(EU) 2024/234Nařízení Komise (EU) 2024/234 ze dne 15. ledna 2024, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie

Publikováno: Úř. věst. L 234, 16.1.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 2024 Nabývá účinnosti: 5. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/234

16.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/234

ze dne 15. ledna 2024,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek a byl vložen do přílohy I části A nařízení (ES) č. 1334/2008. Uvedený seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.

(3)

Seznam aromat a výchozích materiálů Unie stanovený v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008 obsahuje mimo jiné řadu aromatických látek, u nichž v době přijetí uvedeného seznamu nařízením (EU) č. 872/2012 nebyl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) schopen na základě dostupných údajů vyloučit bezpečnostní riziko pro zdraví spotřebitele, a dospěl proto k závěru, že pro dokončení hodnocení těchto látek jsou zapotřebí doplňující údaje. Uvedené látky byly zařazeny na seznam aromatických látek Unie pod podmínkou, že před uplynutím konkrétních lhůt stanovených v příloze I části A nařízení (ES) č. 1334/2008 budou předloženy bezpečnostní údaje týkající se obav vyjádřených úřadem. Provozovatelé odpovědní za uvádění osmi níže uvedených látek jako aromatických látek na trh, u kterých úřad požadoval doplňující vědecké údaje, však nepředložili požadované údaje a stáhli své žádosti: 2-fenylpent-2-enal (číslo FL 05.175); 2-fenyl-4-methylhex-2-enal (číslo FL 05.222); 2-(sek-butyl)–4,5-dimethyl-3-thiazolin (číslo FL 15.029); 4,5-dimethyl-2-ethyl-3-thiazolin (číslo FL 15.030); 2,4-dimethyl-3-thiazolin (číslo FL 15.060); 2-isobutyl-3-thiazolin (číslo FL 15.119); 5-ethyl-4-methyl-2-(2-methylpropyl)-thiazolin (číslo FL 15.130); 5-ethyl-4-methyl-2-(2-butyl)-thiazolin (číslo FL 15.131) (dále jen „dotčené látky“).Dotčené látky by proto měly být ze seznamu aromatických látek Unie odstraněny.

(4)

Nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Mělo by být povoleno, aby potraviny, do nichž byla přidána některá z dotčených látek a které byly uvedeny na trh v Unii nebo které byly odeslány ze třetích zemí a byly na cestě do Unie před vstupem tohoto nařízení v platnost, byly v Unii uváděny na trh až do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby. Toto přechodné opatření by se nemělo vztahovat na přípravky, do nichž byla přidána některá z dotčených látek a které nejsou určeny ke spotřebě jako takové, jelikož výrobci potravinářských výrobků, kteří uvedené přípravky používají jako složky, znají jejich složení, když je používají.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1334/2008

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

1.   Potraviny, do nichž byla přidána některá z aromatických látek uvedených v příloze tohoto nařízení a které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, smějí být nadále uváděny na trh do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

2.   Potraviny dovezené do Unie, do nichž byla přidána některá z aromatických látek uvedených v příloze tohoto nařízení, mohou být prodávány do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby, pokud může dovozce těchto potravin prokázat, že byly z dotčené třetí země odeslány a byly na cestě do Unie před vstupem tohoto nařízení v platnost.

3.   Přechodná opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na přípravky, které nejsou určeny ke spotřebě jako takové a do nichž byla přidána některá z aromatických látek uvedených v příloze tohoto nařízení.

4.   Pro účely tohoto nařízení se přípravky rozumí směsi jednoho nebo několika aromat, do nichž mohou být zahrnuty i jiné složky potravin, jako jsou potravinářské přídatné látky, enzymy nebo nosiče, aby se usnadnilo jejich skladování, prodej, standardizace, ředění nebo rozpouštění.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)   Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze I části A nařízení (ES) č. 1334/2008 se zrušují tyto položky:

05.175

2-fenylpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.222

2-fenyl-4-methylhex-2-enal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

15.029

2-(sek-butyl)-4,5-dimethyl-3-thiazolin

65894-82-8

1059

 

 

 

2

EFSA

15.030

4,5-dimethyl-2-ethyl-3-thiazolin

76788-46-0

1058

 

 

 

2

EFSA

15.060

2,4-dimethyl-3-thiazolin

60755-05-7

 

 

 

 

2

EFSA

15.119

2-isobutyl-3-thiazolin

39800-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

15.130

5-ethyl-4-methyl-2-(2-methylpropyl)-thiazolin

83418-53-5

1761

 

 

 

2

EFSA

15.131

5-ethyl-4-methyl-2-(2-butyl)-thiazolin

83418-54-6

1762

 

 

 

2

EFSA


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/234/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU