(EU) 2024/238Nařízení Komise (EU) 2024/238 ze dne 15. ledna 2024, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zavedení omezení používání některých aromatických látek

Publikováno: Úř. věst. L 238, 16.1.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 2024 Nabývá účinnosti: 5. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/238

16.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/238

ze dne 15. ledna 2024,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zavedení omezení používání některých aromatických látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek a byl vložen do přílohy I části A nařízení (ES) č. 1334/2008.

(3)

Uvedený seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.

(4)

Seznam aromat a výchozích materiálů Unie stanovený v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008 obsahuje mimo jiné řadu aromatických látek, u nichž v době přijetí seznamu nařízením (EU) č. 872/2012 nebyl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) schopen na základě dostupných údajů vyloučit bezpečnostní riziko pro zdraví spotřebitele, a dospěl proto k závěru, že pro dokončení hodnocení těchto látek jsou zapotřebí doplňující údaje. Uvedené látky byly zařazeny na seznam aromatických látek Unie, avšak pod podmínkou, že před uplynutím konkrétních lhůt stanovených v příloze I části A nařízení (ES) č. 1334/2008 budou předloženy bezpečnostní údaje týkající se obav vyjádřených úřadem.

(5)

Mezi látkami zařazenými na seznam aromat a výchozích materiálů Unie, které jsou však označeny odkazem na poznámku pod čarou vyžadujícím, aby úřad hodnocení dokončil, jsou tyto tři látky z hodnocení skupiny aromat 216 (FGE.216): 2-fenylkrotonaldehyd (číslo FL 05.062), 5-methyl-2-fenylhex-2-enal (číslo FL 05.099) a 4-methyl-2-fenylpent-2-enal (číslo FL 05.100). U těchto látek si úřad vyžádal dodatečné vědecké údaje, které žadatelé následně předložili.

(6)

Ve svém vědeckém stanovisku ze dne 29. června 2022 (4) úřad předložené údaje vyhodnotil a dospěl k závěru, že reprezentativní látka uvedené skupiny, 2-fenylkrotonaldehyd (číslo FL 05.062), vyvolala aneugenní způsob účinku. Vzhledem k tomu, že dostupné studie mikrojader in vivo byly neprůkazné, nelze u látek 2-fenylkrotonaldehyd (číslo FL 05.062), 5-methyl-2-fenylhex-2-enal (číslo FL 05.099) a 4-methyl-2-fenylpent-2-enal (číslo FL 05.100) vyloučit potenciální aneugenitu in vivo.

(7)

V návaznosti na toto stanovisko a za účelem dalšího posouzení bezpečnosti těchto tří látek se zúčastnění provozovatelé podniků zavázali poskytnout další údaje, které by umožnily důkladné posouzení aneugenity in vivo u těchto tří látek (5).

(8)

Do doby, než úřad přehodnotí dodatečné údaje od zúčastněných provozovatelů podniků, a v návaznosti na vědecké stanovisko ze dne 29. června 2022 je rovněž vhodné omezit podmínky použití látek 2-fenylkrotonaldehyd(číslo FL 05.062), 5-methyl-2-fenylhex-2-enal (číslo FL 05.099) a 4-methyl-2-fenylpent-2-enal (číslo FL 05.100) na jejich současné použití.

(9)

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Mělo by být povoleno, aby potraviny, které nesplňují nové stanovené podmínky, do nichž byla přidána některá z dotčených látek a které byly uvedeny na trh v Unii nebo které byly odeslány ze třetích zemí a byly na cestě do Unie před vstupem tohoto nařízení v platnost, byly v Unii uváděny na trh až do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby. Toto přechodné opatření by se nemělo vztahovat na přípravky, do nichž byla přidána některá z dotčených látek a které nejsou určeny ke spotřebě jako takové, jelikož výrobci potravinářských výrobků, kteří uvedené přípravky používají jako složky, znají jejich složení, když je používají.

(11)

Z důvodu harmonizace s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (6) a s cílem zohlednit omezení, která odpovídají kategoriím potravin používaným úřadem při posouzení expozice, by kategorie potravin uvedené v příloze I části A oddíle 1 nařízení (ES) č. 1334/2008 měly být nahrazeny kategoriemi potravin uvedenými v části D přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(12)

Do sloupce 8 seznamu Unie v oddíle 1 části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by měla být vložena nová poznámka pod čarou, která by uváděla potřebu dodatečných údajů v případě, že k úplnému dokončení posouzení úřadem jsou očekávány dodatečné údaje.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1334/2008

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

1.   Potraviny, do nichž byla přidána některá z aromatických látek uvedených v příloze tohoto nařízení, které nesplňují podmínky stanovené v uvedené příloze a byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být prodávány do data své minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

2.   Potraviny, do nichž byla přidána některá z aromatických látek uvedených v příloze tohoto nařízení, které nesplňují podmínky stanovené v uvedené příloze a byly dovezeny do Unie ze třetí země, mohou být prodávány do data své minimální trvanlivosti nebo data spotřeby, pokud může jejich dovozce prokázat, že byly z dotčené třetí země odeslány a byly na cestě do Unie před vstupem tohoto nařízení v platnost.

3.   Přechodná opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na přípravky, které nejsou určeny ke spotřebě jako takové a do nichž byla přidána některá z aromatických látek uvedených v příloze tohoto nařízení.

4.   Pro účely tohoto nařízení se přípravky rozumí směsi jednoho nebo několika aromat, do nichž mohou být zahrnuty i jiné složky potravin, jako jsou potravinářské přídatné látky, enzymy nebo nosiče, aby se usnadnilo jejich skladování, prodej, standardizace, ředění nebo rozpouštění.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)   Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  Vědecké stanovisko k hodnocení skupiny aromat 216, revize 2 (FGE.216Rev2): consideration of the genotoxicity potential of α,β-unsaturated 2-phenyl-2-alkenals from subgroup 3.3 of FGE.19. EFSA Journal 2022;20(8):7420, doi:10.2903/j.efsa.2022.7420. K dispozici na internetové adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7420

(5)  IOFI EFFA dopis GŘ SANTE – Stanovisko EFSA 216 Rev2 (EFSA Journal (2022; 20(8) 7420)) – follow-up dopis IOFI/EFFA: potvrzení následného zkoušení a předpokládané načasování. Ares(2022)8489668

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).


PŘÍLOHA

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění takto:

1.

oddíl 1 se mění takto:

a)

tabulka obsahující seznam kategorií potravin se nahrazuje tímto:

„Kategorie (číslo)

Kategorie potravin

0.

Všechny kategorie potravin

01.

Mléčné výrobky a jejich analogy

01.1

Neochucené pasterované a sterilované (včetně UHT) mléko

01.2

Neochucené fermentované mléčné výrobky, včetně přírodního neochuceného podmáslí (kromě sterilovaného podmáslí), které nebyly po fermentaci tepelně ošetřené

01.3

Neochucené fermentované mléčné výrobky, které byly po fermentaci tepelně ošetřené

01.4

Ochucené fermentované mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených

01.5

Zahuštěné nebo sušené mléko ve smyslu směrnice 2001/114/ES

01.6

Smetana a sušená smetana

01.6.1

Neochucená pasterovaná smetana (kromě smetany se sníženým obsahem tuku)

01.6.2

Neochucené kysané smetanové výrobky s živou kulturou a náhražky o obsahu tuku nižším než 20 %

01.6.3

Jiné druhy smetany

01.7

Sýry a výrobky ze sýra

01.7.1

Nezrající sýry kromě výrobků spadajících do kategorie 16

01.7.2

Zrající sýry

01.7.3

Jedlá kůrka sýrů

01.7.4

Syrovátkové sýry

01.7.5

Tavené sýry

01.7.6

Výrobky ze sýra (kromě výrobků spadajících do kategorie 16)

01.8

Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů

01.9

Potravinářské kaseináty

02.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

02.1

Tuky a oleje, v zásadě bez obsahu vody (kromě bezvodého mléčného tuku)

02.2

Tukové a olejové emulze, zejména typu voda v oleji

02.2.1

Máslo, koncentrované máslo, máselný olej a bezvodý mléčný tuk

02.2.2

Jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek definovaných v nařízení (ES) č. 1234/2007 a kapalných emulzí

02.3

Rostlinné oleje ve spreji určené na pečicí formy

03.

Zmrzliny

04.

Ovoce a zelenina

04.1

Nezpracované ovoce a zelenina

04.1.1

Celé čerstvé ovoce a zelenina

04.1.2

Loupané, krájené a na kousky nařezané ovoce a zelenina

04.1.3

Zmrazené ovoce a zelenina

04.2

Zpracované ovoce a zelenina

04.2.1

Sušené ovoce a zelenina

04.2.2

Ovoce a zelenina v octě, oleji nebo slaném nálevu

04.2.3

Sterilované ovoce a zelenina v plechovkách nebo sklenicích

04.2.4

Ovocné a zeleninové přípravky kromě výrobků spadajících do kategorie 5.4

04.2.4.1

Ovocné a zeleninové přípravky kromě kompotů

04.2.4.2

Kompoty kromě výrobků spadajících do kategorie 16

04.2.5

Džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky

04.2.5.1

Výběrový džem (Extra) a výběrový rosol (Extra) ve smyslu směrnice 2001/113/ES

04.2.5.2

Džemy, rosoly a marmelády a slazený kaštanový krém ve smyslu směrnice 2001/113/ES

04.2.5.3

Ostatní obdobné ovocné nebo zeleninové pomazánky

04.2.5.4

Ořechová másla a ořechové pomazánky

04.2.6

Zpracované výrobky z brambor

05.

Cukrovinky

05.1

Kakaové a čokoládové výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES

05.2

Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu

05.3

Žvýkačky

05.4

Dekorace, polevy a náplně, kromě náplní na bázi ovoce spadajících do kategorie 4.2.4

06.

Obiloviny a výrobky z obilovin

06.1

Celé, zlomkové nebo vločkové zrno

06.2

Mouky, ostatní mlýnské výrobky a škroby

06.2.1

Mouky

06.2.2

Škroby

06.3

Snídaňové cereálie

06.4

Těstoviny

06.4.1

Čerstvé těstoviny

06.4.2

Sušené těstoviny

06.4.3

Čerstvé předvařené těstoviny

06.4.4

Bramborové gnocchi

06.4.5

Náplně pro plněné těstoviny (ravioli a podobné výrobky)

06.5

Nudle

06.6

Šlehané těsto

06.7

Předvařené nebo zpracované obiloviny

07.

Pekařské výrobky

07.1

Chléb a pečivo

07.1.1

Chléb připravený pouze z těchto složek: pšeničná mouka, voda, droždí nebo kvásek, sůl

07.1.2

Pain courant francais (běžný francouzský chléb); friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Jemné pečivo

08.

Maso

08.1

Čerstvé maso, kromě masných polotovarů ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

08.2

Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

08.3

Masné výrobky

08.3.1

Tepelně neopracované masné výrobky

08.3.2

Tepelně opracované masné výrobky

08.3.3

Střívka a obaly a dekorace na maso

08.3.4

Tradiční a tradičně konzervované masné výrobky, na které se vztahují specifická ustanovení týkající se dusičnanů a dusitanů

08.3.4.1

Tradiční výrobky konzervované ponořením do nálevu (masné výrobky konzervované ponořením do nálevu obsahujícího dusitany a/nebo dusičnany, sůl a jiné složky)

08.3.4.2

Tradiční výrobky získané sušením (proces konzervace sušením zahrnuje působení konzervační směsi obsahující dusitany anebo dusičnany, sůl a jiné složky za sucha na povrch masa s následným obdobím stabilizace/zrání)

08.3.4.3

Ostatní tradiční a tradičně konzervované masné výrobky (včetně procesů konzervace nakládáním a sušením používaných kombinovaně nebo pokud je dusičnan a/nebo dusitan obsažen ve složeném výrobku nebo pokud je konzervační nálev vpraven do výrobku vstříknutím před vařením)

09.

Ryby a produkty rybolovu

09.1

Nezpracované ryby a produkty rybolovu

09.1.1

Nezpracované ryby

09.1.2

Nezpracovaní měkkýši a korýši

09.2

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

09.3

Jikry

10.

Vejce a vaječné výrobky

10.1

Nezpracovaná vejce

10.2

Zpracovaná vejce a vaječné výrobky

11.

Cukry, sirupy, med a stolní sladidla

11.1

Cukry a sirupy ve smyslu směrnice 2001/111/ES

11.2

Ostatní cukry a sirupy

11.3

Med ve smyslu směrnice 2001/110/ES

11.4

Stolní sladidla

11.4.1

Stolní sladidla v tekuté formě

11.4.2

Stolní sladidla ve formě prášku

11.4.3

Stolní sladidla v tabletách

12.

Soli, koření, polévky, omáčky, saláty a bílkovinové produkty

12.1

Sůl a náhražky soli

12.1.1

Sůl

12.1.2

Náhražky soli

12.2

Byliny, koření, kořenicí přípravky

12.2.1

Byliny a koření

12.2.2

Kořenicí přípravky a ochucovadla

12.3

Octy a zředěná kyselina octová (zředěná vodou na 4–30 % objemu)

12.4

Hořčice

12.5

Polévky a vývary

12.6

Omáčky

12.7

Saláty a lahůdkové pomazánky

12.8

Kvasnice a výrobky z kvasnic

12.9

Bílkovinové produkty, kromě produktů spadajících do skupiny 1.8

13.

Potraviny určené pro zvláštní výživu ve smyslu směrnice 2009/39/ES

13.1

potraviny pro kojence a malé děti

13.1.1

Počáteční kojenecká výživa ve smyslu směrnice Komise 2006/141/ES (1)

13.1.2

Pokračovací kojenecká výživa ve smyslu směrnice 2006/141/ES

13.1.3

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti ve smyslu směrnice Komise 2006/125/ES (2)

13.1.4

Ostatní výživa pro malé děti

13.1.5

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely pro kojence a malé děti podle směrnice Komise 1999/21/ES a zvláštní počáteční výživa pro kojence (3) a zvláštní počáteční výživa pro kojence

13.1.5.1

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely pro kojence a zvláštní počáteční výživa pro kojence

13.1.5.2

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely pro kojence a malé děti podle směrnice 1999/21/ES

13.2

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely podle směrnice 1999/21/ES (kromě výrobků spadajících do kategorie potravin 13.1.5)

13.3

Dietní potraviny pro diety zaměřené na regulaci hmotnosti určené k náhradě celodenní stravy nebo jednotlivého pokrmu (celý objem nebo část celodenní stravy)

13.4

Potraviny vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 41/2009 (4)

14.

Nápoje

14.1

Nealkoholické nápoje

14.1.1

Voda, včetně přírodní minerální vody ve smyslu směrnice 2009/54/ES, a pramenité vody a všech ostatních vod plněných do lahví nebo balených

14.1.2

Ovocné šťávy ve smyslu směrnice 2001/112/ES a zeleninové šťávy

14.1.3

Ovocné nektary ve smyslu směrnice 2001/112/ES a zeleninové nektary a podobné výrobky

14.1.4

Ochucené nápoje

14.1.5

Káva, čaj, bylinné a ovocné čaje, čekanka; extrakty z čaje, bylinných a ovocných čajů a čekanky; přípravky na bázi čaje, bylin, ovoce a obilovin pro přípravu čajů a směsi a instantní směsi z těchto výrobků

14.1.5.1

Káva, kávové extrakty

14.1.5.2

Ostatní

14.2

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu

14.2.1

Pivo a sladové nápoje

14.2.2

Víno a ostatní výrobky ve smyslu části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013

14.2.3

Cider a perry

14.2.4

Ovocné víno a made wine

14.2.5

Medovina

14.2.6

Lihoviny ve smyslu nařízení (EU) 2019/787

14.2.7

Aromatizované vinné výrobky ve smyslu nařízení (EU) č. 251/2014

14.2.7.1

Aromatizovaná vína

14.2.7.2

Aromatizované vinné nápoje

14.2.7.3

Aromatizované vinné koktejly

14.2.8

Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a jiné alkoholické nápoje na bázi destilovaného alkoholu s objemovou koncentrací alkoholu méně než 15 %

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

15.1

Bramborové, obilné, moučné nebo škrobové snacky

15.2

Zpracované ořechy

16.

Dezerty, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4

17.

Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES

17.1

Doplňky stravy dodávané v pevné formě, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

17.2

Doplňky stravy dodávané v kapalné formě, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

18.

Zpracované potraviny, které nespadají do kategorií 1 až 17, kromě výživy pro kojence a malé děti

b)

Ve sloupci 8 (poznámky pod čarou) se doplňuje tato poznámka pod čarou:

„(5)

Dodatečné vědecké údaje se předloží v časovém rámci dohodnutém s útvary Komise pro doplnění hodnocení úřadem.“

2.

V tabulce 1 oddílu 2 se položky 05.062, 05.099 a 05.100 nahrazují tímto:

„05.062

2-fenylkrotonaldehyd

4411-89-6

1474

670

 

 

V kategorii 1.4 – ne více než 0,50 mg/kg

 

V kategorii 1.7 – ne více než 1,40 mg/kg

 

V kategorii 1.8 – ne více než 1,30 mg/kg

 

V kategorii 2.1, 2.2, 2.3 – ne více než 1,60 mg/kg

 

V kategorii 3.0 – ne více než 1,15 mg/kg

 

V kategorii 4.2 – ne více než 0,05 mg/kg

 

V kategorii 4.2.2 – ne více než 0,20 mg/kg

 

V kategorii 4.2.5 – ne více než 0,30 mg/kg

 

V kategorii 5.1 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 5.2 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 5.3 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 5.4 – ne více než 1,10 mg/kg

 

V kategorii 6.3 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 6.4 – ne více než 0,04 mg/kg

 

V kategorii 6.6 – ne více než 0,30 mg/kg

 

V kategorii 6.7 – ne více než 0,60 mg/kg

 

V kategorii 7.1 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 7.2 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 8.2, 8.3 – ne více než 0,80 mg/kg

 

V kategorii 9.2, 9.3 – ne více než 0,50 mg/kg

 

V kategorii 10.2 – ne více než 0,20 mg/kg

 

V kategorii 11.2 – ne více než 1,5 mg/kg

 

V kategorii 12.2 – ne více než 0,60 mg/kg

 

V kategorii 12.3 – ne více než 1,80 mg/kg

 

V kategorii 12.4 – ne více než 0,20 mg/kg

 

V kategorii 12.5 – ne více než 0,40 mg/kg

 

V kategorii 12.6 – ne více než 1,90 mg/kg

 

V kategorii 12.7 – ne více než 0,20 mg/kg

 

V kategorii 12.9 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 13.2, 13.3, 13.4 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 14.1 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 14.2.1 – ne více než 0,20 mg/kg

 

V kategorii 14.2.2 – ne více než 0,30 mg/kg

 

V kategorii 14.2.5 – ne více než 0,50 mg/kg

 

V kategorii 14.2.6 – ne více než 1,50 mg/kg

 

V kategorii 15.0 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 16 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 18.0 – ne více než 0,40 mg/kg

5

EFSA

05.099

5-methyl-2-fenylhex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

V kategorii 1.4 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 1.7 – ne více než 3,20 mg/kg

 

V kategorii 1.8 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 2.1, 2.2, 2.3 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 3.0 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 4.2 – ne více než 1,10 mg/kg

 

V kategorii 4.2.2 – ne více než 0,50 mg/kg

 

V kategorii 4.2.5 – ne více než 2,70 mg/kg

 

V kategorii 5.1 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 5.2 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 5.3 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 5.4 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 6.3 – ne více než 2,10 mg/kg

 

V kategorii 6.4 – ne více než 0,30 mg/kg

 

V kategorii 6.6 – ne více než 3,00 mg/kg

 

V kategorii 6.7 – ne více než 0,06 mg/kg

 

V kategorii 7.1 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 7.2 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 8.2, 8.3 – ne více než 0,20 mg/kg

 

V kategorii 9.2, 9.3 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 10.2 – ne více než 0,50 mg/kg

 

V kategorii 11.1 – ne více než 2,40 mg/kg

 

V kategorii 11.2 – ne více než 5 mg/kg

 

V kategorii 11.4 – ne více než 0,02 mg/kg

 

V kategorii 12.2 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 12.3 – ne více než 3,00 mg/kg

 

V kategorii 12.4 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 12.5 – ne více než 0,20 mg/kg

 

V kategorii 12.6 – ne více než 1,60 mg/kg

 

V kategorii 12.7 – ne více než 0,60 mg/kg

 

V kategorii 12.9 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 13.2, 13.3, 13.4 – ne více než 1,10 mg/kg

 

V kategorii 14.1 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 14.2.1 – ne více než 1,25 mg/kg

 

V kategorii 14.2.2 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 14.2.5 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 14.2.6 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 15.0 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 16 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 17 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 18,0 – ne více než 2,30 mg/kg

5

EFSA

05.100

4-methyl-2-fenylpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

V kategorii 1.4 – ne více než 0,60 mg/kg

 

V kategorii 1.7 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 1.8 – ne více než 0,50 mg/kg

 

V kategorii 2.1, 2.2, 2.3 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 3.0 – ne více než 0,60 mg/kg

 

V kategorii 4.2 – ne více než 0,09 mg/kg

 

V kategorii 4.2.2 – ne více než 1,50 mg/kg

 

V kategorii 4.2.5 – ne více než 0,20 mg/kg

 

V kategorii 5.1 – ne více než 2,00 mg/kg

 

V kategorii 5.2 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 5.3 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 5.4 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 6.3 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 6.4 – ne více než 1,50 mg/kg

 

V kategorii 6.6 – ne více než 3,00 mg/kg

 

V kategorii 6.7 – ne více než 0,20 mg/kg

 

V kategorii 7.1 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 7.2 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 8.2, 8.3 – ne více než 1,50 mg/kg

 

V kategorii 9.2, 9.3 – ne více než 1,50 mg/kg

 

V kategorii 10.2 – ne více než 1,50 mg/kg

 

V kategorii 11.2 ne více než 0,10 mg/kg.

 

V kategorii 12.2 – ne více než 0,90 mg/kg

 

V kategorii 12.3 – ne více než 1,50 mg/kg

 

V kategorii 12.4 – ne více než 1,50 mg/kg

 

V kategorii 12.5 – ne více než 0,80 mg/kg

 

V kategorii 12.6 – ne více než 1,50 mg/kg

 

V kategorii 12.7 – ne více než 1,50 mg/kg

 

V kategorii 12.9 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 13.2, 13.3, 13.4 – ne více než 5,00 mg/kg

 

V kategorii 14.2.1 – ne více než 0,08 mg/kg

 

V kategorii 14.2.2 – ne více než 0,08 mg/kg

 

V kategorii 14.2.5 – ne více než 0,08 mg/kg

 

V kategorii 14.2.6 – ne více než 0,08 mg/kg

 

V kategorii 15.0 – ne více než 1,8 mg/kg

 

V kategorii 16 – ne více než 4,00 mg/kg

 

V kategorii 17 – ne více než 0,60 mg/kg“

5

EFSA“


(1)   Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1.

(2)   Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16.

(3)   Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 29.

(4)   Úř. věst. L 16, 21.1.2009, s. 3.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU