(EU) 2024/220Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/220 ze dne 12. ledna 2024 o obnovení povolení přípravku Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1119/2012

Publikováno: Úř. věst. L 220, 15.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2024 Nabývá účinnosti: 4. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/220

15.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/220

ze dne 12. ledna 2024

o obnovení povolení přípravku Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1119/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Přípravek Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 byl prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1119/2012 (2) povolen na dobu deseti let jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat.

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla předložena žádost o obnovení povolení přípravku Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o její zařazení do kategorie „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 11. května 2023 (3) k závěru, že přípravek Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 je za stávajících povolených podmínek použití, včetně navrhovaného použití nového kryoprotektantu v receptuře přípravku, i nadále bezpečný pro všechny druhy zvířat, spotřebitele a životní prostředí. Úřad rovněž usoudil, že uvedená doplňková látka by měla být považována za látku senzibilizující dýchací cesty, ale že nebylo možné dospět k žádnému závěru ohledně potenciálu senzibilizace kůže uvedenou doplňkovou látkou a její dráždivosti pro kůži a oči. Úřad rovněž uvedl, že v souvislosti s obnovením povolení není nutné posuzovat účinnost doplňkové látky.

(5)

Referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 konstatovala, že závěry a doporučení učiněné při posouzení provedeném ohledně metody analýzy přípravku Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 jako doplňkové látky v souvislosti s předchozím povolením jsou platné a použitelné i pro stávající žádost. V souladu s čl. 5 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (4) se proto hodnotící zpráva referenční laboratoře nevyžaduje.

(6)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že přípravek Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 splňuje podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Proto by povolení uvedené doplňkové látky mělo být obnoveno. Vedle toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.

(7)

V důsledku obnovení povolení přípravku Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 jako doplňkové látky by mělo být změněno prováděcí nařízení (EU) č. 1119/2012.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení povolení

Povolení přípravku uvedeného v příloze, náležejícího do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 1119/2012

V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1119/2012 se zrušuje položka 1k2107 pro „Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1119/2012 ze dne 29. listopadu 2012 o povolení přípravků Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 a NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 a DSM 3677 a Lactobacillus buchneri DSM 13573 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, (Úř. věst. L 330, 30.11.2012, s. 14).

(3)  EFSA Journal 2023;21(6):8046.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2107

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 s obsahem nejméně 5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

Pevná forma

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1x108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

4. února 2034

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15786)

Identifikace Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

CEN/TS 17697 nebo metody sekvenování DNA


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/220/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU