(EU) 2024/235Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/235 ze dne 15. ledna 2024, kterým se schvaluje alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Publikováno: Úř. věst. L 235, 16.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 2024 Nabývá účinnosti: 5. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/235

16.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/235

ze dne 15. ledna 2024,

kterým se schvaluje alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být vyhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Uvedený seznam obsahuje alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) pro přípravek typu 2 (č. CAS: 68424-85-1).

(2)

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) byl hodnocen pro použití v biocidních přípravcích typu 2 – dezinfekční přípravky pro použití v soukromé oblasti a oblasti veřejného zdraví a jiné biocidní přípravky, jak jsou popsány v příloze V směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3), což odpovídá přípravkům typu 2 – dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Členským státem zpravodajem byla určena Itálie a její hodnotící příslušný orgán předložil Komisi dne 10. září 2012 hodnotící zprávu a své závěry. Po předložení hodnotící zprávy proběhly diskuse na technických schůzkách organizovaných Evropskou agenturou pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

Z čl. 90 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 528/2012 vyplývá, že látky, u nichž bylo hodnocení členských států dokončeno do 1. září 2013, mají být posouzeny v souladu se směrnicí 98/8/ES.

(5)

V souladu s čl. 75 odst. 1 druhým pododstavcem písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012 vypracovává Výbor pro biocidní přípravky k žádostem o schválení účinných látek stanovisko agentury. V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ve spojení s čl. 75 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 528/2012 přijal Výbor pro biocidní přípravky dne 2. prosince 2021 stanovisko agentury (4) s ohledem na závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán. Agentura ve svém stanovisku dospěla k závěru, že alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) může být schválen jako účinná látka, ale tři členové Výboru pro biocidní přípravky vydali menšinová stanoviska, ve kterých vyjádřili obavy z možného rizika pro půdní prostředí.

(6)

Komise zahájila v této věci další konzultace s členskými státy v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky, kde bylo rozhodnuto, že riziko pro půdní prostředí je třeba na technické úrovni dále projednat. Následně byla agentuře v souladu s čl. 75 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 528/2012 předložena žádost o stanovisko. Výbor pro biocidní přípravky přijal dne 7. června 2023 revidované stanovisko agentury (5), v němž dospěl k závěru, že riziko pro půdní prostředí je přijatelné. Podle uvedeného stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky typu 2 obsahující alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. b), c) a d) směrnice 98/8/ES, jsou-li dodrženy určité požadavky týkající se jejich použití.

(7)

S ohledem na stanovisko agentury je vhodné schválit alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích typu 2 s výhradou splnění určitých podmínek.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření nezbytná pro splnění nových požadavků.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 s výhradou podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance Alkyl(C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride; Product-type: 2; ECHA/BPC/310/2021, přijaté dne 2. prosince 2021.

(5)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance Alkyl(C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride; Product-type: 2; ECHA/BPC/387/2023, přijaté dne 7. června 2023.


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

(ADBAC/BKC (C12-C16))

Název podle IUPAC: –

Č. ES: 270-325-2

Č. CAS: 68424-85-1

972 g/kg sušiny

1. července 2025

30. června 2035

2

Povolení biocidních přípravků, v niž je jako účinná látka použit alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)), podléhá těmto podmínkám:

1)

při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie;

2)

při hodnocení přípravku se musí věnovat zvláštní pozornost profesionálním uživatelům.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/235/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU