lososovití a jiné druhy ryb kromě okrasných ryb

30

Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva

8,5


(1)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(4)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(5)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(6)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(7)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(8)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


PŘÍLOHA IV

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b142-eo

Lisovaná mandarinková silice

Složení doplňkové látky

Mandarinková silice získaná z kůry plodů Citrus reticulata Blanco

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Lisovaná mandarinková silice získaná lisováním za studena z kůry plodů Citrus reticulata Blanco podle definice Rady Evropy (1).

d-limonen: 65–80 %

γ-terpinen: 13–22 %

α-pinen (pin-2(3)-en):

1–3,5 %

myrcen: 1–2 %

β-pinen (pin-2(10)-en):

1–2 %

methyl-N-methyl-anthranilát: 0,15–0,7 %

perillaldehyd: ≤ 0,063 %

Číslo CAS: 8008-31-9

Číslo FEMA: 2657

Číslo CoE: 142

Analytická metoda  (2)

Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 3528)

Drůbež

Králíci

Lososovití

15

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs lisované mandarinkové silice s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že množství perillaldehydu v krmných surovinách a krmných směsích je nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

20. března 2032

Prasatovití (Suidae)

33

Přežvýkavci

30

Koně

40

Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva

15


(1)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/239/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU